รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนสิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยศปัญญา
 
1. นางเดือนแรม  นันทะเกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงศริญญา  วันทิ
 
1. นางน้ำผึ้ง  โตจั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1. เด็กหญิงหยาดฟ้า  บัวแดง
 
1. นางสุมิตรา  เวชเฟื่อง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1. เด็กหญิงอรอุมา  ตรีกุล
 
1. นางนงเยาว์  นาพิมพ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงวีนัสรา  คงเจริญ
 
1. นางสาวสุมนา  ผิวสานต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. นางสาวสุรวี  สายแก้วเกิด
 
1. นางอารี  บัวหลวง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงนิรินทนา  พลกลาง
 
1. นางมะลิ  พรรณขาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ดีทุ่ง
 
1. นางบุญยดา  สีสายคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ขานสมดี
 
1. นางอารี  บัวหลวง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สุดทะหลวง
 
1. นางน้ำผึ้ง  พรมโพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วยศ
2. เด็กหญิงนิภาพร  ไชยแก้ว
 
1. นางนงเยาว์  นาพิมพ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงศรัญญา  ตุทุมมี
2. นางสาวเกศราภรณ์   สิมจันทึก
 
1. นางสาวพัชรียา  พิมพ์สิงห์
2. นางอุไรรัตน์  แก้วไหลมา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงลักษิกา  ดวงพิลา
 
1. นางวลัยพร  ใจวงค์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงแคทรียา  แก้วภาพ
 
1. นางบุญชู  กมลเสถียร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กชายสิทธิสาร   จันทคีรี
 
1. นายศรานนท์   มาเมือง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงราช
2. เด็กหญิงบุญญาวัลย์  จันโท
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ยอดคำ
 
1. นางสาวชุติพัฒน์  จันทร์พิลา
2. นางสาวปภัสรา   อินทร์กอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เนื่องจากจันทร์
2. เด็กหญิงพรพิมล    ศรีวิชี
3. เด็กหญิงภัคจิรา   อินการทุม
 
1. นางสาวจิตนภา   คำหนาหนัก
2. นางสุรีย์    มูลเขียน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  อินแนน
2. เด็กหญิงปรเมศร์  น้ำฉ่ำ
3. เด็กหญิงมุกมณี  หาหล้า
 
1. นางสาวดาวใจ  ไพรทอง
2. นางสาวสุรีรัตน์  อัตขันต์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กหญิงปรารถนา  ขาวเทศ
2. เด็กหญิงวิไลพร  คลังสิน
3. เด็กหญิงอรอุมา  อุ่นบุญ
 
1. นางสาวประดับ  พลกลาง
2. นางพิษณุ  สิมมา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายณพิชญ์   ถาวรศักดิ์
2. เด็กชายธนดล   ภูมิประเทศ
 
1. นางสาวผกามาศ  หางาม
2. นายพนม  ใบภักดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายปรีชา  มารอด
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ไชยสิน
 
1. นางสาวปรียาณัฐ  ภูหงษ์
2. นางสมเสลา   ขุนนนท์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายนนธวัช  กิตติวิโรจน์
 
1. นางวันดี  ตรีสอน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริภัทร  ปาสะบุตร
 
1. นางไพรินทร์  จันทร์แดง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กชายศุภชัย  แสงสิทธิ์
 
1. นางกอบแก้ว  จำคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงคีตกานต์  แก้งเบี่ยง
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  คงประโดน
3. เด็กหญิงอริสา  หันธนู
 
1. นางจรวยพร  พรหมราช
2. นางอรหทัย  จันทร์แจ่ม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  เบ้าอาสา
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ทองเสี่ยน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กล้าหาญ
 
1. นายปริศร  อิเหลา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงจันทนิภา  คำนิมิตร
2. เด็กหญิงพิชญา  ชะลอ
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ก้อนเทียน
 
1. นางพัชรพร  เทพปัญญา
2. นางละเมียด  ไหวดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กหญิงพิไรพร   แซ่เฮอ
2. เด็กชายอนุชา   บัวจันทร์
3. เด็กชายเทวารัณย์   บำรุงฤทธิ์
 
1. นางจารุวรรณ  อินวรรณ์
2. นายวิวรรธน์  อินวรรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงลักษิกา  ติดโนน
2. เด็กชายวรฤทธิ์  แสนเมือง
3. เด็กหญิงเมขลา  สุเมธาวิรกุล
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  กายา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กชายจิราพัชร  มากคำ
2. เด็กชายนันธพล  มั่นทอง
3. เด็กหญิงภัทรภร  ก้านบัว
 
1. นายสัมฤทธิ์  คงมา
2. นางสุวรรณี  น้อยวัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงนันทวัน   จันทร์คุ้ม
2. เด็กหญิงพุตธิตา   คำสิงห์
3. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์   คำแพ
 
