หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ อำเภอนครไทย
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.3.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.3.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.3 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง ป.5.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เต็นท์ หน้าอาคารสามชั้น 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เต็นท์ หน้าอาคารสามชั้น 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เต็นท์ หน้าอาคารสามชั้น 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เต็นท์ หน้าอาคารสามชั้น 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง SoundLab 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องศิลปะ 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม/ห้องสังคมมัธยม 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม/ห้องสังคมมัธยม 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต้นท์ 1-2 7 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 เต้นท์ 1-2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต้นท์ 3-4 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต้นท์ 3-4 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องประชุม 1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 13.00-16.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ประชุม 1 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต้นท์ 5-6 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต้นท์ 5-6 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สนามฟุตซอล 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สนามฟุตซอล 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สนามฟุตซอล 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สนามฟุตซอล 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สนามฟุตซอล 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.1/1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.1/2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.1/1 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น ห้อง เต็นท์ 1 - 2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 13.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น ห้อง เต็นท์ 3 - 4 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 13.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น ห้อง เต็นท์ 1-4 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 13.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง Peer Center 7 พ.ย. 2556 เริ่ม09.00-12.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ไม่มีการแข่งขัน
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องประชุม 1 7 พ.ย. 2556 หลังพิธีเปิด
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องประชุม 1 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ไม่มีการแข่งขัน
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ไม่มีการแข่งขัน
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องศิลปะ 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00-12.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องศิลปะ 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 13.00-16.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องศิลปะ 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ศูนย์ Peer Center 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.3/2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ศูนย์ Peer Center 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.3/2 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารตึก 3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.1และม.2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารตึก 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องม.3และห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารตึก 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องม.1และม.2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารตึก 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องป.4/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ชั้น อ.1/1และอ.1/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1และอ.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.5/1และป.5/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป 6/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม เต็นท์ 1,2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม เต็นท์ 3,4 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม เต็นท์ 5,6 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ชั้น อ.2/2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.2/3 ชั้น 1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 9.00-12.00
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.1/3 ชั้น 1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.1/3 ชั้น 1 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
-
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีการแช่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ศูนย์ประสานแผนท้องถิ่นอำเภอนครไทย 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ศูนย์ประสานแผนท้องถิ่นอำเภอนครไทย 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา หอประชุม อาคารเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ห้องอนุบาล 2 ห้อง อ.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อนุบาล 2.2 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคาารอนุบาล ห้อง อ.2/2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้องประชุม 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อนุบาล ห้อง อ.2/2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อนุบาล ห้อง อ.2.2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 09.00-10.30
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 10.30-12.00
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ไม่มรการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 13.00-14.30
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 14.30-16.00
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล เต็นท์ 1-3 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล เต้นท์ 1-3 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล เต็นท์ 4-6 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล เต้นท์ 4-6 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคารอนุบาล 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคารอนุบาล 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต็นท์ 5-6 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 13.00-16.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล ห้อง ป.1/1- ป.1/2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต็นท์ 5-6 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 13.00-16.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล ห้อง ป.1/1- ป.1/2 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 7 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
12 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
13 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต้นท์ 7 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต้นท์ 8 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 8-9 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 9-10 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 10 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 11 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 11 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้องคอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2556 09.00-14.00
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์1, 2 7 พ.ย. 2556 09.00-11.00
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
-
ไม่มีการแข่งขัน
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง Sound Lab 7 พ.ย. 2556 09.00-14.00
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้องคอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2556 09.00-14.00
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง Sound Lab 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง ป.5.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.3 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เวทีอาคารอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อนุบาล ห้อง อ.1/1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชาธิปไตย 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สนามตะกร้อ 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สนามบาส สวนป่า 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สนามวอลเลย์บอล 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องศิลปะ 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 8 พ.ย. 2556 เริ่ิ่ม 13.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ป. 1.1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ชั้น 1 ห้อง ป. 1.2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ห้อง ป. 2.1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป. 2.2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.3.1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.3.2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารเอนกประสงคฺ์ 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง ห้อง ห้องปฐมวัย 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงอาหาร 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารปฐมวัย 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน มี 1 ทีม
-
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารปฐมวัย 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
4 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารปฐมวัย 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
6 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
7 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
8 089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง ห้อง ป.3 (อาคาร 2 ชั้น) 7 พ.ย. 2556 เริ่ม 09.00
9 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารปฐมวัย 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
10 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
11 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ป.3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ป.3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
13 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ป.3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
14 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
15 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ป.3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
2 110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
3 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ
-
เริม 9.00
4 112 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
5 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
6 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
7 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
8 113 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
9 121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
10 115 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
11 117 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
12 111 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
2 136 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ห้องวิถีพุทธ์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
4 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ห้องวิถีพุทธ์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
5 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 140 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
2 137 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
3 157 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
4 139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
5 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารเอนกประสงคฺ์ 7 พ.ย. 2556 เริ่ม 13.00
6 138 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน มี 1 ทีม
-
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงอาหาร 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ป.1 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงอาหาร 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ป.1 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงอาหาร 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ป.1 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงอาหาร 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
11 253 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน มี 1 ทีม
-
12 254 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
13 255 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
14 256 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
15 257 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
16 258 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
17 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน มี 1 ทีม
-
18 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน มี 1 ทีม
-
19 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารเอนกประสงคฺ์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
20 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
21 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
22 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารเอนกประสงคฺ์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
23 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
24 285 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน มี 1 ทีม
-
25 286 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
26 281 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
27 282 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
28 283 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
29 284 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
30 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารเอนกประสงคฺ์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
31 288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
32 291 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขั
-
33 292 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 1-2 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
2 159 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
3 161 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
4 158 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
5 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
6 168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
7 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
8 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 1-2 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
9 163 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
10 176 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
11 172 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
12 178 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
13 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน มี 1 ทีม
-
14 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
15 173 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
16 183 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
17 179 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
18 186 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
19 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 4 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
20 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 4 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
21 180 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
22 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
23 192 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
24 196 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
25 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
26 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
27 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีม
-
28 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
29 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
30 204 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
31 220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
32 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
33 227 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
34 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
35 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 5-6 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
36 223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
37 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
38 232 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
39 230 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
40 228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีการแข่งขัน
-
41 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 5-6 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]