รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ อำเภอนครไทย
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วทองแท้
 
1. นางเกศดา  หงษ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. เด็กหญิงราตรี  บัวงาม
 
1. นางทัศนวลี  เพ็งสลุด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ครุฑเครือ
 
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ระโส
 
1. นางสาวสุรัตน์  ทองคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงสกุณรักษ์  เขียวเนียม
 
1. นายพงศ์พิพัฒน์  พูลหน่าย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางไหล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นุ่มเอี่ยม
 
1. นางหทัยรัตน์  เทศนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภาระวงษ์
 
1. นางดาวรุ่ง  พลายชุม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงเอวิตา  แซวหิว
 
1. นางนงนุช  ธิแปง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงปภาวดี  ด้วงหม้อ
 
1. นางสาวฐิติมา  ลาภสิริเลิศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญอุต
 
1. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงนภัสสร  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงปนัดดา  สีโอ
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา   เกษงาม
2. เด็กหญิงสิริพร  ชุนกองฮอ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  มงคลรบ
2. นายสุเทพ  ศรีกล่ำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม
 
1. นางจันทร์จิรา  ทองบุศย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงนงนภัส  แก้วจินดาคำ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ม่วงปัด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. นายสถาพร  ทองติด
 
1. นางอนงค์ศรี  นครไทยภูมิ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีหะวงษ์
2. เด็กชายมินทาดา  เชื้ออ่อน
3. เด็กชายศุกลภัทร  ทองศรีจันทร์
 
1. นางสาวธนกร  คงพัวะ
2. นางสาวพิชญ์ชาภา  รัตพลที
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กหญิงกรรฑรัตน์  เกตุงาม
2. เด็กชายจิรศักดิ์   คุ้มคำ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เดชนิ่ม
 
1. นางวัลลภา   นุสิทธิ์
2. นางอนงค์  จันทร์หอม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงธิติมา  ขวัญเงิน
2. เด็กหญิงนิลนภา  อุ่นจันทร์
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ยศคำแหง
 
1. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
2. นางธาริณี  คงปันนา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  จันวิสิ
2. เด็กหญิงศิรประภม  สังคะวิชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญวิไล  จำนงศรี
 
1. นางสาวปัทมาพร  นกพึ่ง
2. นางสาวสุรัตน์  ทองคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กชายวชิรญาณ์  วัฒนสุข
2. เด็กชายสิทธิวัฒน์  จีนภักดี
 
1. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
2. นางธาริณี  คงปันนา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นางสาววชิราภรณ์  ซิวพร
2. นายอนุกูล  พร้าโต
 
1. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
2. นางธาริณี  คงปันนา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองแท้ 1. เด็กชายรณชัช  เนียมเปี่ยม
 
1. นายดำรงศักดิ์  นาพุก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สอนสกล
 
1. นางภัทรา  มากเมือง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายศตวรรษ  ดีเหลือ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายทินภัทร  ปั้นเหล็ก
2. เด็กชายพล  พนมมาศ
3. เด็กชายวิจักษณ์  หมวกน้อย
 
1. นางสาวพิชาภรณ์  อิ่มกระจ่าง
2. นางสุธีรัตน์  ทองรัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชัยพร  ขำน้อย
2. เด็กหญิงวริศรา  ธงชัย
3. เด็กชายเดชพัสกร  ทองเล็ก
 
1. นายนคร  กุลประดิษฐ์
2. นางสุธีรัตน์  ทองรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.95 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงกิตติกา  อรรคพงศ์
2. เด็กหญิงทิพย์ประภา  แจ่มวิมล
3. เด็กหญิงพิณพนาพร  บัวละออ
 
1. นางศนิสา  มั่นดี
2. นางอริสา  ทองรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กชายฉัตรชัย  เพ็งไทย
2. เด็กชายนพดล  จอยเงิน
3. เด็กชายปรเมษฐ์  เมืองเปรม
 
1. นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  สีวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงนฤมล   ปานเพ็ง
3. เด็กหญิงรัชนีพร  วังคีรี
 
1. นางสาวณิชาภา  ด่อนแผ้ว
2. นางสาววิไลวรรณ  เกตุนิ่ม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กชายจักรกฤษ  คงใจมั่น
2. เด็กชายวันชัย  สมศรี
3. เด็กชายศตพร   ชากองมา
 
1. นางสาวณิชาภา  ด่อนแผ้ว
2. นางสาววิไลวรรณ  เกตุนิ่ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  คงบาง
2. เด็กชายภูเบศ  ภาถีร์
3. เด็กหญิงศิวพร  ฤทธิเกรียง
 
1. นางสาวระวิวรรณ  อุ่นไพร
2. นางอนุสรณ์  ชูประสิทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงพุธิตา  คงกล่อม
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองน้อย
3. เด็กหญิงแสงดาว  ป้องแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  พุทธวงษ์
2. นางสาวระวิวรรณ  อุ่นไพร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ลี
2. เด็กชายเกียรติชัย  แซ่สง
 
1. นางสาวพรพรรณ  เป็งแก้ว
2. นายอำนาจ  ลอสวัสดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 1. เด็กชายธวิวัตร์  ย้มดี
2. เด็กชายนพเก้า   วรรณยุทธ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แถวอุทุม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายธีรกาญจน์  จันทร์ดี
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองเนียม
 
1. นางสายยนต์  บุญเหลือ
2. นางเยาวพา  เนียมสวรรค์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายมงคล  จิตวิชา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อุประ
 
1. นางสาวจำปี  เครื่องเนียม
2. นายประเสริฐ  จันทะคุณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อัมฤตนนท์
2. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  จันทะคุณ
 
1. นายตนุภัทร  หลวงพุทธา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กชายณัฐพล  แผ้วเกษม
2. เด็กชายทศพล  ขันวิเชียร
 
1. นายสิทธิเดช  คุ้มฉาย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กชายรัชตะ  สุริยวงศ์
2. เด็กชายวะลันชัย  พรหมพิทักษ์
 
1. นายสิทธิเดช  คุ้มฉาย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  โพธิ์แดง
2. เด็กหญิงนภัสศร  แม้นพรหม
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุดทอง
4. เด็กหญิงวิสุตรา  โพธิ์แดง
5. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยวาลย์
 
1. นางภัคจิรา  มูลเทศ
2. นางสุดจดี  อ่อนสี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ขวัญนาค
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  มั่นเมือง
3. เด็กหญิงอภิสรา  อินใหญ่
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรืองมั่น
5. เด็กหญิงไอรดา  เหง้าศรีไพร
 
1. นางอนัญลักษณ์  ช่วงเบ้า
2. นางอัมพวรรณ  ฟองจางวาง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญา  อ่ำรอด
2. เด็กหญิงชนัดดา  โสภาศรี
3. เด็กหญิงปฐมพร  แตงท้าว
4. เด็กหญิงสุนิสา  ยศอ่อน
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุตรศรี
 
1. นางณัฏพร  ชูประสิทธิ์
2. นายนิรันต์  ทองสรวง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มชม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บางศรี
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ป้องแก้ว
4. เด็กหญิงฐิตินรี  คชมาตย์
5. เด็กหญิงนาตาลี  หมีคง
 
1. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
2. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงดารกา  มูลสุรินทร์
2. เด็กหญิงพรรวษา  มาดี
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  บางศรี
4. เด็กหญิงเบญญาภา  กุลนะ
5. เด็กหญิงเมธาวดี  หมีคง
 
1. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
2. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นางสาวจีราภรณ์  บุญศรี
2. นางสาวน้ำฝน  จันทร์สอน
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  กุมภาพันธ์
4. เด็กหญิงสุชาดา  สีทา
5. เด็กหญิงอันธิกา  ดานุ่ม
 
1. นางจันลอน  จำปา
2. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับยายเชียง 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  บุญเสน
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เดชช้าง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โท้แก้ว
4. เด็กหญิงอรไพลิน  ดอนพิมพา
5. เด็กหญิงอิศรักษ์  มัทเรศ
 
1. นางสาวจารุภา  ศุภนิมิตกุล
2. นายประเสริฐ  สิงห์โต
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากรอง 1. เด็กชายจักรพรรณ  บุตรคต
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามวงษา
3. เด็กหญิงนฤมล  วงษา
4. เด็กชายลิขิต  ถมยา
5. เด็กหญิงสุรีย์พร  พินทอง
 
1. นางสาวชไมพร  คำชุม
2. นายสุพรเทพ  เรณุมาน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกริษฐา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  คำภูเวียง
3. เด็กชายธนสิษฐ์  สรเกียรติวธิกุล
4. เด็กหญิงนภาลัย  ศิริ
5. เด็กหญิงปภัสสร  สอนปัน
6. เด็กหญิงพรรณนิภา  สายคำหมื่น
7. นายพลสวรรค์  แซ่ซ่ง
8. นายวทัญญู  แซ่ซ่ง
9. เด็กหญิงวาสนา  ประเสริฐอังกูร
10. นายสมนึก  แซ่ซ่ง
11. เด็กหญิงสิราวรรณ  มหาวงศกูล
12. เด็กหญิงสุธิรัตน์  แซ่ซ่ง
13. นายอัครเดช  ทรงชัยเจริญ
14. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทะมุน
15. นายไพศาล  มหาวงศกูล
16. นายไพโรจน์  มหาวงศกูล
 
1. นางสาวเดือนแรม  จันทศิริ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รอดทองดี
2. เด็กชายณัฐนันท์  คงอินทร์
3. เด็กชายณัฐพล  ยอดเพชร
4. เด็กหญิงปณิดา  ทองยิ้ม
5. เด็กหญิงปัทมา  เนื้อนุ้ย
6. เด็กหญิงพรธิภา  ธุรานุช
7. เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองอ่ำ
8. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสุข
9. เด็กชายภานุวัฒน์  ปวงรังษี
10. เด็กหญิงลลิตา  แล่แพ่ง
11. เด็กชายสหรัฐ  เพชรสี
12. เด็กหญิงสุณิสา   บัวแก้ว
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ทัศนะ
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทร์พักตร์
15. เด็กชายอภิชาติ  เพชรสี
16. เด็กชายอิศรา   ผ่านชมภู
17. เด็กหญิงเกวลิน  ทองยิ้ม
18. เด็กชายเจนภพ  ภูผา
19. เด็กชายเทวราช  คำอินทา
20. เด็กชายเมธา  บัวแก้ว
 
1. นางกชพร  จิตตางกูร
2. นางนฤมล   อุ่นเรือน
3. นายบุญเลิศ  อุ่นเรือน
4. นางสาวรัชนี  ใยบัว
5. นางสังวาลย์  แตงอ่ำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะคุณ
2. เด็กชายกสิกร  ทรงชัยเจริญ
3. เด็กหญิงคำรักษ์  แซ่ซ่ง
4. เด็กหญิงจริยา  โรจนศิริโสภา
5. เด็กหญิงจินดา  แซ่ซ่ง
6. เด็กชายจิรพันธ์  แซ่ลี
7. เด็กหญิงณิชมน  ทรงคงดวงดี
8. เด็กหญิงดวงหทัย  แซ่ซ่ง
9. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่ว่าง
10. เด็กชายทศพล  แซ่ลี
11. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ลี
12. เด็กหญิงรุจิรา  ทรงคงดวงดี
13. เด็กชายวิทวัฒน์  แซ่ซ่ง
14. เด็กชายวินัย  แซ่ซ่ง
15. เด็กหญิงสิรภัทร  แซ่ลี
16. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ลี
17. เด็กชายอมรศักดิ์  แซ่ซ่ง
18. เด็กหญิงอัศนี  แซ่ลี
19. เด็กชายอำนาจ  สว่างรุ่งเรือง
20. เด็กหญิงเมธาวี  แซ่หรอ
 
1. นายกุลยภัทร  สุขสบาย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีรับขวา
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงกนกอร  แดงดี
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชเนษดา  โยธาสุภาพ
 
1. นายวิชญ์วินภ์  พูลสวัสดิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กหญิงณัชชา   รู้ธรรม
2. เด็กชายภูดิศ   แสงภักดี
 
1. นางระวิ  ขวัญแย้ม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 1. เด็กหญิงธนัญญา  มากมาย
2. เด็กชายบริพัตร  ตันโห
 
1. นางภัคจิรา  มูลเทศ
2. นางสุดจดี  อ่อนสี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อภาค 1. เด็กชายทิวากร  หาคูณ
2. เด็กหญิงรัตนมน  พิมพิลา
 
1. นายกีรติ  วิมลเศรษฐ
2. นายผดุงเกียรติ  สุทธิ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุดแก้ว
2. เด็กหญิงชฎาพร  เศษมี
3. เด็กหญิงชลลดา  เรือนอินทร์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงยุวลักษณ์   เขม้นเขตการ
6. เด็กหญิงวรรณพร  กงสอน
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เทียนยศ
8. เด็กหญิงสุรสา  พ่วงรอด
9. เด็กชายอนุชา  จันทร์ดา
10. เด็กหญิงเกษร  ทองภัคดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา  วินประโคน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรบูรณ์ปี้
2. เด็กหญิงชลลดา  สีหะไตรย์
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อัดโดดดอน
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภูเหล่าม่วง
5. เด็กหญิงปวีณา  ฉิมเอี่ยม
6. เด็กหญิงพจนีย์  บัวเทศ
7. เด็กหญิงวณิดา  พุกอูต
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขเพ็ญ
9. เด็กหญิงเกสราพรรณ  คงทัน
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  สมทรัพย์เย็น
 
1. นางสาวดาริกา  ศรีทุ่งลือ
2. นางมิญฐกาญจน์  ชัยพิพัฒน์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อภาค 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ราชเพียแก้ว
2. เด็กหญิงกัลยา   กองมา
3. เด็กหญิงจิตติมา  จันดา
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ซ้อมจันทรา
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทะคุณ
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสงปัญญา
7. เด็กหญิงนัดดา  ศิริ
8. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  อ่อนปัสสา
9. เด็กหญิงพุทธษา   อ่อนปัสสา
10. เด็กหญิงภัคจีรา   แสงปัญญา
11. เด็กหญิงมณีศิลา  ราชเพียแก้ว
12. เด็กหญิงรัตนากร   แสงปัญญา
13. เด็กหญิงวรรษา  ราชเพียแก้ว
14. เด็กชายสุรชัย   ขาวเรือง
15. เด็กหญิงอนันพร  แสงปัญญา
 
