รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  มั่นหมาย
 
1. นางประนอม  พรมมารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองโคตร
 
1. นางนันทวัน  ทิพย์สุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงบุษดี  บุญเรือน
 
1. นางสาวพรรณทองนาค  ทับทิมงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  กุลหอม
 
1. นางวิยะดา  จงกล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  บุญประกอบ
 
1. นางวรรณภา  นาทันรีบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  คำเกิด
 
1. นางพรรณี  นามวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เก้าพัฒนสกุล
 
1. นางอัญชลี  ทองอุ่น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กชายจิรพัส  ทับมีบุญ
 
1. นางราตรี  ปันแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กชายนเรศ  เปียหมื่นไวย์
 
1. นายมานะ  จันทร์แย้ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กชายพัชรพล  มาระวัง
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงภาวินี  นิยมสมิต
2. เด็กหญิงศลิษา   หว่างสิงห์
 
1. นางนันทนา  จงสถิตย์สุข
2. นางนันท์นภัส  แก้วใส
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กชายพีระพงษ์   สระทองแพ
2. เด็กหญิงวรรทาทิพย์   มณีนาค
 
1. นายประพจน์  จันธุ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธเนศพล   รัตนวิภาคกุล
 
1. นางสาวรัชฎาวรรณ  ปันเงิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพีรติ  ว่องไว
 
1. นายประจักษ์  หุ่นทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กชายเนติพงษ์  ขวัญเริงใจ
 
1. นางสาวดุจลดา  พุกแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คำฤทธิ์
2. เด็กหญิงยุภาลักษณ์  คำทุม
3. เด็กหญิงเทพิตา  สนทอง
 
1. นางสมพร  สถิตโกศล
2. นางสุดธิดา  วงศ์พรหมท้าว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดาบาง
2. เด็กหญิงสายสุนี  เสมียนตรา
3. เด็กหญิงสุจิรา  ธรรมวิราช
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นายสันติ  คำจอน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดียง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หอมหวาน
2. เด็กหญิงณฐมณฑ์  วังรังกา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  คงแท้
 
1. นางสุมาลี  ธูปวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คงอยู่นาน
2. เด็กหญิงพัชริดา  อภิวัน
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ขวัญนาค
 
1. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
2. นางสาวอัจฉรา  แตงอ่อน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายธนากร  ถึงคุณ
2. เด็กหญิงศิราณี  ทัพชัย
 
1. นางนันทนา  บัวแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กชายวัชระ  หนองห้าง
2. เด็กชายไกรวิทย์  น่วมทิม
 
1. นางฐาปนีย์  พุทธมนต์
2. นางสาวมธุรดา  จันจอม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงพัชรมน  จันทร์เม้า
 
1. นายศราวุธ  กัณหะบุตร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 1. เด็กชายธนาธิป  ยิ้มรัมย์
 
1. นางสาวธิดาเพชร  ภูษาจารย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงพิมณภัทร  ศรีโสภา
 
1. นางสุวรรณ  อิ่มคง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นันตา
2. เด็กหญิงตรีทิพย์  รัตนมนตรี
3. เด็กชายศุภกานต์  สีคุณ
 
1. นางดวงเดือน   แสงสิทธิ์
2. นางมะลิวรรณ  วงศ์พิริยะวาทิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกชนันทน์  รักเมือง
2. เด็กชายกฤชสัณห์  รักเมือง
3. เด็กหญิงนิสา  ปัสสาวัส
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงชนิตา  สุดสนิท
2. เด็กหญิงภิราพร  ษรจันทร์
3. เด็กหญิงรัตนากร  คำเนียม
 
1. นางสมพร  สถิตโกศล
2. นางอิศรา  วรฉายสมบัติ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงณัฐชิตา  บำรุงด้วง
2. เด็กหญิงธนัชฌา  จิตเพชร
3. เด็กชายสถาพร  แก้วเหล็ก
 
1. นางสมพร  สถิตโกศล
2. นางอิศรา  วรฉายสมบัติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฉิมจิ๋ว
2. เด็กชายวรวิทย์  อินทศรี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญหล้า
 
1. นายบุญล้อม  พรมสวย
2. นางแสงทอง  พรมสวย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพนัดดา  เศษมี
2. เด็กชายศราวุฒิ  กันธุ
3. เด็กหญิงสุชาดา  สังข์เมือง
 
1. นายปราโมทย์  บุญคง
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลพร  กองจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปลัดท้วม
3. เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์
 
1. นางรัชดา  รสฉ่ำ
2. นางสาวอมรวดี  บุญมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ทิพย์มณี
2. เด็กหญิงนลินี  สมอ่อน
3. เด็กหญิงเมธาวี  ทองชี
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทัศเศษ
2. เด็กชายสุรเดช  อ่อนโอน
 
1. นายสมศักดิ์  ตรีกุย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฏฐวรรษ  วัฒนศัพท์
2. เด็กชายณัฐวีร์  นริศชาติ
 
1. นายอนุพงษ์  ทิมอุบล
2. นางอรัญญา  เศรษฐ์ธนกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79.51 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายศุภกร  เสมาฉิม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  บุญมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ไทยแท้
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กชายชลนที  ท้าวขรรค์
2. เด็กชายธนวีร์  สุขนวล
 
1. นางกนกวรรณ  สุรันต์
2. นายสมชาย  พิมสาร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายบัญญัติ  ขุนทรัพย์
2. เด็กชายพิชัย  เหลืองอ่อน
 
1. นายธนัช  ขวัญเขมสรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายคธาวุธ  ไชยชมพล
2. เด็กชายเกรียงไกร  ภิญโญ
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นายเจษฎา  อิ่มสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายบุญเกล้า  ต้อยสน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทันช่อ
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นายเจษฎา  อิ่มสุข
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงกชกร  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ฤกษ์เวรี
3. เด็กหญิงธณิศฌา  สีฆ้อง
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอรนริน  จันทร์อิ่ม
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงจิราภา  มาผง
2. เด็กหญิงฐิติพร  มีแหนบ
3. เด็กหญิงฐิติยา  สร้อยมี
4. เด็กหญิงนนทวรรณ  สังข์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงวรัญญา  พระนคร
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงนภัสสร  หลักงาม
2. เด็กหญิงมาลินี  ทองหมู่
3. เด็กหญิงวิชชุตา  สายทองมาตย์
4. เด็กหญิงศรัญย์พร  ด้วงต้อย
5. เด็กหญิงสุพิศตรา  พันธุรัตน์
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงกานติมา  อุดม
2. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ทิมสูงเนิน
3. เด็กชายพูลศักดิ์  นึกชอบ
4. เด็กหญิงมัชฒิมา  เพ็งบุญ
5. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองพานิช
 
