หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน สิงหาคม 2556

[ ทั้งหมด   15 ส.ค. 2556   17 ส.ค. 2556   18 ส.ค. 2556   21 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.105 ห้อง วิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 2556 08.30-14.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ห้อง ป.5-6 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.105 ห้อง อบ.1,ม.2 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ห้อง เทพาธิบดี 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช. 105 ห้อง ม.2/1,ม.3 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ศิลปะ 18 ส.ค. 2556 09.00 -
2 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ชั้น ม.1/1 และ ชั้น ม.1/2 18 ส.ค. 2556 09.00 -
3 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ห้อง ม.3/1 และ ม.3/2 18 ส.ค. 2556 09.00 -
4 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรีไทย 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง สปช.4-06 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
15 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
16 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
17 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
18 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
19 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
20 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
21 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้้านสะเดียง เอนกประสงค์ ชั้น เวที 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
22 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
23 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
24 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) หอประชุม 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00
25 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) หอประชุม 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00
26 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) หอประชุม 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00
27 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) หอประชุม 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00
28 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) หอประชุม 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00
29 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) หอประชุม 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00
30 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) หอประชุม 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00
31 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใน) หอประชุม 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 1 ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 1 ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00
7 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 1 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนชั้น ป.5/6 18 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 1 18 ส.ค. 2556 09.00-14.00
10 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 1 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 18 ส.ค. 2556 09.00-14.00
12 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สนามฟุตบอล 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 18 ส.ค. 2556
18 ส.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30
5 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30
6 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30
8 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30
9 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30
10 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30
11 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 18 ส.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 056 737080 ต่อ 31 นายบุญโยม เกยเลื่อน 089 858 7254, นายบัญชา คงทน 087 839 8792 E-mail : ntpbn1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]