1. นางกิตติยา   แย้มศิริ
2. นางณัฐปรียา  พิมพิลา
3. นายผดุงเกียรติ  สุทธิ
4. นางสาววิลาสินี  ขนาดนิด
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันทะศรี
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แจ่มแก้ว
3. เด็กหญิงชนาภา  นาคะ
4. เด็กหญิงนพมาศ   แก้วเหม
5. เด็กหญิงนันทวัน    แคนติ
6. เด็กหญิงปิยะรัตน์  มะทาล้อ
7. เด็กหญิงพิมพร  หุมขำ
8. เด็กหญิงลลิตา   อนุเคราะห์
9. เด็กหญิงวรญา    ศรีบุตรตา
10. เด็กหญิงวันวิสา  ด้วงจุมพล
11. เด็กหญิงวไลลักษณ์   สายจันทคราม
12. เด็กหญิงสมฤทัย  ยศสุวรรณ์
13. เด็กหญิงสุธีธิดา   เพ่งพิษ
14. เด็กหญิงสุพัตตรา   แก้วเหม
15. เด็กหญิงอลิษา   พัดเถื่อน
 
1. นายกฤษชุกร  จันทร์ทรง
2. นางชโลมใจ  ทาวงษ์
3. นางพัฒน์ษณี  เคียงถิระศิริ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงจินุชนันท์  แจ่มโถง
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สีตอง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนกำมา
 
1. นางจันลอน  จำปา
2. นายสัมพันธ์  จำปา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงชง  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงฐิติพร  กันใจ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ลี
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  กันกา
2. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทองเมือง
2. เด็กหญิงเบญญภา  บัวด้วง
 
1. นางอัมพร  เสือคล้าย
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงสุรางคณา  กิมัง
2. เด็กหญิงเอื้อการย์  ทองอินทร์
 
1. นายธวัชชัย  บัวดี
2. นางสาวสมฤดี  แพงสี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงจารวี   แก้วกองทรัพย์
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขาม 1. เด็กหญิงพรรษา  บุญพิทักษ์ทศพร
 
1. นายสาคร  บำรุงศรี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทะลี
 
1. นางสาวศรีลำแพน  เงินกลั่น
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กชายชนัดพล   สารช้างอ่อน
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน  นครไทยภูมิ
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงพรชิตา  พร้าโต
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรงค์
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงอินทิรา  คงมา
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  สีเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เกียวซี
 
1. นางสุนันทา  แสนโสภณ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรามจร
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  หนูไทย
 
1. นางเจนฤดี  จันดาหาร
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพวงมณี  เนตรอ้น
2. เด็กหญิงอนุชนา  ศรีจันทับ
 
1. นางพัชรี  วิมุขมนต์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายรัตนโชติ  จันทร์หลง
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  นรชาญ
3. เด็กชายศรายุทธ  เกิดสมบูรณ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  พันธาธิก
2. นายสรศักดิ์  ฟองจันทร์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1. เด็กชายประเวศ    โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวิกรม    ขยันดี
3. เด็กหญิงอริญา   เกตุอ่อน
 
1. นายทวีป   ปานเกิด
2. นางสวัสดี   นิติพานิชย์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 1. เด็กชายจักรษวัชร  ถิ่นพยัก
2. เด็กชายทัตดนัย  ภู่ห้อย
3. เด็กชายวิ  แซ่หว้า
 
1. นายนิรันต์  จันมีเทศ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายเจษฎากร  หารน้อย
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายวริศ  วงษ์ชมภู
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายจารึก  เซ็งมา
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญานิน  สันป่าแก้ว
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  สมอหอม
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายธนัท  ขุนด่าน
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายภูรี  อุ่นเต่า
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนิสรา   ทิมา
 
1. นางวรีรัตน์   แสงสีห์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ส่ง
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์ดี
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บัวด้วง
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  หารน้อย
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  โอนวัง
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   จันทร์หล้า
 
1. นายสันติ  คำรักษ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กชายอิสระ   ขวัญเนตร
 
1. นายสันติ  คำรักษ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงอินทร์
 
1. นางกนกกาญจน์  วิเศษคำ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงศิริพร  แสงอ่วม
 
1. นายอนุชา  อยู่ประเสริฐ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงก้านแก้ว  แจ้งดี
2. เด็กชายจีรายุทธ  คำจันทร์
3. เด็กหญิงชุติภรณ์  ชมภู่ระย้า
4. เด็กชายพงศธร  แก่นจันทร์
5. เด็กหญิงมุฑิตา  น้อยจีน
6. เด็กหญิงวริศรา  พงษ์ตระกูล
7. เด็กหญิงศศินิภา  พันเหนือ
8. เด็กชายศุภวิชญ์  ช่วงเบ้า
9. เด็กชายเอกณัฐ  วิจิตรพงษา
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
3. เด็กหญิงจิตรดา  แซ่ลี้
4. เด็กชายธัญภัทร  ปานเกิด
5. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์ดี
6. เด็กชายภานุพงศ์  โอนวัง
7. เด็กชายสหรัฐ  โหนนา
8. เด็กหญิงสุมาลี  อ่อนอ้น
9. เด็กชายอนุรักษ์  แพ่งมิ่ง
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
3. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายธวัชชัย  พันพัด
5. เด็กหญิงธัญภัทร  ปานเกิด
6. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์ดี
7. เด็กชายภานุพงศ์  โอนวัง
8. เด็กชายภีศเดช  รัตนตรัยวงศ์
9. เด็กชายวิศว  มะโหรี
10. เด็กชายสหรัฐ  โหนนา
11. เด็กหญิงสุมาลี  อ่อนอ้น
12. เด็กชายอนุรักษ์  แพ่งมิ่ง
13. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วุฒิมานนท์
14. เด็กชายเมธี  พรหมมา
15. เด็กชายเอกรินทร์  คงจันทร์
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  หารน้อย
2. เด็กชายจักรชัย  อินทร์กลอง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ส่ง
4. เด็กชายธนัท  ขุนด่าน
5. เด็กหญิงพนมรุ้ง  จันทร์ส่ง
6. เด็กชายรัชชานนท์  คำวงษ์วาลย์
7. เด็กชายวรภพ  แพเนียม
8. เด็กชายวริศ  วงษ์ชมภู
9. เด็กหญิงสุวรา  นากอก
10. เด็กชายเจษฎากร  หารน้อย
11. เด็กหญิงเบญจมาศ  เก่งกลาง
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
2. เด็กชายคนัสนันท์  เพิ่มพูน
3. เด็กหญิงคันธรัตน์  สมอหอม
4. เด็กชายจารึก  เซ็งมา
5. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  อยู่ทองคำ
6. เด็กชายติณภพ  จันเทร์มะ
7. เด็กชายภูรี  อุ่นเต่า
8. เด็กชายภูวนาถ  มณีเครือ
9. เด็กหญิงสุดามาศ  อ่อนอยู่
10. เด็กชายสุทัศน์  มั่นคงดี
11. เด็กชายสุรพรชัย  มั่นคงดี
12. เด็กชายโชคทวี  ย่องใย
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นางสาวนัยนา  ไชยวงค์
3. นายพิษณุ  อภัยพรม
4. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มาหลอด
 
1. นายสมชาย  ศรีสวัสดิ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. เด็กชายธนากร  จันทร์มีเทศ
 
1. นางอนงค์ศรี  นครไทยภูมิ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนเสนาะ
 
1. นายอนุกูล  ไกรกิจราษฎร์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขาม 1. เด็กหญิงสุริสา  ชัยแสน
 
1. นางเตือนใจ  คงจันทร์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กชายไชยเดช  อ้ายกุลนา
 
1. นางราตรี  แสนฤทธิ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงสโรชา  ฮับหลี
 
1. นายประจวบ  บุญทวี
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กชายแสนรักษ์  อ่วมน้อย
 
1. นางทิวาพร  สุขใส
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงบูรยา  จันทะคุณ
 
1. นางราตรี  แสนฤทธิ์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กชายอุทิศ  สุดแก้ว
 
