สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหล่มเก่า 12 11 3 26 22 5 4 2 31
2 บ้านดงน้ำเดื่อ 9 7 7 23 22 17 2 2 41
3 ผดุงวิทย์ 9 6 6 21 22 11 3 4 36
4 บ้านบุ่งคล้า 9 2 1 12 18 6 4 9 28
5 บ้านสงเปลือย 7 3 3 13 15 10 4 4 29
6 อนุบาลสุภาพพิทยา 6 4 1 11 15 4 0 0 19
7 บ้านทุ่งสมอ 6 2 3 11 9 3 0 2 12
8 บ้านเข็กน้อย 6 2 2 10 10 5 2 0 17
9 เมตตาชนูปถัมภ์ 5 6 4 15 13 2 2 5 17
10 เมตตาวิทยา 5 2 1 8 16 6 3 5 25
11 บ้านแก่งโตน 4 7 4 15 14 9 7 4 30
12 บ้านโคกมน 4 5 1 10 12 5 6 5 23
13 บ้านห้วยสวิง 4 3 4 11 7 5 2 4 14
14 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 4 3 1 8 12 9 6 4 27
15 บ้านห้วยลาด 4 2 3 9 11 7 4 3 22
16 บ้านห้วยลาน 4 2 0 6 5 1 1 6 7
17 บ้านวังบาล 4 0 5 9 10 4 0 7 14
18 บ้านห้วยหญ้าเครือ 3 6 1 10 11 3 3 5 17
19 บ้านวังร่อง 3 3 2 8 8 11 4 5 23
20 บ้านฝาย 3 3 2 8 6 14 3 3 23
21 บ้านห้วยกะโปะ 3 3 0 6 6 2 4 3 12
22 บ้านศิลา 3 2 6 11 16 3 2 2 21
23 บ้านนายาว 3 2 0 5 7 2 1 0 10
24 บ้านทับเบิกร่วมใจ 3 1 3 7 8 2 4 6 14
25 บ้านหลักด่าน 3 1 3 7 6 8 4 7 18
26 วัดทุ่งธงไชย 3 1 0 4 4 0 1 0 5
27 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 3 0 1 4 7 0 2 1 9
28 บ้านโจะโหวะ 2 5 2 9 9 4 1 5 14
29 บ้านห้วยน้ำขาว 2 3 0 5 6 2 2 3 10
30 บ้านห้วยอีจีน 2 1 0 3 4 1 1 1 6
31 บ้านท่าโก 2 1 0 3 4 1 0 0 5
32 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 2 0 2 4 6 5 2 2 13
33 อนุบาลน้ำหนาว 2 0 2 4 5 4 3 4 12
34 บ้านหินฮาว 2 0 1 3 4 1 0 1 5
35 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 2 0 0 2 3 4 3 1 10
36 บูรณวิทยา 2 0 0 2 3 3 2 1 8
37 บ้านวังเวิน 2 0 0 2 2 2 0 0 4
38 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 7 1 9 9 3 2 2 14
39 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 1 4 1 6 8 4 6 6 18
40 บ้านป่าบง 1 3 2 6 4 2 5 0 11
41 บ้านวังกวาง 1 3 0 4 7 4 3 3 14
42 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1 2 1 4 7 3 2 3 12
43 ชุมชนบ้านติ้ว 1 2 0 3 6 5 0 1 11
44 บ้านเหล่าหญ้า 1 1 3 5 10 5 2 6 17
45 บ้านท่าช้าง 1 1 2 4 5 8 4 2 17
46 บ้านวังมล 1 1 2 4 3 2 3 2 8
47 บ้านห้วยระหงส์ 1 1 1 3 6 7 5 7 18
48 บ้านดงขวาง 1 1 1 3 5 0 2 2 7
49 บ้านน้ำชุน 1 1 1 3 4 6 3 1 13
50 บ้านช้างตะลูด 1 1 1 3 4 4 0 0 8
51 บ้านทรัพย์สว่าง 1 1 0 2 6 5 1 2 12
52 บ้านกกโอ 1 1 0 2 4 2 1 1 7
53 บ้านน้ำพุ 1 1 0 2 2 2 2 0 6
54 บ้านซำม่วง 1 1 0 2 2 1 3 1 6
55 บ้านห้วยสนามทราย 1 1 0 2 2 0 2 2 4
56 บ้านห้วยผักกูด 1 1 0 2 2 0 0 1 2
57 บ้านท่าดินแดง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านซำภู 1 0 4 5 5 0 0 0 5
59 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1 0 1 2 5 2 2 6 9
60 บ้านวังยาว 1 0 1 2 4 6 5 5 15
61 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 4 5 3 4 12
62 เมตตาศึกษา 1 0 1 2 1 1 0 0 2
63 บ้านท่าข้าม 1 0 0 1 3 2 6 4 11
64 บ้านหนองแม่นา 1 0 0 1 2 1 2 3 5
65 เอื้ออังกูรวิทยา 1 0 0 1 1 3 4 3 8
66 บ้านกลาง 1 0 0 1 1 1 2 2 4
67 บ้านวังขอนดู่ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
68 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านวังก้นหวด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านธารทิพย์ 0 2 3 5 6 5 0 3 11
71 บ้านห้วยขอนหาด 0 2 3 5 4 3 0 2 7
72 บ้านตาดกลอย 0 2 1 3 3 4 3 3 10
73 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 1 4 5 5 3 0 0 8
74 บ้านหนองไขว่ 0 1 3 4 6 4 3 3 13
75 บ้านบึง 0 1 2 3 3 1 0 0 4
76 บ้านหนองปลา 0 1 2 3 2 1 1 3 4
77 ฤทัยทิพย์ 0 1 1 2 2 7 1 1 10
78 บ้านอีเลิศ 0 1 1 2 2 2 1 2 5
79 บ้านตาดข่าพัฒนา 0 1 1 2 2 1 1 2 4
80 บ้านหินกลิ้ง 0 1 1 2 2 0 0 2 2
81 บ้านเหมืองแบ่ง 0 1 1 2 1 8 3 0 12
82 บ้านดอนสว่าง 0 1 1 2 0 4 0 0 4
83 บ้านอุ่มกะทาด 0 1 0 1 1 1 2 0 4
84 บ้านห้วยหินลับ 0 1 0 1 1 0 1 2 2
