สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  กัญญาประสิทธิ์
 
1. นายอนันต์  รัตนขันแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิติยา   คัมภีระ
 
1. นางสาวพิศมัย  สามเรืองศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรัญญา  นวลตั้ง
 
1. นายอนันต์  รัตนขันแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนากร  ระบาล
 
1. นายอนันต์  รัตนขันแสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพีรภัทร  สัมฤทธิ์
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวันวิสา  ภูบิน
 
1. นางปัทมา  ผดุงกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาล   ชูนาคา
2. เด็กหญิงนิรัชพร    นวนจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวภา   วังคีรี
 
1. นางปัทมา   ผดุงกุล
2. นางสุทิศา   จารุเดชา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เนตรจินดา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  วังคีรี
 
1. นางธารกมล  ผ่องจิตร
2. นางปัทมา  ผดุงกุล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกริชพิชัย  แก้วผ่าน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุกรี
 
1. นางปัทมา  ผดุงกุล
2. นางสุทิศา  จารุเดชา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีสวรรค์
2. เด็กหญิงภาวิณี  นาคมีสี
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  โฉมช่วย
 
1. นางกันยา  เห็นเจริญ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แก้วอัด
2. เด็กหญิงฐิติมา  ทำไร่นา
3. เด็กหญิงณัชชา  อ่ำศรี
4. เด็กชายธีรเดช  ศูนย์ปั้ง
5. เด็กหญิงเรไร  อ่ำศรี
 
1. นางกานต์จรีย์  ละคำ
2. นางสาวปรียานุช  แก้วพิลา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยา  เกิดนพคุณ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยศิริ
3. เด็กชายทีรวัตร์  ศรีสร้อย
4. เด็กหญิงพรนารายณ์  อยู่เกตุ
5. เด็กหญิงศศิธร  สิงห์ทองลา
 
1. นางทิพวรรณ์  กองแก้ว
2. นางธารกมล  ผ่องจิตร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยศิริ
 
1. นางทิพวรรณ์  กองแก้ว
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจีรวัฒน์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายพิษณุ  บัวรส
 
1. นายนันฐวุฒิ  ปฏิโยเก
2. นายอรรถพงศ์  ทองหมู่
 
15 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นางพนิดา   พรมเท้า
 
16 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิศาชล  พรมแก้ว
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
 
17 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตพร  พระพรายครบุรี
 
1. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
 
18 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กัญญาประสิทธิ์
 
1. นางทิพวรรณ์  กองแก้ว
 
19 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
20 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรธีรา  บุญมาต
 
1. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
 
21 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นางกันยา  เห็นเจริญ
 
22 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินภัทร  เข็มด้วง
 
1. นางกันยา  เห็นเจริญ
 
23 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรธีรา  บุญมาต
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
24 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เพชรเกิด
 
1. นางกันยา  เห็นเจริญ
 
25 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายทินภัทร  เข็มด้วง
 
1. นางประไพพิศ  กันทอง
 
26 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
 
27 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุศยา  ดาหาญ
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
28 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงอรุณ
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
 
29 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  แจ้งกระจ่าง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  แว่นไทย
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  ทองดี
4. เด็กชายทินภัทร  เข็มด้วง
5. เด็กหญิงบุศยา  ดาหาญ
6. เด็กหญิงพรนภา  จิตรไธสงค์
7. เด็กหญิงพลอยชมภู  ค้อมสูงเนิน
8. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คำจริง
9. เด็กหญิงพัชรี  แก้วอัด
10. เด็กหญิงพุธิตา  เปี่ยมมนัส
11. เด็กหญิงยศวดี  วันเสาร์
12. เด็กหญิงสิรินทร์ธาน  ไหวพรม
13. เด็กหญิงสุภัสสรา  หางาม
14. เด็กหญิงอนุธิดา  กัญญาประสิทธิ์
15. เด็กหญิงอรอนงค์  เพชรเกิด
16. เด็กหญิงอารีญาพร  อุ่นเรือน
 
1. นางประไพพิศ  กันทอง
2. นางพนิดา  พรมเท้า
3. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
4. นางสุทิศา  จารุเดชา
5. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
30 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์เขียน
2. เด็กหญิงจินตพร  พระพรายครบุรี
3. เด็กหญิงฐิติมา  ฉิมพาลี
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ขุนพรหม
5. เด็กหญิงพรธีรา  บุญมาต
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  วันเพ็ง
7. เด็กหญิงมาริณี  นาคมีสี
8. เด็กหญิงรจรินทร์  เตาวาน
9. เด็กหญิงรสา  นิ่มนวล
10. เด็กหญิงรุจิรา  ทันโคกกรวด
11. เด็กหญิงวรัญญา  นวลตั้ง
12. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเจริญ
13. เด็กหญิงสิริรักษ์  ศรีสังข์
14. เด็กหญิงสุนารี  ยอดสิงห์
15. เด็กหญิงสุวนันท์  กัญญาประสิทธิ์
16. เด็กหญิงเปรมปรีดา  ผิวอ่อน
 
1. นางกันยา  เห็นเจริญ
2. นางพนิดา  พรมเท้า
3. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
4. นางสุทิศา  จารุเดชา
5. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรายุทธ  เตาวาน
2. เด็กชายศิวกร  กงแซ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แก้วกรม
 
1. นายอนันต์  รัตนขันแสง
2. นายเสกสม  วรรณา
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์เขียน
2. เด็กชายณัฐภูมิ   ซุนซัง
 
1. นางประไพพิศ  กันทอง
2. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ศรีเมือง
2. เด็กชายโชคอรุณ  เบ้าละ
 
1. นางสาวกัลยาณี  รัตนบุตร
2. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลตั้ง
2. เด็กชายธนากร  ใจจะนะ
 
1. นางสาวกัลยาณี  รัตนบุตร
2. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  พัดรัก
2. เด็กชายอนุชา  ยอดสิงห์
 
1. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
2. นายสวาท  สังข์เทศ
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนากร  ชั้นพิภพ
2. เด็กชายสหัสวรรษ   รวงผึ้ง
 
1. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
2. นายอนันต์  รัตนขันแสง
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์ศรี
 
1. นางอนงค์  พรหมรักษา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เพียรหลำ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  สิงห์แสง
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์เขียน
2. เด็กหญิงประกายดาว  เค้าโนนกอก
3. เด็กหญิงมาริณี  นาคมีสี
4. เด็กหญิงรุจิรา  ทันโคกกรวด
5. เด็กหญิงสิริรักษ์  ศรีสังข์
 
1. นางปรานี  สายแก้วมา
2. นางสุทิศา  จารุเดชา
 
40 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงคณิตา  ทองมา
2. เด็กหญิงปัทมาพร  ยาสมุทร
3. เด็กชายสพล  จันทรัตน์
 
1. นางสาวสมฤทัย  แก้วยม
2. นางสาวอรัญญา  หากันได้
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ใวศิลป์
 
1. นางสาวกัลยาณี  รัตนบุตร
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญยสฤษดิ์   บุญสวน
2. เด็กชายมอเช่   วงศ์ดารา
 
1. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
2. นายสวาท  สังข์เทศ