1. นางสาวอรรถพร  คนมั่น
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายภูวิศ  จันทร์ทองแก้ว
 
1. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุตรศรี
 
1. นางสาวสุรวดี  แก้ววงหิว
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กหญิงชลธิชา    วงศ์ชัย
 
1. นายสมบัติ   คงสร้อย
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธนโชติ  อ่อนนาเมือง
 
1. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1. เด็กชายพิทวัส  ขันตี
 
1. นางสาวรติมา  มาฉิม
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กหญิงชุติมณทน์  เฉลิมทรง
 
1. นายทนาเลิศ  กลิ่นแย้ม
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  งามวงษ์
 
1. นายพนม  ธีระเพ็ญแสง
 
119 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายกำธร  มิสใส
2. เด็กหญิงจรรยา  พลชัยยา
3. เด็กหญิงจริญญา  พลจอย
4. เด็กหญิงฉันทิสา  จันทะคุณ
5. เด็กชายชนะพล  บรรจง
6. เด็กชายณรงชัย  พรมขัน
7. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ภูสิตตา
8. เด็กชายณัฏฐพล  ตันแก้ว
9. เด็กชายณัฐชนน  พิมพิลา
10. เด็กชายณัฐพงษ์  ขิงทองหอม
11. เด็กชายทรงพล  จันทะคุณ
12. เด็กหญิงธนากรณ์  สายแสน
13. เด็กหญิงธัญชนก  ก้อนคำ
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวัสดี
15. เด็กหญิงนฤมล  วรดำรงกุล
16. เด็กหญิงนาฏอนงค์  แสงอินทร์
17. เด็กหญิงนิตยา   พรมนุช
18. เด็กชายนิติพนธ์  มึบึงพร้าว
19. เด็กชายปฏิพัทธ์  พิมพา
20. เด็กหญิงปาริชาติ  ชูแสง
21. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  เผือกพงษ์พันธ์
22. เด็กชายพงศ์ศิริ  ศิริดี
23. เด็กหญิงพัชรนันท์   รังสิมาต่อพงศ์
24. เด็กชายพุฒิพงศ์  เพียปลัด
25. เด็กหญิงภัทรสุดา  นาที
26. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันที
27. เด็กหญิงยุพาพิน  สมพิมเสน
28. เด็กหญิงรวินท์นิภา  แสงอินทร์
29. เด็กหญิงรัชชาพร  อ่อนนิ่ม
30. เด็กชายวรปรัชญ์  สง่าทอง
31. เด็กชายวรานนท์  โทจำปา
32. เด็กหญิงวราลี  คุ้มวันดี
33. เด็กชายวิทิต  นันทะวงษ์
34. เด็กชายอนุรักษ์  เสนานุช
35. เด็กชายอภิชัย  จันทะคุณ
36. เด็กหญิงอโณทัย  สีหะวงษ์
37. เด็กชายิจิรภัทร  เงื่อนจันทอง
38. เด็กชายเกตุห้า  ธรรมรังษี
39. เด็กหญิงแพรพร  รุ่งแสงยศ
40. เด็กชายโยธา  สุดาสุด
 
1. นางกนกกาญจน์  วิเศษคำ
2. นางสาวพชรกมล  คำไวย์
3. นางรัศมี  ปั้นกล่ำ
4. นางรุ้งลาวัลย์  เงื่อนจันทอง
5. นางสาวศรินทร  เทียมสอน
6. นางสุวัฒนา  ทองพัด
7. นางสาวเกษร  อาจหาญ
8. นางแจ่มสิริ  สิงห์คำ
 
120 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญศิริรัตน์
2. เด็กหญิงจรรยา  แซ่ซ่ง
3. เด็กชายจิรเดช  แซ่ว่าง
4. เด็กชายชลีศักดิ์  ทรงคงดวงดี
5. เด็กหญิงดาริน  ทรงคงดวงดี
6. เด็กชายธนชัย  ลีสี
7. เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
8. เด็กหญิงนราวัลย์  ทรงคงดวงดี
9. เด็กหญิงพนาลี  วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
10. เด็กหญิงพิกุล  แซ่ซ่ง
11. เด็กหญิงภาวินี  ลียิ่งสุริยะ
12. เด็กหญิงมุขสุดา  ทรงคงดวงดี
13. เด็กหญิงรักษิณา  สีชุมแสง
14. เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่ซ่ง
15. เด็กชายวีรชัย  สิงห์คำ
16. เด็กชายสันติ  วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
17. เด็กหญิงสาธิมา  แซ่ย่า
18. เด็กหญิงสุธีรัตน์  แซ่ซ่ง
19. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ซ่ง
20. เด็กหญิงสุรี  แซ่ลี
21. เด็กชายสุเทพ  สุทกรรณ์
22. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่ลี
23. เด็กชายอภิชาติ  ด้วงหม้อ
24. เด็กชายอภิลักษณ์  มีสุขโข
25. เด็กหญิงอรนุช  แซ่ลี
26. เด็กหญิงอริษา  ทรงคงดวงดี
27. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทะคุณ
28. เด็กหญิงเมฆขลา  วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
 
1. นายธนวัฒน์  วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
2. นายประจวบ  พิมพา
3. นางรุจิรา  ใจมะสิทธิ์
4. นายวรภัทร  ภู่ศรี
5. นางสาวสุลีพร  จันทะคุณ
 
121 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 1. เด็กชายคณิศร  บุญชื่น
2. เด็กชายตะวัน  สีโสภา
3. เด็กหญิงทิพย์กมล  บัวเหมือน
4. เด็กหญิงศิริโสภา  บาลีใหญ่
5. เด็กชายสุวิจักขณ์  สียา
6. เด็กชายอาทร  อุ่นพรม
7. เด็กหญิงอารยาพร  หารวย
8. เด็กหญิงเกษริน  สีหะวง
9. เด็กชายเทวา  บาลีใหญ่
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วบุดดา
 
1. นางกรรณิการ์  รอดเรือง
2. นายธงชัย  ยอดช้าง
3. นางวิภาวรรณ  พุกสว่าง
 
122 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มิ่งน้อย
2. เด็กหญิงทิตฐิตา  ศรีภิรมย์
3. เด็กหญิงปรายฟ้า  โกษศิริศิลป์
4. เด็กชายลัทธพล  ม่านทอง
5. เด็กชายวายุ   จันทร์ชาวนา
6. เด็กชายวิทวัส   ละมูล
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์   เสริมศรี
8. เด็กชายสิทธิราช   ปานมี
9. เด็กหญิงอนงค์   หมอยา
10. เด็กชายอนนต์   คำมีมา
 
1. นางเรณู  ทองวัฒน์
 
123 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยง 1. เด็กหญิงจิรชยา  ภักดี
2. เด็กหญิงประติมา  ปลอดอ่อน
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สีนวลขำ
4. เด็กหญิงรัตนา  พวงทอง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขแจ่ม
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คุ้มแสง
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อุดแบน
2. นางรัตนา  งามสม
 
124 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงชลดา  สุดแก้ว
2. เด็กหญิงดารุวรรณ  ปัตถา
3. เด็กหญิงธนพร  จันทร์ส่อง
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์ไทย
5. เด็กชายศตวรรษ  ปลัดเทศ
6. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีบุญ
7. เด็กหญิงอรุโนทัย  จันทร์สุพรม
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  บริสุทธิ์
 
