หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ อำเภอนครไทย
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายรัตนศักดิ์ สาวจู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พล.3 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ รก.ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.พล.3 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางชมาภัทร ไข่แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พล. 3 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พล.3 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายประหยัด เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.3 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสวรรค์ เพิ่มพรม นายกสมาคมครูและผู้บริหาร อ.นครไทย คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายแสวง เมฆแสงสี นายกสมาคมครูและผู้บริหาร อ.ชาติตระการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสุขสันต์ จิตต์อ่อนน้อม ผอ.โรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสุรพล บุญเกิด ผอ.โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายธำรงศักดิ์ บุญเรือง ผอ.โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอทุกเครือข่าย ประธานเครือข่าย คณะกรรมการอำนวยการ
21 ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอชาติตระการทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางเนาวนิตย์ แสงนาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาวรุจิรัตน์ ชาลีฟอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พล. เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
30 นายสวรรค์ เพิ่มพรหม นายกสมาคมครูฯ อำเภอนครไทย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
31 นายธำรงศักดิ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
32 นายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
33 นายสุขสันต์ จิตอ่อนน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
34 นายสุรพล บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
35 นายสุวัฒน์ สายยืด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
36 ผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอนครไทยทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอนครไทย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
37 นางเนาวนิตย์ แสงนาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
38 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
39 นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
40 นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
41 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
42 ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ทุกโรงเรียนในอำเภอนครไทย ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
43 นางสาวจันจิรา อุ่นไพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
44 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
45 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
46 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
47 นายสวรรค์ เพิ่มพรหม นายกสมาคมครูฯ อำเภอนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
48 นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง นายกสมาคมครูฯ อำเภอพรหมพิราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
49 นายแสวง เมฆแสงสี นายกสมาคมครูฯ อำเภอชาติตระการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
50 นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมครูฯ อำเภอวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
51 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
52 นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
53 ส.อ.พิษณุพร กำภู ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นางสาวจันจิรา อุ่นไพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์ทองหลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
56 นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
57 นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล.3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
58 นายสวรรค์ เพิ่มพรหม นายกสมาคมครูฯ อำเภอนครไทย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
59 นายธีรวัฒน์ พร้าโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
60 นายสุขสันต์ จิตต์อ่อนน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
61 นายธำรงศักดิ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
62 นายสุรพล บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
63 นายนพดล แสนขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตาก คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
64 นายนิรันต์ ทองสรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางยางพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
65 นางนาฎนภา สีดาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
66 นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคระห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
67 นางสาวทิภารัตน์ นาน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
68 นางเนตรนุช แก้วมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
69 นายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
70 นางเรณู บุญเสรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
71 นางสาวพัชร์พิชา คำโทน ครูโรงเรียนบ้านนาเมือง รองประธานฝ่ายปฏิคม
72 นางรัชชุดา เมืองสนธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนาขุมคัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
73 นางสาวแสงรวี ศรีสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนาเมือง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
74 นางสาวชลยา รัตนโค้น ครูอัตาจ้างโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นางสาวรวิวรรณ มีเครือเอี่ยม ครูธุรการโรงเรียนเครือข่ายอำเภอนครไทย 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นางลำพูน วังกาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นางกมณมาศ ภัทรกิตติสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นางอนุสรณ์ ชูประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นางนพรัตน์ ทองคำพงษ์ ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นางนวรัตน์ ขำมี ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นางจารุวรณ เทียนยานี ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
