หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 103 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 12 19 14
2 071 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 1 5 2
3 158 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 11 30 19
4 121 โรงเรียนบ้านกกกะบก 3 4 3
5 019 โรงเรียนบ้านกกโอ 8 32 12
6 090 โรงเรียนบ้านกลาง 6 12 8
7 018 โรงเรียนบ้านขี้นาค 0 0 0
8 064 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 3 6 5
9 063 โรงเรียนบ้านจางวาง 2 2 2
10 086 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 10 20 16
11 087 โรงเรียนบ้านซำภู 5 11 8
12 129 โรงเรียนบ้านซำม่วง 7 16 8
13 011 โรงเรียนบ้านดงขวาง 9 19 9
14 130 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 3 5 3
15 135 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 2 9 3
16 085 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 43 102 63
17 152 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 4 6 4
18 082 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 25 45 29
19 032 โรงเรียนบ้านตาดกลอย 13 26 15
20 044 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 6 9 7
21 033 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 2 3 2
22 123 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 15 21 20
23 024 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 21 44 29
24 155 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 15 31 17
25 028 โรงเรียนบ้านท่ากกแก 1 1 1
26 060 โรงเรียนบ้านท่าขาม 20 34 24
27 023 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 15 26 20
28 126 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 19 26 20
29 139 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 2 5 4
30 099 โรงเรียนบ้านท่าผู 2 4 3
31 133 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 7 28 12
32 030 โรงเรียนบ้านท่าโก 5 16 8
33 079 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 14 24 19
34 066 โรงเรียนบ้านนครเดิด 1 3 2
35 088 โรงเรียนบ้านนาซำ 0 0 0
36 153 โรงเรียนบ้านนายาว 10 24 14
37 069 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 4 7 4
38 077 โรงเรียนบ้านนาแซง 3 7 3
39 001 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1 6 3
40 101 โรงเรียนบ้านน้ำขอบ 2 2 2
41 020 โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง 2 2 2
42 041 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 0 0 0
43 012 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 16 27 22
44 047 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 6 6 6
45 092 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 6 20 10
46 095 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 3 3 3
47 017 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 4 6 5
48 068 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 2 2 2
49 004 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย 1 10 2
50 178 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก 0 0 0
51 143 โรงเรียนบ้านบึง 4 4 4
52 137 โรงเรียนบ้านบุ่ง 3 9 6
53 070 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 41 97 53
54 038 โรงเรียนบ้านปากดุก 2 2 2
55 035 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 1 3 2
56 073 โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน 5 6 5
57 051 โรงเรียนบ้านปากออก 6 11 6
58 096 โรงเรียนบ้านป่าบง 13 28 19
59 106 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 9 29 10
60 157 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 11 24 18
61 002 โรงเรียนบ้านฝาย 27 48 34
62 142 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 1 1 1
63 021 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน 8 15 9
64 080 โรงเรียนบ้านพร้าว 2 3 2
65 134 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 4 10 4
66 015 โรงเรียนบ้านภูปูน 2 4 2
67 100 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 8 18 11
68 094 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 6 8 7
69 067 โรงเรียนบ้านร่องดู่ 2 2 2
70 113 โรงเรียนบ้านร่องบง 0 0 0
71 061 โรงเรียนบ้านลานบ่า 4 4 4
72 132 โรงเรียนบ้านวังกวาง 18 31 22
73 062 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 1 5 2
74 031 โรงเรียนบ้านวังขอน 0 0 0
75 122 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 2 5 2
76 016 โรงเรียนบ้านวังบาล 22 50 23
77 131 โรงเรียนบ้านวังมล 10 20 12
78 040 โรงเรียนบ้านวังยาว 20 36 25
79 145 โรงเรียนบ้านวังรู 17 35 24
80 128 โรงเรียนบ้านวังร่อง 28 44 32
81 109 โรงเรียนบ้านวังเวิน 4 15 9
82 026 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 2 4 2
83 065 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1 2 2
84 046 โรงเรียนบ้านศิลา 23 48 32
85 048 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 34 68 53
86 159 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 16 33 25
87 149 โรงเรียนบ้านสักหลง 0 0 0
88 037 โรงเรียนบ้านส้มเลา 2 4 4
89 107 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
90 074 โรงเรียนบ้านหนองคัน 0 0 0
91 146 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 26 16
92 112 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1 1 1
93 003 โรงเรียนบ้านหนองปลา 7 11 9
94 098 โรงเรียนบ้านหนองยาว 7 12 7
95 154 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 4 5 4
96 042 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 4 6 5
97 054 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 0 0 0