125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  น้อยผา
2. เด็กหญิงจิตาภรณ์  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงณัฐชา  พึ่งโพธิ์สภ
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  ใจแก้วทิ
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เขื่อนก้าว
6. เด็กหญิงภาวินี  แก้วยา
7. เด็กหญิงรัตติกาล  เพียรหลำ
8. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วสีใส
9. เด็กหญิงวิสสุตา  อุปัชฌาย์
10. เด็กหญิงสุพัตตรา  เทพนรินทร์
11. เด็กหญิงอนัญพร  ไมตรีจิตร
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองมั่น
 
1. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
4. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
126 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตราช
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไมตรีจิตร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองประกอบ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  เเย้มเกษร
5. เด็กหญิงปองแก้ว  จันทร์ตูม
6. เด็กหญิงภาพิมล  เกตุย้อย
7. เด็กหญิงศิริพร  ปานอ่วม
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อนิล
9. เด็กหญิงสมิตานัน  บุญร่วม
10. เด็กหญิงสุทัตตา  ค้ำจุน
 
1. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
4. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสนานุช
2. เด็กหญิงจริญญา  พลจอย
3. เด็กหญิงญาณิศา  ทำมะณี
4. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ภูสิตตา
5. เด็กหญิงธนวันต์  จันทะคุณ
6. เด็กหญิงธนากรณ์  สายแสน
7. เด็กหญิงธัญชนก  ก้อนคำ
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองศรีจันทร์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวัสดี
10. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีวิเศษ
11. เด็กหญิงนันธพร  เรืองอ่ำ
12. เด็กหญิงพรชิตา  หูกทอง
13. เด็กหญิงวรรณิศา  เกตุสุธรรม
14. เด็กหญิงวราลี  คุ้มวันดี
15. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทะกาว
16. เด็กหญิงอริศรา  แบบอย่าง
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  เงื่อนจันทอง
2. นางสาวเกษร  อาจหาญ
3. นางแจ่มสิริ  สิงห์คำ
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  ทองเหลือ
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  ยศอ่่อน
3. เด็กหญิงชลดา  ปิ่นวงษ์เพชร
4. เด็กชายณัชพล  ทองแหลม
5. เด็กหญิงณัฐกิตย์  สามเกษร
6. เด็กหญิงณัฐวิภา  เนียมมา
7. เด็กหญิงมนัชญา  สุขขวัญ
8. เด็กหญิงรัฐฌา  แก้วแสง
9. เด็กหญิงวรวรรณ  ศรีมนตรี
10. เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรทิม
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  โตน้อย
12. เด็กหญิงสุธาสินี  ปานโท้
13. เด็กหญิงสุรนิชฐ์  ขันทองคำ
14. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปรุงเปี่ยม
15. เด็กหญิงอภัสนันต์  สาสน
16. เด็กชายไกรวิชญ์  พูลประเสริฐ
 
1. ดร.ปพลเดช  ทศวิภาค
2. นายพงษ์ฐิติ  ถิ่นซื่อตรง
3. นางสาวพิมพ์พันธุ์  สิงห์โต
4. ดร.เกตุสดารัตน์  แย้มพลอย
5. นางเกศดา  หงษ์ทอง
 
129 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางไหล 1. เด็กชายธวัชชัย  ทับจ่าย
2. เด็กชายธีระชัย   วันแย้ม
3. เด็กหญิงศศิธร  สนิทวงศ์
4. เด็กหญิงสุดใจ  มามี
5. เด็กหญิงสุมาลี   อินทุภูติ
 
1. นางหทัยรัตน์  เทศนา
 
130 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. นายชัยวุฒิ  เอ่นแคน
2. เด็กชายสรายุทธ  บุญยัง
 
1. นายศรีปัญญา  คงรอด
2. นายสุบิน  บัวแก้ว
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 1. เด็กชายทศพล  สิงห์ทอง
2. เด็กชายนพรัตน์  สระสีดา
3. เด็กชายปฎิภาณ  สีขุลี
 
1. นายประดับ  แสงอ่วม
2. นายวิทยา  ธัญญาทรัพย์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายธนากร  เฉลยสาร
2. เด็กชายมณฑล  นุธรรม
3. เด็กชายสุนะธี  แสงดานุ๊ด
 
1. นายลภัส  ช่างประดิษฐ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1. เด็กชายธนพล  มาระวัง
2. เด็กชายนิธิวุฒิ  บุญอาจ
3. เด็กชายวัชรพงษ์  เพียยศ
 
1. นายกมล  แสงบุดดี
2. นายเฉลิมชัย  พันโสดา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  คำตุ้ม
2. เด็กหญิงบุษยา  ขัดผาบ
3. เด็กหญิงสุธินันท์  สังชัย
 
1. นางสุรีรัตน์  กันทะเกตุ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วสีใส
2. เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ง้อ
3. เด็กหญิงมนฐิตา  พวงเงิน
4. เด็กหญิงวิภาวี  เอี่ยมพูล
5. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  แก้วประเสริฐ
6. เด็กหญิงสิริวิมล   พวงเงิน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  คำวงษ์วาลย์
2. นายพรเทพ  รุ่งนวเพ็ชร
3. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กหญิงจรรวรรณ  มั่งเงิน
2. เด็กชายณัฐวัตร  บินทจร
3. เด็กหญิงปาลิตา  อ่องเกษม
4. เด็กหญิงพัชราวดี  สร้อยชื่อ
5. เด็กหญิงสุนารี  ช้างจีน
6. เด็กชายอนุสรณ์  ดอนไพรนุช
 
1. นายสุทธิรัตน์  ธารีธาร
2. นายสุรินทร์  ธารีธาร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เต่านนท์
2. เด็กหญิงพิณภัทร  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอรทัย  จันทิกา
 
1. นางพรพิมล  คุ้มวงษ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงอนิสา   รักลาย
3. เด็กชายอัครเดช   เชยใย
 
1. นายวัชรินทร์  ทับทองหลาง
2. นางเยาวภา    ศรีสิทธิรักษ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วใจทิ
2. เด็กหญิงพรประภา  เสริมสุข
3. เด็กหญิงรัชฎา  ศรีจันทร์
 
1. นางนราภรณ์  กัดพันธ์
2. นายสุพันธ์  กันหาประกอบ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. นายวสันต์  มีฟัก
2. เด็กหญิงสุธินี  เอมหงษ์
3. เด็กหญิงเฉลียว  โหงผ้วย
 
1. นางทัศนวลี  เพ็งสลุด
2. นายนพดล  เพ็งสลุด
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  แตงอ่อน
2. เด็กชายอดิศร  นิ่มเถื่อน
3. เด็กหญิงโสภิดา  โพธิ์เหลือง
 
1. นางนราภรณ์  กัดพันธ์
2. นายสุพันธ์  กันหาประกอบ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายศุภณัฐ  กล่อมกล่ำนุ่ม
2. เด็กหญิงเมธิณี  พันธ์มี
 
1. นางวารีรัตน์  ยาสุด
2. นายสำเนา  ยาสุด
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหัก 1. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยเดช
2. เด็กหญิงพรศิริ  วิระพันธุ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  โนลา
 
1. นายธรรมนูญ  กุลคง
2. นางสาวลลิตา  เนียมเปี่ยม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กหญิงกัลยา  เซ็งมา
2. เด็กหญิงวิภาพร  อยู่นวน
3. เด็กหญิงศิริพร  อุ่นกมล
 
1. นายสุทธิรัตน์  ธารีธาร
2. นายสุรินทร์  ธารีธาร
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางไหล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นุ่มเอี่ยม
2. เด็กหญิงจิราพร  พึ่งทรัพย์
3. เด็กหญิงวิสสุตา  พึ่งทรัพย์
 