82 นางสุดารัตน์ ธรรมชัย ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
83 นางกิ่งเดือน อินนุ่ม ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
84 นางธัญญลักษณ์ คุ้มครอง ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
85 นางสาวภัณฑลา คงทัน ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
86 นางสาวดาหวัน นามกันยา ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
87 นางปริญญา เกสร ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางนงนุช ธิแปง ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางพรระวี จันทร์ย่อย ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางดวงชีวัน กิตติอาสา ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางฤดีวรรณ ภู่อ่ำ ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางลักษมี ดีวังยาง ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางอัญชิศฐา ผาทอน ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางสาวนภารัตน์ สุดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นายธรรมปพน บุญญาฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางวิจิตรา สุวรรณศิริ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางปภาดา กิตติถิระกุญช์ ครูโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางสาวพรรณษชนม์ มากสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางสาวนุศรา คำบุตร ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางสาวสายสุดา แสงปัญญา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาขุมคัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางสาวเบญจวรรณ สีมูล ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางสาวสุมาพร แก้วดวงดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางภัทราวรรณ ศรีมูล รก.โรงเรียนบ้านนาฟองแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นายพรพรต นครไทยภูมิ บุคลากรโรงเรียนบ้านนาฟองแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางสาวอภิชญา ยอดทองดี ครูโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
106 นายรัตนศักดิ์ สาวจู ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
107 นางสาวทิภารัตน์ นาน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
108 นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
109 นางนาฎนภา สีดาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
110 นางสาววนิศา รอดฉาย ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
111 นายพนัส ธีระเพ็ญแสง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
112 นางอุมาพร วรรณภักดี ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
113 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
114 นางเนตรนุช แก้วมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
115 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
116 นายทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
117 นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
118 นางบุญส่ง ชูนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
119 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
120 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
121 นางสาวอุรพรรณ แจ่มจำรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
122 นางสาวสุภาพร ขำช้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
123 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
124 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
125 นางสาวสุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
126 นางนราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
127 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
128 นางเนาวนิตย์ แสงนาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
129 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
130 นายเดชน์ภรัชน์ เนียมสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
131 นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
132 นางบุญส่ง ชูนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
133 นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
134 นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
135 นายชูเดช หาญทองช่วง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการและความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์
136 นายปริญญา กิตติอาสา ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายจราจร
137 นายมานะ กองเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายจราจร
138 ร้อยตรีเยียน มุกดาอ่อน หน่วยบริการประชาชน สภอ.นครไทย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
139 นายมนัส ฟักเงิน ผู้ใหญ่บ้านหนองกะท้าวหมู่ 2 ,7 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
140 นายพจนารถ มณีนัฐกุล ผู้ใหญ่บ้านหนองกะท้าวหมู่ 3 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
141 ดาบตำรวจตรีเสริม ฟันหลาง หน่วยบริการประชาชน สภอ.นครไทย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
142 กำนันพงษ์ศักดิ์ ปานเกิด อปพร. หมู่ 10 ตำบลหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายจราจร
143 นายจเร หมากผิน ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
144 นายประทีบ ศรีชาทุม ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
145 นายวัฒนา คชนิล ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
146 นายภิรมย์ บุญสุข นักการ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
147 นายปัญญา กอกอง นักการ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
148 นายชูชีพ ลอยทับเลิศ ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
149 นายสุนันท์ มั่นยุติธรรม ช่างไม้ 3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
150 นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตร ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
151 นายศิวากร แก้วมี ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
