หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนราวัลย์ ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านบ้านท่าผูประธานกรรมการ
2. นางสาวรินรดา ธนวังศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
3. นายเสถียร พั้วพวงโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางละไม มีแสงแก้วโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ สุริยเมธีกุลโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่างกรรมการ
3. นางปัทมาพรรณ ขันยศโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเทวา พวงคำโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางสีแพ สุดชาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ แก้วไหลมาโรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางดรุณี ภักดีสารโรงเรียนบ้านนาซำประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา พรมคำโรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญน้อมโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ นาพิมพ์โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47ประธานกรรมการ
2. นางรัตติญา บัวละครโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการ
3. นางสาวเครือฟ้า ขวัญน้อมโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง พรมโพธิ์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นางรัตชกรภัทร กองสีโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาววันทนา ธรรมมาธิวัฒน์โรงเรียนบ้านวังบาลประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ยะเสนโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางอาภัสรา บุญแข็งโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ง เจริญทองโรงเรียนบ้านอีเลิศประธานกรรมการ
2. นางนันทนิตย์ ป้อมนารถโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
3. นางสมจิตร ธิกะโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางดาวใจ ชมกลางโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา มูลคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวประภาพร บัวพรวนโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมนา ผิวสานต์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ด้วงพรมโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
3. นางสอนนรินทร์ วงศ์หงษาโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญแข สุภิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเล ประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ดวงพิลาโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการ
3. นางเยาวเรศ กงยนต์โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอารี บัวหลวงโรงเรียนบ้านวังบาลประธานกรรมการ
2. นางทิพย์สุดา บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางสุชาดา มั่นคงดีโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวรัตนา พึ่งวิริยะโรงเรียนบ้านท่ากกแกประธานกรรมการ
2. นางมันทนา สมวันดีโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
3. นางมยุรีย์ จันท้าวโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายทอง บุญจันทร์เชยโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินประธานกรรมการ
2. นางยุพิน สีมากโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาววนิดา หาญรักษ์โรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศรานนท์ มาเมืองโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นายเอนก ทาขาวโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
3. นางอรวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริลักษณ์ จันลาโรงเรียนบ้านวังบาลประธานกรรมการ
2. นางวิมลพร จันทร์มีโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
3. นางสาวตรึงใจ สาพูโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอนันตพร แสนสิ่งโรงเรียนบ้านฝายประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา ตุลสุขโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการ
3. นางพิษณุ สิมมาโรงเรียนบ้านซำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริลักษณ์ จันลาโรงเรียนบ้านวังบาลประธานกรรมการ
2. นางวิมลพร จันทร์มีโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
3. นางสาวตรึงใจ สาพูโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายอนันตพร แสนสิ่งโรงเรียนบ้านฝายประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา ตุลสุขโรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการ
3. นางพิษณุ สิมมาโรงเรียนบ้านซำภูกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางณัฐธิดา ชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ขันทอง โรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
3. นางสาวปรียาณัฐ ภูหงษ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา เป้าทองโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
5. นายผดุงชาติ พาหาโรงเรียนบ้านโป่งสามขากรรมการ
6. นางกุสุมา เหมมั่นโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางณัฐธิดา ชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ขันทอง โรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
3. นางสาวปรียาณัฐ ภูหงษ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา เป้าทองโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
5. นายผดุงชาติ พาหาโรงเรียนบ้านโป่งสามขากรรมการ
6. นางกุสุมา เหมมั่นโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสิริกานต์ มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นายครรชิต โสภาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายธนิต คำผานางโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการ
4. นางปภาดา ทรัพย์อนันต์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นางณพัชญ์ปภา ธราพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสอาด คำพูโรงเรียนบ้านแก่งยาวประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ กังคำ โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางบุญชู อินบัวทองโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
4. นางสังวาล ใหม่สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
