สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านดงน้ำเดื่อ 22 17 2 2 41
2 ผดุงวิทย์ 22 11 3 4 36
3 อนุบาลหล่มเก่า 22 5 4 2 31
4 บ้านบุ่งคล้า 18 6 4 9 28
5 เมตตาวิทยา 16 6 3 5 25
6 บ้านศิลา 16 3 2 2 21
7 บ้านสงเปลือย 15 10 4 4 29
8 อนุบาลสุภาพพิทยา 15 4 0 0 19
9 บ้านแก่งโตน 14 9 7 4 30
10 เมตตาชนูปถัมภ์ 13 2 2 5 17
11 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 12 9 6 4 27
12 บ้านโคกมน 12 5 6 5 23
13 บ้านห้วยลาด 11 7 4 3 22
14 บ้านห้วยหญ้าเครือ 11 3 3 5 17
15 บ้านเหล่าหญ้า 10 5 2 6 17
16 บ้านเข็กน้อย 10 5 2 0 17
17 บ้านวังบาล 10 4 0 7 14
18 บ้านโจะโหวะ 9 4 1 5 14
19 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 9 3 2 2 14
20 บ้านทุ่งสมอ 9 3 0 2 12
21 บ้านวังร่อง 8 11 4 5 23
22 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 8 4 6 6 18
23 บ้านทับเบิกร่วมใจ 8 2 4 6 14
24 บ้านห้วยสวิง 7 5 2 4 14
25 บ้านวังกวาง 7 4 3 3 14
26 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 7 3 2 3 12
27 บ้านนายาว 7 2 1 0 10
28 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 7 0 2 1 9
29 บ้านฝาย 6 14 3 3 23
30 บ้านหลักด่าน 6 8 4 7 18
31 บ้านห้วยระหงส์ 6 7 5 7 18
32 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 6 5 2 2 13
33 บ้านทรัพย์สว่าง 6 5 1 2 12
34 บ้านธารทิพย์ 6 5 0 3 11
35 ชุมชนบ้านติ้ว 6 5 0 1 11
36 บ้านหนองไขว่ 6 4 3 3 13
37 บ้านห้วยกะโปะ 6 2 4 3 12
38 บ้านห้วยน้ำขาว 6 2 2 3 10
39 บ้านท่าช้าง 5 8 4 2 17
40 อนุบาลน้ำหนาว 5 4 3 4 12
41 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 5 3 0 0 8
42 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 5 2 2 6 9
43 บ้านวังรู 5 2 2 1 9
44 บ้านห้วยลาน 5 1 1 6 7
45 บ้านดงขวาง 5 0 2 2 7
46 บ้านซำภู 5 0 0 0 5
47 บ้านวังยาว 4 6 5 5 15
48 บ้านน้ำชุน 4 6 3 1 13
49 บ้านหนองบัว 4 5 3 4 12
50 บ้านช้างตะลูด 4 4 0 0 8
51 บ้านห้วยขอนหาด 4 3 0 2 7
52 บ้านป่าบง 4 2 5 0 11
53 บ้านป่าแกเครือ 4 2 1 2 7
54 บ้านกกโอ 4 2 1 1 7
55 บ้านท่าอิบุญ 4 1 2 0 7
56 บ้านห้วยอีจีน 4 1 1 1 6
57 บ้านหนองยาว 4 1 1 1 6
58 บ้านหินฮาว 4 1 0 1 5
59 บ้านท่าโก 4 1 0 0 5
60 วัดทุ่งธงไชย 4 0 1 0 5
61 บ้านตาดกลอย 3 4 3 3 10
62 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 3 4 3 1 10
63 บ้านท่าขาม 3 3 4 10 10
64 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 3 3 2 2 8
65 บูรณวิทยา 3 3 2 1 8
66 บ้านท่าข้าม 3 2 6 4 11
67 บ้านวังมล 3 2 3 2 8
68 บ้านฝายวังบอน 3 1 4 0 8
69 บ้านบึง 3 1 0 0 4
70 ฤทัยทิพย์ 2 7 1 1 10