1. นายวัชระ  คำตื้อ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์   เรือนมงคล
2. เด็กหญิงพันทิวา   บัวพิทักษ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ดอนแพง
 
1. นายวัชระ  คำตื้อ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กชายอภิชิต  แก้วเกียน
2. เด็กชายอิทธิพล  พิพศ
 
1. นางวิไล  วันเมือง
2. นายสัมฤทธิ์  คงมา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  เรืองฉาย
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  มูลณี
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวโสมสวย  ก่ำคำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กชายกฤษดา  หมื่นเดช
2. เด็กชายปกรณ์  มุ่งต่อกิจ
 
1. นางจินตนา  นนทะโคตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 1. เด็กชายธณพล  นวลยนต์
2. เด็กชายศิลปกรณ์  แสนแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์  ภูมิใหญ่
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1. เด็กชายดนัย   สอนอ่อน
2. เด็กชายนิธิ   มิ่งเมือง
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
2. นายสุบัน  สมภักดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายพีรภาส  เปดดา
2. เด็กชายภควรรธ  ความเพียร
 
1. นางสาวเข็มพร  ศรีบัวริน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายธิติพันธ์  คำน้อม
2. เด็กชายวงศกร  ภูมิผกา
 
1. นางสาวเข็มพร  ศรีบัวริน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  กางถิน
2. เด็กหญิงนรินพร  จันทร์แยง
3. เด็กหญิงนิฤทัย  จันทรเสนา
4. เด็กหญิงอาทิตยา  สมสุข
5. เด็กหญิงแก้วเก้า  จันทร์ทอง
 
1. นางนวมินตรา  จันทกูล
2. นางมุกดา  เชื้อวงศ์บุญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 1. เด็กหญิงปฐมพร   คำตุ้ม
2. เด็กหญิงปนิตา   เทียมเพ็ง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์   คำแก้ม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วพิลา
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   มีเรือง
 
1. นายวุฒิพงศ์   อุ่นเรือน
2. นางสาวอรวรรณ  บุญเพ็ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   เพชระบูรณิน
2. เด็กหญิงคนึงนิจ   คำย้อม
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   แก้วภาพ
4. เด็กหญิงลลิตา   จุตโน
5. เด็กชายสุทธิพงษ์   จุตตะโน
 
1. นายวุฒิชัย   เฉนียง
2. นายไพฑูรย์   วรรณรัตนพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วันทองสุข
2. เด็กชายชนะชัย  หมดมา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหง้าซุ้ย
4. เด็กหญิงพรรณิภา  แจ่มจันทร์
5. เด็กชายศุทธิพัฒน์  บุญญาน้อย
 
1. นายบุญชู  แก้วอินทร์
2. นายวุฒิชัย  ทองจา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   มีเสน
2. เด็กหญิงณัฐวดี   เย็นอารมณ์
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  คำเจียก
4. เด็กหญิงวีนัสรา   คำลุน
5. เด็กหญิงสุภรัตน์   เฉลิมพิศ
 
1. นางมุจลินท์  สุวรรณสาร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงจีระภา  ปิ่นฉ่ำ
2. เด็กหญิงปาริชาต  คำชา
3. เด็กหญิงวรดา  แสงเรืองเดช
4. เด็กหญิงสมรักษ์  ใจชอบงาน
5. เด็กหญิงอภิญญา  อินตะวงศ์
 
1. นางมรกต  บูรณศาสตร์
2. นายราชันย์  โฉมไธสง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. นางสาวนัทฐมล   บุญหนุนเทศ
2. นายนิพพิชณน์   น้อยขวัญ
3. นายประสิทธิ์   อินจันทร์
4. นางสาวพุฒซ้อน   พันธุ์จันทร์
5. นางสาวเพชรลดา   เจริญสุข
 
1. นางฉวีวรรณ   พันธ์ไพบูลย์
2. นางอัญไอริณทร์   ราชา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโก 1. เด็กหญิงปภัสรา  บัวโฮม
2. เด็กชายยุทธิชัย  จันทร์เม้า
3. เด็กชายสุริยา  วุ่นไธสง
4. เด็กชายอัคพล  พรหมทอง
5. เด็กชายอาณาจักร  ลาดเลา
 