5. นายสุวรรณ บุญสายังโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพนม ใบภักดีโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นางณพัชญ์ปภา ธราพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางจารุนันท์ กังคำโรงเรียนบ้านเข้กน้อยกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา คำหนาหนักโรงเรียนบ้านศิลา กรรมการ
5. นายเจษฏาวุฒิ ศิริโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณิกา ศรียาโรงเรียนบ้านวังรูประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ โชคหิรัณยรัศมีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
3. นางนุชนารถ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญเสาร์ มาเบ้าโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ทองสวัสดิ์โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญรัตน์ กายาโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเรวัฒน์ โมจรินทร์โรงเรียนอนุบาลเขาค้อประธานกรรมการ
2. นางกัลยา แดนเมืองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ แสนลีโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร เฉลิมชาติโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางลำยง แพงขะโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา สายัญโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านท่าอิบุญประธานกรรมการ
2. นายปริศร อิเหลาโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
3. นางปราณี พณิชีพโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประวัติ บุญศรีโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดประธานกรรมการ
2. นายอภิโชติ จันทร์แซโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการ
3. นางวิไล วันเมืองครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวรนุช แพงขะโรงเรียนบ้านน้ำก้อประธานกรรมการ
2. นางสาวชัยนาท บุญสวนโรงเรียนบ้านท่าผูกรรมการ
3. นายกฤษณวัฒ มิ่งศรีโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ไชยโยธาโรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายประธานกรรมการ
2. นางศรอนงค์ สิริบริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการ
3. นางเกยูร สีมาโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายธีระยุทธ สายคำทอนโรงเรียนบ้านหนองเลประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ก้านบัวแย่งโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไสว จันอุดรโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ประธานกรรมการ
2. นายอำนวย จูเจียมโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
3. นางมัทธียา กันแสงโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมนัส คำพูโรงเรียนบ้านหนองเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จันทร์ลาโรงเรียนวัดศรีทองกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ สร้อยมีโรงเรียนบ้านฝายวังบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสายยนต์ อินตาคำโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ สิงห์มนต์โรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
3. นายก้องนคร เติมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสวาท สร้อยทองโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วประธานกรรมการ
2. นายธานี เพชรนันท์โรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นายไพทูรย์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัฐ นุชเนื่องโรงเรียนบ้านแก่งยาวประธานกรรมการ
2. นายอนุภาพ พรมอินทร์โรงเรียนบ้านอุ่มกระทาดกรรมการ
3. นายพจพงษ์ เดชมีโรงเรียนบ้านโสกเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีรพล ธิกะโรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47ประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ จันตูมโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านวังก้นหวดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญยงค์ แพงพงษ์มาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากออกประธานกรรมการ
2. นางมาลา นามบุญลือโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ พวงคำโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสรรชัย แก้วกกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นายแซม ทิวคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวอัมพร สุมาลย์กันต์โรงเรียนบ้านฝายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา สันเวียงใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซงประธานกรรมการ
2. นางสุนิษา ศรีสุธรรมโรงเรียนร่องกะถินกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ บุญเรือนโรงเรียนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมนัส ไสลภูมิโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วานิชสมบัติโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกกรรมการ
3. นายนาวี ป้อมนารถโรงเรียนบ้านกกโอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ จันทร์แก่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นางพิพรรษพร รุกขวัฒนกุลโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางสาวพยม คนธาร์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิราพร อยู่สุขโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ ขวัญเงินโรงเรียนบ้านนำ้ชุนกรรมการ
3. นางสาวนิสาชล พลกันฑ์โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอินจันทร์ เทพโพธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นางจงรัตน์ พิมพ์สอนโรงเรียนแก่งโตนกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายบุญวิก สาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่นางามประธานกรรมการ
2. นายชิตชัย อุ่นอกพันธ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางบุปผชาติ คณโฑทองโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางเกสร ทัดเกษรองผ.อ.โรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวทิศารัตน์ แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านแก่งยาวกรรมการ
3. นายวินัย เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางไพรงาม กันแต่งโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ โกบุตรโรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการ
3. นางเบญจมาศ รัตนประภาโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ คำโฉมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล พัฒน์พระพรหมโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นางสาวนารี ปรีดีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ วัฒนพลาศาสตร์โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการ
3. นางสาววรนุช รักษาราษฎร์โรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายชัยวุฒิ สำราญถิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ กัปโกโรงเรียนบ้านวังขอนดูกรรมการ
3. นางปัทมา ชายศรีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายณรงค์วิทย์ พาคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาเลาประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ลอดทอนโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนภกัญจน์ ชมชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายคมเพชร ราชคมโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการ
3. นางสาวจุมรี เกษามูลโรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ จันทร์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเวินประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ พวงคำโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
3. นางมัทนา ผิวสานต์โรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายแสนสุริยา รักเสมอโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ ศรีสวรรค์โรงเรียนบ้านห้วยสวิงกรรมการ
3. นายอร่าม จันทร์ฟูโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ เรืองน้อยโรงเรียนบ้านคองสีฟันประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ด้วงธรรมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. ผศ.ดร.ศิริวรรณ สุขดีอาจารย์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายณัฐพล ประภารัตน์อาจารย์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายอัมพร จันคำนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกรรมการ
6. นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
7. นายถนอม เคนสีโรงเรียนวังเวินพัฒนากรรมการ
8. นางรัตนา เมฆพัฒน์โรงเรียนห้วยสวิงกรรมการ
9. นายนิวัฒน์ เพ็งสายโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศิริวรรณ สุขดีอาจารย์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ เรืองน้อยโรงเรียนบ้านคองสีฟันกรรมการ
3. นายกิตติชัย ด้วงธรรมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายอัมพร จันคำอาจารย์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
6. นายถนอม เคนสีโรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนากรรมการ
7. นายนิวัฒน์ เพ็งสายโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
8. นางรัตนา เมฆพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยสวิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางธนวรรณ อุตม์อ่างโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรมประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัฐ นุชเนื่องโรงเรียนบ้านแก่งยาวกรรมการ
3. นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางนวลอนงค์ สินพรมโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
5. นายชูพงษ์ เมฆพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยสวิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไสว จันอุดรโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ด้วงมูลโรงเรียนบ้านท่าดินแดงกรรมการ
3. นายสงกรานต์ แสงสีดาโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการ
4. นางสาวชนิภรณ์ สันเบ้าโรงเรียนบ้านวัังยาวกรรมการ
5. นางขันทอง ปานันท์โรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเรวัตน์ โมจรินทร์โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม)ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ บุญทับโรงเรียนบ้านหนองอ้อรองประธานกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ น้อยกรมโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ก้านบัวแย่งโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
5. นายสุฤทธิ์ คำเครือโรงเรียนบ้เานห้วยขอนหาดกรรมการ
6. นางสมทรง อินทกนกโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ บุญเพ็งโรงเรียนบ้านวังก้นหวดกรรมการ
8. นายสุริยะ นามวิจิตรโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
9. นายประเทือง จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ แย้มสุขโรงเรียนบ้านวังขอนดู่กรรมการ
11. นายสมจิตร เฮ้าปานโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ คำจริงโรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่างโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรมรองประธานกรรมการ
3. นายมนัส พรรณรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าขามกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ทุดปอโรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยากรรมการ
5. นายไพรัตน์ บุญตาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ถิ่นนารามโรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการ
7. นายเกษมศักดิ์ ชัยบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
8. นายเจษฎา ม่วงจีนโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด)กรรมการ
9. นายทรงวุฒิ คล้ายผาโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
10. นายชนายุทธ อ่างหิรัญโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
11. นายอรรถพล อุดอินทร์โรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางกนกวรรณ ทองศีรีโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย กุงไธสงค์โรงเรียนบ้านดงคล้อกรรมการ
3. นางประภา จันทหอมโรงเรียนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวกองแก้ว พิมพ์คูณโรงเรียนบ้านหนองเลประธานกรรมการ
2. นางสงรานต์ นารีโรงเรียนโป่งช้างกรรมการ
3. นางสาวละมัย พิมเสนโรงเรียนนายาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รูปศรีโรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ อยู่สุขโรงเรียนบ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้านนำ้พุกรรมการ
3. นายวีรวรรธน์ วิวัฒน์พุทธากุลโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาววารี คงปราการโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาดประธานกรรมการ
2. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่านกรรมการ
3. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นายไมตรี ปัญญาโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นายวันชัย สิงห์อำพลโรงเรียนบ้านลานบ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพนม ขวัญเย็นโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อประธานกรรมการ
2. นายแบบใหม่ ฤทธินานนท์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายชีวะ ลีปรีชาโรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายทักษิณ สีใสโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายสายธาร ทิพย์ศรีบุตรโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่229กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ วะยาคำโรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตนประธานกรรมการ
2. นายกู้้เกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
3. นายวณิก ก้อนทองโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสำรวย ทัดสอนโรงเรียนบ้านนำซำประธานกรรมการ
2. นางณัฐนิช บุญจรัสโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกกรรมการ
3. นางทศพร ทองยิ่งโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ขะมานามโรงเรียนบ้านวังเวินประธานกรรมการ
2. นายสุทอน แสวงศารโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางจันทร์หอม ธรรมภาษาโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอรทัยวัลย์ แก่นชาโรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสมคิด วัฒนะโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางศรีสุดา ฮอพิมายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ บัวพรวนโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ มิ่งจันทึกโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสง่า แก้วทองโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเลิศฤทธิ์ ฤทธิ์รอดโรงเรียนวัดศรีทองกรรมการ
3. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายแสนศักดิ์ วาสนาวนิชโรงเรียนอนุบาลเขาค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา บุญสิงห์โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินกรรมการ
3. นางปาริชาติ กันต์แจ่มโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทรงกรด ปานไกรโรงเรียนบ้านช้างตะลูดประธานกรรมการ
2. นางสาววัลภา อินทรชาติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางคมคาย คำดทพโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งเสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรจง เพชระบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายบรรจง เพชรบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายบรรจง เพชรบูรณินโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุรณโชค ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพีระวัตร จันทกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่่างกรรมการ
4. นางสุนิจ แก้วกกโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
7. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพีระวัตร จันทกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่่างกรรมการ
4. นางสุนิจ แก้วกกโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
7. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรวัตร จันทกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่่างกรรมการ
4. นางสุนิจ แก้วกกโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
7. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีรวัตร จันทกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่่างกรรมการ
4. นางสุนิจ แก้วกกโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
7. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพีระวัตร จันทกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่่างกรรมการ
4. นางสุนิจ แก้วกกโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
7. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรวัตร จันทกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่่างกรรมการ
4. นางสุนิจ แก้วกกโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
6. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพีรวัตร จันทกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่่างกรรมการ
4. นางสุนิจ แก้วกกโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
7. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีระวัตร จันทกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
3. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่่างกรรมการ
4. นางสุนิจ แก้วกกโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นายอัสนี พิศมัยโรงเรียนผดุวิทย์กรรมการ
6. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
7. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลยศโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข้กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
5. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
6. นางอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
7. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
8. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนห้วยลานกรรมการ
9. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
5. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
6. นางอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
7. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
8. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการ
9. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
5. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
6. นางอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
7. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
8. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการ
9. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
5. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
6. นางอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
7. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
8. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการ
9. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
5. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
6. นางอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
7. นางจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
8. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการ
9. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
5. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
6. นางอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
7. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
8. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการ
9. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
5. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
6. นางอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
7. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
8. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการ
9. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอมรรัตน์ คำวัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
5. นางปิยนาฎ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
6. นางอัมรินทร์ ฐิติวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
7. นางสาวจิราพร ดวงอุปะโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
8. นางสาวโรจนา แก้วไขแสงโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการ
9. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวิภาพร แซสันเทียะโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา อนันตบุญเอื้อโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม กันตุ่มโรงเรียนบ้านน้ำอ้อยประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ทับสีแก้วโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาดกรรมการ
3. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวนัสสุดา มลพงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านนาแซงประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ แก่นชาโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางสาวอุดมรักษ์ คำก่อโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสำรวล มุ่งงามโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนประธานกรรมการ
2. นายโกมล เสิกภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายบุญมี ทวีทรัพย์โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ยงบุตรโรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางศรีมล เรืองหิรัญโรงเรียนวัดศรีทองกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จันมาโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ พัน์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อประธานกรรมการ
2. นางฐิติชญา ด้วงมาลาโรงเรียนสะเดาะพงมิตรภาพที่229กรรมการ
3. นางชูศรี ศรีจริยาโรงเรียนบ้านแก่งโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพุดทอง กองสังข์โรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางสุทธิลักษณ์ นิลคำโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นางอาภิญญา จันทร์แซโรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา ไตรรักษ์โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา น้อยนนท์โรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการ
3. นางพัชรี ปาศรโรงเรียนบ้านภูปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรพล เทียมเพ็งโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางอัญไอริณทร์ ราชาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นายอรรถพล อุดอินทร์โรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายโอภาส อานพรหมโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางอมรลักษณ์ บุญมาโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
3. นางโสภา เติมพันธุ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบุญฑริก ทัดสอนโรงเรียนบ้านนาซำประธานกรรมการ
2. นางฉลวย จันทร์ชัยภูมิโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางอรทัย คำยิ่งโรงเรียนบ้านตาดกลอยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา บุญมาโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เนาว์แก้วโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางมยุรี บุญนิล โรงเรียนบ้านป่าแกเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ โคตรรักษาโรงเรียนบ้านหนองแม่นาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางหนูกุล แก้วมิตรโรงเรียนโป่งสามขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางมยุรี บุญนิลโรงเรียนบ้านป่าแกเครือประธานกรรมการ
2. นางจรัสพร ฤทธิ์รอดโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางยุพา เขียนเมืองน้อยโรงเรียนบ้านลานบ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิมล เครือคำโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ เชยสุวรรณโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินกรรมการ
3. นางสุปวีณ์ สิทธิโชคโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพูนทรัพย์ สิงหกำโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี นวลจอนโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
3. นางสมนึก สืบกินนอนโรงเรียนบ้านป่าแกเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไพจิตร พลกัณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข สร้อยมีโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางจิตติมา เรืองแสงโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางปราณี สร้อยทองโรงเรียนบ้านร่องบงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านหินกลิ้งกรรมการ
3. นางเพ็ญศิลป์ จันมาโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสรินทร ไตรสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสุชรีย์ บัวอินทร์โรงเรียนบ้านขี้นาคกรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ มงคลโรงเรียนบ้านส้มเลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญหลาย เพลิดภูเขียว โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ปิ่นชาลี โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา คำภีระโรงเรียนบ้านวังมลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเสกสิทธิ์ เหง้ากันหา โรงเรียนบ้านธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายอนุวรรตน์ บัวเรือง โรงเรียนบ้านป่าบง กรรมการ
3. นางสาวกัญญาวีร์ มณีแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวชิระ แก้วเข้ม โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอัญญาพร พรหมประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา)กรรมการ
