สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 48 6 3 1 57
2 บ้านท่าข้าม 23 10 7 9 40
3 บ้านห้วยสะแก 22 9 3 3 34
4 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 22 5 4 9 31
5 เมืองเพชรบูรณ์ 20 10 5 10 35
6 เสรีศึกษา 20 2 1 1 23
7 บ้านโป่งหว้า 17 7 1 9 25
8 อนุบาลชนแดน 16 12 5 4 33
9 บ้านนางั่ว 15 10 5 4 30
10 อนุบาลวังโป่ง 15 7 2 5 24
11 คลองห้วยนาพัฒนาการ 15 6 0 1 21
12 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 15 4 0 1 19
13 บ้านหนองใหญ่ 13 9 3 2 25
14 บ้านวังหิน 13 7 4 8 24
15 เทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 13 3 1 1 17
16 บ้านคลองปลาหมอ 12 7 4 3 23
17 บ้านเขาชะโงก 12 6 3 3 21
18 บ้านดงขุย 12 4 1 1 17
19 บ้าน กม.2 11 5 3 5 19
20 บ้านสามแยกวังชมภู 11 3 2 2 16
21 บ้านวังแช่กลอย 11 1 1 2 13
22 บ้านเนินสง่า 10 2 0 2 12
23 บ้านดงขุยใต้ 10 1 0 3 11
24 บ้านโพธิ์ทอง 9 3 4 4 16
25 บ้านตะเบาะ 8 12 2 3 22
26 บ้านยางลาด 8 9 3 4 20
27 บ้านวังศาล 8 6 2 1 16
28 บ้านลาดแค 8 5 3 9 16
29 บ้านซับเปิบ 8 4 0 3 12
30 บ้านโตก 8 2 1 0 11
31 บ้านดงมูลเหล็ก 8 0 2 2 10
32 โฆษิตวิทยา 8 0 0 0 8
33 บ้านขมวด 7 8 2 4 17
34 บ้านโนนสะอาด 7 7 4 8 18
35 บ้านป่าแดง 7 4 1 1 12
36 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 7 1 1 0 9
37 สายสมร 6 5 1 0 12
38 บ้านวังโค้ง 6 4 4 4 14
39 บ้านป่าบง 6 2 1 0 9
40 บ้านชอนไพร 5 4 3 2 12
41 บ้านโคกยาว 5 3 3 4 11
42 บ้านสักแห้ง 5 3 1 7 9
43 บ้านปากน้ำ 5 3 0 2 8
44 บ้านบุฉนวน 5 2 0 1 7
45 บ้านนา 5 2 0 1 7
46 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 1 0 0 6
47 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 5 1 0 0 6
48 บ้านห้วยผักไล 4 6 2 2 12
49 บ้านระวิง 4 5 2 4 11
50 บ้านสะเดียง 4 5 2 2 11
51 บ้านกกจั่น 4 4 0 0 8
52 บ้านวังหินซอง 4 3 4 2 11
53 บ้านสะแกงาม 4 3 3 6 10
54 บ้าน กม.28 4 3 2 2 9
55 บ้านกกไทร 4 3 2 1 9
56 บ้านหนองกลอย 4 3 2 0 9
57 บ้านดงลาน 4 3 1 1 8
58 บ้านโคก 4 3 1 0 8
59 บ้านกงกะยาง 4 3 0 2 7
60 บ้านน้ำเลา 4 3 0 0 7
61 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 4 2 2 1 8
62 บ้านดง 4 1 1 1 6
63 บ้านซับเจริญ 4 1 1 0 6
64 บ้านใหม่วังตะเคียน 4 1 0 3 5
65 บ้านนายม 4 0 1 3 5
66 บ้านน้ำลัด 4 0 0 1 4
67 บ้านท่าพล 3 6 1 2 10
68 บ้านท่ากกตาล 3 5 1 3 9
69 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 3 5 0 1 8