1. นางสุภาพ  สมทอง
2. นายสุวิทย์  กาวน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อารีรัตนเวช
2. เด็กหญิงจารุภา  พวงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐภควดี  สีมี
4. เด็กชายธนกร  ฮาดแมน
5. เด็กชายธนาภรณ์  แก้วโยน
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จิ๋วเชื้อพันธุ์
7. เด็กหญิงนิรัญชา  เนียมเปรม
8. เด็กหญิงปรีดานันท์  ลาคำ
9. เด็กหญิงปรีดาพรณ์  ราชอาจ
10. เด็กชายปัญญพนต์  สิงห์เวิน
11. เด็กหญิงปาริฉัตร  ขุนเขียว
12. เด็กชายพุทธิพงค์  ตัน
13. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำหงษ์สา
14. เด็กหญิงสิรภพ  ขันลา
15. เด็กชายสุรเชษฐ์  ถาวรบุตร
16. เด็กหญิงอนรรฆวี  บุญมี
17. เด็กหญิงอภิชญา  สินพรม
18. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ธนมาลาพงค์
19. เด็กหญิงแคทลีน  ฟอร์จูน
20. เด็กชายแดนสรวง  ขุนหนังสือ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญสง
2. นายธีระพล  พลเยี่ยม
3. นายวรพล  แร่นาค
4. นายสุวัฒน์  แสงมณี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญยง
 
1. นางสาววาณิชาญา  ไหมม่วง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา   อ่อนส่าง
 
1. นางสาวพัชรินทร์   มั่นเจริญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงนันทิชา  นุกูลภักดิ์
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 1. เด็กชายมงคลชัย  คำมา
2. เด็กหญิงโยษิตา  พรมคำ
 
1. นางนิรันดร์  กัปโก
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  สร้อยมี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญชู
 
1. นางกุหลาบ  แหยมนาค
2. นางเพ็ญพิศ  เฉยเกิด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายอนุพงษ์   ใจคำ
2. เด็กหญิงอาริยา   ทองวัน
 
1. นายนิยม  ผามชา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงกฤติกานต์   คำสุข
2. เด็กหญิงจงรัก   ศรีอินทร์คำ
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    แดงด้วง
4. เด็กหญิงทิราวรรณ   พรมมาก
5. เด็กหญิงมณีรัตน์   อ่างคำ
6. เด็กหญิงรัตติกาล   ทองวัน
7. เด็กหญิงฤทัย   ปลื้มบุญ
8. เด็กหญิงสุกัญญา   อุ่นชู
9. เด็กหญิงเกษราพร   ฤทธิ์มาก
10. เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรอ้น
 
1. นางสมปอง   กาละเกตุ
2. นางเสาวณีย์   คำนนท์
3. นางสาวโสรญา  โพธินา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กชายจัตุรงค์    กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   อินทะวัน
3. เด็กชายธนะวัฒน์   คำดี
4. เด็กชายธีรพัฒน์   ช้างรอด
5. เด็กหญิงปาลิตา   กันยาประสิทธิ์
6. เด็กชายพจน์   โม้แก่น
7. เด็กหญิงพรทิพย์   นวลสะเกตุ
8. เด็กหญิงพัชราภา  วันเพ็ง
9. เด็กหญิงรุจิรา   โนอิน
10. เด็กหญิงอรรถวดี   โนอิน
 
1. นางกอบแก้ว  จำคำ
2. นายศิริวัฒน์  เวชทัพ
3. นายอาวุธ   ศรีสวรรค์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโอ 1. เด็กหญิงตะวัน   หาญมะโน
2. เด็กชายธนาคาร    สิงห์สถิต
3. เด็กหญิงนวพรรษ    สุสระ
4. เด็กหญิงปนัดดา  บุดดา
5. เด็กหญิงปภัศศร   วันเนา
6. เด็กชายปมรวิทย์  วันเนา
7. เด็กหญิงปวีณา    ดีเกิด
8. เด็กชายพลพล   แก้วบุญเรือง
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์    บุญกุ
10. เด็กหญิงภัคจิรา   โกมุทพงษ์
11. เด็กหญิงมนฤทัย   ใยเกตุ
12. เด็กหญิงมนัสพร   วันเนา
13. เด็กชายฤทธิ์ไกร    พรมมี
14. เด็กชายศรัญญู   บุญชู
15. เด็กชายอนุสิทธิ์   สุดเสงี่ยม
 
1. นางพิมพรรณ  วานิชสมบัติ
2. นางศิริพรรณ   จันทขันธ์
3. นางศุภาวีร์   อ่ำน้อย
4. นางอัมพร  หนูภา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงกัลยา  ตรีแจ่ม
2. เด็กหญิงจาริยา  สีเผือก
3. นางสาวจิราพร  ตรีสูญ
4. เด็กหญิงณิชนันท์  วัฒนะมงคล
5. นางสาวนันทิพร  กันยาประสิทธิ์
6. นางสาวน้ำฝน  ตันตุลา
7. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วขิด
8. นางสาวรุจีรัตน์  กวยธิ
9. เด็กหญิงวรดา  สุคงเจริญ
10. นางสาวสายชล  แก้วเบียง
11. เด็กหญิงสุจารี  แก้วคง
12. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วคง
13. เด็กหญิงสุลักขนาง  กิรสาร
14. เด็กหญิงอภิญญา  คำตุ้ม
15. นางสาวอรจิรา  สีสอนการ
 
