หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางมณีวัน เนียมศิวโรจน์โรงเรียนบ้านสำนักหมันประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ เสือไวโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการ
3. นางกิตติมา นามกันยาโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย บัวบางโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางศิราณี บุญนาคโรงเรียนบ้านเนินสว่างกรรมการ
3. นางสาวกรุณา สว่างจิตโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ กองประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนางั่วประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี สนทยามาลย์โรงเรียนบ้านเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางอรอุมา นาลาโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางปาริชาติ เทพารัตน์โรงเรียนบ้าน กม.2ประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนา เริงเลื่อมโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นางสำรวย มหาราชโรงเรียนบ้านนางั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางคะนึงนิจ ฉิมมาโรงเรียนบ้านบุฉนวนประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สิทธิพันธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
3. นางดวงใจ ประชารัตน์โรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางบัวรอง เทียนพูลโรงเรียนอนุบาลวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางประทุมพร รอดอินทร์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางอัจจิลักษณ์ รอดอินทร์โรงเรียนบ้านท่าพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวพรทิพย์ มากมีโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ จันทร์เวินโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
3. นางเรวดี ลิ้มวัฒนกุลโรงเรียนบ้านพนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพรไพบูลย์ บุญโชติโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางกานต์จรีย์ ละคำโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นางทิพย์พาพร อ่องยิ่งโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ไพรผุยโรงเรียนบ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นายสวิต จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
3. นางสาววัลลภา กุลนานันท์โรงเรียนบ้านดงขุยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ศรีเมฆโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย สามเรืองศรีโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นางอรสา เยาวพินต์โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายประพจน์ จันทุโรงเรียนบ้านซับเปิบประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ภูฆังโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
3. นางวรรณา ไพรผุยโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี นามวงศ์โรงเรียนบ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พัวพันธ์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวทองนาค ทับทิมงามโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุมาลี ธูปวงศ์โรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรรัตน์ ชัยภูมิโรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียงกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน พานำมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางผาณิต เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางสาวเพชรไทย หุ่นทองโรงเรียนบ้านวังจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาคร บุญเดชโรงเรียนบ้านระวิงประธานกรรมการ
2. นายประเภท ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
3. นางทองรัก คุ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
4. นายสมาน พริกไทยโรงเรียนบ้านโนนตะแบกกรรมการ
5. นางนิตยา กองมนต์โรงเรียนบ้านตาดหมอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิลุบล ชอบตระกูลโรงเรียนบ้านนางั่วรองประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ หล่อศิริโรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
3. นางบังอร แก้วเปี้ยโรงเรียนอนุบาลเเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางอำไพ อำพันขาวโรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สุทธะโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ถือศิลป์โรงเรียนบ้านเฉลียงลับกรรมการ
4. นางสาวอุบพารี มีเดชโรงเรียนบ้านนางั่วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางจำลองรัตน์ รอดช้างโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บานชื่นโรงเรียนอนุบาลเชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา อั่วศรีเวียงโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
4. นายสุรชัย รูปศรีโรงเรียนบ้านอมกงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางอำไพ อำพันขาวโรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สุทธะโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอุบพารี มีเดชโรงเรียนบ้านนางั่วกรรมการ
4. นายผดุงศิลป์ ถือศิลป์โรงเรียนบ้านเฉลียงลับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางจำลองรัตน์ รอดช้างโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บานชื่นโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา อ่ำศรีเวียงโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
4. นายสุรชัย รูปศรีโรงเรียนบ้านอมกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสกุลตา ขจรไพรโรงเรียนบ้านสำนักหมันประธานกรรมการ
2. นางอาภรพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านท่าพลกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ เพ็งทองโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเอนก พลอยเล็กโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางน้ำเพชร ขวัญทองโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทับแย้มโรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางบุญนาค นาดีโรงเรียนบ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางทุเรียน ภวภูตานท์โรงเรียนบ้านนางั่วกรรมการ
3. นางลัดเกล้า ศรีเพ็งโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางดอกอ้อ เหลืองไทยโรงเรียนบ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางวรรณาพร พรวนคำโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จอมเพ็งโรงเรียนบ้านสะแกงามกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสันติ คำจอนโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญโรงเรียนบ้านดงขุยใต้กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศรีษะใบโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวธิดาเพชร ภูษาจารย์โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ปราโมทย์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางปราณี สายแก้วมาโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นางสมพร พุทธารัตน์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสนธยา ทองติดโรงเรียนบ้านโนนตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพริน มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางวรรณิตา ไกรศรีบุตรโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ บุญคงโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายปราศัย เที่ยงดีฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยงาช้างกรรมการ
3. นางกันยา เห็นเจริญโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา โฆษิตานนท์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา เดชศิริโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แก้วอาสาโรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตรีกุยโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรวดี บุญมาโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายเสกสรร บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอำไพ ทองใบโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล ทะริยะโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบังกรรมการ
3. นางวารุณี เต็มทองโรงเรียนบ้านวังศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางประทีบ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านดงขุยประธานกรรมการ
2. นางสาวสรญา จันทศรโรงเรียนบ้านซับเปิบกรรมการ
3. นางนิรชา เป็นสุขโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอริตดา มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอประธานกรรมการ
2. นางสุจิตร จิตรพีระโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางสาวรอยพิมพ์ น้อยคนดีโรงเรียนบ้านบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา จันทร์ปลาดโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทราประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทรนาถ พรมจิ่วโรงเรียนบ้านวังรวกกรรมการ
3. นางณัฐพร ใต้กิโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา หอมยศโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านท่ากกตาลกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขจรไพรโรงเรียนบ้านวังศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสมสมร ถนอมสิงหะโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย อยุ่เกียมโรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
3. นางสมพิศ เคารพโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ บริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายขวัญประชา บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
3. นายชำนาญ ทศานนท์โรงเรียนบ้านวังโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ บริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายขวัญประชา บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
3. นายชำนาญ ทศานนท์โรงเรียนบ้านวังโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ต่วนโตโรงเรียนบ้านสะแกงามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รังสีวงษ์โรงเรียนบ้านตะกุดจั่นกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ต่วนโตโรงเรียนบ้านสะแกงามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รังษีวงษ์โรงเรียนบ้านตะกุดจั่นกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศิริวรรณ น้อยเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญรวม สุขสำราญโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางกุหลาบ กองประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ แซมสีม่วงโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางจารุวรรณ ไชยทองโรงเรียนบ้านตะเบาะกรรมการ
3. นางวันดี ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิตยา สารทจีนพงษ์โรงเรียนบ้านตะเบาะประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ สุตตาธิคุณโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
3. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางลัดดา ศรีเลยโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ตรีกุยโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นางจินตนา แสงประเสริฐสุขโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญชนี บุญมาโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนาที เทียนเหลือโรงเรียนบ้านวังศาลกรรมการ
