หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนสิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายภูวนาท มูลเขียน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นางชื่นจิต เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นายสลับ ชมพลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นางกันยารัตน์ เหมฤดี นักวิชการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 น.ส.รินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นางอัสรินทร์นาฏ สังข์ปทีป รอง ผอ. โรงเรียนบ้านเข็กน้อย คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางคนึงนิจ บุญเกิด ครู โรงเรียนบ้านโจะโหวะ คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 น.ส.ขวัญจิตร ทองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางธนิดา อุตม์อ่าง ครู โรงเรียนบ้านฝาย คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางชลธิชา ชัยวิชิต ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นายอนันต์ นามทองต้น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นายอุปถัมภ์ ขวัญลอย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นายสถิตย์ จีนประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นายสัมฤทธิ์ คงมา ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ นักทรัพยากรบุคคล สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 น.ส.นงนุช ลาคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 นางวรรณพร ผิวสานต์ นักวิชาการการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นายสถิตย์ ฟักฟูม ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศ ศาสนาและวัฒนธรรม
27 นางรัชนี วงศ์วาณิชวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศ ศาสนาและวัฒนธรรม
28 นายสุมิตร ฤๅชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศ ศาสนาและวัฒนธรรม
29 นางพรยุพิน กาศเกษม นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศ ศาสนาและวัฒนธรรม
30 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศ ศาสนาและวัฒนธรรม
31 นางจงเหรียญ หล้ามี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศ ศาสนาและวัฒนธรรม
32 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
33 นางมลธิรา จันทร์มูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
34 นางสาวกฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
35 นายสลับ ชมพลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
36 นายสมเดช วงศ์อ่อนตา ผู้อำนวยการ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
37 น.ส.สิริทธรา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
38 นายเสกสรรค์ สีใส รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงาน)
39 นายสลับ ชมพลมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงาน)
40 นายพิชิตพล โสประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงาน)
41 นายอภิชัย เริงเลื่อม ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงาน)
42 นายจุน คำมา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
43 นางมลธิรา จันทร์มูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
44 น.ส.วิลาวัณย์ ลายหีด ลูกจ้าง ICT คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
45 น.ส.รัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
46 นายสมพงษ์ พวงคำ ผอ. โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
47 นายประชัน จันทร์แปลก นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
48 น.ส.พจนีย์ พรหมบุญตา ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
49 นายสลับ ชมพลมา ผอ. โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
50 นายประสิทธิ์ นวลเมือง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
51 น.ส.กนกพร จันทรสุกรี ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
52 นายประวัติ ยงบุตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
53 นางสุพัตรา กองเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
54 นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
55 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
56 นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
57 น.ส.กวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
58 นางแน่งน้อย เสาวรัจ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
59 นางศรีชา คำพา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
61 นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
62 นางอนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
63 นายวรพล อุทัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
64 นางกรองแก้ว อินแนน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
65 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
66 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
67 นายเขมภณ กาญจนาชนะชน ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
68 นางวิไล วันเมือง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
69 น.ส.ฐิติชญา พุทธา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๕ คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
70 นายถนอม อารีสุก ครู โรงเรียนเมตตาวิทยา คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
71 น.ส.กชพร แก้วกิ่งจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบึง คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
72 นายชาญณรงค์ บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
73 นายวิรัตน์ พาอั้ง ครู โรงเรียนบ้านท่าขาม คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
74 น.ส.ศิริวรรณ อุประ ครู โรงเรียนทิพยาหล่มสัก คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
75 นายสุชิน หมู่เจริญทรัพย์ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
76 นางทิพวรรณ มังคลาภรณ์ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
77 นางวิไลภรณ์ คำมั่น ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
78 นางเกษร ทัดเกษ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
79 นางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
80 นายประสิทธิ์ นวลเมือง นักการฯ โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
81 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
82 นายสุรธอม พาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
83 นายปรีชา ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
84 นายสุริยะ นามวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
85 นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
86 นายสุรศักดิ์ เริงเลื่อม รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
87 นางสุมิตรา เวชเฟื่อง ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
88 นางศศิธร คุณมุท ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
89 นางรักษิณา รักษาบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
90 นายสุรชาติ แดงคง ช่างไฟฟ้า 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
91 นางสุวรรณา แปววัง ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