3. นางสาววนิดา วงศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านซำภูกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ รัตนาโรงเรียนบ้านคลองสีฟันประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกุล บรรเทิงสุข โรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการ
3. นางสาวศศิธร บุญยัง โรงเรียนบ้านห้วยกอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนุสรา ผ้ายผา โรงเรียนบ้านตาดกลอยประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางรัตนา บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ กินรี โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าประธานกรรมการ
2. นายอภิโกสน คำสิงห์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววิชุลดา ขวัญแจ่มโรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต โรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พูลยอดโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
3. นางสาวพัชรียา พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประชัน จีกัน โรงเรียนบ้านทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา บุญทองเถิงโรงเรียนบ้านห้วยลาดกรรมการ
3. นางสุวีร์ดา ปะนิทานะโตโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายขันติ เนาว์แก้วโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ อุประโรงเรียนทิพยาหล่มสักกรรมการ
3. นางสาวชนิตตา ทาชาติ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนพัฒน์ แดงจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ)ประธานกรรมการ
2. นายชลธี มุยคำ โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายพรชัย วัดเย็นโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสักรินทร์ บุญนิลโรงเรียนบ้านหัวนาเลาประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ พิมเสนโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. จ.ส.อ.หญิง ดวงเพ็ญ มลวัง โรงเรียนบ้านหินฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอัครชัย สิงหกำโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ มงคลโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
3. นางสมจิตร อาบสุวรรณ์โรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอัครชัย สิงหกำโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
3. นางสมจิตร อาบสุวรรณ์โรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอัครชัย สิงหกำโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ อินทพรโสภิตโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสมจิตร อาบสุวรรณ์โรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอัครชัย สิงหกำโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เกิดสุขโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
3. นางสมจิตร อาบสุวรรณ์โรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางณัฐนันท์ อั้งน้อยโรงเรียนบ้านซำภูประธานกรรมการ
2. นางนะริน เทพโพธาโรงเรียนบ้านห้วยข่อยกรรมการ
3. นางชินนุฎา ยงยุทธวิชัย โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการ
4. นางพรทิพย์ แสงคำโรงเรียนบ้านตาดกลอย กรรมการ
5. นางดารณี โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางธิดา มาสีจันทร์โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นางอมรา เดชรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางชนิสรา เพชรกันหาโรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
4. นางเตือนใจ กินูญโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นางหวานเย็น หินนนท์โรงเรียนบ้านช้างตะลูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเกริกวุฒิ เดชะคุปต์ โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิตา สารีคำ โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางลักษณา สารีคำโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
4. นางจินดา คำหริ่ง โรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
5. นางนวมินตรา จันทกูล โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุนิจ แก้วกกโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี สิงห์สถิตโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ อักษรโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาศ หาพุทธาโรงเรียนบ้านวังรูประธานกรรมการ
2. นางเอื้ออารีย์ คำอ่างโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางแสงเดือน ศรีธงชัยโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอิทธินันท์ ยายอดโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งประธานกรรมการ
2. นางกนกพร แต้วัฒนาโรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการ
3. นางสาวสุนัน ยาคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่นศึกษานิเทศก์ สพป.พช.2ประธานกรรมการ
2. นางกชนันท์ โนรินทร์โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้ากรรมการ
3. นางธนันญภรณ์ โพธิ์เส็งโรงเรียนเมตตาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสมนึก พุฒจันทร์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ พั้วทาโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
3. นางอารยา สิงห์นนท์โรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสงวน ศรีภาชน์โรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
3. นางสาวส่องนภา สายทองดีโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางละเอียด สาตร์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณจันทร์ ก้อนดีโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการ
3. นางวรรษมนต์ กำเนิดสูงโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนางพรธิภา ตรีถันโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 ประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ทองเยิ้นโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ด้วงพรมโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr.chai Longbiaoโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Feng Hanโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr.Feng Hanโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.chai Longbiaoโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสุพัฒตรา สามนทาโรงเรียนบ้านวังร่อง ประธานกรรมการ
