หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 083 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 22 50 39
2 048 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 12 27 20
3 140 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 7 11 8
4 046 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 3 5 3
5 108 โรงเรียนธาราคีรี 4 5 5
6 149 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 7 15 12
7 026 โรงเรียนน้ำเดื่อใต้ 5 10 8
8 064 โรงเรียนบ้าน กม.2 29 55 45
9 119 โรงเรียนบ้าน กม.28 11 20 11
10 092 โรงเรียนบ้านกกจั่น 9 22 10
11 044 โรงเรียนบ้านกกไทร 10 24 16
12 036 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 9 27 17
13 125 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 3 3
14 096 โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 3 6 5
15 054 โรงเรียนบ้านขมวด 21 44 24
16 156 โรงเรียนบ้านคลองขุด 2 5 4
17 130 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 3 8 3
18 030 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 1 1
19 104 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 26 55 42
20 017 โรงเรียนบ้านคลองสาร 3 17 5
21 051 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 1 1 1
22 067 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 7 19 14
23 050 โรงเรียนบ้านชอนไพร 20 62 38
24 076 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 5 5 5
25 105 โรงเรียนบ้านซับขลุง 6 21 11
26 069 โรงเรียนบ้านซับข่อย 3 5 4
27 094 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 1 2 2
28 085 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 6 11 10
29 131 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 15 24 17
30 015 โรงเรียนบ้านดง 8 15 12
31 115 โรงเรียนบ้านดงขุย 20 74 26
32 118 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 14 17 15
33 027 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 12 46 20
34 113 โรงเรียนบ้านดงลาน 9 20 15
35 139 โรงเรียนบ้านดงลึก 3 4 4
36 143 โรงเรียนบ้านดงหลง 0 0 0
37 097 โรงเรียนบ้านดงแขวน 0 0 0
38 144 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 3 11 5
39 100 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 5 8 8
40 101 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 4 9 6
41 039 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 27 56 29
42 056 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 3 16 7
43 112 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 7 18 13
44 086 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 7 20 10
45 136 โรงเรียนบ้านทางข้าม 4 6 6
46 049 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 6 10 8
47 057 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 2 2 2
48 032 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 12 21 16
49 095 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 51 116 66
50 013 โรงเรียนบ้านท่าพล 12 22 18
51 019 โรงเรียนบ้านนา 8 17 13
52 018 โรงเรียนบ้านนางั่ว 34 76 39
53 045 โรงเรียนบ้านนาป่า 4 6 5
54 053 โรงเรียนบ้านนายม 10 21 14
55 091 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 5 8 7
56 023 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 4 8 5
57 033 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 7 11 9
58 043 โรงเรียนบ้านบง 0 0 0
59 047 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 8 17 12
60 020 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง 5 25 10
61 117 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 2 2 2
62 121 โรงเรียนบ้านบ้านเนินสว่าง 0 0 0
63 154 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 11 27 17
64 038 โรงเรียนบ้านป่าบง 9 46 16
65 012 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 5 9 8
66 007 โรงเรียนบ้านป่าเลา 9 21 13
67 005 โรงเรียนบ้านป่าแดง 13 47 20
68 093 โรงเรียนบ้านผาทอง 1 2 2
69 062 โรงเรียนบ้านพนานิคม 6 8 7
70 006 โรงเรียนบ้านพลำ 1 1 1
71 061 โรงเรียนบ้านพี้ 3 7 5
72 073 โรงเรียนบ้านยางกุด 3 7 5
73 071 โรงเรียนบ้านยางลาด 24 47 27
74 063 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 3 10 5
75 065 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 42 101 65
76 074 โรงเรียนบ้านระวิง 15 26 20
77 089 โรงเรียนบ้านลาดน้อย 0 0 0
78 106 โรงเรียนบ้านลาดแค 25 49 38
79 029 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 2 6 4
80 141 โรงเรียนบ้านวังขอน 0 0 0
81 072 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 11 28 20
82 058 โรงเรียนบ้านวังจาน 1 1 1
83 142 โรงเรียนบ้านวังชะนาง 0 0 0
84 014 โรงเรียนบ้านวังซอง 3 5 5
85 068 โรงเรียนบ้านวังทอง 0 0 0
86 102 โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 2 2 2
87 148 โรงเรียนบ้านวังพลับ 7 15 10
88 128 โรงเรียนบ้านวังรวก 5 11 7
89 138 โรงเรียนบ้านวังศาล 17 33 20
90 145 โรงเรียนบ้านวังหิน 33 83 39
91 150 โรงเรียนบ้านวังหินซอง 13 21 16
92 137 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 15 26 23
93 037 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 18 35 29