1. นางดวงใจ  ตรีกุย
2. นางลักษมณ  ปัญญาปิง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิติญาดา  คำลือชา
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  จอมเพ็ง
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   รักษา
4. เด็กหญิงสิริกร  ไข่สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงแพรวา  สงวนสิน
 
1. นางสาวอัญชนี  บุญมา
2. นางเบญจวรรณ  นุเทศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  บัวทะราช
2. เด็กหญิงพิสุดา  วุฒิกุล
3. เด็กหญิงวัลลภา  น้อยลา
4. เด็กหญิงเบญจทิพย์  เทียนชัย
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตีบอ่อน
 
1. นางศิราณี  ศรีทองเพ็ชร
2. นางเครือวัลย์  พณิชีพ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตุ๊คง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนวิชัย
3. เด็กหญิงชนัญญา  ตลับโพธิ์
4. เด็กหญิงนิอร  บุญมา
5. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทะคุณ
 
1. นางจันทร์จิรา  โพชะราช
2. นายนัทธี  แสงจันทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรวก 1. เด็กชายชนะราช  กาหลิม
2. เด็กชายบุญรอด  อินขุนทศ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วมณี
4. เด็กชายเพชรกร  ชมชื่น
5. เด็กชายเพชรรัตน์  คงสามหมอ
 
1. นางธันย์ชนก  เปียชวด
2. นางสาวภัทรนาถ   พรมจิ๋ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกฤตยา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงกฤติยา  บุญพรม
3. เด็กชายชญาน์วัต  แก้วยศ
4. เด็กชายณัฐพงค์พล  คูณกลาง
5. เด็กชายธนดล  สารวงษ์
6. เด็กชายธนิต  สีสะอ้อน
7. เด็กชายธรรมวงค์  วงค์สุริยะ
8. เด็กชายธวัชชัย  ป้องผัด
9. เด็กชายธีระวัตน์  เรืองฉาย
10. เด็กหญิงนัฐนิชา  ขอตาม
11. เด็กชายนิธิศ  ปารี
12. เด็กชายปฏิพัทธ์  ชมชื่น
13. เด็กหญิงปวีณา  บัวคำ
14. เด็กชายมานพ  ธรรมมัง
15. เด็กชายวิริทธิ์พล  ชินคำ
16. เด็กหญิงศิรินันท์  ยศจำรัส
17. เด็กชายศิวดล  ศรีสกุล
18. เด็กชายเจษฎา  หนูอ่วม
 
1. นางชุดาพร  บุญยวง
2. นางประจิม  บุญยวง
3. นางสาวพัชรวฤนท์  บุญสวน
4. นายสายยันต์  สุขเอม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อิ่มลอย
 
1. นางสาวปัณรส  รังสิกรรพุม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงทรัพย์เจริญ  นนท์ภักดี
 
1. นางลำเพ็ญ  ดอกไม้
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำศรีบัว
 
1. นางสาวมยุรี  วงค์สุริยะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ นิรมล  คาร์ลา ฟอน ดอมบรอฟสกี้
2. เด็กชายฐานกร  ศิริสมบูรณ์
 
1. นางสาวลักษมี  จันทราช
2. นางวรางคณา  วงศ์ดวง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เชษฐมาส
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ภารไสว
 
1. นางสาวลักษมี  จันทราช
2. นางวรางคณา  วงศ์ดวง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดียง 1. เด็กชายประสงค์  เงินโฉม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงเมือง
 
1. นายไพล้อต  อ่ำศรีเวียง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสง่า
2. เด็กหญิงนฤภร  คำเผี่ยน
3. เด็กหญิงประภาพร  ลาแสง
4. เด็กหญิงปานทอง  อินธิราช
5. เด็กหญิงศศิวิมล  อยู่ดี
6. เด็กหญิงสุนิสา  พวงไทย
7. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  โสประดิษฐ์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  มูลคำ
9. เด็กหญิงอัญพร  หอมชื่น
10. เด็กหญิงอิสิธร  ภิรมย์แก้ว
 
1. นางสาวคำเพียร  นนทะโคตร
2. นายพินทรัช  หอมชื่น
3. นางสาวภัทวลัญชญ์  เนตรแสงสี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจริยา  ทองเงิน
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงนพรัตน์  เพลียโคตร
4. เด็กหญิงนภาลัย  สินมณี
5. เด็กหญิงนิภาพร  เพียผาบ
6. เด็กหญิงน้ำฝน  วงศ์คำแสง
7. เด็กหญิงปิยพร  สีหะวงษ์
8. เด็กหญิงภัทร์นริน  พิมมะเสน
9. เด็กหญิงมะปราง  นนทะโคตร
10. เด็กหญิงอารียา  ขำเผือก
 
1. นางสาวคำเพียร  นนทะโคตร
2. นางสาวภัทวลัญชญ์  เนตรแสงสี
3. นางสาวมยุรี  วงค์สุริยะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเย็น
2. เด็กหญิงกิตติวราภรณ์  พรมโสภา
3. เด็กชายฉัตรดนัย  วาระสิทธิ์
4. เด็กชายชนะชัย  เชิดชาย
5. เด็กหญิงชมพูนุท  ขวัญใจรักษ์
6. เด็กหญิงนภัสสร  อุดม
7. เด็กหญิงบุญญาภรณ์  คำสีม่วง
8. เด็กหญิงพรรณิภา  พุ่มจันทร์
9. เด็กหญิงวรรณนิชา  ปัญญาประสิทธิ์
10. เด็กหญิงวรางคณา  ช้างหิน
11. เด็กหญิงวิลาวรรณ  กาสี
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ช้างหิน
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ตรียัน
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ประเสริฐ
15. เด็กหญิงแพรวลดา  ไชยเดช
 