98 102 โรงเรียนบ้านหนองเล 4 7 5
99 160 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 8 14 12
100 093 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 2 2
101 007 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 16 39 25
102 115 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
103 138 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 28 56 33
104 111 โรงเรียนบ้านหวาย 0 0 0
105 072 โรงเรียนบ้านหัวนา 7 10 8
106 104 โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 3 4 3
107 105 โรงเรียนบ้านหัวนาเลาสาขาไร่นาเจริญ 0 0 0
108 114 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 4 7 4
109 097 โรงเรียนบ้านหินฮาว 6 10 7
110 055 โรงเรียนบ้านหินโง่น 5 19 6
111 056 โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาสักง่า 0 0 0
112 144 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 5 7 5
113 141 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 15 51 25
114 151 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 9 21 14
115 050 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 5 10 5
116 052 โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาซำบุ่น 0 0 0
117 076 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 0 0 0
118 148 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 13 40 21
119 058 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 3 9 5
120 039 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 25 58 30
121 140 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 30 53 41
122 010 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 15 47 19
123 118 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 6 21 12
124 083 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 18 56 32
125 084 โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย 0 0 0
126 125 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 23 44 26
127 136 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 4 19 7
128 027 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 7 14 10
129 029 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 8 8 8
130 124 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 2 2
131 089 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 7 14 11
132 057 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 5 23 6
133 147 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 29 63 44
134 078 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 13 21 13
135 022 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 15 20 15
136 150 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 23 37 28
137 120 โรงเรียนบ้านแก่งยาว 2 4 2
138 091 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 34 73 45
139 119 โรงเรียนบ้านโคกมน 34 76 52
140 081 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 21 40 27
141 008 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 5 4
142 117 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 0 0 0
143 053 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 0 0 0
144 179 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา สาขาโคกใหม่ 0 0 0
145 036 โรงเรียนบ้านโสก 0 0 0
146 013 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 4 6 5
147 034 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 3 7 3
148 059 โรงเรียนบ้านไร่นางาม 2 7 4
149 014 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 3 7 5
150 110 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 5 12 5
151 116 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 5 7 5
152 049 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 4 7 5
153 043 โรงเรียนวัดศรีทอง 6 16 6
154 006 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 5 15 10
155 045 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 17 27 21
156 127 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 16 33 19
157 025 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 15 27 21
158 108 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 33 79 53
159 156 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 38 102 64
160 075 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 7 9 8
161 174 โรงเรียนนราทิพย์พิทยา 0 0 0
162 175 โรงเรียนบูรณวิทยา 9 30 15
163 164 โรงเรียนผดุงวิทย์ 40 102 62
164 170 โรงเรียนพอจิตวิทยา 0 0 0
165 171 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 11 18 12
166 177 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 11 34 11
167 167 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 0 0 0
168 165 โรงเรียนหยกฟ้า 0 0 0
169 163 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 16 25 20
170 176 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 19 23 19
171 168 โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ 0 0 0
172 172 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 22 46 28
173 162 โรงเรียนเมตตาวิทยา 30 41 30
174 166 โรงเรียนเมตตาศึกษา 2 9 2
175 173 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 12 19 13
176 169 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 2 4 2
รวม 1564 3269 2063
5332

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 08-82735822Sillapa.net
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่nvoการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เชต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184