หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายวีรยุทธ์ วงค์อุ้ย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
3 นายบัญชา คงทน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดูแลระบบรายงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
4 นางสุริชา ชาติสุทธิ รอง ผอ.สพป. คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นายสมชาย เผือกตระกูลชัย ประธานกลุ่มฯในเมือง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นายพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นายไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป. คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 นายสมหมาย อ่อนน้อม ประธานกลุ่มฯท่าพล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 นายบุญส่ง ชูแสง ผอ.โรงเรียนบ้านผาทอง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11 นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 นายสมควร ศาสตร์จีนพงษ์ ประธานกลุ่มฯเอราวัณตาดหมอก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 นายเรวัต เช้าเชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นางปราณี สายแก้วมา ครู โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นางเครือวัลย์ แสงโสดา ครู โรงเรียนบ้านท่ากกตาล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
19 นายประสงค์ บุญธรรม ประธานกลุ่มฯ เมืองใหม่บูรพา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
20 นายอดิศักดิ์ ฉิมมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
21 นายสุวิทย์ เค้ามูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
22 นายอำนาจ บุญทรง รอง ผอ.สพป. คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
23 นายสำเร็จ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
24 นายเชาวลิต แดนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
25 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
26 นางสาวเพียงนิล ธนวิมลสิทธิ์ ครูธุรการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
27 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
28 นายบำรุง จันทร์ เชื้อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
29 นายยบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30 นายไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
32 นายสุริยา มาณี ประธานกลุ่มโรงเรียนดงขุย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 นางทัศนา จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34 นายดิเรก ต่ายเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
35 นายศราวุธ สีหะวงษ์ ผอ.บ้านน้ำอ้อมประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
36 นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
37 นางเพียงใจ อ่างหิรัญ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
38 นางสาวจารุวรรณ แก้วเมืองกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
39 นายบรรเลง รสฉ่ำ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
40 นายพหลยุทธ สายปัญญา รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
41 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ. โรงเรียนอนุบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
42 นายอำนาจ บุญทรง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
43 นางประนอม พรมมารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
44 นางอารีย์ คำมาตร นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
45 นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
46 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
47 นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
48 นายนิคม เหลืองทองคำ ครู โรงเรียนบ้านยางลาด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
49 นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
50 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
51 น.ส.นงลักษณ์ วังแง่ โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
52 นายประพันธ์ วงศ์วรรณา ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ปฐมวัย
53 นายสักการะ ค้อทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยสะแก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ปฐมวัย
54 นางปราณี สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินสว่า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ปฐมวัย
55 นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ปฐมวัย
56 นางสุพรรณี เจริญพานิช ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ปฐมวัย
57 นางสาวลภัสรดา คำมา ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน ปฐมวัย
58 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
59 นายประสิทธิ์ ก้อนทองคํา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชอนไพร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
60 นายวิชัย วิสาระโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแค คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
61 นายเจษฎา เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินซอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
62 นายพงษ์ศักดิ์ พุฒบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยตูม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
63 นางวรรณคํา เนตรแสงสี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังหิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
64 นางทิพาภรณ์ จันคณา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองแหวน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
65 นางสาวสุทิภา ลาดเลา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโนนตะแบก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
66 นางมนธิฌา จันทร์มินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาขาด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
67 นางอรทัย อินการทุม ผู่อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
68 นายจีรพล พวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
69 นางสุวลี พวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
70 นางสาวสุพัตรา อนุแก้ว รักษาการฯผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงชาย คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
71 นางพิสมัย บัวทุม ครู ร.ร.บ้านคลองปลาหมอ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
72 นางสาวรัชนี เพชรรัตน์ ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
73 นางพิมพ์ละมัย โตหลํา ครู ร.ร.บ้านทรัพย์พุทรา คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
74 นายปิยวัตร พุทธชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
75 จ.ส.อ.พินิตย์ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจาน คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
76 นางสาวชนินทร์พร ก้อนเทียน ครูธุรการโรงเรียนบ้านป่าม่วง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
77 นายเฉลิมพงษ์ ขาวฟ้า ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
78 นายนเรน สินพูล โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
79 นายสนิท ธรรมสุทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโตก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
80 นายวัชรินทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยมงคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
81 นายยุทธภูมิ ไกรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
82 นายสนิท ธรรมสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
83 นายประสิทธิ์ เหมหาญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
84 นายสามัญ ศรีอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
85 นายจงกล เมฆเมืองทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้าน กม.๒๘ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
86 นายสุทิน บัวมั่น ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านด่านช้าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
87 นายสุภาพ หาญมาก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
88 นายณัฐพงษ์ บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
89 นายสัญชัย เรืองโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโตก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
90 นายอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
91 นายนิคม เหลืองทองคำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยางลาด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
92 นายวิชัย ชิณพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชะโงก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
93 นางพัชรินทร์ โลหะบาล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ A Math)
94 นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)
95 นางวรรณภา บุญแจ้ง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ คำคม)
96 นายบุญเรียง สิทธิ์ทองสี ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword)
97 นางพัชรา สมทรัพย์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ซูโดกุ)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 056 737080 ต่อ 31 นายบุญโยม เกยเลื่อน 089 858 7254, นายบัญชา คงทน 087 839 8792 E-mail : ntpbn1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]