85 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านห้วยไร่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านโนนทอง 0 1 0 1 0 1 2 0 3
88 บ้านท่าขาม 0 0 4 4 3 3 4 10 10
89 บ้านวังรู 0 0 3 3 5 2 2 1 9
90 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 0 0 2 2 3 3 2 2 8
91 วัดหนองปลาซิว 0 0 2 2 2 2 1 0 5
92 ไทยรัฐวิทยา 25 0 0 2 2 2 2 0 3 4
93 บ้านร่องกะถิน 0 0 2 2 1 5 0 0 6
94 บ้านหินโง่น 0 0 2 2 0 2 2 0 4
95 บ้านป่าแกเครือ 0 0 1 1 4 2 1 2 7
96 บ้านท่าอิบุญ 0 0 1 1 4 1 2 0 7
97 บ้านหนองยาว 0 0 1 1 4 1 1 1 6
98 บ้านภูผักไซ่ 0 0 1 1 2 5 0 1 7
99 บ้านพร้าว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
100 บ้านหัวนา 0 0 1 1 1 2 1 2 4
101 บ้านห้วยข่อย 0 0 1 1 1 1 3 0 5
102 บ้านหนองเล 0 0 1 1 1 1 1 1 3
103 ศรีไพรวิทยา 0 0 1 1 0 1 3 4 4
104 บ้านหนองอ้อ 0 0 1 1 0 1 1 2 2
105 บ้านบุ่ง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
106 บ้านฝายวังบอน 0 0 0 0 3 1 4 0 8
107 บ้านห้วยกอก 0 0 0 0 1 3 0 1 4
108 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
109 บ้านโสกเดื่อ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
110 บ้านกกกะบก 0 0 0 0 1 0 2 0 3
111 วัดศรีจันดาธรรม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
112 บ้านร่องดู่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
113 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านปากออก 0 0 0 0 0 3 1 1 4
115 วัดศรีทอง 0 0 0 0 0 2 3 1 5
116 บ้านน้ำดุกเหนือ 0 0 0 0 0 2 2 2 4
117 บ้านหนองสว่าง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
118 บ้านดงทิพย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 บ้านไร่นางาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 บ้านฟองใต้ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
121 บ้านลานบ่า 0 0 0 0 0 1 2 1 3
122 บ้านคลองสีฟัน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
123 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 1 3 2
124 บ้านนาแซง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
125 บ้านน้ำสร้าง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
126 บ้านปากดุก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
127 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 1 0 3 1
128 บ้านดงคล้อ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
129 บ้านนาเกาะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
130 บ้านท่าผู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
131 บ้านวังเวินพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
132 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
133 บ้านแก่งยาว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
135 บ้านนครเดิด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านน้ำก้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านฝายนาแซง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านปากห้วยด่าน 0 0 0 0 0 0 3 2 3
139 บ้านจางวาง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
140 บ้านน้ำครั่ง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
141 บ้านส้มเลา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
142 บ้านหัวนาเลา 0 0 0 0 0 0 1 2 1
143 บ้านใหม่วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 2 1
144 บ้านน้ำขอบ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
145 บ้านน้ำอ้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
146 บ้านภูปูน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านน้ำเฮี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 บ้านวังโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 155 150 489 572 383 244 273 1,199

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184