3. นางชุดาพร บุญยวงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิตฐา นาคดีโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยประธานกรรมการ
2. นางสมยงค์ เฮ้าปานโรงเรียนบ้านอมกงกรรมการ
3. นางสงกรานต์ ดอนน้อยหน่าโรงเรียนบ้านวังรวกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุทิพย์ กลำ่่เทศโรงเรียนบ้านวังซองประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล คีรีวงศ์โรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
3. นายนัทธี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประทับ งามสุพรมโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137กรรมการ
3. นางแสงสุรี สินธุเดชโรงเรียนบ้าน กม.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ประกอบการโรงเรียนบ้านห้วยผักไลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรวฤนท์ บุญสวนโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวอุไรรัตน์ ชัยภูมิโรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวีราภรณ์ คงเพชรโรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะโรงเรียนบ้านซับข่อยกรรมการ
3. นางอัญชลี เหลือหลายโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์พาพร อ่องยิ่งโรงเรียนบ้านชอนไพรประธานกรรมการ
2. นางพรรณี พยุงวงษ์โรงเรียนบ้านคลองห้วยนากรรมการ
3. นางสุขสันต์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางมณีวัน เนียมศิวโรจน์โรงเรียนบ้านสำนักหมันประธานกรรมการ
2. นางดารณี ผดุงผลโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวยุพิน แซ่สัวโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอัศวนนท์ ชูเกตโรงเรียนบ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นางภิญญมาศ พรมพลโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137กรรมการ
3. นางมยุรี ปั้นโฉมโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชไมพร เด็ดแก้วโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญพิชา ไกรสิงห์โรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
3. นางวัลลา สุขคำมีโรงเรียนบ้านดงขุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุขเจริญโรงเรียนบ้านกกไทรประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แก้วพะเนียงโรงเรียนบ้านห้วยตูมกรรมการ
3. นางสุริยา มะมาโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางปาริตา นันทะสรโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษมี จันทราชโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางอรไท คุณตาโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายจรัญ อินทร์ศรีโรงเรียนบ้านด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางวาสนา แซมสีม่วงโรงเรียนบ้านห้วยผักไลกรรมการ
3. นางวรางคณา วงศ์ดวงโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายไพล้อต อ่ำศรีเวียงโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นางศิราณี ศรีทองเพ็ชรโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางมยุเรศ พึ่งพาโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ โททะมันโรงเรียนบ้าน กม.2ประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ เทียนพูลโรงเรียนบ้านดงขุยใต้กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ แซ่สัวโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกลอยประธานกรรมการ
2. นางรัฐติกาล เทียมแก้วโรงเรียนบ้านดงขุยกรรมการ
3. นางจิตตรี บุญญะวัตโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสนธิ นางนวลโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสยามล ครุฑนิมิตโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นางรวงทอง ลำเจริญโรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุรพล แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ตะปะโจทย์โรงเรียนบ้าน กม.28กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ขันธะรีโรงเรียนบ้านโตกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาวัณย์ กองทองโรงเรียนบ้านหนองกลอยประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ พนมสุขโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
3. นายสุรพล เหล็กสักโรงเรียนบ้านนางั่วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิคม ขานพรมโรงเรียนบ้านโนนตูมประธานกรรมการ
2. นางสุนี ภูรินินนาทโรงเรียนบ้าน กม.28กรรมการ
3. นายสุข ศักดิ์ขวาโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร มีมานะทำโรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
2. นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นางวรรทนี เรืองฉายโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือง จันทร์รุ่งเรืองโรงเรียนอนบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นายคนอง แก้วสว่างโรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโททวิช มโนภิรมย์โรงเรียนบ้านซับเปิบกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายรังสิต รังสิกรรพุมโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอประธานกรรมการ
2. นายชัยศักดิ์ เกตุดีโรงเรียนบ้านบงกรรมการ
3. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายบุญมี บุญฟองโรงเรียนอนุบาลชนแดนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิณ รุจิระพงศ์โรงเรียนบ้านนาป่ากรรมการ
3. นางวัลยา เวชชศาสตร์โรงเรียนบ้านโตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ฉัตรบุบผาโรงเรียนบ้านยางลาดประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ ศิลาพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสุชญา เลิศนภาทรัพย์โรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโสภณ พันธุ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองแหวนประธานกรรมการ
2. นางรัชนี มณ๊พันธ์โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบังกรรมการ
3. นางสุภาพ ม่วงโมดโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัดสวิช กวยลีโรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอนุธิดา คงแท้โรงเรียนบ้าน กม.2กรรมการ
3. นางผานิต รักงามโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรวัจน์ คำแก้วโรงเรียนบ้านห้วยงาช้างกรรมการ
2. นายธวัช กันทาโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางยุพดี พูลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ปั่นกรวดโรงเรียนบ้านหนองระมานประธานกรรมการ
2. นายอาคม มีแสงโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นายเชิดชัย มั่งคงดีโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสามัญ ศรีอินทร์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สีไพรโรงเรียนบ้านโตกใต้กรรมการ
3. นายสมหมาย ทองสิทธิ์โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเทพบุตร เกิดอยู่โรงเรียนบ้านโคกหนองจอกประธานกรรมการ
2. นายไฉน วุธนูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางสุมิตรา ไชยมาโรงเรียนบ้านโป่งนกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางแสงเทียน ใจซื่อโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรรณ ปลาคำโรงเรียนบ้านเฉลียงลับกรรมการ
3. นางสุวิมล มีสุขโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน บุญอิ่มโรงเรียนบ้านหนองตาดประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ม่วงโมดโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
3. นางสาววีนัส สุขเสถียรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาวสุภางค์ แซ่โค้วโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ เชื้อบุญมีโรงเรียนน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นายชาคริต เต็มทองโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยกรรมการ
3. นางรัตนา แก้งคงโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายจงกล เมฆเมืองทองโรงเรียนบ้าน กม28ประธานกรรมการ
2. นายอาคม มีแสงโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางสาวนิตยา บำรุงศักดิ์โรงเรียนบ้านลาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ ทศานนท์โรงเรียนบ้านวังโค้งประธานกรรมการ
2. นางอารีษา มาลีโรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ยศสุรีย์โรงเรียนบ้านคลองห้วยนาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายโสวัจน์ หนูพาโรงเรียนบ้านป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายประสาน เกิดลาภโรงเรียนบ้านห้วยงาช้างกรรมการ
3. นางอาภรณ์พรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านท่าพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านวังรวกประธานกรรมการ
2. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายวิทยา บัวยาโรงเรียนบ้านเขาขาดกรรมการ
4. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนวังหินกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมรกรรมการ
6. นายศิรวัฒน์ ลอสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
7. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้าศาลาลายกรรมการ
8. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
9. นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
10. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางอัชญา มีภู่โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ยุติธรรมโรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้ากรรมการ
3. นางสมจิตต์ คงเพ็งโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บัวยาโรงเรียนบ้านเขาขาดกรรมการ
3. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมรกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
6. นายศิรวัฒน์ ลอสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
7. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพรโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
8. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
9. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวราเวทย์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านวังรวกกรรมการ
2. นายเสน่ห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางสาวนาตยา ยุปานันท์โรงเรียนบ้านนางั่วกรรมการ
4. นางภุมริน คำเย็นโรงเรียนบ้านกกจั่นกรรมการ
5. นายวงษ์ศักดิ์ สัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ วันกิ่งโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
7. นายณรงค์ โสมนัสแสงโรงเรียนบ่านทรัพย์พุทรากรรมการ
8. นางสมุทร มีไทยโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ สีไพรโรงเรียนบ้าหนองตาดกรรมการ
2. นางเยาวนารถ นาคะบุตรโรงเรียนบ้านนางั่วกรรมการ
3. นางอนงค์ มาลาโรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
4. นางขนิษฐา เสาองค์โรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวรางคณา กองลีโรงเรียนบ้านชัยมงคลประธานกรรมการ
2. นางพัชรี แก้วหร่ายโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางวันทนา ชัยปะโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุษบา ปริโยคโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการ
3. นางสาวชวัลกร ลุ่มจันทร์โรงเรียนบ้าน้ำอ้อมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรทัย อินการทุมโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเตียนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บ้านนายมโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางณัชณิชา โพธิ์ใจโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางศิริวรรณ กามลโรงเรียนบ้านวัซองกรรมการ
5. นายโสภณ แสงอะโณโรงเรียนบ้านทางข้ามกรรมการ
6. นางสาวนิภา เสือดีโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
7. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย อินการทุมโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเตียนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ลือชัยโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางณัชณิชา โพธิ์ใจโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางศิริวรรณ กามลโรงเรียบ้านวังซองกรรมการ
5. นายโสภณ แสงอะโณโรงเรียนบ้านทางข้ามกรรมการ
6. นางสาวนิภา เสือดีโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
7. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายธนิสร คำดีโรงเรียนบ้านสะแกงามประธานกรรมการ
2. นายมานพ แซมสีม่วงโรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้กรรมการ
3. นายสุเทพ หม่องอินโรงเรียนบ้านคลองน้ำคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเสกสม วรรณาโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นแก้ว ชัยเลิศโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมควร สถิตโกศลโรงเรียนบ้านโป่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายสุบิน นวลน้อมโรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
3. นายรุจิโรจน์ สุขรื่นโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมควร สถิตโกศลโรงเรียนบ้านโป่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ แก้วแกมโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
3. นายรุจิโรจน์ สุขรื่นโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางณัฐกานต์ วัฒนวงศ์พฤกษ์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย อินทร์เสือโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
3. นางวิรัตน์ กาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณรัตน์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวรอยพิมพ์ น้อยคนดีโรงเรียนบ้านบงกรรมการ
3. นางลำดวน ยังคงโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพรเทพ เพียรเกิดโรงเรียนบ้านวังโค้งประธานกรรมการ
2. นายบุญเสม วันดีโรงเรียนบ้านคลองห้วยนากรรมการ
3. นางจิตลดา วงเวียนโรงเรียนบ้านดงขุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสมจิต หุมแพงโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา หงษ์มณีโรงเรียนบ้านคลองห้วยนากรรมการ
3. นายสงกรานต์ ขวัญตัวโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเสกสม วรรณาโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกมนัส ศรีทาโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนกรรมการ
3. นางดาเรศ ซิตูมปูนโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสกสม วรรณาโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกมนัส ศรีทาโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนกรรมการ
3. นางดาเรศ ซิตูมปูนโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมะลิ กัณหาโรงเรียนบ้านลำป่าสักมูลประธานกรรมการ
2. นางพิทยา บุญแจ้งโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการ
3. นางเพียงจันทร์ แก้วดีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเด่นพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายนภนต์ ชำนาญธนกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวปัณรส รังสิกรรพุมโรงเรียนบ้านถ้ำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ แก้วดีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว แดงทองดีโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นางกัญจน์ชญา รวมเงินโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางพนิดา พรมเท้าโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางบุญเทียน ก้อนทองคำโรงเรียนบ้านวังโค้งกรรมการ
3. นางยุพิน หลวงอินทร์โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางทับทิม ศักดิ์เศรณีโรงเรียนบ้านลำป่าสักมูลประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา วรรณหนองคูโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
3. นางวันดี ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนงนุช รัตนะกรีโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางบุญเติม รักประเสริฐโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ บุญคงโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางแน่งน้อย อินทร์เสือโรงเรียนบ้านสะแกงามประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ล้อมพิพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
3. นางนันทยา กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวาทินี ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี มีบุตรดีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สีมาขจรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุธรรมมา สิงห์เสโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางวาทินี ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สีมาขจรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญโชติ เพ็ชรดีโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ บุญชื่นโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นายศิริพงศ์ ภู่สีม่วงโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอารักษ์ จันทสุขโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางแสงสุรี สินธุเดชโรงเรียนบ้าน กม.๒กรรมการ
