หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางพัศนีย์ กลิ่นปานโรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชพร ด่อนเจ๊กโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสาววีนัส เป็นสุขโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณรีย์ ประทีปจรัสโรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นางสมพร คงทันโรงเรียนบ้านบุ่งตารอดกรรมการ
3. นางสาวทวีศิลป์ โสตถิถาวรโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวานิส แจ่มโถงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ มีสอาดโรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี สระทองตันโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสายใจ ศรีทองโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิ สุขชวดมีโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นางอนงค์ลักษณ์ มั่นนุชโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุชาดา มั่นคงโรงเรียนวัดเซิงหวายประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สอนศรีโรงเรียนบ้านบุ่งตารอดกรรมการ
3. นางปราณี ทองนพคุณโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ สวัสดิ์เทพโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางพนาวัลย์ พร้าโตโรงเรียนบ้านนาหนองกรรมการ
3. นางสาวอโนทัย ปานโป๊ะโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ คงสร้อยโรงเรียนวัดนาขุมประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ทองพลับโรงเรียนบ้านห้วยเหินกรรมการ
3. นางประภาศรี สิงห์คำโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร สิงห์โตโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา อินทร์เกิดโรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวสภัธชนก เพชรพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร เลื่อนลอยโรงเรียนวัดวังงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกมล อินสุวอโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางมาลี ใจหลักโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายพันรบ สืบสายอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ ขำมีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญดาว จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรา สุทธิโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ชมชื่นโรงเรียนบ้านหนองกระบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอมรทิพย์ จันพรโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายเรวัตต์ บุญลือโรงเรียนวัดวงฆ้องกรรมการ
3. นางมนวิภา จันทูตานนท์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสันติภาพ ลุ้ยอุไรโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายชำนาญวิทย์ บุญดัดโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นางชีวาพร ภูสิตตาโรงเรียนบ้านน้ำตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสำเริง มั่นดีโรงเรียนวัดสะพานหินฯประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา สายยืดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมยุรี แก้วอินโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพันธ์ กันหาประกอบโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายฤทธิเดช อ้นมีโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยากรรมการ
3. นางสาวประเทือง อ้นสิงห์มาโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางพาชื่น คำดีโรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา อ้นสอนโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการ
3. นางสุนทรีย์ หน่อสุริวงศ์โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ ทองศรีโรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นางจิรภัทร ชำนาญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ อ่อนศรีโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางพาชื่น คำดีโรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา อ้นสอนโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการ
3. นางสุนทรีย์ หน่อสุริวงศ์โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ ทองศรีโรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นางจิรภัทร ชำนาญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ อ่อนศรีโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางมานิกา เอี่ยมหุ่นโรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นางสุนิศา สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสาวดาริกา ศรีทุ่งลือโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวารี ภูสิตตาโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี เนตรแสงสีโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
3. นางสุธิดา ผิวขำโรงเรียนบ้านมะต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางรุ่งนภา เพชรทองโรงเรียนห้วยปลาไหลประธานกรรมการ
2. นายคณิศร จันทร์บรรจงโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
3. นายจตุพงศ์ สายอรุณโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ อุ่ยเจริญศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจันทรา สังข์ยังโรงเรียนวัดทับยายเชียงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ ทองคำโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นายไพรวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
4. นางสาวปพิชญาดา เนตรแสงสีโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร์ ทองมั่นโรงเรียนวัดน้ำคบประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณี คำทอนโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ แตงกวาโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
4. นางวารีรัตน์ ยาสุดโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนคร กุลประดิษฐ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นางสาวเนาววรัตน์ บุตรเพชรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสะแกฯกรรมการ
3. นางสาวพัฒนา แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
4. นางสีรุ้ง ศรีชาทุมโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายแสง จันพรโรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
2. นางสุภาพ สุทธิโรงเรียนบ้านน้ำพรกกรรมการ
3. นายวีนัส แก้วป้องปกโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสุธีรัตน์ ทองรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวัฒนะ ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านน้ำคลาดกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย รอบคอบโรงเรียนน้ำโจนกรรมการ
3. นายวินิจ สามิตรโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางลำแพน เกิดบำรุงโรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