152 นางสาวอมรา เทียนทอง ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
153 นางสายฝน สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
154 นางจินตนา ประคองบุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
155 นางสาวเพ็ญวดี คำคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
156 นางมาลี แก้วป้องปก ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
157 นางชาลิสา เหมือนวาจา ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
158 นางสาวรพีพรรณ สุทธายศ ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
159 นางสาวเบญจพร ผลมา ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
160 นางมนัสนันท์ โสภา ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
161 นางสาวเสาวนีย์ ตั้งตระกูล ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
162 นางสาวอัจฉราพรรณ มั่นคง ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
163 นางสดศรี อินทำ ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
164 นางรัชนีกร ผาทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
165 นางสาวนิยม สมวาจา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
166 นางรุ่งระวี ศรีคง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
167 นางสาวรัตติกาล โพธิ์ประสาท ครูโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ คณะกรรมการรับรายงานตัว
168 นางสาวปทุมพร รอดกระต่าย ครูโรงเรียนบางยางพัฒนา คณะกรรมการรับรายงานตัว
169 นางสาววันเพ็ญ ยศตุ้ย ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการรับรายงานตัว
170 นางสาวนุจรี บัวประทุม ครูโรงเรียนบ้านนาหนอง คณะกรรมการรับรายงานตัว
171 นางสาวศุภิสรา ศรีบุญ ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการรับรายงานตัว
172 นายยอดธง คงปันนา ครูโรงเรี่ยนบ้านน้ำตาก คณะกรรมการรับรายงานตัว
173 นายนิกร สายแก้วเทศ ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน คณะกรรมการรับรายงานตัว
174 นางหทัยกานต์ หมากผิน ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
175 นางนันทนา ศรีชมภู ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
176 นางบุปผา สุรศรีสกุล ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
177 นางพรรณ ฉัตรกาญจนกุล ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
178 นางสาวอาทิตยา จักกาวี ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
179 นางกาญจนา เพิ่มพิพัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว
180 นางสาวนงลักษณ์ ร่อนในเมือง ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว
181 นางสาวสุภิญญา วงวิสาร ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว
182 นางไพบูลย์ หมากผิน ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง คณะกรรมการรับรายงานตัว
183 นางสาวจุรีรัตน์ เกิดดี ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง คณะกรรมการรับรายงานตัว
184 นางสาวกิ่งชบา สุทธิ ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
185 นางสาวรัชนีกร ศิริคง ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
186 นางสาวสุนันทา วงศ์ษา ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
187 นางสาวศริษา ไตรพรมมา ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
188 นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรับรายงานตัว
189 นายสุวัฒน์ สายยืด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
190 นายนพดล แสนขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตาก คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
191 นางศศิธร เป้รอด ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
192 นางจุรีรัตน์ ชูแก้วงาม โรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
193 นายสมมิตร นครไทยภูมิ ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
194 นางกรรณิกา สายยืด ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
195 นางนงนุช เรืองเดช ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
196 นางนวลใย เป้รอด ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
197 นางสาวทรรศนีย์ บุญแจ้ง ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
198 นายมนิตย์ ทูลขุนทด ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
199 นางสาวยุคลธร โสรัจประสพสันต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
200 นางกัญจน์รัชต์ วงษ์รีย์ ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
201 นายอโนทัย บัวขัน ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
202 นายสัมพันธ์ จำปา ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
203 นางธาริณี คงปันนา ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
204 นายประสิทธิ์ จันทร์ปาน นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
205 นายทวิรัสมิ์ วิมุขมนต์ ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
206 นางพัชรี วิมุขมนต์ ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
207 นางจีรนันท์ สุวรรณาภา ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
208 นายชยกร ยวงใย ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
209 นางสาวอรชยา มากสมบูรณ์ หนักงานราชการโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
210 นางวรีรัตน์ แสงสีห์ ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
211 นายสเทพ มุ่นเชย นักการภารโรงโรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
212 นายมนิตย์ ทูลขุนทด ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
213 นายเชวง เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
214 นางธัญญาลักษณ์ คุ้มครอง ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
215 นางศรีเรือน ศรีวิชัย ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
216 นางวันทนีย์ คงสัตรา ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
217 นายปรัชา สิงห์คำ ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
218 นายสำราญ ชื่นหัวนา ครูโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
219 นายสมัย ขจรไพร ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
220 นายวินัย ศรีวงษา ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
221 นายอโนทัย บัวขัน ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