3. นางดาว พงศ์สมบุญโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางแสงสุรี สินธุเดชโรงเรียนบ้าน กม.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณรส รังสิกรรพุมโรงเรียนบ้านถ้ำแก้วกรรมการ
3. นายปัญญากร อุดนันโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศิริพงศ์ ภู่สีม่วงโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ สำเร็จดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายสมรัก แก้วนิ่มโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางดาว พงศ์สมบุญโรงเรียนบ้านห้วยสะแกประธานกรรมการ
2. นางแสงสุรี สินธุเดชโรงเรียนบ้าน กม.2กรรมการ
3. นายอารักษ์ จันทสุขโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบุญโชติ เพ็ชรดีโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยประธานกรรมการ
2. นายนัทธี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอกรรมการ
3. นายศุภกิตต์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนภนต์ ชำนาญธนกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา สว่างจิตรโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นายอารักษ์ จันทสุขโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญโชติ เพ็ชรดีโรงเรียนบ้านวังแช่กลอยประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ บุญชื่นโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นางทิพาพร อินทร์พรหมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางทัศนา จันทร์ลาสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปัญญากร อุดนันโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางนิตยา บาศรีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางแสงสุรี สินธุเดชโรงเรียนบ้าน กม.๒ประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ บุญชื่นโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นายอารักษ์ จันทสุขโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางดาว พงศ์สมบุญโรงเรียนบ้านห้วยสะแกประธานกรรมการ
2. นายเด่นพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการ
3. นายนภนต์ ชำนาญธนกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางนันทวรรณ ประสาทเกษการโรงเรียนบ้านดงขุยกรรมการ
2. นางปัทมา รอดมาโรงเรียนบ้านห้วยผักไลกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เกิดแก้วฟ้าโรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววันวสันต์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้าศาลาลายกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายขจรเกียรติ ขวัญทองโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ สนสายโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. MissMadสรืำ Owen-Smithโรงเรียนบ้านดงขุยกรรมการ
4. นางชลธิชา ศิลปชัยโรงเรียนบ้านซับเปิบกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเพียงใจ อ่างหิรัญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิลาไล สิตวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางทองคำ อยู่เสดียงโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางนงค์เยาว์ กิจพินิจโรงเรียนบ้านห้วยงาช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางกัญญารัตน์ เฟื่องจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ นัคสูนย์โรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
3. นางสาวอารียา อาระพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางรัชนีย์ หมื่นนาอานโรงเรียนบ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นางสาวปาวีณา ษรจันทร์ศรีโรงเรียนโฆษิตวิทยากรรมการ
3. นางศศิธร เสนสนโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวกาณจนพรรณ ธรรมาธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวพิชญ์ ทองนิ่มโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางมนทิรา ตะปะโจทย์โรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอภิรักษ์ เมฆเมืองทองโรงเรียนบ้าน กม.28ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารินทร์ พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเมธีพงษ์ พรานช้างโรงเรียนบ้านถ้ำแก้วกรรมการ
3. นางสาวเที่ยง ภาษีโรงเรียนโลมนิลวงษ์กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ แก้วเมืองกลางโรงเรียนอนุบาลวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพวงเพชร พิมเตยโรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียงกรรมการ
2. นายอรุณ บุญพาเกิดโรงเรียนบ้านดงขุยกรรมการ
3. นางสาวปรานปริยา บุญมั่งโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวัฒนากร สายมีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ปิยะชนโรงเรียนบ้านตะเบาะกรรมการ
3. นางมะลิ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนบ้านนาป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางการุณ แจ่มแจ้งโรงเรียนบ้านท่าพลประธานกรรมการ
2. นางสังเวียน ขลุ่ยแก้วโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางดวงสุดา หมู่นนท์โรงเรียนบ้านนายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissํYany Li Juanโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. MissWang Weiโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissYang Li Juanโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. MissWang Weiโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางวัชรา เดชกล้าโรงเรียนบ้านนางั่วประธานกรรมการ
2. นางนันทกา กองมูลโรงเรียนบ้านระวิงกรรมการ