1. นางศนิ  มีพูล
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงสิรินทรา  จิตวิชา
3. เด็กชายอชิตพล  จันต๊ะ
 
1. นางสาววิภาดา  จันทะคุณ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  แม่งมา
2. เด็กหญิงพลอยน้ำทิพย์  บุตรดีวงษ์
3. เด็กหญิงอรสา  พิศวงษ์
 
1. นางสุธาทิพย์  บุญก่อน
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กชายจาตุรงค์  หาญน้อย
2. เด็กหญิงชลิตา  รอดมั่น
3. เด็กหญิงบุษราพร  บุญประมุข
 
1. นางกัณฑิมา  เสือจอย
2. นางเฉลิม  อินจำปา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. นายธนกิต  ศรีจันทร์
2. นางสาวสโรชา  ถิ่นซื่อตรง
3. นางสาวเมรี  มั่นแดง
 
1. นางกัณฑิมา  เสือจอย
2. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติทัต  ทูลมาลา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แทนนรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชยานันท์  แท่นแสง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เพ็ชรบุญมี
2. เด็กหญิงพรไพลิน  สีภูเขียว
 
1. นางพิมพ์พิสุทธ์  สุทธหลวง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงจิลนรี  ไฝ่แจ้คำมูล
2. เด็กหญิงพัชรี  อิ่มชม
 
1. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
2. นายนภสินธุ์  โพธิ์ปลัด
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  สุคงเจริญ
2. เด็กชายไกรวิชญ์   ใบยา
 
1. นายสมคิด  สุขมามอญ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กหญิงยอดชีวัน  เจียมหัสดินทร
2. เด็กชายวีรภัทร์  สีบุญ
3. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  บุตรศรี
 
1. นางสาวปทุมพร  รอดกระต่าย
2. นางสาววิไลวรรณ  เกตุนิ่ม
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงอรุณี  โพธิ์วัด
2. เด็กหญิงอักษราภัค  อรรถปฏิพัทธ์
 
1. นายคงเดช  จันทร์ศรีงาม
2. นางสาวต้องฤทัย  นิ่มกลัด
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายประเสริฐ  ปิ่นทอง
2. เด็กชายภาณุพันธ์  เขียวขุ้ย
 
1. นายคงเดช  จันทร์ศรีงาม
2. นางสาวต้องฤทัย  นิ่มกลัด
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายชวกร  แสนสุภา
2. เด็กชายศุภกร  ไพรสน
 
1. นางสาวศนิ  วงศ์อนันต์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายธีรสุวัฒน์  ชยุตธนประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  กลัดสิงห์
 
1. นางวารีรัตน์  ยาสุด
2. นายสำเนา  ยาสุด
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคำดี
2. เด็กหญิงสุมานัส  ดรศรีโยเพชร
 
1. นายวงค์สง่า  แก้วคำแสน
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กหญิงชลดา  สร้อยสนตน
2. เด็กหญิงพัชรี  ดีใจงาม
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางสาวสายหยุด  ศรีจันทร
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงบุปภัทรา  หลินน่วม
 
1. นางกนกรัตน์  วีระกุล
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ทองมาก
 
1. นางสาวสุนันทา  มีแจ้ง
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กชายปรเมศวร์  เอี่ยมโอด
 
1. นางจริญญา  ปิยะมิตร
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุสุธรรม
 
1. นางสาวจิรภัทร  ภูสิตตา
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  คุ้มพวง
 
1. นางวรรณา  ศรีชมภู
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ปัญญสิน
 
1. นางชูชีพ  เพิ่มพรม
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ทองคำพงษ์
 
1. นางสาวสุนันทา  มีแจ้ง
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พินิจกิจ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ลือศักดิ์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงกรชนก  คำภาแก้ว
 
1. นางสาวนิจปภา  อ่อนอ้าย
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีอ๊อด
 
1. นางบุญช่วย  สายอรุณ
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงธิติพร  ปานเกิด
2. เด็กหญิงนทีกานต์  จาดสุข
3. เด็กหญิงวริศรา  บัวประทุม
4. เด็กหญิงวาสนา  อุ้ยหะ
5. เด็กหญิงศรัญญา  ตันเยี่ยม
 
1. นางทัศนีย์  พุทธวงษ์
2. นางสาวระวิวรรณ  อุ่นไพร
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงฐานิสา  วื่อปรัชญากุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงป้าใจ  แซ่หยาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เสนานุช
 
1. นางสาวอนุสรา  พร้าโต
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มาดงทอง
2. เด็กหญิงรักษิณา  ศิริเลิศ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทองเพ็ง
2. นายไพสิฐ  บัวจันทร์
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แซ่เถา
 
1. นางสาววิชชุลดา  กรุงศรี
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กชายจักรี  เทินสะเกษ
2. เด็กชายชูเกียรติ  มามี
3. เด็กชายธิระศักดิ์  ศรีทอง
4. เด็กชายธีรวัฒน์  เรืองสมุทร์
5. เด็กชายสราวุธ  ผาลา
6. เด็กชายเจษฎา  เกิดกลิ่นหอม
 
1. นางสาวปพิชญาดา  เนตรแสงสี
2. นายระพิน  เพชรดี
3. นางสาววันทนีย์  แตงกวา
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 1. เด็กชายตรีวิทย์  จันทร์อุ่น
2. เด็กชายพิษณุนาถ  ลื้อขัน
3. เด็กชายวรภพ  อินยา
4. เด็กชายศุภกร  อินยา
5. เด็กชายอภิชัย  บุญสะอาด
6. เด็กชายอักษร  ธรรมรังษี
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทร์ส่ง
2. นางสลิลทิพย์  แพงผา
3. นางสาวเกศรินทร์  สุนันต๊ะ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  นาทันนึก
2. เด็กชายจิรายุทธ  จันทร
3. เด็กชายจีราวัจน์  พรมแว่น
4. เด็กชายตะวัน  เงินมั่นคง
5. เด็กชายนราวิชญ์  อู่แสนขัน
6. เด็กชายสุปกรณ์  น้อยเมือง
7. เด็กชายสุเทพ  นวลศรี
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมาก
 
1. นางวนิดา  พงษ์ธรรม
2. นายวินัย  คีรินทร์
3. นายสุรศักดิ์  พงษ์ธรรม
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กหญิงดอกฝ้าย  เล้าเนืองรินทร์
2. เด็กหญิงนันทการต์  จันจุ่น
3. เด็กหญิงบุษบา  สุ่มยศ
4. เด็กหญิงปรียพร  ดิษฐสุข
5. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขขิง
6. เด็กหญิงพลอยไพริน  ต่ายฝอย
7. เด็กชายพิเชฐ  อยู่ประเสริฐ
8. เด็กชายวีรยุทธ  ราชบรรจง
9. เด็กหญิงศรีลัดดา  สายนำพามีลาภ
10. เด็กหญิงอริศรา  รวบรวม
 
1. นางกาญจนา  ไมตรีจิตร
2. นายณัฐพล  คัมภีรพจน์
3. นางอนงค์  จันทร์หอม
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดาเทียน
2. เด็กหญิงนิศาชล  คำป้อ
3. เด็กหญิงปิยเนตร  เกษสุธรรม
4. เด็กหญิงพรเพชรรัตนะ  ชุมวงษ์
5. เด็กหญิงลลิตา  มาฉิม
6. เด็กชายสิทธิโชค  สมสารี
7. เด็กหญิงสุกันยา  วินันทา
8. เด็กชายสุทธิชัย  แก้วสวย
9. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กองแก้ว
10. เด็กชายโกวิท  นนทะโคตร
 
