หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน สิงหาคม 2556

[ ทั้งหมด   15 ส.ค. 2556   17 ส.ค. 2556   18 ส.ค. 2556   21 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.4 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 17 ส.ค. 2556 10.00-13.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 17 ส.ค. 2556 10.00-13.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 17 ส.ค. 2556 10.00-13.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 17 ส.ค. 2556 10.00-13.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคารผาขาว ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคารผาขาว ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคารผาขาว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E - calssromm 17 ส.ค. 2556 09.00-10.30
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคารผาขาว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E - calssromm 17 ส.ค. 2556 11.00-12.30
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อาคารผาขาว ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E - calssromm 17 ส.ค. 2556 13.00-14.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.105 ห้อง วิทยาศาสตร์ 17 ส.ค. 2556 08.30-14.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ห้อง ป.5-6 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.105 ห้อง อบ.1,ม.2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ห้อง เทพาธิบดี 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.105 ห้อง ม.2/1,ม.3 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงยิมแบตมินตัน 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงยิมแบตมินตัน 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงยิมแบตมินตัน 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
9 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงยิมแบตมินตัน 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
10 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงยิมแบตมินตัน 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง BBL 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุมใหญ่ 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุมใหญ่ 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุมใหญ่ 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมหลักสูตร 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมหลักสูตร 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อ.2/1 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อ.2/2 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.3/3 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประวัติศาสตร์ 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สนามแบตมินตัน 17 ส.ค. 2556 08.00-12.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สนามแบตมินตัน 17 ส.ค. 2556 13.00-17.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1-3 17 ส.ค. 2556 08.00-12.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1-3 17 ส.ค. 2556 13.00-17.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 17 ส.ค. 2556 08.00-12.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 17 ส.ค. 2556 13.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ชั้น ป.1/1 และชั้น ป.1/2 17 ส.ค. 2556 09.00 -
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ชั้น ม.1/1 และ ชั้น ม.1/2 17 ส.ค. 2556 09.00 -
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.3/1 และ ม.3/2 17 ส.ค. 2556 09.00 -
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.2 17 ส.ค. 2556 09.00 -
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.2 17 ส.ค. 2556 09.00 -
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ศิลปะ 17 ส.ค. 2556 09.00 -
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ศิลปะ 17 ส.ค. 2556 13.00 -
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ห้องศิลปะ 17 ส.ค. 2556 13.00 -
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ชั้น ป.1/1 และชั้น ป.1/2 17 ส.ค. 2556 13.00 -
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.3/1 และ ม.3/2 17 ส.ค. 2556 13.00 -
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.3/1 และ ม.3/2 17 ส.ค. 2556 13.00 -
12 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ชั้น ป.1/1 และชั้น ป.1/2 17 ส.ค. 2556 09.00 -
13 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรีไทย 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรีไทย 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรีไทย 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรีไทย 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
18 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
19 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
20 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
21 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรีไทย 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
22 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
23 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
24 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
25 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
26 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
27 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
29 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
30 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
31 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
32 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
33 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
34 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
35 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
36 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
38 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
39 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
41 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
42 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00
10 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เต็นท์ 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เต็นท์ 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00
12 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 1 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 1 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00
14 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 17 ส.ค. 2556 09.00-14.00
15 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 1 17 ส.ค. 2556 09.00-11.00
17 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.5/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.5/2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.5/4 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ป.5/5 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.5/6 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/6 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ศุนย์ PEER Center 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ห้องประชุมชนานน 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/3 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ประชุมชนานน 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/4 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/5 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สนามฟุตบอล 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สนามหน้าบ้านพักครู 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/5 17 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/6 17 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.3/1 17 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.3/2 17 ส.ค. 2556
17 ส.ค. 2556
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) หอประชุมบัวชมพู ห้อง หอประชุมบัวชมพู 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 2/1 2/2 2/3 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง อนุบาล 1/3, 1/4, 1/5 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 056 737080 ต่อ 31 นายบุญโยม เกยเลื่อน 089 858 7254, นายบัญชา คงทน 087 839 8792 E-mail : ntpbn1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]