สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเข็กน้อย 13 3 4 20 18 6 3 0 27
2 อนุบาลหล่มเก่า 12 11 3 26 22 5 4 2 31
3 บ้านดงน้ำเดื่อ 9 7 7 23 22 17 2 2 41
4 ผดุงวิทย์ 9 6 6 21 22 11 3 4 36
5 บ้านบุ่งคล้า 9 2 1 12 18 6 4 9 28
6 บ้านห้วยลาด 7 4 3 14 14 9 4 3 27
7 บ้านสงเปลือย 7 3 3 13 15 10 4 4 29
8 บ้านทุ่งสมอ 7 2 3 12 9 4 0 2 13
9 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 6 5 1 12 16 9 6 4 31
10 อนุบาลสุภาพพิทยา 6 4 1 11 15 4 0 0 19
11 เมตตาชนูปถัมภ์ 5 6 4 15 13 2 2 5 17
12 เมตตาวิทยา 5 2 1 8 16 6 3 5 25
13 บ้านแก่งโตน 4 7 4 15 14 9 7 4 30
14 บ้านโคกมน 4 5 1 10 12 5 6 5 23
15 บ้านห้วยสวิง 4 3 4 11 7 5 2 4 14
16 บ้านห้วยลาน 4 2 0 6 5 1 1 6 7
17 บ้านวังรู 4 1 3 8 7 5 2 1 14
18 บ้านวังบาล 4 0 5 9 10 4 0 7 14
19 บ้านห้วยหญ้าเครือ 3 6 1 10 11 3 3 5 17
20 บ้านวังร่อง 3 3 2 8 8 11 4 5 23
21 บ้านฝาย 3 3 2 8 6 14 3 3 23
22 บ้านห้วยกะโปะ 3 3 0 6 6 2 4 3 12
23 บ้านศิลา 3 2 6 11 16 3 2 2 21
24 บ้านหลักด่าน 3 2 4 9 7 9 5 7 21
25 บ้านนายาว 3 2 0 5 7 2 1 0 10
26 บ้านทับเบิกร่วมใจ 3 1 3 7 8 2 4 6 14
27 วัดทุ่งธงไชย 3 1 0 4 4 0 1 0 5
28 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 3 0 1 4 7 0 2 1 9
29 บ้านโจะโหวะ 2 5 2 9 9 4 1 5 14
30 บ้านห้วยน้ำขาว 2 3 0 5 6 2 2 3 10
31 บ้านช้างตะลูด 2 1 1 4 5 5 0 0 10
32 บ้านห้วยอีจีน 2 1 0 3 4 1 1 1 6
33 บ้านท่าโก 2 1 0 3 4 1 0 0 5
34 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 2 0 2 4 6 5 2 2 13
35 อนุบาลน้ำหนาว 2 0 2 4 5 4 3 4 12
36 บ้านหินฮาว 2 0 1 3 4 1 0 1 5
37 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 2 0 0 2 3 4 3 1 10
38 บูรณวิทยา 2 0 0 2 3 3 2 1 8
39 บ้านวังเวิน 2 0 0 2 2 2 0 0 4
40 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 7 1 9 9 3 2 2 14
41 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 1 4 1 6 8 4 6 6 18
42 บ้านป่าบง 1 3 2 6 4 2 5 0 11
43 บ้านวังกวาง 1 3 0 4 7 4 3 3 14
44 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1 2 1 4 7 3 2 3 12
45 ชุมชนบ้านติ้ว 1 2 0 3 6 5 0 1 11
46 บ้านเหล่าหญ้า 1 1 3 5 10 5 2 6 17
47 บ้านท่าช้าง 1 1 2 4 5 8 4 2 17
48 บ้านวังมล 1 1 2 4 3 2 3 2 8
49 บ้านห้วยระหงส์ 1 1 1 3 6 7 5 7 18
50 บ้านดงขวาง 1 1 1 3 5 0 2 2 7
51 บ้านน้ำชุน 1 1 1 3 4 6 3 1 13
52 บ้านทรัพย์สว่าง 1 1 0 2 6 5 1 2 12
53 บ้านกกโอ 1 1 0 2 4 2 1 1 7
54 บ้านน้ำพุ 1 1 0 2 2 2 2 0 6
55 บ้านซำม่วง 1 1 0 2 2 1 3 1 6
56 บ้านห้วยสนามทราย 1 1 0 2 2 0 2 2 4
57 บ้านห้วยผักกูด 1 1 0 2 2 0 0 1 2
58 บ้านท่าดินแดง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
59 บ้านห้วยไร่ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
60 บ้านซำภู 1 0 4 5 5 0 0 0 5
61 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1 0 1 2 5 2 2 6 9
62 บ้านวังยาว 1 0 1 2 4 6 5 5 15
63 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 4 5 3 4 12
64 บ้านบุ่ง 1 0 1 2 1 1 1 0 3
65 เมตตาศึกษา 1 0 1 2 1 1 0 0 2
66 บ้านท่าข้าม 1 0 0 1 3 2 6 4 11
67 บ้านหนองแม่นา 1 0 0 1 2 1 2 3 5
68 เอื้ออังกูรวิทยา 1 0 0 1 1 3 4 3 8
69 บ้านกลาง 1 0 0 1 1 1 2 2 4
70 วัดศรีจันดาธรรม 1 0 0 1 1 1 1 1 3
71 บ้านวังขอนดู่ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
72 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านท่ากกแก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านวังก้นหวด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองบัวแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านเหมืองแบ่ง 0 3 1 4 2 9 3 0 14
77 บ้านธารทิพย์ 0 2 3 5 6 5 0 3 11
78 บ้านห้วยขอนหาด 0 2 3 5 4 3 0 2 7
79 บ้านตาดกลอย 0 2 1 3 3 4 3 3 10
80 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 1 4 5 5 3 0 0 8
81 บ้านหนองไขว่ 0 1 3 4 6 4 3 3 13