70 บ้านห้วยใหญ่ 3 3 1 7 7
71 บ้านศาลาลาย 3 3 0 2 6
72 บ้านห้วยงาช้าง 3 3 0 0 6
73 บ้านพนานิคม 3 3 0 0 6
74 บ้านวังใหญ่ 3 2 1 2 6
75 บ้านถ้ำแก้ว 3 2 0 1 5
76 บ้านป่าเลา 3 2 0 0 5
77 บ้านซับขลุง 3 1 1 1 5
78 น้ำเดื่อใต้ 3 1 1 0 5
79 บ้านตะกุดเป้า 3 1 0 0 4
80 บ้านเขาน้อย 3 1 0 0 4
81 บ้านโป่งนกแก้ว 3 1 0 0 4
82 บ้านวังรวก 3 0 1 1 4
83 บ้านถ้ำน้ำบัง 3 0 0 0 3
84 บ้านพี้ 3 0 0 0 3
85 บ้านโคกสำราญ 2 4 0 0 6
86 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 2 2 1 2 5
87 บ้านตะกุดจั่น 2 2 1 0 5
88 บ้านวังพลับ 2 1 2 2 5
89 บ้านทุ่งหินปูน 2 1 0 3 3
90 บ้านบุ่งกกเรียง 2 1 0 2 3
91 บ้านไร่ฝาย 2 1 0 0 3
92 บ้านเขาขาด 2 1 0 0 3
93 บ้านคลองสาร 2 1 0 0 3
94 บ้านโป่งตาเบ้า 2 0 1 4 3
95 ธาราคีรี 2 0 1 1 3
96 บ้านโตกใต้ 2 0 1 0 3
97 บ้านเฉลียงลับ 2 0 0 1 2
98 บ้านกุฏิพระ 2 0 0 1 2
99 วัชรชัย 2 0 0 1 2
100 บ้านไทรงาม 2 0 0 0 2
101 บ้านอมกง 2 0 0 0 2
102 บ้านเขาสัก 2 0 0 0 2
103 บ้านคลองห้วยนา 1 3 1 2 5
104 บ้านทรัพย์พุทรา 1 3 1 2 5
105 ประสิทธิ์วิทยา 1 2 0 1 3
106 บ้านน้ำเดื่อ 1 1 2 0 4
107 บ้านยางหัวลม 1 1 1 0 3
108 บ้านคลองน้ำคัน 1 1 0 1 2
109 บ้านด่านช้าง 1 1 0 1 2
110 บ้านดงลึก 1 1 0 1 2
111 บ้านกล้วย 1 1 0 0 2
112 บ้านทุ่งแค 1 1 0 0 2
113 บ้านวังซอง 1 0 1 1 2
114 บ้านบุ่งคล้า 1 0 1 0 2
115 บ้านป่าม่วง 1 0 0 4 1
116 บ้านยางกุด 1 0 0 2 1
117 บ้านซับข่อย 1 0 0 2 1
118 ลูกจันทน์ปิยะอุย 1 0 0 1 1
119 บ้านหัวนา 1 0 0 1 1
120 บ้านผาทอง 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองตาด 1 0 0 0 1
122 บ้านชัยมงคล 0 4 0 1 4
123 บ้านโนนตูม 0 3 0 1 3
124 บ้านนาป่า 0 3 0 0 3
125 บ้านโคกหนองจอก 0 3 0 0 3
126 บ้านห้วยตูม 0 2 1 1 3
127 บ้านเขาคณฑา 0 2 0 1 2
128 บ้านลำป่าสักมูล 0 2 0 0 2
129 บ้านทางข้าม 0 1 1 2 2
130 บ้านคลองขุด 0 1 1 0 2
131 บ้านหนองแหวน 0 1 1 0 2
132 บ้านโคกเจริญ 0 1 1 0 2
133 บ้านห้วยแหน 0 1 0 3 1
134 บ้านหลุง 0 1 0 1 1
135 บ้านเขาบ่อทอง 0 1 0 0 1
136 กิตติพิทยา 0 1 0 0 1
137 บ้านคลองบง 0 1 0 0 1
138 บ้านคลองสำโรง 0 1 0 0 1
139 บ้านซับสีทอง 0 1 0 0 1
140 บ้านพลำ 0 1 0 0 1
141 บ้านวังจาน 0 1 0 0 1
142 สำราญราษฎร์วิทยา 0 1 0 0 1
143 บ้านโคกสูง 0 0 2 0 2
144 บ้านวังปลาช่อน 0 0 1 1 1
145 ตาดหมอกวิทยา 0 0 0 3 0
146 บ้านหนองระมาน 0 0 0 1 0
147 บ้านโนนตะแบก 0 0 0 1 0
รวม 720 380 151 252 1,503