สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านดงน้ำเดื่อ 22 17 2 2 41
2 ผดุงวิทย์ 22 11 3 4 36
3 อนุบาลหล่มเก่า 22 5 4 2 31
4 บ้านบุ่งคล้า 18 6 4 9 28
5 บ้านเข็กน้อย 18 6 3 0 27
6 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 16 9 6 4 31
7 เมตตาวิทยา 16 6 3 5 25
8 บ้านศิลา 16 3 2 2 21
9 บ้านสงเปลือย 15 10 4 4 29
10 อนุบาลสุภาพพิทยา 15 4 0 0 19
11 บ้านแก่งโตน 14 9 7 4 30
12 บ้านห้วยลาด 14 9 4 3 27
13 เมตตาชนูปถัมภ์ 13 2 2 5 17
14 บ้านโคกมน 12 5 6 5 23
15 บ้านห้วยหญ้าเครือ 11 3 3 5 17
16 บ้านเหล่าหญ้า 10 5 2 6 17
17 บ้านวังบาล 10 4 0 7 14
18 บ้านโจะโหวะ 9 4 1 5 14
19 บ้านทุ่งสมอ 9 4 0 2 13
20 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 9 3 2 2 14
21 บ้านวังร่อง 8 11 4 5 23
22 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 8 4 6 6 18
23 บ้านทับเบิกร่วมใจ 8 2 4 6 14
24 บ้านหลักด่าน 7 9 5 7 21
25 บ้านห้วยสวิง 7 5 2 4 14
26 บ้านวังรู 7 5 2 1 14
27 บ้านวังกวาง 7 4 3 3 14
28 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 7 3 2 3 12
29 บ้านนายาว 7 2 1 0 10
30 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 7 0 2 1 9
31 บ้านฝาย 6 14 3 3 23
32 บ้านห้วยระหงส์ 6 7 5 7 18
33 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 6 5 2 2 13
34 บ้านทรัพย์สว่าง 6 5 1 2 12
35 บ้านธารทิพย์ 6 5 0 3 11
36 ชุมชนบ้านติ้ว 6 5 0 1 11
37 บ้านหนองไขว่ 6 4 3 3 13
38 บ้านห้วยกะโปะ 6 2 4 3 12
39 บ้านห้วยน้ำขาว 6 2 2 3 10
40 บ้านท่าช้าง 5 8 4 2 17
41 บ้านช้างตะลูด 5 5 0 0 10
42 อนุบาลน้ำหนาว 5 4 3 4 12
43 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 5 3 0 0 8
44 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 5 2 2 6 9
45 บ้านห้วยลาน 5 1 1 6 7
46 บ้านดงขวาง 5 0 2 2 7
47 บ้านซำภู 5 0 0 0 5
48 บ้านวังยาว 4 6 5 5 15
49 บ้านน้ำชุน 4 6 3 1 13
50 บ้านหนองบัว 4 5 3 4 12
51 บ้านห้วยขอนหาด 4 3 0 2 7
52 บ้านป่าบง 4 2 5 0 11
53 บ้านป่าแกเครือ 4 2 1 2 7
54 บ้านกกโอ 4 2 1 1 7
55 บ้านท่าอิบุญ 4 1 2 0 7
56 บ้านห้วยอีจีน 4 1 1 1 6
57 บ้านหนองยาว 4 1 1 1 6
58 บ้านหินฮาว 4 1 0 1 5
59 บ้านท่าโก 4 1 0 0 5
60 วัดทุ่งธงไชย 4 0 1 0 5
61 บ้านตาดกลอย 3 4 3 3 10
62 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 3 4 3 1 10
63 บ้านท่าขาม 3 3 4 10 10
64 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 3 3 2 2 8
65 บูรณวิทยา 3 3 2 1 8
66 บ้านท่าข้าม 3 2 6 4 11
67 บ้านวังมล 3 2 3 2 8
68 บ้านฝายวังบอน 3 1 4 0 8
69 บ้านบึง 3 1 0 0 4
70 บ้านเหมืองแบ่ง 2 9 3 0 14
71 ฤทัยทิพย์ 2 7 1 1 10