2. นางสายยนต์ บุญเหลือโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์โรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนิตย์ ยอดกระโหมโรงเรียนบ้านนาหนองกรรมการ
2. นางผ่องศรี สมพิพงษ์โรงเรียนบ้านหาดใหญ่กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สุขะตาโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจรรยกร ด้วงบ้านยางโรงเรียนบ้านนาหนองกรรมการ
2. นายนรินทร์ ด้วงแดงโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางสาวสรวงสุดา ศรีอ๊อดโรงเรียนบ้านนาเปอะกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายไพรินทร์ ประวันนาโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัฒนี ค้มท้วมโรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ ชูรัตน์โรงเรียนบ้านยางโกลนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญรุ่ง บุญมีจิวโรงเรียนบ้านนาขุมคันกรรมการ
2. นายอนันต์ คงทองโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
3. นางปิยะมาศ ขุ้นคีรีโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ อนุรักษ์ชนะชัยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการ
2. นายธนาวุฒิ จีนย้ายโรงเรียนบ้านบุ่งผลำกรรมการ
3. นางนวลใย เป้รอดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชโลม เพ็งแจ้งโรงเรียนหนองสะแกประชานุกูลกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อนโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
3. นายอำนาจ ลอสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายศุวิล รังแสงโรงเรียนบ้านบึงธรรมโรงกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ระโสโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
3. นายวันชัย วงษาโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ ภูศรีเทศโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
2. นายสุเทพ บางศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
3. นางสาวนัฐชนันทน์ นามวงษาโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมนตรี อ่อนทองโรงเรียนวัดเหล่าขวัญกรรมการ
2. นางจารุภา ศุภนิมิตรกุลโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ หอมสิงห์ทองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้า)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร ต๊อดแก้วโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
2. นางพาคำนึง ทองดอนอ่อนโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
3. นายวิระ ทองรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กองจิวโรงเรียนบ้านท่าหินลาดกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา พุดฉิมโรงเรียนบ้านขวดน้ำมันกรรมการ
3. นางวรัญญา ขานไขโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางภัคจิรา มูลเทศโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการ
2. นางศิริพร พรหมสุวรรณดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางอัญชัญ เลี้ยงเพชรโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรรณิต พงษ์สอนโรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการ
2. นางกาญจนา หาญทองช่วงโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นางภัทราพร รัตนกุลโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจันลอน จำปาโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
2. นางสุพรรณี ชาญนาวาโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
3. สิบเอกสมศักดิ์ บวบดีโรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุวรรณี จินุศรโรงเรียนวัดวงฆ้องกรรมการ
2. นางเตือนใจ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านนาเปอะกรรมการ
3. นางเจนฤดี จันดาหารโรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชโลมใจ ทาวงษ์โรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
2. นางวราภรณ์ ขันตีโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)กรรมการ
3. นายสงบ จูจ้อยโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานะ กองเงินโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
2. นางเรณู อินแตงโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
3. นางวรรณชี พันธุ์ภู่โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปริญญา กิติอาสาโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
2. นายอำนวย ยิ้มใยโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ ปั้นแจ่มโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางศลิษา รุ่งกัลปาวสานโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่กรรมการ
2. นางวรพรรณ ศรีกล่ำโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
3. นางสาวศรัญญารัตน์ คงอิ่มโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสยุมพร บุญเครือพวงโรงเรียนบ้านท่าหินลาดกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ เดชสกุลรัตน์โรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
3. นางกัลทยา แตงอ่ำโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมาภรณ์ จตุภาพรรณโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ทองจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวระพีพร ราชรองเมืองโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
2. นายไพสิฐ บัวจันทร์โรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ สิริวัจนะโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางดารุณีย์ จันทร์สุริย์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นางสาวสนธญา ไพรภิบาลโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับกรรมการ
3. นางประสิทธิ์ ขันตีโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุดจดี อ่อนสีโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการ
2. นางสาวนุชรี อภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองขาหย่างกรรมการ
3. นายบูชา มาเกตุโรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางราวัลย์ อยู่มาโรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา คีรีมาศทองโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
3. นางนิตยา เสมเจริญโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสาวสมจิตร สีสุกใสโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
2. นางรัชฎา สนใจโรงเรียนชุมชนบ้านท่างามกรรมการ
3. นางชุติมา คุ้มพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายเถวียน มากเมืองโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
2. นายสมาน ม่วงดีโรงเรียนวัดคันโช้งกรรมการ