1. นางชรอยวรรณ  ประเสริฐผล
2. นายชัยพร  คำสีม่วง
3. นางสาววิภา  หอมเนียม
4. นางสาวสุภาพร  แสงอ่อน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมภาค
2. เด็กหญิงบุษราวรรณ  รูปสี
3. เด็กหญิงปิยะพร  ถนอมพลกลัง
4. เด็กหญิงยุวลักษณ์  สินกลิ้ง
5. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ศรีจริยา
6. เด็กหญิงวรรณา  ดิษฐ์น่วม
7. เด็กหญิงวิกานดา  สอนสาย
8. เด็กชายวิทยา  ทับมั่น
9. เด็กชายศักดิ์ชัย  แววดอน
10. เด็กชายสิทธิชัย  สายจันทร์ยูน
11. เด็กหญิงสุภัทรา  นาชัยราญ
12. เด็กชายสุรเดช  เสืองาม
13. เด็กชายอัศวิน  แจ่มสาคร
14. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองเหลือ
15. เด็กชายเสกสรร  สมบูรณ์
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นางวันจะนา  เพ็ญทอง
3. นางอรอุมา  นาลา
4. นายเฉลิมชัย  เพ็ญทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงชลิตา  นกคุ้ม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วังคีรี
3. เด็กหญิงธิตินันท์  คำสิบ
 
1. นางรวงทอง  ลำเจริญ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงจิตรลดา  มีดี
2. เด็กหญิงชนนิชา  จุ้ยจินดา
3. เด็กหญิงอัญชลี  ขันใจ
 
1. นางพรทิพย์  แก้วอาสา
2. นายเกรียงไกร  มีมานะทำ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  แก้วสุขศรี
2. เด็กชายรัชชานนท์  ราชพรหมมา
 
1. นายพรพิษณุ  ดีใจวงษ์
2. นางศิริวิลัย  บุญมีทอง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วมิตร
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  เข็มทอง
 
1. นายอาทิตย์  สุขสถิตย์
2. นายเด่นพงษ์  บุญเรือง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญจรัตนากร
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  ศรีแก่นจันทร์
 
1. นางสาวพูลศรี  คำเพียร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายพสิษฐ์  บุญจันดา
 
1. นางสาวนุชรัตน์  กองมูล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 1. เด็กหญิงสุธิษา  แก้วจันทร์
 
1. นางณัฐวรรณ  ปลาคำ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กชายชัยยา  สังข์ทอง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงเกศินี  สุขมอญ
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงโชตินันท์  ภักชุมแสง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงนันท์สินี  ก้านพูล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  กุมภะวา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ตุ้มเทียน
2. นางสาวปุณิกา  เหมหาญ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  เทียมถนอม
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  เนตรแสงสี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ตุ้มเทียน
2. นางสาวปุณิกา  เหมหาญ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. นางสาวนิตยา  บุญทรัพย์
2. เด็กชายวรรัฒน์   คำเกตุ
 
1. นางกนิฏฐา  พลอยเล็ก
2. นายเอนก  พลอยเล็ก
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กหญิงเจนจิรา  มีเจริญ
 
1. นางทิตยา  แก้วงาม
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ   จันทร์ดี
2. เด็กชายพัชรดนัย  ยังคง
3. เด็กหญิงรติมา  กลมกลิ้ง
 
1. นางประนอม  พรมมารักษ์
2. นางมณีพันธุ์   สมมีชัย
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1. เด็กหญิงวรกมล  มณีโชติ
2. เด็กหญิงศลินธา  ฮอร์บาค
3. เด็กชายศักรินทร์  ยอดเมือง
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  อินทร์จำลอง
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กชายชาคร  จันดวงตา
2. เด็กชายอชิตพล  คำดี
3. เด็กชายอรรถชัย  กองเกิน
 
1. นายไพโรจน์  ฉัตรบุบผา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นวลไม้หอม
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอัญญาฎา  นาคเพชร
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงปานทิพย์  สุภาพล
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายสมร 1. เด็กชายชินวัตร  ชัยชนะ
 
1. นายจีระศักดิ์  ทองนิ่ม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงสุชาดา  พันเถื่อน
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงอารียา  บุตรดี
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงพรธิชา  รุ่งปัจฉิม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วันกิ่ง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กหญิงนิรารัตน์  นาสะอ้าน
 
1. นางสาววรัญญ์ภร  นฤภัย
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ทองจ้อน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วันกิ่ง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  ทองอ่อน
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายสิทธินนท์  สุขมล
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กชายเจตพล  ชั้นต้น
 
1. นางสาววรัญญ์ภร  นฤภัย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงเกศฎาพร  การกิ่งไพร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วันกิ่ง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายไกรราช  กันทะนะ
 
1. นายประเมิน  เพชรบังเกิด
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายสมร 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ชัยชนะ
 
1. นายจีระศักดิ์  ทองนิ่ม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงอวิรัตน์  เหลือสุข
 
1. นางกนกนาถ  สายคำมาตย์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กชายกีรติ  อ่อนคง
2. เด็กชายจีรศักดิ์  มาเอี่ยม
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  พันธ์น้อย
4. เด็กหญิงนิรารัตน์  นาสะอ้าน
5. เด็กหญิงศิริพร  ชั้นต้น
6. เด็กหญิงสุมิตรา  ชำนิประดิษฐ์การ
7. เด็กชายอภิชาติ  นาคหลง
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเกตุ
9. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  พันธ์นายม
 
1. นางสาวณันทกร  หอมภักดิ์
2. นางดวงสุดา  หมู่นนทร์
3. นางสาววรัญญ์ภร  นฤภัย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายครรชิต  หน่วยกระโทก
2. เด็กหญิงชลธิชา  มะเฟือง
3. เด็กชายชัยเชษฐ์  เสนาค
4. เด็กชายธีรภัทร  จันดี
5. เด็กหญิงปณิดา  คำวิชิต
6. เด็กหญิงภัทรวดี  เชี่ยวชาญ
7. เด็กชายภาณุพงศ์  กลอนกลาง
8. เด็กชายวชิระ  โสภา
9. เด็กชายวิชัย  หุ่นสุวรรณ
 
1. นางกรรณพร  หิรัณย์โภไคย
2. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
3. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีจันทร์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โยเฮือง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีคำภา
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ยอดแก้ว
4. เด็กหญิงชนัญญา  บุญสวน
5. เด็กชายชาคริต  มะหังสา
6. เด็กชายธนัศ  ทองน้อย
7. เด็กชายธีระทัศณ์  คำขุ้ย
8. เด็กชายธเนศ  ทองน้อย
9. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันเสี่ยน
10. เด็กหญิงพลอยพรรณ  สารี
11. เด็กหญิงวิชุตา  กองพล
12. เด็กชายสุธี  หลวงสา
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประดับวงค์
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพนทอง
15. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นางกนกนาถ  สายคำมาตย์
2. นางทองรวม  อินคล้าย
3. นางนงค์เยาว์  ม่วงอ่ำ
4. นางพัชราพร  เจริญสิทธิกุล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นวลไม้หอม
2. เด็กชายณัฐนันท์   คงทนแท้
3. เด็กชายถิรวัฒน์  จันทร์กล้า
4. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
5. เด็กชายพีรพล  สุขโฉม
6. เด็กหญิงศุภาภร  บัวทุม
7. เด็กชายสิทธิพล  สุขมล
8. เด็กหญิงอัญญาฎา  นาคเพชร
9. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  อาจมา
10. เด็กชายโฆษิต  เหมือนไทย
11. เด็กชายไชยวัฒน์  ชีเรียงตา
 
1. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
2. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
3. นางสุวิมล  มีสุข
4. นางไพวัล  เทียนศรี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บัวบาน
2. เด็กชายธนาพร  บุสิงห์
3. เด็กชายนที  สุขพุทธ
4. เด็กชายนันทพงศ์  จิตรสวัสดิ์
5. นางสาวน้ำเพชร  สุขบัว
6. เด็กชายพีรดล  สุขโฉม
7. นางสาวลัดดาวัลย์  เสงี่ยมพันธ์
8. เด็กชายวรวิทย์  ตาลสุข
9. เด็กชายศุภรากร  พึ่งแก้ว
10. เด็กหญิงสุมาลี  เพชรบูรณิน
11. นางสาวสุรีย์ภรณ์  รอดเกิด
12. เด็กชายอัศวเทพ  ทองเงิน
 
1. นางทิวา  นันท์ตา
2. นายนิกร  คงแท้
3. นางเนืองนิจ  สกุลวงษ์
4. นายโชคชัย  ชัยประเสริฐ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นวลไม้หอม
2. เด็กชายคงกฎ  เหมือนไทย
3. เด็กหญิงจิราพัชร  พรมศักดิ์
4. เด็กหญิงชุติมา  ชีเรียงตา
5. เด็กชายถิรวัฒน์  จันทร์กล้า
6. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
7. เด็กหญิงธนภรณ์  ชิวหะ
8. เด็กหญิงธนภรณ์  อินต่างใจ
9. เด็กหญิงธนารักษ์  คงสงค์
10. เด็กชายธราดล  อินอ่อน
11. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมา
12. เด็กชายบุญคำ  แซ่เติ๋น
13. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ยงกัน
14. เด็กชายพีรพล  สุขโฉม
15. เด็กหญิงศุภาภร  บัวทุม
16. เด็กชายสิทธินนท์  สุขมล
17. เด็กชายสิทธิพล  สุขมล
18. เด็กหญิงอัญญาฎา  นาคเพชร
19. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  อาจมา
20. เด็กชายโฆษิต  เหมือนไทย
21. เด็กชายไชยวัฒน์  ชีเรียงตา
 
1. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
2. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
3. นางปาลิตา  นันทะสร
4. นางวิมลรัตน์  พานำมา
5. นางสุวิมล  มีสุข
6. นางไพวัล  เทียนศรี
 
101 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  วิทูลย์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ธรรมสมบูรณ์
3. เด็กหญิงจีราวรรณ  เสียงสูงเนิน
4. เด็กหญิงจีราวรรณ  สมศรี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวานฉ่ำ
6. เด็กหญิงนันทพร  มารอด
7. เด็กชายปริญ  ปริญญาศาสตร์
8. เด็กชายพงศกร  สุดตา
9. เด็กหญิงรักษา  เดชคำพู
10. เด็กชายวีระวัฒน์  ขวัญแน่น
11. เด็กหญิงศวพรรณ์  ขันเงิน
12. เด็กหญิงสุชาดา  อินสองใจ
13. เด็กหญิงสุภิสลา  เสนนอก
14. เด็กชายอนุวัฒน์  คุ้มคำ
15. เด็กหญิงอัญชลี  เขียววันดี
16. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ท้าวมิ่ง
17. เด็กหญิงเสาวรัตน์  มงคลวัจน์
18. เด็กชายเอกอรุณ  พลกลาง
19. เด็กหญิงแก้วกาญน์  ธรรมโชติ
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางสาวชนินาถ  ชิงช่วง
3. นางน้ำเพชร  ขวัญทอง
4. นายบุญมี  ราชพรม
5. นายประสาน  ธาตุจันทร์
6. นางอรชร  ช้างร้าย
7. นางสาวเกศรินทร์  ทองอินทร์
8. นายโกมล  อุฤทธิ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ส่วยมา
 
1. นางสาวนภา  เจียมภูเขียว
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นางพนิดา   พรมเท้า
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กหญิงณารากร  แน่นอุดร
 
1. นางสุนันท์  พนมสุข
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงขลธิชา  ฤาชา
 
1. นายสามัญ  ศรีอินทร์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  คุณสงฆ์
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงนฤมล  ใจดี
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กหญิงนิศา  นิลสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์  วันทาหวัด
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายวันชัย  แสงเพชร
 
1. นางเกษสุดา  ภักดีไพฑูรย์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังศาล 1. เด็กชายธงชัย  นาพิมพ์์
 
1. นางสาวเอื้อมพร  จันทนา
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  ยาสูงเนิน
 
1. นายสามัญ  ศรีอินทร์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองสมบัติ
 
1. นายจรูญ  แสนประสิทธิ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โยคี
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงบุศยา  ดาหาญ
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กหญิงจินตนา   ตันเสน
 
1. นางกานต์ชนก  หม่องอิน
 
118 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญกอบเกื้อ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  บรรณาการ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ถิ่นธรณี
4. เด็กชายนลธวัช  วาระสิทธิ์
5. เด็กชายสรวิชญ์  ฤทธิ์เพชร
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์ศิลา
7. เด็กชายสุรพัญ  เหรียญทอง
8. เด็กชายสุรสีร์หนาท  ฉวยศรี
9. เด็กหญิงเสาวภา  มโนนัย
10. เด็กหญิงโชติกา  สิตวงษ์
 
1. นางสาวณปพร  ตรียันต์
2. นางทวีวรรณ์  สังข์พยุง
3. นางพรธิภา  ขุนแร่
 
119 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายจิรายุส  บุญมา
2. เด็กชายชานนท์  ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บำเพ็ญเพียร
4. เด็กชายปฏิวัติ  อินทรหิต
5. เด็กหญิงฟ้าใส  อย่างสวย
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ชัยบุตร
7. เด็กหญิงศุภากร  จันทร์ทรง
8. เด็กหญิงสุนารี  อ่ำเขียว
9. เด็กหญิงอนุรดี  อุ่นอก
10. เด็กชายอนุสรณ์  ธงสันเทียะ
 