222 นายกิตติ อุ่นพรม ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
223 นางสาวศริษา ไตรพรมมา ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
224 นางสาวสมทรง ทองหล้า ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ส่วนโรงเรียน)
225 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
226 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
227 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
228 นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
229 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล. 3 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
230 นางเนาวนิตย์ แสงนาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
231 นางอุทิศ น้อยนึ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
232 นางประดิษฐ์ คล้ายลักษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
233 นางสาวมาศสุภา ขวัญเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว(การเงินและพัสดุ) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
234 นางสาวประภาพร นิ่มกัน ครูธุรการโรงเรีย่น คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
235 นางสาวภวรัญชน์ มากกูล ครูธุรการโรงเรีย่น คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
236 นางสาวหทัยรัตน์ ปิ่นสกุล ครูธุรการโรงเรีย่น คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
237 นายประหยัด เทพหยด ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานการเงินฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
238 นางศุลีพร พร้าโมต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
239 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล. 3 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
240 นายทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
241 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
242 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
243 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
244 นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
245 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
246 นางสาวสุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
247 นายสุเชษฐ เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
248 นายสุรพล บุญเกิด ผอ.โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
249 นายสมริด จำนงค์ศรี ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
250 นายสุพจน์ อินทรสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
251 นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง ผอ.โรงเรียนบ้านชาติตระการ กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
252 นายพีรพงษ์ คงหนองลาน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
253 นายสุจิน ธนะสัมบัน ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
254 นางสาววิจิตรา ฟักคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระบาก กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
255 นายถวิล สระทองตัน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
256 นางณัฐชยาน์ ชมภูนุช ผอ.โรงเรียนบ้านเนินมะคึด กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
257 นายเชิดชาย ผิวเงิน ผอ.โรงเรียนวัดวังไม้แก่น กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
258 นายชอบ ดิษฐ์แก้ว ผอ.โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
259 นางรัตนา กุลคง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองช้าง กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
260 นางนัยน์ปพร ปิ่นทอง ผอ.โรงเรียนบ้านพร้าว กรรมการกลางปฐมวัย/เรียนร่วม
261 นายทนันชัย อินทนาชัย ผอ.โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 กรรมการกลางภาษาไทย
262 นายอำนาจ อ้วนอินทร์ ผอ.โรงเรียนวัดวังมะด่าน กรรมการกลางภาษาไทย
263 นายธีรพล อิ่มหมี ผอ.โรงเรียนวัดคันโช้ง กรรมการกลางภาษาไทย
264 นายสมปอง เกษประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ กรรมการกลางภาษาไทย
265 นายธงชัย วีระกุล ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง กรรมการกลางภาษาไทย
266 นางสาวศิวานิส แจ่มโถง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ กรรมการกลางภาษาไทย
267 นางอุบล ทองพันธ์ ผอ.โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า กรรมการกลางภาษาไทย
268 นายศุภกร สุทธิ ผอ.โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา กรรมการกลางภาษาไทย
269 นายสุวรรณ ฮองกุล ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ กรรมการกลางคณิตศาสตร์
270 นายเกษมศักดิ์ มากเมือง ผอ.โรงเรียนวัดห้วยดั้ง กรรมการกลางคณิตศาสตร์
271 นายสมศักดิ์ งูนิ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหินลาด กรรมการกลางคณิตศาสตร์
272 นายนิยม ขำช้าง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการกลางคณิตศาสตร์
273 นายพลายงาม บุญญะ ผอ.โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม กรรมการกลางคณิตศาสตร์
274 นายอิทธิพล สุขรัง ผอ.โรงเรียนบ้านยางโกลน กรรมการกลางคณิตศาสตร์
275 นายวินัย คีรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
276 นายประดุง เที่ยงน้อย ผอ.โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
277 นายปัญญา อ่อนผาด ผอ.โรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
278 นายสุวัฒน์ วรรณปัตย์ ผอ.โรงเรียนวัดหางไหล กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
279 นางราตรี เงื่องจันทอง ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
280 นายยวน กองจิว ผอ.โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
281 นายอำนาจ ตินะมาตร ผอ.โรงเรียนวัดเขาน้อย กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
282 นายชาญยุทธ์ ด่านสัมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
283 นายกระจ่าง ศรีทอง ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
284 ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ผอ.โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
285 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ผอ.โรงเรียนบ้านเนินทอง กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