82 บ้านบึง 0 1 2 3 3 1 0 0 4
83 บ้านหนองปลา 0 1 2 3 2 1 1 3 4
84 ฤทัยทิพย์ 0 1 1 2 2 7 1 1 10
85 บ้านอีเลิศ 0 1 1 2 2 2 1 2 5
86 บ้านตาดข่าพัฒนา 0 1 1 2 2 1 1 2 4
87 บ้านหินกลิ้ง 0 1 1 2 2 0 0 2 2
88 บ้านดอนสว่าง 0 1 1 2 0 4 0 0 4
89 บ้านอุ่มกะทาด 0 1 0 1 1 1 2 0 4
90 บ้านห้วยหินลับ 0 1 0 1 1 0 1 2 2
91 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านโนนทอง 0 1 0 1 0 1 2 0 3
93 บ้านท่าขาม 0 0 4 4 3 3 4 10 10
94 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 0 0 2 2 3 3 2 2 8
95 วัดหนองปลาซิว 0 0 2 2 2 2 1 0 5
96 ไทยรัฐวิทยา 25 0 0 2 2 2 2 0 3 4
97 บ้านร่องกะถิน 0 0 2 2 1 5 0 0 6
98 บ้านหินโง่น 0 0 2 2 0 2 2 0 4
99 บ้านป่าแกเครือ 0 0 1 1 4 2 1 2 7
100 บ้านท่าอิบุญ 0 0 1 1 4 1 2 0 7
101 บ้านหนองยาว 0 0 1 1 4 1 1 1 6
102 บ้านภูผักไซ่ 0 0 1 1 2 5 0 1 7
103 บ้านพร้าว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 บ้านหัวนา 0 0 1 1 1 2 1 2 4
105 บ้านห้วยข่อย 0 0 1 1 1 1 3 0 5
106 บ้านหนองเล 0 0 1 1 1 1 1 1 3
107 ศรีไพรวิทยา 0 0 1 1 0 1 3 4 4
108 บ้านหนองอ้อ 0 0 1 1 0 1 1 2 2
109 บ้านฝายวังบอน 0 0 0 0 3 1 4 0 8
110 บ้านห้วยกอก 0 0 0 0 1 3 0 1 4
111 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
112 บ้านโสกเดื่อ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
113 บ้านกกกะบก 0 0 0 0 1 0 2 0 3
114 บ้านร่องดู่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
115 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านปากออก 0 0 0 0 0 3 1 1 4
117 วัดศรีทอง 0 0 0 0 0 2 3 1 5
118 บ้านน้ำดุกเหนือ 0 0 0 0 0 2 2 2 4
119 บ้านหนองสว่าง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
120 บ้านดงทิพย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
121 บ้านไร่นางาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
122 บ้านฟองใต้ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
123 บ้านลานบ่า 0 0 0 0 0 1 2 1 3
124 บ้านคลองสีฟัน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
125 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 1 3 2
126 บ้านนาแซง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
127 บ้านน้ำสร้าง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
128 บ้านปากดุก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 1 0 3 1
130 บ้านดงคล้อ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
131 บ้านนาเกาะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
132 บ้านท่าผู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
133 บ้านวังเวินพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
135 บ้านแก่งยาว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
136 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
137 บ้านนครเดิด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านน้ำก้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านฝายนาแซง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านปากห้วยด่าน 0 0 0 0 0 0 3 2 3
141 บ้านจางวาง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
142 บ้านน้ำครั่ง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
143 บ้านส้มเลา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
144 บ้านหัวนาเลา 0 0 0 0 0 0 1 2 1
145 บ้านใหม่วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 2 1
146 บ้านน้ำขอบ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
147 บ้านน้ำอ้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
148 บ้านภูปูน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านน้ำเฮี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 บ้านวังโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 207 164 153 524 596 394 246 273 1,236

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184