3. นางสาวฉัตรนภา พลศักดิ์ขวาโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสังคม ใจงามโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล แสงสุรินทร์โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ พันธ์ไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมมิตร นครไทยภูมิโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กันอยู่โรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นางสาวศรินทร เทียมสอนโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายดา นาคดีโรงเรียนวัดสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ จำปาโรงเรียนบ้านนาหนองกรรมการ
3. นายจักริน เหล็งพั้งโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบวร สุดาจันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นางรำเพย ภูศรีเทศโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ์ ปันผาโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย เลี่ยมวิลัยโรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ ระวีวัฒน์โรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการ
3. นายเรวัต จันทวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเจียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล แก้วป้องปกโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ บัวยิ้มโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นายมาแชลล์ โภชกรณ์โรงเรียนวัดคลองตาลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมนิตย์ ทูลขุนทดโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทิน แย้มเสมอโรงเรียนบ้านห้วยเจียงกรรมการ
3. นายบุญชู พ่วงวันโรงเรียนวัดวังไม้แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสาคร บำรุงศรีโรงเรียนวัดนาขามประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ สะอาดโรงเรียนบางยางพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางศาริณี กลิ่นปานโรงเรียนบ้านหาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางจารุณี คลังจงโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการ
2. นายยิ่งยงค์ อุ่นอารีย์โรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
3. นายวีรภัทร กลเรียนโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฤทธิรงค์ พูลหน่ายโรงเรียนบ้านน้ำพริกประธานกรรมการ
2. สิบเอกสมศักดิ์ ก้อนเพ็ชร์โรงเรียนประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ วงศ์ลีศิริวิวัฒน์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสุนิษา ธูปเทียนโรงเรียนบ้านกกม่วงกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ เกิดวงศ์หงส์โรงเรียนบ้านหาดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพิชญานิน อินทโสตถิโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ไพศาลรัตนาโรงเรียนผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เอี่ยมสงครามโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)กรรมการ
3. นางปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ บุญกล้าโรงเรียนวัดวังงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร จันทร์คีรีโรงเรียนบ้านลาดคื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข ส้มเพชรโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเวียงฟ้า ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แสงนาคโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมศิลป์ บังวรรณโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางนิตญา สิงห์สถิตโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการ
3. นางสาวเกศี รักษาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประมวล สายแก้วโรงเรียนวัดสะพานหินฯประธานกรรมการ
2. นางศศิธร โพธิ์คงโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นางรัตนา มีโชคโรงเรียนวัดทองแท้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา หาศิริโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา จันทรรัตน์โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นางมลฤดี ชำนาญยาโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย บัวดีโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
2. นางพัชรี วิมุขมนต์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย เรือนคำโรงเรียนทับยายเชียงวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางวิภาสิริ สีเดือนโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ สอนเสียมโรงเรียนบ้านยางโกลนกรรมการ
3. นางฉัฐมัญคมน์ สุวรรณโณโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนันท์ พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านยางโกลนกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ ฟองจันทร์โรงเรียนวัดวังงิ้วงามกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทวีรัสมิ์ วิมุขมนต์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่นโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นายอนุกูล ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พูลหน่ายโรงเรียนบ้านยางโกลนกรรมการ
2. นายวันชัย อิ่มคำโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พูลหน่ายโรงเรียนบ้านยางโกลนกรรมการ
2. นายวันชัย อิ่มคำโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางอนุสรณ์ ชูประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา อินทร์โอภาสโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์กรรมการ
2. นายปัญญา จันทร์รักษ์โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษากรรมการ
3. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นางสมจิตร์ คำรักษ์โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จารีวิษฎ์โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
2. นายบำรุง แม้นอินทร์โรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
3. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
2. นายบำรุง แม้นอินทร์โรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
3. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวอรรถพร คนมั่นโรงเรียนบ้านลาดคื้อกรรมการ
2. นายมังกร สาดาโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ศิริวณิชย์โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอรรถพร คนมั่นโรงเรียนบ้านลาดคื้อกรรมการ
2. นายมังกร สาดาโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ศิริวณิชย์โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายไพรสันต์ จันทร์สุริย์โรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
2. นายสมชาย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยกรรมการ
3. นายศิลาวุฒิ สุทธิรัตน์โรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรันต์ ทองสรวงโรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการ
2. นางสาวณภัทร จงธัญยบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวราตรี ยิ้มดีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายบุญส่ง ตุ่นเงินโรงเรียนน้ำพริกกรรมการ
3. นางศรีสุดา พิทักษ์โสภณโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางนารถรยา กลิ่นแย้มโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
2. นางสมคิด ออมสินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นางพิมาศ ขันเกษตรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจันทรา บุญรักษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
2. นายณรงค์ นิ่มนุชโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานกรรมการ
3. นางวัลลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจันทรา บุญรักษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
2. นายณรงค์ นิ่มนุชโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานกรรมการ
3. นางวัลลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พิพัฒน์ พูลหน่ายโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นางสาวบุญชนก ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พิพัฒน์ พูลหน่ายโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นางสาวบุญชนก ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกริชรัตน์ รักประกิจโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
2. นายจันทร์เพ็ญ จรบุรีโรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
3. นายประดับ ปุ่นเอื้องโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมิญจกาญจน์ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการ
2. นายชัยรัชต์ ทองน้อยโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางภิรมย์ ไมตรีจิตโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกริชรัตน์ รักประกิจโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จรบุรีโรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
3. นายประดับ ปุ่นเอื้องโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมิญจกาญจน์ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการ
2. นายชัยรัชต์ ทองน้อยโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางภิรมย์ ไมตรีจิตโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ฟักอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า)กรรมการ
2. นางสุวิชชา ตรีอินทร์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางณัฐปวีณ์ มากมีโรงเรียนวัดหอกลองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
2. นางสุนันทา แสนโสภณโรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุงกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ฟักอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า)กรรมการ
2. นางณัฐปวีณ์ มากมีโรงเรียนวัดหอกลองกรรมการ
3. นางสุวิชชา ตรีอินทร์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางธัญวรัตน์ ทองแพโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
2. นางสุนันทา แสนโสภณโรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุงกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุนทรี อยู่นุ้ยโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
2. นางพิสชา หารประชุมโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ เงื่อนจันทองโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชนานาถ เศวตเศรนีโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ วิเศษคำโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางบุษบา ผ่องอ่วยโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเรณู ทองวัฒน์โรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ มีเทศโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ รอดเรืองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ บวบดีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นางรัตนา งามสมโรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
3. นางวรัญญา เงินแจ้งโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอนุบัตร นวลแผงโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
2. นางณัฐกฤตา นาคคงคำโรงเรียนบ้านหาดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอรทัย คงฟักโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางบุญรอบ คงทันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
2. นายนิคม หมื่นจงโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา ไมตรีจิตรโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายธีมาภัทร ปิ่นทองโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อรุณวรกิตติโรงเรียนประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา รักทุ่งโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร ยอดเกตุโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยากรรมการ
2. นายรังสรรค์ สุขกลิ่นโรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการ
3. นายประจวบ พิมพาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิรัชดาวรรณ น้อยใยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
2. นางวรรณี สุขสบายโรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ สังข์เดชโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรัตน์ ธารีธารโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียาพร พิมพิลาโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสาวพรทิพา แก้วบัวรมย์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรำพึง ร่มส้มซ่าโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการ
2. นางจรินทร์ นาคประสงค์โรงเรียนบ้านกกม่วงกรรมการ
3. นางวันทนีย์ จันทร์รักษ์โรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี พุ่มโพธิ์โรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
2. นางนรินทร์ สุขหอมโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางนุจรี ตรีเหราโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร แจ่มแจ้งโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
2. นายธงชัย ปิ่นพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวกัลยากร กางพรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยอดธง คงปันนาโรงเรียนบ้านน้ำตากกรรมการ
2. นางศรีสมร ทองประเสริฐโรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
3. นายวัฒนชัย แตงอ่ำโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ แท้สูงเนินโรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
2. นางภัทรภร ชาวสมุทรโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางเปรมรัตนา ศรีแสนสุขโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัยโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