3. นางบัวลอง คงจริงโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ พรมสอนโรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา จงอยู่สุขโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสนิท ธรรมสุทธิ์โรงเรียนบ้านโตกประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ หาญมากโรงเรียนสามแยกวังชมภูรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ บุตรศรีโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงินกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ เชื้อทองเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ เหมหาญโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นายนายสามัญ ศรีอินทร์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
7. นายสุวิทย์ บัวกองโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ สังข์ต้องนักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
9. นายสัญชัย เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านโตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายยุทธภูมิ ไกรทองโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ดีดาร์โรงเรียนบ้านชัยมงคลรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท ธรรมสุทธิ์โรงเรียนบ้านโตกรองประธานกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เหมหาญโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสามัญ ศรีอินทร์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นายนายธงชัย วงค์กาอินทร์สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นายจงกล เมฆเมืองทองโรงเรียนบ้าน กม.๒๘กรรมการ
8. นายสุทิน บัวมั่นโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
9. นายสุภาพ หาญมากโรงเรียนสามแยกวังชมภูกรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ บุตรศรีโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงินกรรมการ
11. นายนิคม เหลืองทองคำโรงเรียนยางลาดกรรมการ
12. นายสัญชัย เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
13. นายอรรถพล ดี บุญมี ณ ชุมแพโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
14. นายวิชัย ชิณพันธุ์โรงเรียนเขาชะโงกกรรมการ
15. นายสุวิทย์ บัวกองโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ดีดาร์โรงเรียนบ้านชัยมงคลประธานกรรมการ
2. นายยุทธภูมิ ไกรทองโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอกรรมการ
3. นายสุทิน บัวมั่นโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
4. นายวิชัย ชิณพันธุ์โรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการ
5. นายธงชัย วงค์กาอินทร์สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
6. นายจงกล เมฆเมืองทองโรงเรียนบ้าน กม.๒๘กรรมการ
7. นายอรรถพล ดี บุญมี ณ ชุมแพโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายนิคม เหลืองทองคำโรงเรียนบ้านยางลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางทองสุก ศุขะพันธุ์โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นายวินัย คงแท้โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายกิตตยุทธ ยังคลังโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางวรรณพร พรวนคำโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ เชื้อทรงเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ สังข์ต้องนักวิชาการศึกษากรรมการ
7. นางน้ำผึ้ง กัลยานักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสกุลตา ขจรไพรโรงเรียนบ้านสำหนักหมันประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ศิลกุลโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
3. นางนงค์เยาว์ ม่วงอำ่โรงเรียนบ้านเนืินสง่ากรรมการ
4. นางยุพา ตาลสุกนักวิชาการศึกษากรรมการ
5. นางบุณฑริกา แก้วก๋องนักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางวิไล เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ อิ่มคงโรงเรียนบ้านสักแห้งกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย อยู่เกียมโรงเรียนบ้านโตกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี รัตนบุตรโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางวรรณาภรณ์ ห่านตระกูลโรงเรียนบ้านยางลาดกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ นางนวลโรงเรียนโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน ทิพย์สุวรรณโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายฤกษ์ชัย นุตโยธินโรงเรียนบ้านถ้ำแก้วกรรมการ
3. นางทองเรี่ยน พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุทิศา จารุเดชาโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางมารศรี เช้าเชิดโรงเรียนอนุบาลชนแดนกรรมการ
3. นางวีณา จุฬารีโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณู เพชรดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงละม่อม พรมนามโรงเรียนบ้านกกไทรกรรมการ
3. นางสุพัตรา คงศิริกรสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาววิณารัตน์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านชอนไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ วลีเรืองรองโรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
3. นางอัมพิกา ตระกลธนสุนทรโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววรรณรดา ถาตุ้ยโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวธวัลรัตน์ นพรัตน์ขจรโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎี มีรัตน์โรงเรียนบ้านกงกะยางกรรมการ
