สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 48 6 3 1 57
2 เมืองเพชรบูรณ์ 25 11 5 11 41
3 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 24 5 4 9 33
4 บ้านห้วยสะแก 23 12 3 3 38
5 บ้านท่าข้าม 23 10 7 9 40
6 เสรีศึกษา 20 2 1 1 23
7 บ้านโป่งหว้า 17 7 1 9 25
8 อนุบาลชนแดน 16 12 5 4 33
9 บ้านนางั่ว 15 10 5 4 30
10 อนุบาลวังโป่ง 15 7 2 5 24
11 คลองห้วยนาพัฒนาการ 15 6 0 1 21
12 บ้าน กม.2 15 5 4 5 24
13 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 15 4 0 1 19
14 บ้านดงขุย 14 4 1 1 19
15 บ้านหนองใหญ่ 13 9 3 2 25
16 บ้านวังหิน 13 8 4 8 25
17 บ้านสามแยกวังชมภู 13 3 2 2 18
18 เทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 13 3 1 1 17
19 บ้านคลองปลาหมอ 12 7 4 3 23
20 บ้านเขาชะโงก 12 6 3 3 21
21 บ้านวังแช่กลอย 11 1 1 2 13
22 บ้านตะเบาะ 10 12 2 3 24
23 บ้านโพธิ์ทอง 10 3 4 4 17
24 บ้านเนินสง่า 10 2 0 2 12
25 บ้านดงขุยใต้ 10 1 0 3 11
26 บ้านหัวนา 10 1 0 1 11
27 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 1 1 0 11
28 บ้านยางลาด 8 9 3 4 20
29 บ้านชอนไพร 8 6 3 3 17
30 บ้านวังศาล 8 6 2 1 16
31 บ้านลาดแค 8 5 3 9 16
32 บ้านซับเปิบ 8 4 0 3 12
33 บ้านโตก 8 2 1 0 11
34 บ้านดงมูลเหล็ก 8 0 2 2 10
35 โฆษิตวิทยา 8 0 0 0 8
36 บ้านขมวด 7 8 2 4 17
37 บ้านโนนสะอาด 7 7 4 8 18
38 บ้านป่าแดง 7 4 1 1 12
39 บ้านศาลาลาย 7 4 0 3 11
40 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 7 1 1 0 9
41 สายสมร 6 5 1 0 12
42 บ้านสะแกงาม 6 4 4 8 14
43 บ้านวังโค้ง 6 4 4 4 14
44 บ้านสักแห้ง 6 3 1 7 10
45 บ้านปากน้ำ 6 3 0 2 9
46 บ้านป่าบง 6 2 1 0 9
47 บ้านป่าเลา 6 2 1 0 9
48 บ้านสะเดียง 5 6 2 3 13
49 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 5 6 0 1 11
50 บ้านหนองกลอย 5 4 3 0 12
51 บ้านโคกยาว 5 3 3 4 11
52 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 5 3 2 1 10
53 บ้านบุฉนวน 5 2 0 1 7
54 บ้านนา 5 2 0 1 7
55 บ้านดง 5 1 1 1 7
56 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 5 1 0 0 6
57 บ้านห้วยผักไล 4 6 2 2 12
58 บ้านระวิง 4 5 2 4 11
59 บ้านกกจั่น 4 4 1 0 9
60 บ้านวังหินซอง 4 3 4 2 11
61 บ้าน กม.28 4 3 2 2 9
62 บ้านกกไทร 4 3 2 1 9
63 บ้านดงลาน 4 3 1 1 8
64 บ้านโคก 4 3 1 0 8
65 บ้านกงกะยาง 4 3 0 2 7
66 บ้านน้ำเลา 4 3 0 0 7
67 บ้านซับเจริญ 4 1 1 0 6
68 บ้านใหม่วังตะเคียน 4 1 0 3 5
69 บ้านนายม 4 0 1 3 5