1. นางทิพย์สุดา  บุญฤทธิ์
2. นายธงทัย  ไหมแพง
3. นางศิริลักษณ์  กิด่วน
4. นายอนุชาต  บัวพรวน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 1. เด็กชายธนกรณ์   สีชา
2. เด็กหญิงรัตนสุดา   ขวัญสูตร
3. เด็กหญิงอนิชธิญา    ทารัตน์
 
1. นางสาวกรุณา   ศรีบุญเรือง
2. นางสาวสมร   ป้องไฝ่
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงพิริยพร   พิจารณ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   คำโฉม
3. เด็กหญิงอุสรา   ชาอุ่น
 
1. นายขนัน   แก่นชา
2. นายอรรถพล    อุดอินทร์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ของสันเทียะ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์   อ่อนอิงนอน
 
1. นางภารดี   จุมรี
2. นายวิเชียร    วงษ์แหวน
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงชลธิชา   สายคำ
2. เด็กหญิงอนุสรา    พรมภานา
 
1. นายโกมล   เสิกภูเขียว
2. นายไพรัตน์    บุญตา
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วเสน
 
1. นางกนกวรรณ  ทองศรี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  สารีแก้ว
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงพัทธมน  คำเกตุ
 
1. นางสมจิตร  อาบสุวรรณ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 1. เด็กหญิงอรปรีญา   บุญทจันทร์
 
1. นางจารุณี  คำศรี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์มา
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กชายกิติศักดิ์   พรมโสภา
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่เถา
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงแพทย์ธิดา   บุญเจียง
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงชิดชนก  สืบศักดิ์วงศ์
2. เด็กหญิงอรจิรา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ลายหีด
2. นายชีวะ  ลายหีด
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เรืองตาบ
2. เด็กชายสุริยา  ปาคำ
 
1. นางพรรณทิภา  น้ำค้าง
2. นางสาวละมัย  พิมเสน
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สิมมากรม
2. เด็กหญิงนวพรรณ  เอี่ยมป๊อก
 
1. นางพรรณทิภา  น้ำค้าง
2. นางสาวละมัย  พิมเสน
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ศรีแสง
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชยณัฐ   จุมศักดิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์   ตะหวด
3. เด็กชายรัฐนันท์   มาสาร
 
1. นางวัฒนา  พัฒนทายาท
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. เด็กหญิงดอกฟ้า   แซ่สง
2. เด็กหญิงเอ๋ณี  แซ่ท่าว
3. เด็กหญิงไพลิน  แซ่เถา
 
1. นางสาวจินตนา  บุญสิงห์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กชายสุภัคชาติ  แซ่เถา
2. เด็กชายอนุชาญ  เถารักตระกุล
3. นายไพโรจน์  แซ่เถา
 
1. นายชูชาติ  รัฐวงษา
2. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทีก
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สันทัด
 
1. นางยุพิน  เสาจู
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กชายนาราชาพล  มิ่งรอด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  สุขศรี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คำอ่อน
 
1. นางสาวปัทมา  วิรัชลาภ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงปาณปวิณ์  ภาคพรหม
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ปัญญาคำ
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กหญิงกันยา  รอดภัย
 
1. นางพจนา  เศรษฐะ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงอลิศรา  จันมา
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กหญิงอรวรรณ  นวลละออง
 
1. นางพจนา  เศรษฐะ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงตะวัน  หอมสิงห์ทอง
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  หมดมา
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สิมบิดา
 
1. นางสาวปัทมา  วิรัชลาภ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กหญิงวนัชพร  ขวัญพรม
 
1. นางสาวปัทมา  วิรัชลาภ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อนันต์บุญเอื้อ
2. เด็กหญิงบุปผา  มะลิซ้อน
3. เด็กชายปฏิภาณ  จงไทย
4. เด็กชายปัญญา  แก่นนาค
5. เด็กหญิงพุทธิชา  ทัพผา
6. เด็กหญิงภัทรภร  ก้านบัว
7. เด็กชายมานัส  โสภา
8. เด็กหญิงลักษิกา  เหวิจิตร
9. เด็กหญิงวรรณกร  แสงเดือน
10. เด็กชายวรรณุชาติ  รูปขาว
11. เด็กหญิงสายฝน  แก้วยอดนิล
 
