หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ อำเภอนครไทย
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.3.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.3.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.3 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง ป.5.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6.1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6.2 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เต็นท์ หน้าอาคารสามชั้น 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เต็นท์ หน้าอาคารสามชั้น 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เต็นท์ หน้าอาคารสามชั้น 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เต็นท์ หน้าอาคารสามชั้น 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
9 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง SoundLab 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
10 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
11 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องศิลปะ 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม/ห้องสังคมมัธยม 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต้นท์ 1-2 7 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต้นท์ 3-4 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องประชุม 1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 13.00-16.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต้นท์ 5-6 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สนามฟุตซอล 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สนามฟุตซอล 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สนามฟุตซอล 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.1/1 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.1/2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น ห้อง เต็นท์ 1 - 2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 13.00-16.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น ห้อง เต็นท์ 3 - 4 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 13.00-16.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง Peer Center 7 พ.ย. 2556 เริ่ม09.00-12.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องประชุม 1 7 พ.ย. 2556 หลังพิธีเปิด
7 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องประชุม 1 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องศิลปะ 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00-12.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องศิลปะ 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 13.00-16.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ศูนย์ Peer Center 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.3/2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารตึก 3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.1และม.2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารตึก 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องม.3และห้องอาเซียน 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารตึก 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องม.1และม.2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารตึก 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องป.4/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ชั้น อ.1/1และอ.1/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1และอ.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.5/1และป.5/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป 6/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม เต็นท์ 1,2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม เต็นท์ 3,4 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม เต็นท์ 5,6 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ศูนย์ประสานแผนท้องถิ่นอำเภอนครไทย 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ศูนย์ประสานแผนท้องถิ่นอำเภอนครไทย 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
18 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
20 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา หอประชุม อาคารเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ห้องอนุบาล 2 ห้อง อ.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
22 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อนุบาล 2.2 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
23 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล เต็นท์ 1-3 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล เต็นท์ 4-6 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคารอนุบาล 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต็นท์ 5-6 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 13.00-16.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล ห้อง ป.1/1- ป.1/2 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต้นท์ 7 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต้นท์ 8 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 9-10 7 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 11 7 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้องคอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2556 09.00-14.00
12 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์1, 2 7 พ.ย. 2556 09.00-11.00
13 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง Sound Lab 7 พ.ย. 2556 09.00-14.00
14 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 7 พ.ย. 2556 13.00-16.00
15 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้องคอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2556 09.00-14.00
16 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารปฐมวัย 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
2 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารปฐมวัย 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารปฐมวัย 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
4 089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง ห้อง ป.3 (อาคาร 2 ชั้น) 7 พ.ย. 2556 เริ่ม 09.00
5 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารปฐมวัย 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
6 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ป.3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
7 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ป.3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
8 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ป.3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
9 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ป.3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
10 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
2 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
3 121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ห้องวิถีพุทธ์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารสองชั้น ห้อง ห้องวิถีพุทธ์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารเอนกประสงคฺ์ 7 พ.ย. 2556 เริ่ม 13.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงอาหาร 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ป.1 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงอาหาร 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
4 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ป.1 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงอาหาร 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ป.1 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
7 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงอาหาร 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
8 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารเอนกประสงคฺ์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
9 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารเอนกประสงคฺ์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
10 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารเอนกประสงคฺ์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 1-2 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 1-2 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 4 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
5 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 4 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
6 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 3 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
7 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
8 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
9 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 5-6 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00
10 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง เต็นท์ 5-6 7 พ.ย. 2556 เริม 9.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]