3. นางวันทนา ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางประไพรัตน์ โชติพรมโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางบังอร แก้วเปี้ยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีษะใบโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางรัชนีย์ ธะนะใจโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางลัดเกล้า ศรีเพ็งโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายทองรุ่ง ม่วงกล้วยโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นางสุภัค จันทสุขโรงเรียนบ้านยางลาดกรรมการ
3. นางสาวิตรี พัชรตระกูลพงศ์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางน้ำเพชร ขวัญทองโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางนงนุช ทองแพโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรำไพ สุขรัตนวงค์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางพิกุล ไพจิตรโยธีโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางจันทรพร มุธิตาโรงเรียนบ้านเขาคณฑากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางดวงแข บุญทองคำ โรงเรียนบ้านเนินสง่าประธานกรรมการ
2. นางสมทรัพย์ นรินทร์นอกโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายศรัณย์ เหล่านภาพรโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางเยาวภา หงษ์มณีโรงเรียนบ้านคลองห้วยนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางประภัสสร บุญประคองโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา บุญแจ้งโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ธิกะโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางศศิธร อ่อนลานโรงเรียนบ้านดงลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายศิริพงค์ ภู่สีม่วงโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา ทองห่วงโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
3. นายพิชัย วังอินทร์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายไพโรจน์ แก้วยศโรงเรียนบ้านตะเบาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิวศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีทาโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล อิสระรัตน์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์โรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ไชยกุลโรงเรียนบ้านเฉลียงลับกรรมการ
3. นางวรรณา สันวงศ์โรงเรียนบ้านดงขุยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายบุญโยม เกยเลื่อนศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปราณี สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเนินสง่ากรรมการ
3. นางวิไลพรรณ ยิ่งตระกูลโรงเรียนบ้านเขาชะโงกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางไฉไล เพียรเกิดโรงเรียนบ้านนาป่าประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สว่างเนตรโรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร ธูปหอมโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์จิรา โพชะราชโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอประธานกรรมการ
2. นางปิยะมา สังข์เทศโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการ
3. นายกรรณพร หิรัญโภคัยโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาคร สุขโฉมโรงเรียนบ้านสะแกงามประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิภา สมคะเณโรงเรียนบ้านวังศาลกรรมการ
3. นางอรวรรณ สิงห์ไพรโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ มากคล้ายโรงเรียนบ้านชอนไพรประธานกรรมการ
2. นางกรรณพร หิรัญโภคัยโรงเรียนบ้านศาลาลายกรรมการ
3. นางไตรรัตน์ ด้วงมากโรงเรียนบ้านห้วยงาช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายไพรวัน ทองใบโรงเรียนบ้านกกไทรประธานกรรมการ
2. นางปราณี บึงตระกูลโรงเรียนบ้านเฉลียงลับกรรมการ
3. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุดใจ หุ่นทองโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางอารีษา มาลีโรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
3. นางสาวบัวเงิน หุ้มสินโรงเรียนบ้านระวิงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวราพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านสักแห้งประธานกรรมการ
2. นางคำหล้า นางแย้มโรงเรียนบ้านกกจั่นกรรมการ
3. นางจรรยพร สีสายดำโรงเรียนบ้านอมกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี คนโทเงินโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางอุทัย กุลวงศ์โรงเรียนบ้านถ้ำแก้วกรรมการ
3. นางสาวรัชดา โทนนีโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย บัวบางโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ทัดช่อม่วงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางเนตรนภา เดชศิริโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายทอง พรหมบุญโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นางประมวล ไชยศรีโรงเรียนบ้านห้วยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสาคร สุขโฉมโรงเรียนบ้านสะแกงามประธานกรรมการ
2. นางจรรยพร สีสาคำโรงเรียนบ้านอมกงกรรมการ
3. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุดใจ หุ่นทองโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางไตรรัตน์ ด้วงมากโรงเรียนบ้านห้วยงาช้างกรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ แซมสีม่วงโรงเรียนบ้านคลองบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศุภกิตต์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอารักษ์ กันทสุขโรงเรียนบ้านอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววรัญญา บุญรักษาโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 056 737080 ต่อ 31 นายบุญโยม เกยเลื่อน 089 858 7254, นายบัญชา คงทน 087 839 8792 E-mail : ntpbn1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]