1. นางชุติกาญจน์  รอดเมือง
2. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญชนา  อุทรส
2. เด็กหญิงปิยธิดา   จันคะณา
3. เด็กหญิงพรวิภา  อุดม
4. เด็กหญิงศรัณยา  พรมคำ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  หุมแพง
6. เด็กชายอดิศร  ศรีขน
 
1. นางพัชรี  แก้วหร่าย
2. นางมณีพันธุ์  สมมีชัย
3. นางอวยพร  คุ้มศรี
4. นางอัชญา  มีภู่
 
121 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เซี่ยงปู้
2. เด็กหญิงพรพิมล  สุตาวงษ์
3. เด็กหญิงวิรัณชนา  โสประดิษฐ์
4. เด็กหญิงสุดา  ไชทิง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ก๋อนสัน
6. เด็กหญิงอณัศยา  ศิริพรสวรรค์
 
1. นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชวัลพัชร  สมสร้อย
2. เด็กหญิงทิตฐิตา  อินฟากท่า
3. เด็กหญิงปราณิสา  แก้วโยธา
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ห่อทอง
5. เด็กหญิงวรินทร  เนียมน้อย
6. เด็กหญิงอัสรีนา  ศรีกล่อม
7. เด็กหญิงเจสิก้า  จอนท์
 
1. นางพัชรี  แก้วหร่าย
2. นางมณีพันธุ์  สมมีชัย
3. นางอัชญา  มีภู่
4. นางอัญชลี  ทองอุ่น
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ญาปัน
2. เด็กหญิงชลลดา  หมื่นนาอาน
3. เด็กหญิงภัสสร  ชาญธัญกรรม
4. เด็กหญิงมายด์  ชูวงษ์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  เศษสม
6. เด็กหญิงวริศรา  ศรีภา
7. เด็กหญิงวารุณี  บุตรพรหม
8. เด็กหญิงสมภาพร  อินตา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วเมืองกลาง
2. นางสาวนพมาศ  สุทธิธารมงคล
 
124 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติการ์  มณฑาทอง
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  กมลรัตน์
3. เด็กหญิงจารุมน  พรมสา
4. เด็กหญิงฑิรชดา  สอนผุย
5. เด็กหญิงน้ำหอม  แสงอ่อน
6. เด็กหญิงบุญญรัตน์  กุลศิริ
7. เด็กหญิงพิยดา  อาวรณ์
8. เด็กหญิงภทรพร  ศรีดี
9. เด็กหญิงภูวภรณ์  จันทร์กลิ่น
10. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  จันทรา
11. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีบัว
12. เด็กหญิงวัชราภรณ์   มีวงค์
 
1. นางสาวณปพร  ตรียันต์
2. นางพิรุณทอง  ชินบุตร
3. นางสาวสุภาพร  แสงอ่อน
 
125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์เขียน
2. เด็กหญิงจินตพร  พระพรายครบุรี
3. เด็กหญิงฐิติมา  ฉิมพาลี
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ขุนพรหม
5. เด็กหญิงพรธีรา  บุญมาต
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  วันเพ็ง
7. เด็กหญิงมาริณี  นาคมีสี
8. เด็กหญิงรจรินทร์  เตาวาน
9. เด็กหญิงรสา  นิ่มนวล
10. เด็กหญิงรุจิรา  ทันโคกกรวด
11. เด็กหญิงวรัญญา  นวลตั้ง
12. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเจริญ
13. เด็กหญิงสิริรักษ์  ศรีสังข์
14. เด็กหญิงสุนารี  ยอดสิงห์
15. เด็กหญิงสุวนันท์  กัญญาประสิทธิ์
16. เด็กหญิงเปรมปรีดา  ผิวอ่อน
 
1. นางกันยา  เห็นเจริญ
2. นางพนิดา  พรมเท้า
3. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
4. นางสุทิศา  จารุเดชา
5. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
126 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังศาล 1. เด็กชายณัฐพล  สุขสาเกษ
2. เด็กชายวัฒนา  เสืออ่อน
3. เด็กชายศักมงคล  โตนวน
4. เด็กชายศักรินทร์  พิมภาพันธ์
5. เด็กหญิงสุพพัตรา  แสงทอง
 
1. นางนาที  เทียนเหลือ
 
127 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 1. เด็กชายนพดล  พอล
2. เด็กชายอัครา  กลิ่นกิ่ง
 
1. นางอริศรา  พัฒนากูล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายธนกฤษ   จบสี
2. เด็กชายวินัย  จีนหันต์
3. เด็กชายสุวิทย์  จูยอด
 
1. นายสมชาติ  แก้วแกม
2. นางอมรรัตน์  แก้วแกม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว 1. เด็กชายณัฐนัน  ฉิมปาน
2. เด็กชายฤทธิเดช  นันตระกูล
3. เด็กชายอมรินทร์  แสงพรม
 
1. นายเรวัตร  ศรีสุขคำ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 1. เด็กชายนพรัตน์  อุดพ้วย
2. เด็กชายภาสกร  ป้องท้าว
3. เด็กชายอนุพงศ์  เสาธง
 
1. นางนันทนา  คำคูณ
2. นางอัจฉรา  อ่อนโต
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กชายภูวนาท  ภูนามน
2. เด็กชายวิชิตชัย  โภชนา
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  พงษ์ประยูร
 
1. นางสุมาลี  ขจรไพร
2. นางเพชรไทย  น้อยจันทร์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคงคา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ์  จันทร์พิลา
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศิริ
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  แสงสีมุข
5. เด็กหญิงสุกัญญา  กอนมนตร
6. เด็กหญิงสโลชา  จิแมน
 
1. นางสาวกรชนก  อยู่ถมสังข์
2. นางดวงพร  ลือหาร
3. นายวิโรจน์  หล่อศิริ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กหญิงกัลยา  นาคธรรมชาติ
2. เด็กหญิงพรสุดา  สมนึก
3. เด็กหญิงภัศราพร  เพ็ดกูล
4. เด็กหญิงวันนิศา  มั่นทอง
5. เด็กหญิงสุธินี  ครองตน
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  ธรรมปัญญา
 
1. นางสาวกรชนก  อยู่ถมสังข์
2. นางดวงพร  ลือหาร
3. นายวิโรจน์  หล่อศิริ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายชยรพ  หวลอารมณ์
2. เด็กชายสุพจน์  มาดี
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  เฉลิมภาค
 