1. นายชิตชัย  อุ่นอกพันธุ์
2. นางพจนา  เศรษฐะ
3. นางพรเพ็ญ  จรุงรักษ์
4. นายสุรธอม  พาแก้ว
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงกัลยา  เอี่ยมสิน
2. เด็กชายณัฐกมล  นีระพันธ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กำมา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงณิชารีย์  กลิ่นพริก
6. เด็กชายดนุภัทร  แก้วละบุตร
7. เด็กหญิงธนาภรณ์  นวลปัน
8. เด็กชายธีรภัทร  กาวดี
9. เด็กชายธเนศพล  เทียมสอน
10. เด็กชายพีรพล  บุญสี
11. เด็กหญิงรัตติยา  วงศ์สอน
12. เด็กหญิงวนิศรา  ทิพย์เคลือบ
13. เด็กชายวัชรชัย  ชั่งทอง
14. เด็กชายสมเกียรติ  พามูล
15. เด็กชายสุทธิพงศ์  จันทร์บุญ
16. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวไพริน
17. เด็กชายอลงกรณ์  ชัยชนะ
18. เด็กหญิงอิงอร  ทิพย์เคลือบ
19. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สารีงาม
20. เด็กชายเจตพิพัทธิ์  จันทร์ต้น
 
1. นางสงวน  คงกำเหนิด
2. นางสาวโรจนา  แก้วไขแสง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อินหา
 
1. นางสมจิตร์  ธิกะ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายพิพัฒน์  สีลาทอง
 
1. นายสมบูรณ์  นามวงศ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงนรารัตน์  เดละ
 
1. นางเจียมจิต  สุวรรณโภคัย
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลดา
 
1. นายประกิต  สุวรรณรงค์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิทธิ์
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงอภิษฎา  ทองสี
 
1. นางดุจฤดี  หอมหวล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายสมชาย  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผลไม้    ผลไม้
 
1. นายนภัทร   คำลา
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายปริญญา  บัววิชัย
 
1. นายพรมงคล  กงยนต์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายธีรภัทร  แย้มมณีชัย
 
1. นางยุพิน  เสาจู
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คีรีรัตน์สกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงพิชญา   ศิริยศสกุลชัย
 
1. นางผกากาญจน์   ทะสวัสดิ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อินหา
 
1. นางสมจิตร์  ธิกะ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายอนุชิต  พรมมาวัน
 
1. นางดรุณี  วัฒนพลาศาสตร์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  คำสีแดง
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงนันนิภา  ขวัญพรม
 
1. นายบุรินทร์  ชมศักดิ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฑิมา   อ่อนชื่น
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   จีนคง
3. เด็กหญิงปิยะดา   ศรีวิลัยรัตน์
4. เด็กชายยงยุทธ   ลวงโคกสูง
5. เด็กหญิงวรัญญา   กองศรี
6. เด็กชายศตวรรษ   ข้าวโพธิ์
7. เด็กชายอนุชิต   ดีดาร์
8. เด็กชายอาทิตย์   สอดตา
 
1. นางสาวชนิตตา   ทาชาติ
2. นางสาวพัชรินทร์   มั่นเจริญ
3. นางสุมิตรา  ดอกหอม
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทองแว่น
2. เด็กหญิงจีราพร  สีสันต์
3. เด็กหญิงบุษบา  พิมพ์สอน
4. เด็กหญิงปาริดา   จันแสงซื่อ
5. เด็กชายวรพงษ์  เทียมแก้ว
6. เด็กชายศรายุทธ  สายทองมาตร
7. เด็กชายศรายุทธ  บัวอินทร์
8. เด็กหญิงสุจิตรา  เครื่องทิพย์
9. เด็กชายอนาวิน  กันผง
10. เด็กชายเอกสิทธิ์  สายคำติ่ง
 
1. นางสาวจิราพร  ดวงอุปะ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงนันทนา  ไชยขุน
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  มากมา
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สายบุญชู
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สารมโน
5. เด็กหญิงอรสา  ไชยสีทา
6. เด็กหญิงเภาลีนา  หุมนา
 
1. นางชนิสรา  เพชรกันหา
2. นางปราณี   จันอุดร
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เหง้าสา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จามอ้าย
3. เด็กหญิงกาญจนา  ลีลา
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มิ่งบุญ
5. เด็กหญิงธิญารัตน์  รัศมีพันธ์
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เม่งศิริ
7. เด็กหญิงรจนา  ชุมสาย
8. เด็กหญิงอริสา  ไชยสีดา
 
1. นางสาวนิตยา  ทองมาก
2. นางสาวอภิญญา  จันทรวิวัฒน์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงธนิตา  รักษาชน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  พันธ์ช้าง
3. เด็กหญิงผ่องอำไพร  ครบุรี
4. เด็กหญิงรัตติยา  โสภา
5. เด็กหญิงสมฤทัย  เต็มจันทร์
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญชัย
7. เด็กหญิงอรณี  ทิพย์เคลือบ
 
1. นางสาวโรจนา  แก้วไขแสง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  บัวเกตุ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิโชติ
3. เด็กหญิงจิตสุภา  พันธ์ฉลาบขวา
4. เด็กหญิงบุญญรัตน์  พวงพันธ์
5. เด็กหญิงพันธิตา  อ่อนประเสริฐ
6. เด็กหญิงศศิกานต์  กอวิราช
7. เด็กหญิงศศิปรียา  แก้วเพ็ง
8. เด็กหญิงอริสา  อินแนน
 
