เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ส.ค. 2556
9 ส.ค. 2556
26 ส.ค. 2556
28 ส.ค. 2556
29 ส.ค. 2556
30 ส.ค. 2556
31 ส.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวด่วน แจ้งโรงเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวักแพร่ ตรวจรายชื่อนักเรียนและครูที่ฝึกสอนแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2557 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขได้  
  ***ข่าวด่วน***
    ... แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค...


     เมื่อท่านแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทน เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน อีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง
ที่เมนู  สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค    (เมนูหลัก..ทางซ้ายมือ)
โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556  หากยังมีชื่อผิดพลาดอยู่ให้ประสาน .. ศน.เทิดชาย สุขโทน หรือ ศน.รัตนา จันทร์สิน  หลังจาก 25 ตุลาคม 2556 เขตพื้นที่จะทำการโอนข้อมูลตัวแทนเข้าสู่ระดับภาค
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ** แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค **

   ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เกี่ยวกับตัวนักเรียน
ครูฝึกสอน ให้ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยใช้ Username และ Password ของโรงเรียน ตามที่ได้แจกให้กับผู้บริหารโรงเรียน      ในวันประชุมประจำเดือน (25 กันยายน 2556)
   ส่วนรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ระบบจะแจ้งไว้ใน
กิจกรรมนั้น ๆ ว่าเปลี่ยนตัวได้กี่คน ขอให้ท่านได้อ่านรายละเอียดก่อนทำการแก้ไข


หมายเหตุ โรงเรียนใดที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค  ไม่สามามารถ แก้ไขชื่อนักเรียนได้
ให้ประสาน ศน.รัตนา โดยตรง หมายเลขโทรศัพท์ 08-8273-5822
 หรือ ศน.เทิดชาย หมายเลขโทรศัพท์ 08-7198-1817

 
  ** ประกาศ**

...แจ้งให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และครู ที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63   ปีการศึกษา 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

ส่วนเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จะพิมพ์ให้ (ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จแล้วจะจัดส่งใส่บล๊อกส่งเอกสารให้)

 
  ด่วนที่สุด แจ้งเลื่่่อนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย และหญิง ระดับ ม.1-ม.3
จากเดิม วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เลื่อนเป็น 31สิงหาคม 2556  ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก
 
 

แจ้ง!!! การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันใน 
    - ภาคเช้า รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
    - ภาคบ่าย รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 12.00 - 12.30 น.
 2. เครื่องที่ใช้ในการแข่งขันเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 , Microsoft office 2007 (ใช้เครื่องที่สถานที่แข่งขันจัดให้ )
3. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันตามที่ระบุ ด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ Flash drive)
4. กิจกรรมใดที่ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ หูฟังและไมโครโฟน ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาใช้ในการแข่งขันด้วย
5. เกณฑ์การแข่งขัน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด

 
  แจ้ง!!! หัวข้อการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ระบบe-office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ตั่งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2556  
  ประกาศ !!! โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการประกวดโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเอกสาร เป็นรูปเล่ม ตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม ให้ สพป.พช.2 ที่กลุ่มนิเทศฯ ภายใน 26 สิงหาคม  56 ยกเว้นกลุ่มสาระสังคมฯ ให้ส่งในวันแข่งขัน  และให้โรงเรียนนำโต๊ะสำหรับวางโครงงานไปเอง ในวันแข่งขันด้วย
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

: กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 : 

  : สำนักงานเขตพื้นที่การศึก  ษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 :

    วันที่  29-30 สิงหาคม 2556    ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

     โรงเรียนบ้านดงขวาง  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

     หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

     สำหรับ...ปฐมวัย  แข่งขันวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

: คำสั่งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระ และกำหนดการประชุมคณะกรรมการ :

  ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ .....

  1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 :

      http://www.pbn2.obec.go.th/index_home.html

  2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

      http://www.pbn2.obec.go.th/sornor/index.html

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

: ติดต่อผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ : 

    1. คณิตศาสตร์          นายเทิดชาย สุขโทน  โทร 08-7198-1817

     2. ภาษาไทย           1. นางสาวรินรดา ธนวังศรี โทร 08-8282-2421

                                 2. นางอรจิรา นามวงษา  โทร 08-4778-7487

     3. วิทยาศาสตร์        1. นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์  โทร 08-9194-9535

                                 2.นางพจนา คงสัตรา โทร  08-9707-9165

    4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นายสละ  พาดี  โทร 08-6735-4913

    5. ภาษาต่างประเทศ  1. นางนิชาภัทร  วิลเล่ี่ยมส์  โทร 08-6449-0694

                                 2. นางสาวกวินพัฒน์  ขวัญแน่น  โทร 08-7849-3805

   6. ศิลปะ                  นางสาวสิริทธรา  สายบุญตั้ง  โทร 08-8437-7282

   7. สุขศึกษา พลศึกษา นายสมทรง  ศรีอุดกัน  โทร  08-6440-2419

   8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

       8.1 งานอาชีพ        นายอภิชัย  เริงเลื่อม  โทร  08-9704-0770

       8.2 คอมพิวเตอร์     นางสาวรัตนา  จันทร์สิน  โทร  08-8273-5822

   9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นางอนงค์  รอดแสน  โทร  08-8153-0320

  10. ปฐมวัย                  นางสาวสมประสงค์  ชัยโฉม   โทร  08-7736-0237

  11. การศึกษาเรียนร่วม  นางวราภรณ์  ใบภักดี   โทร  08-9839-1316 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 176
จำนวนทีม 1,564
จำนวนนักเรียน 3,269
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,063
จำนวนกรรมการ 840
ครู+นักเรียน 5,332
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,172
ประกาศผลแล้ว 207/243 (85.19%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 223

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 223

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 223

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 223

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 223

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 223

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 223

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 223
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 0
ทั้งหมด 0
 

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184