หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ อำเภอนครไทย
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม/ห้องสังคมมัธยม 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 เต้นท์ 1-2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต้นท์ 3-4 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ประชุม 1 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต้นท์ 5-6 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สนามฟุตซอล 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สนามฟุตซอล 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.1/1 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น ห้อง เต็นท์ 1-4 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 13.00-16.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ห้อง ห้องศิลปะ 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ศูนย์ Peer Center 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
5 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารสามชั้น ห้อง ม.3/2 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอนุบาล ชั้น อ.2/2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.2/3 ชั้น 1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 9.00-12.00
7 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.1/3 ชั้น 1 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคาร ICT ห้อง ป.1/3 ชั้น 1 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
12 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องประชุมจำปาขาว 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
14 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคาารอนุบาล ห้อง อ.2/2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้องประชุม 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อนุบาล ห้อง อ.2/2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
17 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อนุบาล ห้อง อ.2.2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
18 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 09.00-10.30
19 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 10.30-12.00
20 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 13.00-14.30
21 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 14.30-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล เต้นท์ 1-3 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล เต้นท์ 4-6 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคารอนุบาล 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หน้าอาคาร 3 ชั้น เต็นท์ 5-6 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 13.00-16.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารอนุบาล ห้อง ป.1/1- ป.1/2 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 7 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 8-9 8 พ.ย. 2556 เริ่มแข่งเวลา 9.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 10 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 09.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อาคารประถมศึกษา เต็นท์ 11 8 พ.ย. 2556 เริ่มเวลา 9.00
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
13 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง Sound Lab 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง ป.5.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.2 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.3 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5.1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เวทีอาคารอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
12 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อนุบาล ห้อง อ.1/1 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
13 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชาธิปไตย 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สนามตะกร้อ 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สนามบาส สวนป่า 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สนามวอลเลย์บอล 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
6 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
7 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องศิลปะ 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสามชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 8 พ.ย. 2556 เริ่ิ่ม 13.00
10 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
11 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง ป. 1.1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
12 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ชั้น 1 ห้อง ป. 1.2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
13 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ห้อง ป. 2.1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
14 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป. 2.2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
15 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.3.1 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
16 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.3.2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.
17 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อาคารสองชั้น ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์2 8 พ.ย. 2556 เริ่ม 9.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง อาคารเอนกประสงคฺ์ 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง ห้อง ห้องปฐมวัย 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงอาหาร 8 พ.ย. 2556 เริม 9.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]