2. นางศศิมา อูปทองโรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
3. นายณัฐพล รักเสนาะโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
2. นางนพรัตน์ ทองคำพงษ์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิชุลดา กาวินโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ มากเมืองโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ภัทรบรรพตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์นารา ทองงามขำโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาววะวิดา โทจำปาโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ บุญก่อนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยากรรมการ
3. นางสาวบังอร อากาศทิพย์โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางหทัยกานต์ หมากผินโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ แสนบิ้งโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางเพลินตา กิ่งศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรรัตน์ สุขนาคโรงเรียนบ้านนาหนองกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ บุญสินโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
3. นางสาววิภาดา จันทะคุณโรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา เทศคลังโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการ
2. นางมัลลิกา บัวขจรโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
3. นางกัณฑิมา เสือจอยโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางระนอง จันทร์ดีโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการ
2. นางสาวดารณี ศรีพรหมโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นางสุภัทรีภรณ์ สารมโนโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกุลวดี จินดากุลโรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ สงแจ้งโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เพียรเสมอโรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพร จันดาหารโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
2. นายณัฐพล คัมภีรพจน์โรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
3. นางสาวระพีพร บุญเสมโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณ จามิกรโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทมณฑน สีเดือนโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางสาวสุชาวินี คลองตะเคียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอำนวย อุดรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
2. นายประเสริฐ สิงโตโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ สุวรรโณโรงเรียนบ้านนาตอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
2. นายประทีป ศรีชาทุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกันตา กรึมสูงเนินโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ต่างถิ่นโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นางสาวณัฐธินี อินทะรัตน์โรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
3. นางสาวจีระพร สิงโตโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเนา ยาสุดโรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสาวศนิ วงศ์อนันต์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัดโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธานี ทองดีโรงเรียนศึกษากุลบุตรกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ทองจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นายอมร โพธิ์ศรีโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชัยฤกษ์ สุดสังข์โรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นายธนกฤต เลิศล้ำโรงเรียนบ้านนาหล่มกรรมการ
3. นายชาติชาย แป้นโพธิ์โรงเรียนวัดหอกลองกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญญา สุดสังข์โรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นางสาวอรชยา มากสมบูรณ์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกษร อาจหาญโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางณัฐกานต์ โพธิ์อ่องโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสาวฐิตาภรณ์ โสตถิถาวรโรงเรียนบ้านป่าซ่านกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางมาลี สิงห์ทองวรรณโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ทุมทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสาวชนิกานต์ ป้องคูหลวงโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวรติรัตน์ สุขแจ่มโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
2. นางจริญญา ปิยมิตรโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการ
3. นางเสน่หา คุ้มแพทย์โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาววัลยา พ่วงกองนะโรงเรียนกัลยาณิวัฒนากรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันแก้วโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางกนกรัตน์ วีระกุลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุชิน กรมเวทโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
2. นางอำนวย บุญสิงห์โรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางวัชริดา ทองคำพาโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาววิชชุลดา กรุงศรีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางรัศมี ชุ่มพงษ์โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกกาญจน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ มาดีโรงเรียนบ้านนาหนองกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ธีรธนพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนนทวรรณ บุญชัยโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
2. นางสายทิพย์ ดวงมณีโรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผูโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางแพรทอง หล่ออินทร์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ สุยะวงษ์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการ
2. นางเพ็ญสิณี สุขขีโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางทัศวรรณ มณีกุลโรงเรียนวัดคันโช้งกรรมการ
2. นางสาวชลอ เรือนก้อนโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
3. นางจีรนันท์ สุวรรณาภาโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางบุญฑริกา รัตนกุลโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา แสงใหม่โรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการ
3. นางนิสากร วงศ์วานโรงเรียนเขาไร่ศรีราชากรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายชลอ ไทยนาโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พุทธวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ภู่ทับทิมโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางภัควลัญชญ์ จินตนาโรงเรียนบ้านหนองกระดาษประธานกรรมการ