1. นายชวัลวิทย์  ทองสุข
2. นายนพรัตน์  พวนศิริ
 
114 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายจีรวัฒ  พรมพลเมือง
2. เด็กชายพงศกร  มามั่ง
3. เด็กชายระพีพัฒน์  สีทอง
4. เด็กชายราเชนทร์  เปี้ยสิมมา
5. เด็กชายไชยวัฒน์  พูลสุวรรณ
 
1. นางสมทรง  แดงด้วง
2. นางอรชร  บางทับ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายทัศน์พล  คำอ่าง
3. เด็กชายวรเพชร  ขวัญเขียน
 
1. นายชูชาติ  ทองเย้า
2. นายพิทักษ์ชัย  คำสนิท
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายครองเมือง  น้อยจาก
2. นายทักษ์  ต้นวงษ์
3. นายเกษมสันต์  จันต๊ะริมปิง
 
1. นางภรณืชนัท  ลาลู่
2. นายอนุชาต  บังพรวน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงจิรายุ   จังพินิจกุล
2. เด็กหญิงปรียานุช   แสงคำกุล
3. เด็กหญิงพัชรี   แซ่โซ้ง
 
1. นางธนัตชาภา  คำภีร์
2. นางละเอียด   โมจรินทร์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กชายคณิศร  คำทอง
2. เด็กชายนราวิชญ์  ปินตามูล
3. เด็กชายสุริยา  เกษทองมา
 
1. นางนภัสสร  พรมมาลา
2. นางอภิญญา  จันทร์แซ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายธนภรณ์  ยังคลัง
2. เด็กหญิงพิญระตา  สระทองวงศ์
3. เด็กหญิงวรดา  พะขิ่น
4. เด็กหญิงสิริภา  กันทอง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  กันตุ่ม
6. เด็กชายโชคทวี  สีสุทร
 
1. นางจงกลนี  อินดีคำ
2. นางฉวีวรรณ  จันทร์มุข
3. นางวันเพ็ญ  ทองหม่อม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกัญญา  สารีราช
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเพิ่ม
3. นางสาวพิไลวรรณ  ตันอิน
4. เด็กชายภาณุพงษ์  อินแนน
5. นางสาวอรปรียา  ป้องเงิน
6. นางสาวแพรวพราว  เหมมั่น
 
1. นางสิริกานต์  บุญมี
2. นางเอนกภรณ์  คำมา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หาญโสภา
2. เด็กหญิงนันท์ชพร  ขวัญสอน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นิ่มกระโทก
 
1. นางธัญนาฎ  สายทองเถื่อน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กองภู่คำ
2. เด็กชายนพรุจ  พุทธาไทย
3. เด็กชายภาณุวุฒิ  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทร์มุข
2. นางวันเพ็ญ  ทองหม่อม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เดชมัด
2. เด็กหญิงผกามาศ   เลี่ยมชัยสงค์
3. เด็กหญิงอรวี   คำวงศ์
 
1. นางดรุณี  วัฒนพลาศาสตร์
2. นายวุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รอดภัย
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ชวนกระโทก
3. เด็กหญิงพรพรรณ  แสงเดือน
 
1. นายสถิตย์  ฟักฟูม
2. นางสุวรรณี  น้อยวัน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงจุุฑาทิพย์  นูเนตร
2. เด็กหญิงนัชชา  ทานีวัน
3. เด็กหญิงศิริพร  กงมนต์
 
1. นางอมรรัตน์  ล้อมพิทักษ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ดาจันทา
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  อินสกุล
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองมวน
 
1. นางสาวพจนีย์  พรหมบุญตา
2. นางสมจิตร  ชัยดิษฐ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   จันทิมา
2. เด็กชายรนกร   คำวันสี
 
1. นายวัชระพงษ์  แพงทอง
2. จ.ส.อ.หญิง ดวงเพ็ญ  มลวัง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่เอ็ง
2. เด็กหญิงวีร์ลดา  กันโส
3. เด็กหญิงสุนิตา  ท้าวอิ่ม
 
1. นางสาวปาริมา  เติมลาภ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กหญิงจิราพร  แซ่สง
2. เด็กหญิงนิภา  แซ่สง
3. เด็กหญิงอิสรา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางนภัส  สาฆ้อง
2. นายอานนท์  บุญสิงห์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ตรีเศียร
2. เด็กหญิงนันทิพร  อินด้วง
3. เด็กหญิงสิริสุข  วันขีด
 
1. นางมะลิ  อินทร์พงศ์
2. นางสมคิด  วัฒนศัพท์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงกัปตันชลี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพรรณี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่หา
 
