หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนสิงหาคม 2556

[ ทั้งหมด   8 ส.ค. 2556   9 ส.ค. 2556   26 ส.ค. 2556   28 ส.ค. 2556   29 ส.ค. 2556   30 ส.ค. 2556   31 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ม.1/1 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ภาษา 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1 29 ส.ค. 2556 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2 29 ส.ค. 2556 09.00-11.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ห้อง หน้าระเบียงอาคารเรือนเทพ 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ห้อง หน้าระเบียงอาคารเรือนเทพ 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ห้อง คอมพิวเตอร์ประถม 29 ส.ค. 2556 09.00 -11.30
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนขวัญ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม 29 ส.ค. 2556 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนแก้ว ห้อง หน้าระเบียงอาคารเรือนแก้ว 29 ส.ค. 2556 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนขวัญ ห้อง หน้าระเบียงอาคารเรือนขวัญ 29 ส.ค. 2556 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนแก้ว ห้อง ห้องประชุมศิริวัฒนา 29 ส.ค. 2556 09.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง หน้าอาคารวันครู 29 ส.ค. 2556 09.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง ห้องประชุม ห้องพักครู 29 ส.ค. 2556 09.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า หอประชุมเอนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 09.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า หอประชุมเอนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4 29 ส.ค. 2556 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5 29 ส.ค. 2556 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 6 29 ส.ค. 2556 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก หอประชุม 29 ส.ค. 2556 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก หอประชุม 29 ส.ค. 2556 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก หอประชุม 29 ส.ค. 2556 09.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมครู 29 ส.ค. 2556 09.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมครู 29 ส.ค. 2556 09.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก หอประชุม 29 ส.ค. 2556 09.00
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 ส.ค. 2556 09.00
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 ส.ค. 2556 09.00
12 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 3 29 ส.ค. 2556 09.00
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1 29 ส.ค. 2556 09.00
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2 29 ส.ค. 2556 09.00
15 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3 29 ส.ค. 2556 09.00
16 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3 29 ส.ค. 2556 09.00
17 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 2 29 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถม ห้อง ป.1/1 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถม ห้อง ป.1/2 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถม ห้อง ป.1/3 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถม ห้อง ป.3 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถม ห้อง ป.4 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถม ห้อง ป.5 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมปลาย ห้อง ม.4 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมปลาย ห้อง ม.5 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 2 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 3 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารมัธยมปลาย ห้อง ม.6 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ใต้ถุนอาคารมัธยมปลาย 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ใต้ถุนอาคารมัธยมปลาย 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ใต้ถุนอาคารมัธยมปลาย 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
20 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
22 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
24 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
26 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
27 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
28 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
29 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง หอประชุม 29 ส.ค. 2556 13.00-16.30
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง หอประชุม 29 ส.ค. 2556 08.30-12.00
32 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอหล่มสัก 29 ส.ค. 2556 08.30-10.00
33 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอหล่มสัก 29 ส.ค. 2556 13.00-15.00
34 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอหล่มสัก 29 ส.ค. 2556 10.00-12.00
35 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอหล่มสัก 29 ส.ค. 2556 15.00 -16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ใต้ถุนอาคารผู้บริหาร (ทิศเหนือ) 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ที่จอดรถด้านหลังอาคารไม้ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ถนนคอนกรีตด้านทิศเหนือ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ถนนคอนกรีตด้านทิศเหนือ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารรวมน้ำใจ (หน้าเสาธง) 29 ส.ค. 2556 09.00-11.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ที่จอดรถด้านหลังอาคารไม้ 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ด้านหลังอาคารผู้บริหาร (ทิศเหนือ) 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ (ถนนเส้นหลัง) 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ด้านหลังอาคารผู้บริหาร (ทิศเหนือ) 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -14.00
11 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -11.00
12 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -14.00
13 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -12.00
14 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -14.00
15 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ส.ค. 2556 13.00 น. -16.00
16 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -12.00
17 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง เวทีอาคารรวมน้ำใจ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
18 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง เวทีอาคารรวมน้ำใจ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
19 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง เวทีอาคารรวมน้ำใจ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
20 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง เวทีอาคารรวมน้ำใจ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5/4 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5/3 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ภาษาจีน 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ภาษาจีน 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สนามบาสเกตบอล 29 ส.ค. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สนามฟุตบอล ด้านทิศตะวันออก 29 ส.ค. 2556 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สนามฟุตบอล ด้านทิศตะวันตก 29 ส.ค. 2556 09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ ห้องประชุม 29 ส.ค. 2556 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ ห้องประชุม 29 ส.ค. 2556 13.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร ป1 ฉ ชั้น 1 ห้อง ห้องสื่อ 29 ส.ค. 2556 09.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 3 ป1 ฉ ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 29 ส.ค. 2556 09.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 3 ป1 ฉ ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 29 ส.ค. 2556 09.00
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร ป1 ข ห้องอนุบาล 29 ส.ค. 2556 09.00
10 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร ป1 ฉ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 29 ส.ค. 2556 09.00
11 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร ป1 ฉ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 29 ส.ค. 2556 09.00
12 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 105 ชั้น 2 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 ส.ค. 2556 09.00
13 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 105 ชั้น 2 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 ส.ค. 2556 09.00
14 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 105 ชั้น 2 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 3 29 ส.ค. 2556 09.00
15 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 002 A ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4 29 ส.ค. 2556 09.00
16 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 002 A ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5 29 ส.ค. 2556 09.00
17 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 002 A ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 6 29 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 08-82735822Sillapa.net
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่nvoการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เชต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184