94 147 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 8 17 11
95 174 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 14 26 19
96 002 โรงเรียนบ้านสะเดียง 16 31 20
97 022 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 22 39 33
98 052 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 18 31 24
99 066 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 20 69 41
100 124 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 12 19 14
101 090 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 1 1
102 116 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 1 2 2
103 080 โรงเรียนบ้านหนองแดง 0 0 0
104 075 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 2 2 2
105 111 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 27 63 43
106 070 โรงเรียนบ้านหลุง 2 3 3
107 055 โรงเรียนบ้านหัวนา 12 27 22
108 087 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 6 15 6
109 088 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 4 8 7
110 078 โรงเรียนบ้านห้วยนาค 0 0 0
111 034 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 14 43 24
112 077 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 41 104 73
113 025 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 4 6 6
114 021 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 14 29 21
115 040 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 0 0 0
116 010 โรงเรียนบ้านอมกง 2 6 3
117 041 โรงเรียนบ้านเขาขาด 3 7 3
118 129 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 3 4 4
119 126 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 24 51 39
120 122 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 8 7
121 099 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 1 2 2
122 120 โรงเรียนบ้านเขาสัก 2 8 5
123 042 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 4 6 5
124 132 โรงเรียนบ้านเชิงชาย 0 0 0
125 079 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 14 38 24
126 035 โรงเรียนบ้านโคก 8 15 13
127 175 โรงเรียนบ้านโคกยาว 15 31 25
128 127 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 6 10 6
129 098 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 5 4
130 171 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 3 11 5
131 084 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 2 2
132 059 โรงเรียนบ้านโตก 11 40 17
133 060 โรงเรียนบ้านโตกใต้ 3 5 4
134 031 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 1 2 1
135 135 โรงเรียนบ้านโนนตูม 4 7 4
136 028 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 26 43 27
137 081 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 7 7 7
138 123 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 4 8 6
139 024 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 34 59 41
140 011 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 0 0 0
141 016 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 21 38 29
142 146 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 8 19 14
143 003 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 5 2
144 009 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
145 134 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 3 9 6
146 008 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1 2 2
147 110 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 2 4 3
148 114 โรงเรียนสายสมร 13 13 13
149 082 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 37 65 51
150 133 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 30 78 43
151 004 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 59 138 90
152 001 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 52 108 65
153 161 โรงเรียนกิตติพิทยา 1 1 1
154 160 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 0 0 0
155 152 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 4 14 7
156 158 โรงเรียนวัชรชัย 3 5 5
157 155 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1 3 2
158 163 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 0 0 0
159 162 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 0 0 0
160 151 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 20 40 33
161 159 โรงเรียนเสรีศึกษา 26 88 46
162 153 โรงเรียนโฆษิตวิทยา 8 16 9
163 157 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 9 14 10
164 168 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 29 18
165 164 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
166 170 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
167 173 โรงเรียนเทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 18 50 29
รวม 1597 3565 2314
5879

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 056 737080 ต่อ 31 นายบุญโยม เกยเลื่อน 089 858 7254, นายบัญชา คงทน 087 839 8792 E-mail : ntpbn1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]