2. นางอัมพร บุญกล้าโรงเรียนวัดวังงิ้วงามกรรมการ
3. นางพงษ์สิน มั่งมูลโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเรืองเดช อยู่ยังโรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ทองฟักโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายต่อศักดิ์ เลี้ยงเพชรโรงเรียนบ้านนาหนองประธานกรรมการ
2. นายประทุม จันทร์นิเวศน์โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการ
3. นายสุขเรศ หุ่นฉัตรโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวลออ อ้นเดชโรงเรียนเขาไร่ศรีราชาประธานกรรมการ
2. นายนิกิจ อินเพ็ญโรงเรียนบ้านมะต้องกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ มุกดาอ่อนโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนิกิจ อินเพ็ญโรงเรียนบ้านมะต้องกรรมการ
2. นางสาวลออ อ้นเดชโรงเรียนเขาไร่ศรีราชากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ มุกดาอ่อนโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางปภัชญา อุบลอ่อนโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับประธานกรรมการ
2. นางศศิภัทร จากยางโทนโรงเรียนบ้านหนองมะคังกรรมการ
3. นางเยาวภา ศรีสิทธิรักษ์โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุวดี จุติแสงโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ พ้นภัยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นางรัตตญา บุญเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพวงทอง อินเพ็ญโรงเรียนวัดวงฆ้องประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ กันแย้มโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการ
3. นางวันทนีย์ เกตุมะโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ วงษ์คำน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ลาภสิริเลิศโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางคนึงเนตร แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางราตรี จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
2. นายคมสัน โพธิ์เงินโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
3. นางปนัดดา คงเกตุโรงเรียนแก่งบ่้านยางป่าคายกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สิสีโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
2. นางสรัญญา ทุมดีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายพิธิวัต มั่นคงโรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางนราภรณ์ กัดพันธุ์โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายพลกฤษณ์ คำเมืองโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางนลินี ทวีกิจโรงเรียนบ้านป่าซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายศตธน สิงห์ลีโรงเรียนวัดหนองมะคังประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา รังแก้วโรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
3. นายฉัตรชัย สัจจาโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางบุปผา สุรศรีสกุลโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนธี ฉิมฉวีโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ พันธาริกโรงเรียนวัดวังงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสำอางค์ ใยธรรมโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุโรจนา ธิรินทองโรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
3. นางนภาพร รอดพ่ายโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายดริณภักษ์ สุขหนูโรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ จำปาแก้วโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางประภัสสร ตรีอินทร์โรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ อินทร์หน่อโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นายสงคราม วันแย้มโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร นกพึ่งโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางธิดา ศรีปัจฉิมโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
2. นางกรรณพรรณ ทองสุขโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการ
3. นางสายพิณ พัชรพรโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางละเอียด ทับทิมเกิดโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยกรรมการ
2. นางอมรา แดงโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นางธัญญธร ควรสมบัติโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางชูศรี ทองดีโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายวันชัย เพชรทิมโรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางจิรภรณ์ สุทธิโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางฉลวย ศิวิลัยโรงเรียนวัดวังมะด่านประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทองคำพงษ์โรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สอนง่ายโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉลวย ศิวิลัยโรงเรียนวัดวังมะด่านประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทองคำพงษ์โรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สอนง่ายโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฉลวย ศิวิลัยโรงเรียนวัดวังมะด่านประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทองคำพงษ์โรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สอนง่ายโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางฉลวย ศิวิลัยโรงเรียนวัดวังมะด่านประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทองคำพงษ์โรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สอนง่ายโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉลวย ศิวิลัยโรงเรียนวัดวังมะด่านประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทองคำพงษ์โรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สอนง่ายโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธันยพร จำนงค์ศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานประธานกรรมการ
2. นางอรรณพ สวนจันทร์โรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
3. นางสุดาพร พูลหน่ายโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธันยพร จำนงค์ศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานประธานกรรมการ
2. นางอรรณพ สวนจันทร์โรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
3. นางสุดาพร พูลหน่ายโรงเรียนบ้นสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธันยพร จำนงค์ศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานประธานกรรมการ
2. นางอรรณพ สวนจันทร์โรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