1. นางสาวฐิติพร  จันหอม
2. นายอรรถพล  เสาธง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายพงศกร   ทิพย์เคลือบ
2. เด็กชายสหรัฐ   รือชัย
3. เด็กหญิงโศรยา   นวลปัน
 
1. นางดวงสมร    นามวิจิตร
2. นางรัตนา   เนาว์แก้ว
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. นางสาวพลอยไพลิน    วงศ์สอน
2. เด็กหญิงมลชนก    กองเกิน
3. เด็กชายวัชระ   เต็มจันทร์
 
1. นางดวงสมร    นามวิจิตร
2. นางรัตนา   เนาว์แก้ว
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ต้ายบุญเทียม
2. เด็กชายเจษฎา  สำเภา
 
1. นางสาวนฤมล  ยอดทัศน์
2. นายสุรไกร  แก้วเต็ม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กชายฐิติพันธ์  ดิษฐเนตร
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ล้วนพร
 
1. นางสุวีร์ดา  ปะนิทานะโต
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กชายณัฎฐปวัน   ขำวิบูรณ์
2. เด็กชายรังสิมันตุ์  คำตื้อ
 
1. นายชาญณรงค์  บุญเรือง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาว 1. เด็กชายชนวัตร   ภาสีดา
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สีแสน
 
1. จ.ส.อ.หญิง ดวงเพ็ญ   มลวัง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงวรรณา  ศักดิ์ศิริทานตะวัน
2. เด็กหญิงสายไหม  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
3. นางสาวสุกัญญา  แซ่หว้า
 
1. นางสาวศิริจันทร์  ภักดีโต
2. นางสาวเรณุมาศ  ภักดีโต
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายธนพล  เสกขา
2. เด็กชายพงศธร  ใหม่คัน
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  มณีแก้ว
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายชนัทชา  สายทองสด
2. นายปฏิพล  ทองยศ
 
1. นางสาวนฤมล  ยอดทัศน์
2. นายสุรไกร  แก้วเต็ม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายพงศกร  แซ่เฮอ
2. เด็กชายแสงชัย  แซ่ลี
 
1. นางสาวศิริจันทร์  ภักดีโต
2. นางสาวเรณุมาศ  ภักดีโต
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กชายจักรพันธ์  เทพดวง
2. เด็กชายวิสุทธิศักดิ์  สิงโต
 
1. นายเจริญ  สมสร้อย
2. นายโกวิทย์  ฝ่ายเทศ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กชายฤทธิไกร  พรมไหม
2. เด็กชายสิริวิชญ์  ใจแน่
 
1. นางสุวีร์ดา  ปะนิทานะโต
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1. เด็กชายยศธกร  กระแสโสม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญแท่ง
 
1. นายศรีศักดิ์  กงยนต์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กชายธนาภรณ์  กองแก้ว
2. เด็กชายนพพร  ทิพเนตร
3. เด็กชายศรามิน  ขวัญแก้ว
 
1. นายสงัด  จันทร์เพชร
2. นางสายชล  พลสีดา
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กชายจักรรินทร์  กันไพร
2. เด็กชายนิธิศ  สอนสุภาพ
3. เด็กชายสิทธิกร  กัณหา
 
1. นายสงัด  จันทร์เพชร
2. นางสายชล  พลสีดา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กชายคริษฐ์  สำลี
2. เด็กชายสัณหพจน์  สภาอุ่น
3. เด็กชายอัฐโชค  ชัยยา
 
1. นายสงัด  จันทร์เพชร
2. นางสายชล  พลสีดา
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กชายณพิรุณสถิตย์  รูปเหลี่ยม
2. เด็กชายธนายศ  ขำเอี่ยม
3. เด็กชายสิรวิชย์  สุระอามาตย์
 
1. นายสงัด  จันทร์เพชร
2. นางสายชล  พลสีดา
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  จันเขียน
 
1. นางสาวฑิมพิกา  พิจารณ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  คำมา
 
1. นางสาวทิพรัตน์  บุญเรือง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กหญิงกิติญาพร  มากน้อย
 
1. นางสาวชลธิชา  คำภา
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  กัปโก
 
1. นายภาณุพันธ์  ภูวนาถศรัณญา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงปทิตา  ภาพสิงห์
 
1. นางสาวธนวรรณ  ขวัญลอย
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายอนิวัฒ   หล้าน้อย
 
1. นางสาวพูนศรี   พันภูวงษ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ลิบ
 
1. นายสุวิทย์  กวยวงศา
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงโสรญา  มาลา
 
1. นางปาริฉัตร  อุดอินทร์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงปารียา  ภักมี
 
1. นางภัทรรัตน์  พรรณา
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงจันทนา  ทองหา
 
