งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนสิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มเก่า 1. เด็กหญิงลลิตา    แก้วเบี่ยง
2. เด็กชายชนะพงษ์    ภู่อ่อน
1. นางปภาดา    ทรัพย์อนันต์
2. นางสาวพจนีย์    พรหมบุญตา
2 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำหนาว 1. เด็กหญิงอาทิตยาพร    คำลุน
2. เด็กหญิงเกตวดี    ขวัญพุก
1. นายชาญณรงค์    บุญเรือง
3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาติ้วห้วยไร่ 1. เด็กชายทัตธน    พาทา
2. เด็กชายวิรัช    ติ๊บเหล็ก
1. นางราตรี    วงศ์อ่อนตา
4 โรงเรียนบ้านวังมล ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝายบุญหลง 1. เด็กหญิงกุลิสรา    คำศรี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    พาหา
1. นางกาญจนา    คำภีระ
5 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำชุน 1. เด็กหญิงศรัญญา    พิมประไพ
2. เด็กชายอนุรักษ์    พิมประไพ
1. นายขันติ    เนาว์แก้ว
2. นางสุมาลี    ทองสวัสดิ์
6 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวางหลักด่าน 1. เด็กหญิงมรุกัญญา    ขวัญแจ่ม
2. เด็กหญิงพุทธิดา    พันสอน
1. นางขนิษฐา    บุญทองเถิง
2. นางสาวนงเยาว์    ลีราช
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งสนเข็ก 1. เด็กชายอมร    ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงวนิดา    แซ่ย่าง
1. นางรัตนา    บุญเรือง
8 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาค้อ 1. เด็กชายภานุพงศ์    พรมสินธิ์
2. เด็กชายฉลัดดา    อนันต์เอื้อ
1. นางสาวชนิตตา    ทาชาติ
2. นางอาภรณ์    ศรีบุญเรือง
9 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มสักตาลเดี่ยว 1. เด็กหญิงพจณิชา    บุตรดา
2. เด็กชายปิยฉัตร    ทองเวียง
1. นางสาวนิชาภัทร    ปานมี
2. นางศรีวรรณ    อุประ
10 โรงเรียนฤทัยทิพย์ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกลางช้างตะลูด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กิแมน
2. เด็กชายเจษนิภัทร์    ภู่ดัด
1. นางสาวพัชรินทร์    มีผล
2. นางพัฒนา    ชัยบูรณ์
11 โรงเรียนบ้านฝาย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำก้อหนองไขว่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์    วงศ์สุริยะ
2. เด็กชายศุภณัฐ    ยินดีขันธ์
1. นายเจริญ    สมสร้อย
2. นายโกวิทย์    ฝ่ายเทศ
12 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังบาล 1. เด็กชายทินกร    แทนพรมมา
2. เด็กชายณัฐพล    ดาจันทา
1. นางมะลิวัลย์    อานพรหม
13 โรงเรียนบ้านวังยาว ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากช่อง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ริดจันทร์
2. เด็กชายพีรภาส    มารอด
1. นางประภาพรรณ    ผมเพ็ชร
2. นายอดุลย์    ขุนนนท์
14 โรงเรียนบ้านศิลา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาตาดกลอย 1. เด็กชายพงศ์ฐนิต    อิสริยเกษม
2. เด็กชายวีรภัทร    วังคีรี
1. นางนริศรา    สุวรรณชาติ
15 โรงเรียนบ้านหัวนา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมือง 1. เด็กชายสามารถ    สุขมา
2. เด็กชายพัฒนพงศ์    อินกานอน
1. นายบุญเจียม    ปิ่นตามูล
16 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินเกาะแซง 1. เด็กชายอาณากร    แก้วตา
2. เด็กชายธนภัทร    บุญเมฆ
1. นายศรีศักดิ์    กงยนต์
17 โรงเรียนบ้านหินฮาว ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหินฮาวนาซำ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    จันทิมา
2. เด็กชายรนกร    คำวันสี
1. นายวัชระพงษ์    แพงทอง
2. จ.ส.อ.หญิง ดวงเพ็ญ    มลวัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................