92 นายสมเจตต์ ยองแย้ม นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
93 นางแดง พุ่มพินิจ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
94 นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
95 นางอัมพร พุทธา ครู โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
96 นางวัชรินทร์ จีนประสพ ครู โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
97 นางณิชาภา พรมคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
98 นายเกรียงศักดิ์ ไตรวิทย์เมธี นักการฯ โรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
99 น.ส.รัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการดูแลระบบการจัดการการแข่งขันทางเว็บไซต์
100 น.ส.วิลาวัลย์ ลายหีด ลูกจ้าง ICT คณะกรรมการดูแลระบบการจัดการการแข่งขันทางเว็บไซต์
101 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการดูแลระบบการจัดการการแข่งขันทางเว็บไซต์
102 นายประวัติ ยงบุตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
103 นางสุพัตรา กองเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
104 น.ส.กัลตนา บุญณรงค์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
105 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
106 นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
107 น.ส.กวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
108 น.ส.สิริทธรา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
109 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
110 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
111 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
112 นางสาวรินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
113 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
114 นางสาวสิริทธรา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
115 นางสาวพัชรียา พิมพ์สิงห์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
116 นางสาววิลาวัลย์ ลายหีด ลูกจ้าง ICT สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
117 นายธีรวัฒน์ สิทธิวงษ์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
118 นางสาวสุทธาทิพย์ บุญขันธ์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
119 นายโกวิทย์ ฝ่ายเทศ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านน้ำก้อ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
120 นางสาวพรปวีณ์ สังขทีป จ้างธุรการโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
121 นายไกรสร ชีพอุดม อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
122 นางสาวเฉลิมขวัญ จันดาลี อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านดงขวาง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
123 นายภราดร สาตรี อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านหนองไขว่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
124 นางสาวมาติกา มหาปัญญาวงศ์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
125 นายสุรณรงค์ แก้วประสงค์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
126 นางสาวธนพร ชัยศรี อัตราจ้างธุรการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
127 นายภักดิ์พร แสนพรม อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านอีเลิศ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
128 นางสาวอริศรา บุตรเวียงพันธ์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
129 นางสาวกาญจนา จันเทียน อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านโจะโหวะ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
130 นางสาวกิ่งแก้ว สุขเง่า อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านคลองสีฟัน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
131 นางสาวนภาพร ปราชม อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านหินฮาว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
132 นางสาวเกตมณี พิมพ์คูณ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
133 นางสาวภิญญุพัชญ์ สิงหะ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านวังมล เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
134 นางสาวกิตญา ยอดคง อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านน้ำชุน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
135 นางสาวจิตรา พลเยี่ยม อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านท่าข้าม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
136 นางสาวสุรัตน์วดี กะรินตา อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
137 นางสาวอรทัย สีใสสงค์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
138 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
139 นายวิชัย จันกัน พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผลทางเว็บไซต์
140 นายอนันต์ นามทองต้น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
141 นายเสกสรรค์ สีใส รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
142 นายประวัติ ยงบุตร ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
143 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
144 นายภูวนาท มูลเขียน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
145 นายจุน คำมา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
146 นายสำราญ บุตรอำมาตย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
147 ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
148 นายวรพล อุทัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
149 นางแน่งน้อย เสาวรัจ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
150 นายอุปถัมภ์ ขวัญลอย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
151 นายจงเหรียญ หล้ามี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
152 น.ส.สมประสงค์ ชัยโฉม ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
153 นางอนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
154 นายอภิชัย เริงเลื่อม ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
155 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
156 นายสมทรง ศรีอุดกัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
157 น.ส.รัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
158 น.ส.รินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
159 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
160 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
161 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
162 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
163 นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
164 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
165 น.ส.กวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
166 น.ส.สิริทธรา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 08-82735822Sillapa.net
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่nvoการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เชต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184