1. นางเพียงจันทร์  แก้วดี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 1. เด็กชายประเสริฐ  อุบลอ่อน
2. เด็กหญิงพรพิมล  พลขอนแก่น
3. เด็กชายสิทธิโชค  ทองสุข
 
1. นายธีระวัช  แก้วเล็ก
2. นางสาวปาหนัน  บุ้งจันทร์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายวรายุทธ  เตาวาน
2. เด็กชายศิวกร  กงแซ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แก้วกรม
 
1. นายอนันต์  รัตนขันแสง
2. นายเสกสม  วรรณา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สมศรี
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  แจ้งแสงทอง
3. เด็กหญิงวรรณา  นนท์บุญตา
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางอรชร  ช้างร้าย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงนัทชรัตน์  ช่างอินทร์
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สำแดงเดช
3. เด็กหญิงอรทัย  กีกอง
 
1. นางจันทร์แรม  หาญมาก
2. นางบุญมา  อิ่มสุข
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  วงศ์เขียน
2. เด็กหญิงวารีรัตน์  บุญชู
3. เด็กหญิงอนุธิดา  อินทชัย
 
1. นางจันทร์แรม  หาญมาก
2. นางบุญมา  อิ่มสุข
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายธนลักษณ์   ลิมกุลาคมน์
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  สีดำ
 
1. นางสาวนันทพร  มั่นคง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงทินภัทร  มีบุญ
2. เด็กหญิงธวัลพร  บุญตา
3. เด็กหญิงนุสรา  จันพั้ว
 
1. นางชมนาด  คัณธานันท์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปิยะดา   จันตรี
3. เด็กหญิงยศพร   มูลน้ำอ่าง
 
1. นางบุญร่วม   นพมาก
2. นางสมสมร   ถนอมสิงหะ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงช่อผกา  มะโนทน
2. เด็กหญิงภัคพินันท์  สนธิรักษ์มินท์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนตา
 
1. นางสาวสาคร  สุขโฉม
2. นางสาวเพ็ญพัสตร์  บัวกองท้าว
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวัลลภา  น้อยลา
2. เด็กหญิงสิรินาฏ  ขวัญเกตุ
3. เด็กหญิงสุธาวรรณ  ขุนทรัพย์
 
1. นางอภิรดี  สนธ.ยามาลย์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงนฤมล  จูแสน
2. เด็กหญิงนโมรี  คำใส
3. เด็กหญิงพรนภา  ปัญญาประสิทธิ์
 
1. นางสาวประจิม  บุญยวง
2. นางสายยันต์  สุขเอม
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายศรัญย์  คำทุม
2. เด็กหญิงศิริพร  ศรีบัวรินทร์
3. เด็กหญิงอริสรา  ล้อมน้ำ
 
1. นางวันเพ็ญ  ล้อมพิพัฒน์พงศ์
2. นายสมควร  สถิตโกศล
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กชายชัยณรงค์  บุญมา
2. เด็กชายปณิธิ  ฉายวิมล
 
1. นางราตรี  ลีละโรจน์
2. นางแสงสุรี  สินธุเดช
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันหา
2. เด็กชายศุภโชค  ศรีสุธรรม
 
1. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
2. นายเด่นพงษ์  บุญเรือง
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ลี
2. เด็กชายวรกานต์  พื้นทะเล
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางวาสนา  สมใจ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนดล  นิลพร
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อ่างแก้ว
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวสิริลักษณ์  สำราญพันธ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีชา
2. เด็กหญิงวัชรี  มิ่งเมือง
 
1. นางดาว  พงค์สมบุญ
2. นางสาวรัตติกร  เมฆประยูร
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ยงใย
2. เด็กชายธีรพงษ์  ไชยริบุญ
 
1. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
2. นายเด่นพงษ์  บุญเรือง
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายณัฐพล  พัดรัก
2. เด็กชายอนุชา  ยอดสิงห์
 
1. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
2. นายสวาท  สังข์เทศ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กชายธวัชชัย    นุ่มนาง
2. เด็กชายพายัพ   กรอกรวม
 
1. นายขวัญประชา  บุญจันทร์
2. นายประสิทธิชัย  จักเกลียว
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 1. เด็กชายบุญพิทักษ์   โดรณ
2. เด็กชายรวีกานต์  พรานช้าง
 
1. นายกิติพงษ์  ฟากเซ
2. นางสาวนิภาพันธ์  ชัยโฉม
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐนิสสะรา  พูนบุญญากร
2. เด็กหญิงมณฑิตา   เพ่งพิศ
 
1. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
2. นายอาลักษ์  จันทสุข
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายกัลยกฤศส์  พิมพ์วันวงศ์
2. เด็กชายพีรพล  ฉิมจิ๋ว
3. เด็กชายอดิสร  กุนากูล
 
1. นางนางเนตรทราย  อนันตะอาด
2. นายมานะ  อนันตะอาด
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กชายธวัชชัย  จิตรอุดม
2. เด็กชายพัฒนา  ทองผ่อง
3. เด็กชายอำนวยพร  หงษ์ทอง
 
1. นายมานพ  สุนทรวิภาต
2. นายอดิเรก  ทูลตา
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระวิง 1. เด็กหญิงวรรณิษา  สมใจ
 
1. นางนันทกา  กองมูล
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงซาร่า  ดิออตตาวิโอ
 
1. นางเพียงใจ  อ่างหิรัญ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ทัดช่อม่วง
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  ทองนิ่ม
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน
 
1. นางศิริยา  นาคนายม
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  จิรชาญชัย
 
1. นางสาวปาวีณา  ษรจันทร์ศรี
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางั่ว 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  สีแสง
 
1. นางวัชรา  เดชกล้า
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอณิมา  นิลพันธุ์
 
1. นางวราภรณ์  เสือแพร
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พระกระโทก
 
1. นางณัฐภัสสร  กลีบใบ
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ว่องวัฒนาศานติ
 
1. นางพรพิมล   เถื่อนถ้ำ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจันทิมา  พรีพรม
 
1. นางกมลพร  คุ้มทรัพย์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายจีรพันธ์  บุญสิน
2. เด็กชายปาริฉัตร  ผลโภชน์
3. เด็กหญิงศศิธร  วรชินา
4. เด็กชายศุภวัฒน์  บุญนำ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สืบสำราญ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วเมืองกลาง
2. นางสาวนพมาศ  สุทธิธารมงคล
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายสมร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สาแสน
 
1. นายสุชาติ  สุทินกาศ
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  หงิมสูงเนิน
 