286 นายสิงห์เพชร สุทธิ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด กรรมการกลางวิทยาศาสตร์
287 นายธีระพงษ์ แม่งมา ผอ.โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี กรรมการกลางสังคมศึกษาฯ
288 นายสุนัน แก้วมาก ผอ.โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ กรรมการกลางสังคมศึกษาฯ
289 นายประดุง เที่ยงน้อย ผอ.โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย กรรมการกลางสังคมศึกษาฯ
290 นายสุทธิพงษ์ สุทธิ ผอ.โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ กรรมการกลางสังคมศึกษาฯ
291 นายนิธิพร พรวนต้นไทร ผอ.โรงเรียนบ้านนาเปอะ กรรมการกลางสังคมศึกษาฯ
292 นายรุ่ง จันทอง ผอ.โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา กรรมการกลางสังคมศึกษาฯ
293 นางจรัญญา ทองหล้า ผอ.โรงเรียนวัดสนามไชย กรรมการกลางสังคมศึกษาฯ
294 นายวิชิต ปานอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดคลองตาล กรรมการกลางสังคมศึกษาฯ
295 นายวันชัย ยังเอี่ยม ผอ.โรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการกลางสังคมศึกษาฯ
296 นายธีรวัฒน์ พร้าโต ผอ.โรงเรียนบ้านนาหนอง กรรมการกลางสังคมศึกษาฯ
297 นายปัญญา แย้มเสมอ ผอ.โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ กรรมการกลางสุขศึกษาฯ
298 นายสุรัตน์ จันทะคุณ ผอ.โรงเรียนบ้านนาจาน กรรมการกลางสุขศึกษาฯ
299 จ.ส.อ.นินนาท ชำนาญยา ผอ.โรงเรียนวัดทองแท้ กรรมการกลางสุขศึกษาฯ
300 นายสรศักดิ์ ฉิมศรี ผอ.โรงเรียนศึกษากุลบุตร กรรมการกลางสุขศึกษาฯ
301 นายชาตรี ดากล่อม ผอ.โรงเรียนบ้านมะต้อง กรรมการกลางสุขศึกษาฯ
302 นายสมคะเน วาศวิท ผอ.โรงเรียนบ้านนาคล้าย กรรมการกลางสุขศึกษาฯ
303 นายดอกรัก ช่วยหลำ ผอ.โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม กรรมการกลางสุขศึกษาฯ
304 นายสุเทพ แก้ววงหิว ผอ.โรงเรียนบ้านป่ารวก กรรมการกลางสุขศึกษาฯ
305 ส.อ.ชัยชาญ น้อยนัน ผอ.โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ กรรมการกลางสุขศึกษาฯ
306 นายธราพงษ์ สุเทียนทอง ผอ.โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย กรรมการกลางสุขศึกษาฯ
307 นายวัชรินทร์ ทับทองหลาง ผอ.โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม กรรมการกลางศิลปะ
308 นายมงคล แท้สูงเนิน ผอ.โรงเรียนบ้านร่มเกล้า กรรมการกลางศิลปะ
309 นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด ผอ.โรงเรียนวัดน้ำคบ กรรมการกลางศิลปะ
310 นายสมโรจน์ ศรีไกรวัชร ผอ.โรงเรียนราษฎร์บำรุง กรรมการกลางศิลปะ
311 นายทนง มั่นนุช ผอ.โรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการกลางศิลปะ
312 นายภูลิขิต ประทีปคีรี ผอ.โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน กรรมการกลางศิลปะ
313 นางสาวสำราญ ใสยอด ผอ.โรงเรียนวัดมะตูม กรรมการกลางศิลปะ
314 นายสุริยัน ชัยพันธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำโจน กรรมการกลางศิลปะ
315 นายธวัช อินจำปา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองมะคัง กรรมการกลางศิลปะ
316 นายอนันต์ แก้วแจ่ม ผอ.โรงเรียนวัดบ่อภาค กรรมการกลางศิลปะ
317 นายวิเชียร ปานอยู่ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
318 นายอาดูล อ่ำปลอด ผอ.โรงเรียนวัดถ้ำพริก กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
319 นายฆิณวุธ สิทธิยศ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
320 นายสุรเกียรติ อินกอง ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำลอม กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
321 นายมานัส ผิวพรรณ ผอ.โรงเรียนวัดหนองมะคัง กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
322 นายสมศักดิ์ คุ้มพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
323 นายธรรมจักร มีผดุง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
324 นายเกษม สารมโน ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
325 นายบำรุง มีกำเนิด ผอ.โรงเรียนประชาสามัคคี กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
326 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ากระดุน กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
327 นายสมชาย อินแตง ผอ.โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
328 นายอำนาจ ตรงเจริญ ผอ.โรงเรียนวัดนาขาม กรรมการกลางการงานอาชีพฯ
329 นายสุวัฒน์ สายยืด ผอ.โรงเรียนแก่งหว้าแก่งไฮ กรรมการกลางคอมพิวเตอร์
330 นายทูลใจ ศรีพรม ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา กรรมการกลางคอมพิวเตอร์
331 นายประทวน ร่มส้มซ่า ผอ.โรงเรียนวัดวังวน กรรมการกลางคอมพิวเตอร์
332 นายบรรพต มีเงิน ผอ.โรงเรียนวัดนาขุม กรรมการกลางคอมพิวเตอร์
333 นายลือศักดิ์ สิทธิธูรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้่านแยง กรรมการกลางคอมพิวเตอร์
334 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาน กรรมการกลางคอมพิวเตอร์
335 นายสมพร จันดาหาร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง กรรมการกลางคอมพิวเตอร์
336 นายสุเนตร สุขาจารย์ ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ กรรมการกลางภาษาต่างประเทศ
337 นายวัชรวิทย์ บัณฑิตภูริทัต ผอ.โรงเรียนวัดบ้านน้อย กรรมการกลางภาษาต่างประเทศ
338 นายทวี แย้มดี ผอ.โรงเรียนบ้านผดุงวิทยา กรรมการกลางภาษาต่างประเทศ
339 นายสวัสดิ์ เอี่ยมชม ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเจียง กรรมการกลางภาษาต่างประเทศ
340 นายณธกร วัฒนาจรัสแสง ผอ.โรงเรียนวัดหาดใหญ่ กรรมการกลางภาษาต่างประเทศ
341 นายณรงค์ อยู่ยังเกตุ ผอ.โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา กรรมการกลางภาษาต่างประเทศ
342 นายสามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
343 นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
344 นายอำนาจ รักประกัน ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำจวง กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
345 นายกิจ พานทอง ผอ.โรงเรียนวัดหินลาด กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
346 นางกุลฑลี ชัยนนถี ผอ.โรงเรียนวัดสะพานหิน กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
347 นายชัยรัตน์ ไมตรีจิตร ผอ.โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
348 นายอภัย สุทธิ ผอ.โรงเรียนบ้านลาดคื้อ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
349 นายจำนัน เมืองพระฝาง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
350 นายสมพร จันตูม ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]