2. นางสุนิต ลาสิงห์โรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
3. นางสุรีพันธุ์ ผดุงกิจโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายสุธี บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางสิราวรรณ โอมคุปต์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางประชา ตรีศรีโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายกิตติชัย ด้วงธรรมโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายนิรศักดิ์ นารีโรงเรียนบ้านปากดุกกรรมการ
3. นางศศิธร คุณกมุทโรงเรียนอุบาลหล่มสักกรรมการ
4. นางขันทอง ปานันท์โรงเรียนบ้านหนองไขว่กรรมการ
5. นางกนกรัตน์ เสมาทองโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเจษฏา หอมจันทร์โรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาวกรรมการ
3. นายอนุชาต บัวพรวนโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
4. นางศศิกานต์ อุชชินโรงเรียนบ้านไร่นางามกรรมการ
5. นางสาวประดับ พลกลางโรงเรียนบ้านซำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทำนอง เสมาทองโรงเรียนบ้านน้ำก้อประธานกรรมการ
2. ว่าที่ัพันตรีวิชชา ขวัญอุ่นโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการ
3. นายอานันท์ หงส์พันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
5. นางสาวมณฑา ทองพัดโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอำนวย คิรินทร์โรงเรียนบ้านวังกวางประธานกรรมการ
2. นายชยวัฒน์ ขันยศโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางพรฐิตา ฤทธิ์รอดโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทพร หอมจันทร์โรงเรียนบ้านนาซำกรรมการ
3. นายเจริญ สมสร้อยโรงเรียนบ้านฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายกันตภณ เบญจานุกรมโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิศ เฉยเกิดโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
3. นางบุษดี สิรินันทเกตุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสมคิด บุญแจ้งโรงเรียนบ้านร่องกระถินประธานกรรมการ
2. นางรัตนพร เมฆพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยสวิงกรรมการ
3. นางเนียรวิภา สมภักดีโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ ตันอุดมโรงเรียนบ้านน้ำชุนประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ สินพรมโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
3. นางปราณี ธูปหอมโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางลำดวน นักดนตรีโรงเรียนบ้านภูผักไซ่ประธานกรรมการ
2. นางประไพ สิงห์เวินโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดกรรมการ
3. นางจงจิตร แก้วเบี่ยงโรงเรียนบ้านท่าผูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ชำนาญโรงเรียนบ้านโจะโหวะประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว ทองสิทธิ์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางสาวรพีพรรณ วันพุธโรงเรียนอนุบาลหล่มสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางจงกลนี อินดีคำโรงเรียนบ้านวังเวินประธานกรรมการ
2. นางศรีพรรณ ก้อนสมบัติโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
3. นายอำพันธ์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางมิ่งลักษณ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางอุษา พิมพาพันธ์โรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
3. นางวิไลภรณ์ คำมั่นโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ คำแท่งโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยกร สิงห์เสโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 29กรรมการ
3. นางวราภรณ์ สากระจายโรงเรียนบ้านห้วยคนทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางชวลิดา วงศ์ผันโรงเรียนบ้านหนองไขว่ประธานกรรมการ
2. นายประมวล ไชยโคตรโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นางสาวศิริจันทร์ ภักดีโตโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางรัชนีย์ ด้วงมูลโรงเรียนบ้านท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นางจำรัส นวลศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
3. นางลักขณา จากยางโทนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางทิพพาวรรณ มังคลาภรณ์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ ธรรมสอนโรงเรียนบ้านโจะโหวะกรรมการ
3. นายวรวุฒิ พันธุ์ประทุมวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางวรรณนภา เรืองเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสนามทรายกรรมการ
3. นางบุษบา หอมจันทร์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา แซ่โกโรงเรียนบ้านธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร พุทธาโรงเรียนบ้านหินโง่นกรรมการ
3. นางสาวกัญจนพร เหลืองแดงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสมใจ ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านดอนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลรัตน์ สุวรรณาโรงเรียนเพชรอนันต์กรรมการ
3. นางสมปอง ราษีโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุคนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าประธานกรรมการ
2. นางพาฝัน วงกลมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
3. นางทิพวรรณ เริงเลื่อมโรงเรียนบ้านท่าโกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางลำแพน มงคลโรงเรียนบ้านนาเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวนางสาวสมใจ พุทธาโรงเรียนเอื้ออังกูรกรรมการ
3. นางสำเนียง แก้วเพิ่มโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลักษณา พรหมพลโรงเรียนบ้านหลักด่าน ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ อักษร โรงเรียนบ้านท่าโก กรรมการ
3. นางกานต์กมล สังข์ทองโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ศรียาโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางวศินี อุ่นเรือนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
3. นางเตือนใจ เหมือนช้างโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางลักษณา พรหมพลโรงเรียนบ้านหลักด่าน ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ อักษรโรงเรียนบ้านท่าโก กรรมการ
3. นางกานต์กมล สังข์ทอง โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางลักษณา พรหมพลโรงเรียนบ้านหลักด่านประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ อักษรโรงเรียนบ้านท่าโก กรรมการ