70 บ้านน้ำลัด 4 0 0 1 4
71 บ้านท่าพล 3 6 1 2 10
72 บ้านท่ากกตาล 3 5 1 3 9
73 บ้านห้วยใหญ่ 3 3 1 7 7
74 บ้านห้วยงาช้าง 3 3 0 0 6
75 บ้านพนานิคม 3 3 0 0 6
76 บ้านวังใหญ่ 3 2 1 2 6
77 บ้านถ้ำแก้ว 3 2 0 1 5
78 บ้านซับขลุง 3 1 1 1 5
79 น้ำเดื่อใต้ 3 1 1 0 5
80 บ้านเขาน้อย 3 1 0 1 4
81 บ้านตะกุดเป้า 3 1 0 0 4
82 บ้านโป่งนกแก้ว 3 1 0 0 4
83 บ้านวังรวก 3 0 1 1 4
84 บ้านเฉลียงลับ 3 0 0 1 3
85 บ้านถ้ำน้ำบัง 3 0 0 0 3
86 บ้านพี้ 3 0 0 0 3
87 บ้านโคกสำราญ 2 4 0 0 6
88 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 2 2 1 2 5
89 บ้านตะกุดจั่น 2 2 1 0 5
90 บ้านวังพลับ 2 1 2 2 5
91 บ้านทุ่งหินปูน 2 1 0 3 3
92 บ้านบุ่งกกเรียง 2 1 0 2 3
93 บ้านไร่ฝาย 2 1 0 0 3
94 บ้านเขาขาด 2 1 0 0 3
95 บ้านคลองสาร 2 1 0 0 3
96 บ้านโป่งตาเบ้า 2 0 1 4 3
97 ธาราคีรี 2 0 1 1 3
98 บ้านโตกใต้ 2 0 1 0 3
99 บ้านกุฏิพระ 2 0 0 1 2
100 วัชรชัย 2 0 0 1 2
101 บ้านไทรงาม 2 0 0 0 2
102 บ้านอมกง 2 0 0 0 2
103 บ้านเขาสัก 2 0 0 0 2
104 บ้านคลองห้วยนา 1 3 1 2 5
105 บ้านทรัพย์พุทรา 1 3 1 2 5
106 ประสิทธิ์วิทยา 1 2 0 1 3
107 บ้านน้ำเดื่อ 1 1 2 0 4
108 บ้านยางหัวลม 1 1 1 0 3
109 บ้านคลองน้ำคัน 1 1 0 1 2
110 บ้านด่านช้าง 1 1 0 1 2
111 บ้านดงลึก 1 1 0 1 2
112 บ้านกล้วย 1 1 0 0 2
113 บ้านทุ่งแค 1 1 0 0 2
114 บ้านวังซอง 1 0 1 1 2
115 บ้านบุ่งคล้า 1 0 1 0 2
116 บ้านป่าม่วง 1 0 0 4 1
117 บ้านยางกุด 1 0 0 2 1
118 บ้านซับข่อย 1 0 0 2 1
119 ลูกจันทน์ปิยะอุย 1 0 0 1 1
120 บ้านไร่เหนือ 1 0 0 0 1
121 บ้านผาทอง 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองตาด 1 0 0 0 1
123 บ้านชัยมงคล 0 4 0 1 4
124 บ้านนาป่า 0 3 1 0 4
125 บ้านโนนตูม 0 3 0 1 3
126 บ้านโคกหนองจอก 0 3 0 0 3
127 บ้านห้วยตูม 0 2 1 1 3
128 บ้านเขาคณฑา 0 2 0 1 2
129 บ้านลำป่าสักมูล 0 2 0 0 2
130 บ้านทางข้าม 0 1 1 2 2
131 บ้านคลองขุด 0 1 1 0 2
132 บ้านหนองแหวน 0 1 1 0 2
133 บ้านโคกเจริญ 0 1 1 0 2
134 บ้านห้วยแหน 0 1 0 3 1
135 บ้านหลุง 0 1 0 1 1
136 บ้านเขาบ่อทอง 0 1 0 0 1
137 กิตติพิทยา 0 1 0 0 1
138 บ้านคลองบง 0 1 0 0 1
139 บ้านคลองสำโรง 0 1 0 0 1
140 บ้านซับสีทอง 0 1 0 0 1
141 บ้านพลำ 0 1 0 0 1
142 บ้านวังจาน 0 1 0 0 1
143 สำราญราษฎร์วิทยา 0 1 0 0 1
144 บ้านโคกสูง 0 0 2 0 2
145 บ้านวังปลาช่อน 0 0 1 1 1
146 ตาดหมอกวิทยา 0 0 0 3 0
147 บ้านหนองระมาน 0 0 0 1 0
148 บ้านโนนตะแบก 0 0 0 1 0
รวม 774 394 158 259 1,326