1. นางวันทนา  ประคุณนุสิทธิ์
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  สุดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  นุสุคำ
 
1. นางพรพิมล  เถื่อนถ้ำ
2. นางวราภรณ์  เสือแพร
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระวิง 1. เด็กหญิงชินรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  วงษา
 
1. นางนันทกา  กองมูล
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณพิรุณ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ภูมิละไม
3. เด็กชายพันแสน  เจริญเวช
4. เด็กชายวิวัฒน์  เนตรแสงสี
5. เด็กชายสุรเดช  กุลประดิษฐ์
6. เด็กชายอนุชา  บุญสม
 
1. นางสาวชลธิชา  แสงสีห์
2. นางสรินทร์ยา  บัวเทศ
3. นายสุภาพ  หาญมาก
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายณัฐนัย  พวงเขียว
2. เด็กชายบัลลังก์  สุภรัตน์
3. เด็กชายพิสิษฐ์  ห้อยปาน
4. เด็กชายวรัญญู  เมฆทา
5. เด็กชายวัศพล  หารไกร
6. เด็กชายสุรศักดิ์  คำฝอย
 
1. นางจันตรี  บานกลีบ
2. นายมานิตย์  ทองจันทร์
3. นางศรีสุรีย์  ทองจันทร์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดอกเกียง
2. เด็กชายณัฐพล  สมสุภาพ
3. เด็กชายนัฐพล  ทรัพย์เมฆ
4. เด็กชายนันทวัฒน์  วงษา
5. เด็กชายยศธร  ทับทิมทอง
6. เด็กชายสภา  ศรีแจ่ม
7. เด็กชายสราวุธ  นวนเจียก
8. เด็กชายอธิบดี  ศรีปาน
 
1. นายประสิทธิ์  เหมหาญ
2. นายวัฒนา  ดวงปาโคตร
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกนกพร  บุตรดีอยู่
2. เด็กหญิงชลิตา  ยอดยิ่ง
3. นางสาวพนิดา  ป้อมปิ่น
4. เด็กหญิงมลนภา  การบรรจง
5. นางสาววาสนา  กัณฑษา
6. เด็กหญิงสุวิมล  สังข์เทศ
7. เด็กหญิงสุวิมล  สังข์เทศ
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินทะรังสี
9. เด็กหญิงอรัญญา  นามศิริ
10. เด็กหญิงโอมอุมา  คำบุญเรือง
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางสาวชนินาถ  ชิงช่วง
3. นายโกมล  อุฤทธิ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  มีสวรรค์
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ปากดี
3. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ธนคมพิพัฒน์
4. เด็กชายธนกร  นนตะสี
5. เด็กหญิงพิมพิกา  ปากดี
6. เด็กหญิงภัทรชราภรณ์  บุญยอด
7. เด็กชายวงศ์เงิน  บำรุงสุข
8. เด็กหญิงสุพัตรา  พันธ์ส้ม
9. เด็กชายอนุรักษ์  โตพิมาย
10. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์ดา
 
1. นางสาวสมจิตร  ธูปหอม
2. นางสาวสมบูรณ์  ปิ่นปัก
3. นางสาวสายชล  ทะริยะ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนไพร 1. เด็กหญิงชลดา  จิแมน
2. เด็กหญิงนันทนา  บุญช่างโฉม
3. เด็กหญิงวนารินทร์  ลาภเวช
4. เด็กหญิงสวิทตรี  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงสุนัน  อ่อนคำ
 
1. นางลาวัลย์  แสงโสดา
2. นางสาววิณารัตน์  บุญเรือง
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ใบทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ฉิมมา
3. เด็กหญิงอริษา  ผิวทอง
 
1. นางสาวภคพร  ยอดมั่ง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.28 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อิ่มเขียว
2. เด็กหญิงบุญญาภา  โสภา
3. เด็กชายสุทัศน์  อินทร์มี
 
1. นางสาวปาริชาต  เทพารัตน์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญยอด
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เกตุทอง
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  สุขโฉม
2. นายภควัต  ตรีจักร
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกวีณา  เนตรแสงสี
2. เด็กหญิงสุธิดา  มงคลหมาย
3. เด็กหญิงสุภาพร  สีเมือง
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางสาวชนินาถ  ชิงช่วง
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทะนุ
2. เด็กชายอมรราช  ทองเนียม
 
1. นางกมลพร  คุ้มทรัพย์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  ออกเจนจบ
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  วิรุฬหสกุล
 
1. นางเพียงใจ  อ่างหิรัญ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนัทมล  ขุนวยิจารย์
2. เด็กชายสรศักดิ์  สีทาราบ
 
1. นางสาวิตรี  พัชรตระกูลพงศ์
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขวัญคง
2. เด็กชายชุติพงษ์  นาคสกุล
 
1. นางสาวกัญญา  บุญแจ้ง
2. นางบังอร  แก้วเปี้ย
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายประเทือง  เพ็ชรคง
2. เด็กชายอรุณ  เมืองไหว
 
1. นางสมทรัพย์  นรินทร์นอก
2. นางอภิรดี  สนธยามาลย์
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายคณาธิป   ผลวัฒนะ
2. เด็กชายนราธิป   ธัญญะอุดม
 
1. นางนงนุช  ทองแพ
2. นางวรรณภา  นาทันรีบ
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายขวัญชัย  จันทร์เพ็ง
 
1. นายวิชัย  วังอินทร์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอริสรา  สมสุข
 
1. นางสาวจรรยา  สาณะเศรษฐ
 
192 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี
 
1. นางสาวลภัสรดา  คำมา
 
193 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมมาก
2. เด็กหญิงมนทิราลัย  ชัยเสือ
3. เด็กหญิงสมฤดี  พูลมี
 
1. นางสาวประยูร  คำแท่ง
2. นางสุพรรณี  เจริญพานิช
 
194 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศเม้า
2. เด็กหญิงนิศากร  ศิลพร
3. เด็กหญิงสรัลพร  สีสุขสม
 
1. นางสุรีย์  ชลศักดิ์ตระกูล
2. นางอรพินท์  ศรีปลั่ง
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  คงไคร้
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จุฑาคุปต์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลอย 1. เด็กชายอมร  ณ ราช
 
1. นายปราโมทย์  แสนประสิทธิ์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ใวศิลป์
 
1. นางสาวกัลยาณี  รัตนบุตร
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  มีมอญ
 
1. นางณัฐกฤตา   ขวัญนาค
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงหฤทัย  แสงแก้วสุข
 