3. นางสุดาพร พูลหน่ายโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธันยพร จำนงค์ศรีโรงเรียนบ้านาโพธิ์นาจานประธานกรรมการ
2. นางอรรณพ สวนจันทร์โรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
3. นางสุดาพร พูลหน่ายโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางทิพยวรรณ ฮองกุลโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ชาวไทยโรงเรียนบ้านป่าสักฯกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ผาบแก้วโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวพจมาลย์ แม่ดีโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ งามนิลโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริฤทัย บัวฉิมโรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพจมาลย์ แม่ดีโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ งามนิลโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริฤทัย บัวฉิมโรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพจมาลย์ แม่ดีโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ งามนิลโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริฤทัย บัวฉิมโรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพจมาลย์ แม่ดีโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ งามนิลโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริฤทัย บัวฉิมโรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจำลอง เพชรทิมโรงเรียนวัดน้ำคบประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์จันทร์ แสนประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี อุทธิยาโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจำลอง เพชรทิมโรงเรียนวัดน้ำคบประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์จันทร์ แสนประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี อุทธิยาโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีรวัฒน์ ศิวิลัยโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิยม สมวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
3. นางสาวกุลศศิพร ธนาพรวิวัฏโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศศิวิมล แก้วมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายธิติพันธ์ จันแปงเงินโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณัฐปรียา พิมพิลาโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ กันทะเกตุโรงเรียนห้วยปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวมนต์ทิพา ใจแปงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางปรุงจิตร์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศศิวิมล แก้วมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายธิติพันธ์ จันแปงเงินโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณัฐปรียา พิมพิลาโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ กันทะเกตุโรงเรียนห้วยปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวมนต์ทิพา ใจแปงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางปรุงจิตร์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิวิมล แก้วมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายธิติพันธ์ จันแปงอินโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณัฐปรียา บุญมาโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ กันทะเกตุโรงเรียนห้วยปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวมนต์ทิพา ใจแปงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางปรุงจิตร์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศศิวิมล แก้วมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายธิติพันธ์ จันแปงอินโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวณัฐปรียา บุญมาโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายยงยุทธ จันทร์เครือยิ้มโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี ประสิทธิ์คำโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวพวงรัตน์ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายยงยุทธ จันทร์เครือยิ้มโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี ประสิทธิ์คำโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวพวงรัตน์ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ถามีโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
2. นางสาวฑิฆัมพร มั่งมีโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการ
3. นางสาวสุทธิรักษ์ แตงน้อยโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดอกพยอม จันทร์อุ่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลากรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ คงสุจริตโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการ
3. นางสาวนลัทพร คงปันนาโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจำลอง สุขแสงสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญมา เสือทะจิตรโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ คำวงศ์วาลย์โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวขวัญทอง ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยากรรมการ
2. นายธนวัฒน์ วันรักชาติโรงเรียนบ้านท่าหินลาดกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แก้วศรีนากโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมัลลิกา บุญเทียมโรงเรียนบ้านนาขุมคันประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ สายบัวโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางสาวพิสุทธินี กลัดนิลโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมัลลิกา บุญเทียมโรงเรียนบ้านนาขุมคันประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ สายบัวโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางสาวพิสุทธินี กลัดนิลโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกมลชนก รอดเกตุโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภัสสร สีกุมโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรีปัญญา คงรอดโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
2. นายจรัญ งูนิ่มโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีกรรมการ
3. นายประมวลรักษ์ สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรีปัญญา คงรอดโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
2. นายจรัญ งูนิ่มโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีกรรมการ
3. นายประมวลรักษ์ สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอมร เพ็ญสุภาโรงเรียนบ้านปากรองประธานกรรมการ
2. นางนิทรา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอมร เพ็ญสุภาโรงเรียนบ้านปากรองรองประธานกรรมการ
2. นางนิทรา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]