3. นางกานต์กมล สังข์ทอง โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร แสงเสนา โรงเรียนวัดทุ่งธงไชยประธานกรรมการ
2. นางวรรณิศา ศรีเภาโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึกกรรมการ
3. นายสิริกานต์ มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ วะยาคำโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลพร จันทร์มีโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
3. นางพรรณทิพา ตุลสุข โรงเรียนบ้านหินฮาว กรรมการ
4. นายพนม ใบภักดีโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ วะยาคำโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลพร จันทร์มีโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่ากรรมการ
3. นางพรรณทิพา ตุลสุข โรงเรียนบ้านหินฮาว กรรมการ
4. นายพนม ใบภักดีโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูพัฒน์ ไกรลาศโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ จันดาหอม โรงเรียนบ้านฝายวังบอน กรรมการ
3. นางเบญจพร อุทัยรัตน์โรงเรียนบ้านกกโอกรรมการ
4. นางนภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองไขว่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูพัฒน์ ไกรลาศโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ จันดาหอมโรงเรียนบ้านฝายวังบอน กรรมการ
3. นางเบญจพร อุทัยรัตน์โรงเรียนบ้านกกโอกรรมการ
4. นางนภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองไขว่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรัสศรี วะยาคำโรงเรียนบ้านท่ากกแก ประธานกรรมการ
2. นางกานกนิษฐ์ หมื่นเดช โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ จินดาเงินโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
4. นายเรืองวิทย์ จันทร์คำโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ด้วงธรรมโรงเรียนบ้านโสก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ จันแก่นโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ทีแสงแดงโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางจันทร์หอม ธรรมภาษาโรงเรียนวังรูกรรมการ
4. นายแบบใหม่ ฤทธินานนท์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ จันแก่นโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ทีแสงแดงโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางจันทร์หอม ธรรมภาษาโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
4. นายแบบใหม่ ฤทธินานนท์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ จันแก่นโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ทีแสงแดงโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางจันทร์หอม ธรรมภาษาโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
4. นายแบบใหม่ ฤทธินานนท์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ จันแก่นโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ทีแสงแดงโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางจันทร์หอม ธรรมภาษาโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
4. นายแบบใหม่ ฤทธินานนท์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ จันแก่นโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ทีแสงแดงโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางจันทร์หอม ธรรมภาษาโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
4. นายแบบใหม่ ฤทธินานนท์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจเร บัวหลวงโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
2. นางถาวร เดชธรรมรงค์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจเร บัวหลวงโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
2. นางถาวร เดชธรรมรงค์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจเร บัวหลวงโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
2. นางถาวร เดชธรรมรงค์โรงเรียนสงเปลือยกรรมการ
3. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสันต์ จำปาแดงโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
2. นายพีรยุทธ น้อยกรมโรงเรียนบ้านน้ำครั่งกรรมการ
3. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
4. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสันต์ จำปาแดงโรงเรียนบ้านวังบาลกรรมการ
2. นายพีรยุทธ น้อยกรมโรงเรียนน้ำครั่งกรรมการ
3. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยกรรมการ
4. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฉลอม รอดทอนโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
2. นายชาญชัย จันทรวิวัฒน์โรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
3. นายอรรถพล อุดอินทร์โรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เพ็งสายโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
5. นายอิสราพงศ์ ฮวดพรมโรงเรียนบ้านสักหลงกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุวรรณ มลพงษ์พันธ์โรงเรียนบานตาดข่าพัฒนากรรมการ
2. นายชัยวรรณ เนาว์แก้วโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการ
3. นางสุกัญญา จันตูมโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นางกาญจนา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านท่าอิบุญกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปลัด สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
2. นางอารีย์ ทองคำโรงเรียนบ้านวังรูกรรมการ
3. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุรษ น้อยศรีโรงเรียนบ้านฟองใต้กรรมการ
2. นางขนิษฐา อุมาลีโรงเรียนบ้านน้ำก้อกรรมการ
3. นางภรชนัส ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
4. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพบูลย์ ทองคำโรงเรียนบ้านฝายนาแซงกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพบูลย์ ทองคำโรงเรียนบ้านฝายนาแซงกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคฑาวุฒิ ตุลสุขโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
2. นายสถิตย์ ฟักฟูมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ วะยาคำโรงเรียนบ้านน้ำชุนกรรมการ
4. นายสมัยพร ภักดีโรงเรียนบ้านวังร่องกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 08-82735822Sillapa.net
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่nvoการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เชต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184