1. นางนลินี  ทวีกิจ
2. นางฤทัยรัตน์  จันทร์ดี
3. นางสิรินาฏ  ยอดเถื่อน
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงปิยะพร  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงพัดชา  มาวัน
3. เด็กหญิงวารุณี  พรมภาพ
4. เด็กหญิงอรนิภา  ม่วงทิม
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  จันทะคุณ
 
1. นางสุปรานี  เขม้นเขตการ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงรัชนก  โรจนวานิช
2. เด็กหญิงวริศรา  สมแตง
3. เด็กหญิงสุทธิรัก  อยู่ยอด
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วแสง
2. เด็กหญิงภาวิดา  ศรีโยธา
3. เด็กหญิงอชิรญา  ไตรธรรม
 
1. นางรัตติญา  บุญเอี่ยม
2. นายอนุวัฒน์  รัตนวิมลชัย
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงสิดา  เมืองเปรม
3. เด็กหญิงเจนสุภา  นาคเสน
 
1. นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมา
2. เด็กชายนฤมล  เพชรเกตุ
3. เด็กหญิงเมธาวี  เที่ยงธรรมโม
 
1. นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แซ่ห่าน
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  ยอดวัน
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
2. นางสาวสมพร  สวนมะลิ
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กชายนิติภูมิ  สวนมะลิ
2. เด็กชายปิยะ  ย่วนตรง
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
2. นางสาวสมพร  สวนมะลิ
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กชายกฤษณะ  ยอดโมรา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แสงจันทร์
 
1. นางสาวภัทรวดี  สระทองตัน
2. นายอธิปไตย  ชัยหัง
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กชายวัชระ  ผะสม
2. เด็กชายโชติพงษ์  จันทะวงษ์
 
1. นางสุภัทรีภรณ์  สารมโน
2. นายอธิปไตย  ชัยหัง
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาสีดา
2. เด็กชายประเสริฐ  ศรุตานนท์
 
1. นางนารา  สังข์นาค
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายกันต์กมล  อ่อนสุข
2. เด็กชายโชคชัย  สุขกะจะ
 
1. นางเตือนใจ  งามนิล
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กชายธนากร  น้อยบ้านป่า
 
1. นายตรินภักษ์  สุขหนู
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายสารินทร์  แก่นเมือง
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญพิมพ์
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธนเวโรจน์
2. เด็กหญิงกนิษฐา  พ่วงวัน
3. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีศิริโรจน์วนิช
4. เด็กหญิงกันยาพร  วาจาสัจกุล
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ลี
6. เด็กหญิงกุสุมา  แซ่หว้า
7. เด็กชายกุุศล  แซ่หลอ
8. เด็กหญิงจันทร์วลัย  แซ่หลอ
9. เด็กหญิงจีรพัชร  แซ่ว่าง
10. เด็กชายชนินทร์  ขุนแก้ว
11. เด็กหญิงชนิสรา  ราชวงษา
12. เด็กชายชัชวาล  แซ่ย่าง
13. เด็กชายชาตรี  แซ่ลี
14. เด็กชายชาตรี  ครำ่ทอง
15. เด็กหญิงณัฏฐนิช  พูนศิริ
16. เด็กชายณัฐนนท์  มูลสารี
17. เด็กชายณัฐพล  มูลสารี
18. เด็กชายณัฐพล  แสงช้าง
19. เด็กชายทศวรรษ  แซ่วื่อ
20. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  แซ่ลี
21. เด็กชายธนกฤต  แซ่สง
22. เด็กชายธนกฤต  เจิมสุขอำไพกุล
23. เด็กชายธนวัฒน์  คีรีโชคชัย
24. เด็กชายธนัตย์  ขาวสะอาด
25. เด็กชายธันวา  แซ่หว้า
26. เด็กชายธีรนาค  แซ่หลอ
27. เด็กหญิงธีรนาถ  กระต่ายทอง
28. เด็กชายธีรัตน์  แซ่สง
29. เด็กชายนพดล  ใจมา
30. เด็กหญิงนภัสรา  อภิรักษ์ชัยกุล
31. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ลี
32. เด็กหญิงนภาพร  การุญบริรักษ์
33. เด็กหญิงนิฏิรัตน์ดา  ภัคนาค
34. เด็กหญิงนิภาวัลย์  เจิมสุขอำไพกุล
35. เด็กหญิงปนิสา  แซ่โซ้ง
36. เด็กชายประสิทธิ์  แซ่เถา
37. เด็กชายปัฐติพงษ์  แซ่ม้า
38. เด็กชายพงศกร  ศักดิ์ศิลากุล
39. เด็กชายพงศกร  คงอิน
40. เด็กชายพงศ์พล  แซ่สง
41. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  แซ่ลี
42. เด็กชายพิชัย  แซ่สง
43. เด็กชายภาคภูมิ  ราชเพียแก้ว
44. เด็กชายภีรวัฒนื  แซ่ลี
45. เด็กชายมนตรี  แซ่ลี
46. เด็กหญิงมลฤทัย  แซ่สง
47. เด็กชายมั่นมี  แซ่ลี
48. เด็กหญิงมุฑิตา  แซ่่ลี
49. เด็กหญิงยุ้ย  แซ๋ว้าน
50. เด็กชายรัฐภูมิ  ขุมขำ
51. เด็กหญิงรัตน์ชะนี  แซ่สง
52. เด็กหญิงรุ้งพราย  เหลือศรีจันทร์
53. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แซ่วื้อ
54. เด็กชายวรปรัชญ์  พ่วงวัน
55. เด็กหญิงวรรณพร  แซ่ลี
56. เด็กชายวัฒนพงษ์  แซ่ลี
57. เด็กหญิงวาริ  ศักดิ์ศิลากุล
58. เด็กชายวิฑูรย์  แซ่หว้า
59. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่หว้า
60. เด็กชายวิวัฒน์  แสงชาวนา
61. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่ซ้ง
62. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พิเชียรนรการ
63. เด็กหญิงศวิตา  แซ่ท้าว
64. เด็กชายสงกรานต์  มงคลคีรีโรจน์
65. เด็กชายสวิตต์  แซ่สง
66. เด็กชายสัจจะ  แซ่วื่อ
67. เด็กชายสำราญ  แซ่เฮ่อ
68. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เกตุศรีสังข์
69. เด็กชายสุชาติ  แซ่สง
70. เด็กหญิงสุปราณี  เพชรพิบูรณ์
71. เด็กชายอนุชน  แซ่สง
72. เด็กชายอนุพนธ์  จันดาวงษ์
73. เด็กชายอมรศักดิ์  ลีชานนท์
74. เด็กหญิงอรปรียา  เชื่อนุ่น
75. เด็กหญิงอรุณศรี  แซ่ลี
76. เด็กหญิงอัมพิกา  แสนบุญ
77. เด็กชายอาณกร  สิรินันต์นุกุล
78. เด็กชายอานุภาพ  สมโสภา
79. เด็กหญิงอุไร  แซ่ลี
80. เด็กหญิงเกตนิกา  อ่อนด้วง
81. เด็กหญิงแววตา  แซ่สง
82. เด็กชายไตรภพ  แซ่จ้าง
 
1. นางปรียาภรณ์  พันธ์ไม้
2. นางพรสวรรค์  ภัทรบรรพต
3. นางพิมจันทร์  แสนประเสริฐ
4. นางระวีวรรณ  ดาด้วง
5. นางวิลาวัลย์  สุวรรณเทพ
6. นายสมเกียรติ  วงษ์คำน้อย
7. นางแพงศรี  แก้ววงหิว
8. นายไทรโยค  ดาด้วง
 