72 บ้านภูผักไซ่ 2 5 0 1 7
73 บ้านน้ำพุ 2 2 2 0 6
74 บ้านอีเลิศ 2 2 1 2 5
75 วัดหนองปลาซิว 2 2 1 0 5
76 ไทยรัฐวิทยา 25 2 2 0 3 4
77 บ้านวังเวิน 2 2 0 0 4
78 บ้านซำม่วง 2 1 3 1 6
79 บ้านหนองแม่นา 2 1 2 3 5
80 บ้านหนองปลา 2 1 1 3 4
81 บ้านตาดข่าพัฒนา 2 1 1 2 4
82 บ้านห้วยสนามทราย 2 0 2 2 4
83 บ้านหินกลิ้ง 2 0 0 2 2
84 บ้านห้วยผักกูด 2 0 0 1 2
85 บ้านท่าดินแดง 2 0 0 0 2
86 บ้านห้วยไร่ 2 0 0 0 2
87 บ้านพร้าว 2 0 0 0 2
88 บ้านร่องกะถิน 1 5 0 0 6
89 เอื้ออังกูรวิทยา 1 3 4 3 8
90 บ้านห้วยกอก 1 3 0 1 4
91 บ้านหัวนา 1 2 1 2 4
92 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 1 2 0 0 3
93 บ้านห้วยข่อย 1 1 3 0 5
94 บ้านกลาง 1 1 2 2 4
95 บ้านอุ่มกะทาด 1 1 2 0 4
96 วัดศรีจันดาธรรม 1 1 1 1 3
97 บ้านหนองเล 1 1 1 1 3
98 บ้านโสกเดื่อ 1 1 1 1 3
99 บ้านบุ่ง 1 1 1 0 3
100 เมตตาศึกษา 1 1 0 0 2
101 บ้านกกกะบก 1 0 2 0 3
102 บ้านห้วยหินลับ 1 0 1 2 2
103 บ้านวังขอนดู่ 1 0 1 0 2
104 บ้านร่องดู่ 1 0 1 0 2
105 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 1 0 0 0 1
106 บ้านท่ากกแก 1 0 0 0 1
107 บ้านวังก้นหวด 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองบัวแก้ว 1 0 0 0 1
109 บ้านปากห้วยขอนแก่น 1 0 0 0 1
110 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 1 0 0 0 1
111 บ้านดอนสว่าง 0 4 0 0 4
112 บ้านปากออก 0 3 1 1 4
113 วัดศรีทอง 0 2 3 1 5
114 บ้านน้ำดุกเหนือ 0 2 2 2 4
115 บ้านหินโง่น 0 2 2 0 4
116 บ้านหนองสว่าง 0 2 0 2 2
117 บ้านดงทิพย์ 0 2 0 0 2
118 บ้านไร่นางาม 0 2 0 0 2
119 ศรีไพรวิทยา 0 1 3 4 4
120 บ้านฟองใต้ 0 1 2 1 3
121 บ้านลานบ่า 0 1 2 1 3
122 บ้านโนนทอง 0 1 2 0 3
123 บ้านคลองสีฟัน 0 1 2 0 3
124 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 0 1 1 3 2
125 บ้านหนองอ้อ 0 1 1 2 2
126 บ้านนาแซง 0 1 1 1 2
127 บ้านน้ำสร้าง 0 1 1 1 2
128 บ้านปากดุก 0 1 1 0 2
129 บ้านน้ำอ้อม 0 1 0 3 1
130 บ้านดงคล้อ 0 1 0 2 1
131 บ้านนาเกาะ 0 1 0 1 1
132 บ้านท่าผู 0 1 0 1 1
133 บ้านวังเวินพัฒนา 0 1 0 1 1
134 บ้านหนองใหญ่ 0 1 0 1 1
135 บ้านแก่งยาว 0 1 0 1 1
136 แก้วนิมิตวิทยา 0 1 0 1 1
137 บ้านนครเดิด 0 1 0 0 1
138 บ้านน้ำก้อ 0 1 0 0 1
139 บ้านฝายนาแซง 0 1 0 0 1
140 บ้านปากห้วยด่าน 0 0 3 2 3
141 บ้านจางวาง 0 0 2 0 2
142 บ้านน้ำครั่ง 0 0 2 0 2
143 บ้านส้มเลา 0 0 2 0 2
144 บ้านหัวนาเลา 0 0 1 2 1
145 บ้านใหม่วิทยา 0 0 1 2 1
146 บ้านน้ำขอบ 0 0 1 1 1
147 บ้านน้ำอ้อย 0 0 1 1 1
148 บ้านภูปูน 0 0 0 1 0
149 บ้านน้ำเฮี้ย 0 0 0 0 0
150 บ้านวังโป่ง 0 0 0 0 0
รวม 596 394 246 273 1,509

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184