1. นายเมธี  วรรณวงค์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายอังคาร  คำน้อย
 
1. นางสมหมาย  บัวบาง
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงพรพิมล  อาจเก่ง
 
1. นางสาวสาคร  สุขโฉม
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  สอสะอาด
 
1. นายเมธี  วรรณวงค์
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงปราถนา  สาคู
2. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  ทองไทย
3. เด็กชายสมชาติ  พันจันทึก
 
1. นางสุนันทา  เที่ยงดีฤทธิ์
2. นางอรุณจันทร์  รัตนวิชัย
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ยงยุทธ
2. เด็กชายธีรเมธ   โทนสี
 
1. นางวดี  อุดสังข์
2. นางสาวสาคร  สุขโฉม
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  นาคคำ
2. เด็กชายศราวุธ  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางวดี  อุดสังข์
2. นางสาวสาคร  สุขโฉม
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายชัยญาพร  จำจีน
2. เด็กชายธวัชชัย  รักเมือง
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
2. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ปานนูน
2. เด็กชายธนพล  โฉมงาม
 
1. นางสาวพนมพร  แสงสว่าง
2. นางวัฒนาพร  ศิลกุล
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายรพีพัฒน์   น้อยลา
2. เด็กชายแทนกาย  กางถิ่น
 
1. นางดวงใจ  ตรีกุย
2. นายไกรฤกษ์  พรมประเสริฐ
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุญชุ่ม
2. เด็กชายวัฒนา  ขันทีท้าว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จุฑาคุปต์
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  คีรีวัฒนากุล
2. เด็กชายสมชาย  ฉิมมา
 
1. นางสาวทิสากร  พลบุญ
 
211 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจิตติณห์  สงวนสิน
2. เด็กหญิงธนพรรณ   ศรีภูธร
 
1. นายณัฐปคัลป์   หนูขาว
2. นางพนิดา   นาหนองตูม
 
212 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงดาวเรือง  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงนนทลี  แซ่ว่าง
3. เด็กชายปฏิภาณ  วิศิษฎ์ภัทรกุล
4. เด็กหญิงพิชชาภา  โรจน์แสงสิทธิกุล
5. เด็กชายสยมภู  ศรีคต
6. เด็กหญิงอารยา  แซ่เถา
7. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชัยสงคราม
 
1. นายมลตรี  พลรักษา
2. นางสาวสุรีรัตน์  อิ่มจันทร์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  ราศรีชัย
 
1. นางแสงเทียน  ใจซื่อ
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายศรัณญู  เก่งนอก
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  นาคคำ
 
1. นางสาวสาคร  สุขโฉม
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกุลเดช  สังข์เมือง
 
1. นางสาวกอบกุล  นิ่มแก้ว
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  โรทิม
 
1. นายเมธี  วรรณวงค์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี
 
1. นางสาวหยก  กันทะยะ
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพย์รวย
2. เด็กหญิงปนัดดา  มอญเทศ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แฝกหอม
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โตมา
 
1. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
2. นางวาธุกา   เทียมแสน
3. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดียง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เพชรมี
 
1. นางวลัยลักษณ์  วิมาเนย์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กหญิงนภัทร  อยู่มา
 
1. นางสายธาร  ตันมี
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนิพัธวิทย์  เพ็ญประทุม
 
1. นายชัยวัฒน์  ตาลสุก
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคอัมมะ
2. เด็กหญิงชาลิสา  พาสี
3. เด็กหญิงรติรส  ขันแก้ว
4. เด็กหญิงวิชชุดา  สิงหา
5. เด็กหญิงอุษณีย์  แก้วแดง
 
1. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
2. นางวาธุกา  เทียมแสน
3. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1. เด็กชายกรดนัย  แก้วโต
2. เด็กชายปรวิทย์  มูลศรี
3. เด็กชายเลอศักดิ์  เต็มผล
 
1. นางภิญญมาศ  พรมพล
2. นางสาวศุภลักษณ์  กัลยาประสิทธิ์
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนไพร 1. เด็กชายพิบูลย์  พิสรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  อ่อนคำ
3. เด็กชายสรยุทธิ์  ขุมทรัพย์
 
1. นางนัฎธิกา  จารุมูล
2. นางลาวัลย์  แสงโสดา
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กชายธนวันต์  ชมโฉม
2. เด็กชายสุนทร  นามวงษ์
3. เด็กชายเสนา  นาคสีอิน
 
1. นางเสาวคนธ์  คงศรีไพร
2. นางแสงสุรี  สินธุเดช
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายธนกฤษณ์   ถวิลรักษ์
2. เด็กชายวีระ  ปาลา
3. เด็กชายสุวิทย์  วงษ์ปามุติ
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
2. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กชายกิตติ  ละครลำ
2. เด็กชายธันวา  บัพพา
3. เด็กชายอาณาจักร  ลบลอยนาค
 
1. นางเสาวคนธ์  คงศรีไพร
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายธีรราช  นิ่มพันธ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วแดง
3. เด็กชายสุวัฒน์  วงษ์ปามุติ
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
2. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนไพร 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ในจิต
2. เด็กชายทันตะ  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงศิริพร  แสงวงศ์
 
1. นางปนัดดา  สิงห์เรือง
2. นางลาวัลย์  แสงโสดา
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงสุนิตรา  ราชวงษา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วารีเจริญ
 
1. นางสาววรรณลักษณ์  ดาวสุข
2. นางแสงสุรี  สินธุเดช
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายจารุเดช  ผิวคำ
2. เด็กชายชินวัฒน์  แรกสูงเนิน
 
1. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
2. นางวาธุกา  เทียมแสน
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายบุญยสฤษดิ์   บุญสวน
2. เด็กชายมอเช่   วงศ์ดารา
 
1. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
2. นายสวาท  สังข์เทศ
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจิตติณห์  สงวนสิน
2. เด็กชายนิพัทธวิทย์  เพ็ญประทุม
3. เด็กชายเสกสรรค์  ขวัญศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  ตาลสุก
2. นายณัฐปคัลป์  หนูขาว
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กชายชินวัตร  อินทรสุข
2. เด็กชายพรชนะ  มาพลาย
3. เด็กชายสราวุฒิ  ปัญญาคุณาภรณ์
 
1. นางสายธาร  ตันมี
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชยานันท์  สุขสันต์
2. เด็กหญิงธนพรรณ  ศรีภูธร
3. เด็กชายยศพล  มีเดช
 
1. นายชัยวัฒน์  ตาลสุก
2. นางพนิดา  นาหนองตูม