196 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงชุติมา  สาสีดา
 
1. นางสนธยา  คำนนท์
 
197 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เหม็นแดง
2. เด็กชายอดิศร  เจริญรัมย์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  เจริญรัมย์
 
1. นายนิยม  ขำช้าง
2. นางอมรา  แดงโสภณ
 
198 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกุลลัดดา   ไม้หอม
2. เด็กหญิงศศิประภา   ดุลเพียภูมิ
3. เด็กชายสุริยะ   คงพ่วง
 
1. นางชูศรี    ทองดี
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกชพร  จรัญรัก
 
1. นางทัศนีย์  แก้วศรีนาก
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1. เด็กหญิงวรรณนา  พรมภาพ
 
1. นางปราณี  ทองนพคุณ
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 1. เด็กหญิงชุติกานต์  เชียงมา
 
1. นางไฉน  ถนอมสิงหะ
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายอดิศร  อุ่นวงค์
 
1. นางเรณู  อินแตง
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 1. เด็กชายรัตนากร  อุณจักร
 
1. นางสมภัสสร  เทพนา
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กชายธัชพล  คำสุข
 
1. นายมนิตย์  ทูลขุนทด
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงวีรยา  ศรีสุก
 
1. นางเรณู  อินแตง
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  รอดบุรี
 
1. นางสุปรานี  เขม้นเขตการ
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. นายคมสัน  พิมวัน
 
1. นางพนมรุ้ง   แพทย์ไชโย
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 1. เด็กหญิงชะดา  แซ่มี
2. เด็กหญิงญาณิศา  ประยูรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่หลอ
 
1. นางสาวชิศภมนต์  คำภา
2. นางสาวสนธญา  ไพรภิบาล
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายศรัญยู  โกษะ
 
1. นางทัศนีย์  แก้วศรีนาก
2. นางสาวสุพาพร  เหม็นแดง
 
210 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงพรวิมนต์  จันทะคุณ
2. เด็กชายศรณรงค์  หมื่นแก้ว
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สังข์เดช
 
211 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  พิมเสน
2. เด็กหญิงวรรณวรี  สีหะวงษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  แม่งมา
2. นายไพโรจน์  กองจิว
 
212 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 36.66 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 1. เด็กชายศุุภกฤต  ตำรวจหาญ
 
1. นางวรรณณี  สุขสบาย
 
213 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ลาดปะละ
2. เด็กชายอนาวิล  เย็นขัน
 
1. นางสาวธนัชพร  สุดแก้ว
2. นางสนใจ  พรมรักษา
 
214 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กหญิงสุณีรัตน์  สุดแก้ว
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ทิพย์ประโสต
 
1. นางพุฒตาล  เหล็กสิงห์
2. นางอรทัย  ศาลาศักดิ์
 
215 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แซ่หลอ
2. เด็กชายประทีป  แซ่ย่า
3. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่สง
4. เด็กหญิงยุวดี  แซ่หลอ
5. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงอรนุช  แซ่หลอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวยุวรรณดา  กลิ่นสาคร
3. นางอนัญลักษณ์  ช่วงเบ้า
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 1. เด็กหญิงศิริประภา  ภูผาทอง
 
1. นางนิสากร  วงศ์วาน
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สุขบัว
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงสมญา  สายกุลทอง
 
1. นางสาวมยุรา  สุทธิ
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายมโนพัศ  เพ็งเพชร
 
1. นางเรณู  อินแตง
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เกตุเพชร
 
1. นายธงไชย  สังข์ทอง
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กชายธนะชัย   รัตนโค้น
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1. เด็กชายประเวศ  กุลศิริ
 
1. นางสุวิมล  เครือคำไหล
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายเกรียงไกร  ชูตาล
 
1. นางนิทรา  ศรีระวัตร
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กหญิงนริศรา  ยามี
2. เด็กหญิงพรชนัน  หลักธงชัย
3. เด็กหญิงวาสนา  หลักทรัพย์
4. เด็กชายอะนา  โทมัส
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองดี
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุษษา
 
1. นางสาวกรองจิตร  บุญธารณามัย
2. นางสุพรรณี  กล่อมกล่ำนุ่ม
3. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงจันทนา   ทิทอง
2. เด็กหญิงจันธณพร  นิลเอม
3. เด็กหญิงนันณภัทร  ละมูล
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์   ทองเพชร
 
1. นางเรณู  ทองวัฒน์
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กชายธีรวุธ  สุทธิ
 
1. นางสิรินาฏ  ยอดเถื่อน
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายธนทัต  ภูมิภักดิ์
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายสุริยา  หล่ออินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายกัลยกร  ควรบุปผา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โพทะทรง
3. เด็กหญิงวพรรณสร  ศรีพูล
4. เด็กหญิงวาสนา  หลักทรัพย์
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  เอียดขาว
6. เด็กหญิงอะนา  โทมัส
7. เด็กหญิงเนาวลักษณ์  บุษษา
 
1. นางประคอง  คันธมาลา
2. นางสุพรรณี  กล่อมกล่ำนุ่ม
3. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายพงศธร  ด่านทิม
2. เด็กชายพลวัตร  วงศ์มานิตร
3. เด็กชายสิทธิพล  เนตรแสงสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสุรัตน์  มั่นนาค
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกียรติกุล
2. เด็กชายยุทธนา  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงศศิพร  ยิ้มมาก
 
1. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
2. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สังข์นุช
2. เด็กชายวีระวัฒน์  สิมมา
3. เด็กชายหาญณรงค์  ทิมภู่
 
1. นางทัศนีย์  ทองทา
2. นางอรรณพ  สวนจันทร์
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนอง 1. เด็กชายธีรโชติ  สีลารักษ์
2. เด็กชายราชัญ  วังคีรี
3. เด็กชายวิวัตร  เชื้อบุญมี
 
1. นายต่อศักดิ์  เลี้ยงเพ็ชร
2. นางปวีณา  วรรณศรี
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กชายยุทธนา  จำปาเฮียง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  มากโภคา
3. เด็กชายอุวิต  สองสีจำปา
 
1. นายธรรมปพน  บุญญาฤทธิ์
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กหญิงนริษรา  ยามี
2. เด็กหญิงปราณปรียา   มูลสรวง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มีเนตรขำ
 
1. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
2. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1. เด็กชายธีรภัทร์  เรืองโรจน์
 
1. นางสาวรสรินทร์  ฟองจางวาง
2. นางอำไพ   ทองคำพงษ์
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1. เด็กชายกิติพงษ์  โมลา
2. เด็กหญิงปภาพร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางปราณี  ทองนพคุณ
2. นางวารี  ภูสิตตา
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองแท้ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทองวัฒน์
2. เด็กหญิงฐปนีย์  เหม็นจ้อน
 
1. นางสาวนาตยา  วิชิต
2. จ.ส.อ.นินนาท  ชำนาญยา
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กชายคมสัน  โตจุ้ย
2. เด็กชายทินโชติ  คงเพ็ชร
3. เด็กชายสนธิเดช  คงเพ็ชร
 
1. นางพลับพลึง  คำชนแดน
2. นายสันทัต  คงจันทร์
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนอง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สีแสง
2. เด็กชายสมบูรณ์  สมโสภา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  คำภาผง
 
1. นายต่อศักดิ์  เลี้ยงเพ็ชร
2. นางระวีวรรณ  ใจเชิดชู