71 บ้านภูผักไซ่ 2 5 0 1 7
72 บ้านน้ำพุ 2 2 2 0 6
73 บ้านอีเลิศ 2 2 1 2 5
74 วัดหนองปลาซิว 2 2 1 0 5
75 ไทยรัฐวิทยา 25 2 2 0 3 4
76 บ้านวังเวิน 2 2 0 0 4
77 บ้านซำม่วง 2 1 3 1 6
78 บ้านหนองแม่นา 2 1 2 3 5
79 บ้านหนองปลา 2 1 1 3 4
80 บ้านตาดข่าพัฒนา 2 1 1 2 4
81 บ้านห้วยสนามทราย 2 0 2 2 4
82 บ้านหินกลิ้ง 2 0 0 2 2
83 บ้านห้วยผักกูด 2 0 0 1 2
84 บ้านท่าดินแดง 2 0 0 0 2
85 บ้านพร้าว 2 0 0 0 2
86 บ้านเหมืองแบ่ง 1 8 3 0 12
87 บ้านร่องกะถิน 1 5 0 0 6
88 เอื้ออังกูรวิทยา 1 3 4 3 8
89 บ้านห้วยกอก 1 3 0 1 4
90 บ้านหัวนา 1 2 1 2 4
91 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 1 2 0 0 3
92 บ้านห้วยข่อย 1 1 3 0 5
93 บ้านกลาง 1 1 2 2 4
94 บ้านอุ่มกะทาด 1 1 2 0 4
95 บ้านหนองเล 1 1 1 1 3
96 บ้านโสกเดื่อ 1 1 1 1 3
97 เมตตาศึกษา 1 1 0 0 2
98 บ้านกกกะบก 1 0 2 0 3
99 บ้านห้วยหินลับ 1 0 1 2 2
100 วัดศรีจันดาธรรม 1 0 1 1 2
101 บ้านวังขอนดู่ 1 0 1 0 2
102 บ้านร่องดู่ 1 0 1 0 2
103 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 1 0 0 0 1
104 บ้านวังก้นหวด 1 0 0 0 1
105 บ้านปากห้วยขอนแก่น 1 0 0 0 1
106 บ้านห้วยไร่ 1 0 0 0 1
107 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 1 0 0 0 1
108 บ้านดอนสว่าง 0 4 0 0 4
109 บ้านปากออก 0 3 1 1 4
110 วัดศรีทอง 0 2 3 1 5
111 บ้านน้ำดุกเหนือ 0 2 2 2 4
112 บ้านหินโง่น 0 2 2 0 4
113 บ้านหนองสว่าง 0 2 0 2 2
114 บ้านดงทิพย์ 0 2 0 0 2
115 บ้านไร่นางาม 0 2 0 0 2
116 ศรีไพรวิทยา 0 1 3 4 4
117 บ้านฟองใต้ 0 1 2 1 3
118 บ้านลานบ่า 0 1 2 1 3
119 บ้านโนนทอง 0 1 2 0 3
120 บ้านคลองสีฟัน 0 1 2 0 3
121 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 0 1 1 3 2
122 บ้านหนองอ้อ 0 1 1 2 2
123 บ้านนาแซง 0 1 1 1 2
124 บ้านน้ำสร้าง 0 1 1 1 2
125 บ้านบุ่ง 0 1 1 0 2
126 บ้านปากดุก 0 1 1 0 2
127 บ้านน้ำอ้อม 0 1 0 3 1
128 บ้านดงคล้อ 0 1 0 2 1
129 บ้านนาเกาะ 0 1 0 1 1
130 บ้านท่าผู 0 1 0 1 1
131 บ้านวังเวินพัฒนา 0 1 0 1 1
132 บ้านหนองใหญ่ 0 1 0 1 1
133 บ้านแก่งยาว 0 1 0 1 1
134 แก้วนิมิตวิทยา 0 1 0 1 1
135 บ้านนครเดิด 0 1 0 0 1
136 บ้านน้ำก้อ 0 1 0 0 1
137 บ้านฝายนาแซง 0 1 0 0 1
138 บ้านปากห้วยด่าน 0 0 3 2 3
139 บ้านจางวาง 0 0 2 0 2
140 บ้านน้ำครั่ง 0 0 2 0 2
141 บ้านส้มเลา 0 0 2 0 2
142 บ้านหัวนาเลา 0 0 1 2 1
143 บ้านใหม่วิทยา 0 0 1 2 1
144 บ้านน้ำขอบ 0 0 1 1 1
145 บ้านน้ำอ้อย 0 0 1 1 1
146 บ้านภูปูน 0 0 0 1 0
147 บ้านน้ำเฮี้ย 0 0 0 0 0
148 บ้านวังโป่ง 0 0 0 0 0
รวม 572 383 244 273 1,472

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184