หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ อำเภอนครไทย
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ชั้น อ.1/1และอ.1/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1และอ.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.5/1และป.5/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป 6/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม เต็นท์ 1,2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม เต็นท์ 3,4 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม เต็นท์ 5,6 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ชั้น อ.2/2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
-
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.2/3 ชั้น 1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
-
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.1/3 ชั้น 1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.1/3 ชั้น 1 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
-
-
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีการแช่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
-
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
-
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
-
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
-
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
-
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ศูนย์ประสานแผนท้องถิ่นอำเภอนครไทย 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ศูนย์ประสานแผนท้องถิ่นอำเภอนครไทย 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา หอประชุม อาคารเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ห้องอนุบาล 2 ห้อง อ.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อนุบาล 2.2 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคาารอนุบาล ห้อง อ.2/2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้องประชุม 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อนุบาล ห้อง อ.2/2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อนุบาล ห้อง อ.2.2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 09.00-10.30
-
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 10.30-12.00
-
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ไม่มรการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 13.00-14.30
-
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 14.30-16.00
-
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]