1. นางธิดา  มาสีจันทร์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุทัยแสน
2. เด็กหญิงนันทนา  ไชยขุน
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  มากมา
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สายบุญชู
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สารมโน
 
1. นางชนิสรา  เพชรกันหา
2. นางปราณี   จันอุดร
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงวิชญฎา  วิชญพงษ์กุล
 
1. นางสาวXin  Rui
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุวิชาดา  วงศ์วิริยชาติ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายขชัย  บุญเรือง
2. เด็กหญิงณัทพร  ศรีสุนทร
 
1. นางนวมินตรา  จันทกูล
2. นางสุนิจ  แก้วกก
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดเลา
2. เด็กหญิงวิรดา  แก้วพรม
 
1. นางผ่องศรี  นวลจอน
2. นายสุธี  บุญฤทธิ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายคณิศร  ภู่ทองดี
2. เด็กชายทรงพล  ภมร
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  สายจันทา
4. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  วันชัย
5. เด็กชายวิทวัส  เจริญจิตร
6. เด็กชายอภิชัย  กงเวิน
 
1. นางมุกดา  เชื้อวงศ์บุญ
2. นางสาวสมรักษ์  วงศ์ศรีรักษ์
3. นายสุทธิศักดิ์  พวงคำ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    สินจ้าง
2. เด็กชายจารุวิทย์   แซ่สงค์
3. เด็กชายบุญชู   แซ่คำ
4. เด็กชายปรัชญา   เพียรเกิด
5. เด็กชายไกรยาสิน   สินจ้าง
6. เด็กชายไตรภพ   นัดไทสง
 
1. นายประดิษฐ์   มีตราสิทธิ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์   โชคหิรัณยรัศมี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กชายฐิตินันท์  คำลิ้ว
2. เด็กชายณัชพล  เทียมเพ็ง
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมบุตร
4. เด็กชายวรสิทธิ์  คำมอก
5. เด็กชายวิเชียร  อ่านเรื่อง
6. เด็กชายศักดิ์ดา  คำแว่น
7. เด็กชายอภินันท์   ขวัญเดิน
8. เด็กชายเกราะเพชร  กองมา
 
1. นางสาวนิสาชล  พลกันฑ์
2. นายพรชัย  วัดเย็น
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กชายกฤตเมธ  สุทาพร
2. เด็กชายกฤษฎา  กองน้อย
3. เด็กหญิงกัลยา  ขันตีทัน
4. เด็กหญิงชุติมา  แออัด
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูอินทร์
6. เด็กชายนัทธพงศ์  บุดดีวรรณ
7. เด็กชายปภากร  อินสุวัตร
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  บุญเรือง
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูมิครสาน
10. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญเจียง
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
2. นายอร่าม  จันทร์ฟู
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโก 1. เด็กหญิงจันจิรา  แตงท้าว
2. เด็กชายธนพัฒน์  สีบุตรา
3. เด็กชายธนากร  โฉมอุปฮาด
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ร้อยเชียงจันทร์
5. เด็กหญิงสิริวิภา  ลาหุละ
6. เด็กหญิงสุภัสสร  พิมพ์ศรี
7. เด็กหญิงอาภาพร  แก้วถม
 
1. นางทิพย์วรรณ  เริงเลื่อม
2. นางสุภาพ  สมทอง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ใจชื่น
2. เด็กหญิงกาญจนา  ขวัญพรม
3. เด็กหญิงวาสนา  อินทร์สุรันต์
4. เด็กหญิงวีรดา  ขวัญเดิน
5. เด็กหญิงสุรีย์พร  ทองแบบ
 
1. นายก้องเกียรติ  กระทองเปลว
2. นางสาวนิสาชล  พลกันฑ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงปาณิศา  อิ่มทองใบ
2. เด็กหญิงวลักษณ์กมล  สิ้วอินทร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยปัญหา
 
1. นางเนตรนภา  ผลประเสริฐ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บิดาทุม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมู่ดวง
3. เด็กชายเผ่าพัชร  วิณรงค์
 
1. นางพรรณทิภา  น้ำค้าง
2. นางสาวละมัย  พิมเสน
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงปพิชญา   จันลา
2. เด็กหญิงภัทรภร   หาญรักษ์
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จ้อยจำปา
 
1. นางปราจิม  ชมพลมา
2. นางรัชนีย์  ด้วงมูล
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงชรัญทร  แซ่เฮอ
2. เด็กชายอนุรัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงอานตา  ทอแสงสิริ
 
1. นายกฤษณวัฒ  มิ่งศรี
2. นางสาวสุนัน  ยาคำ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มลทาทิพย์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   อินทร์พินิจ
 
1. นางดารณี  โพธิ์อ่อน
2. นางปิยะนุช  จันทร์เพชร
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  แท่งทอง
2. เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  มอญรำ
 
1. นางวิไลภรณ์  คำมั่น
2. นางศรีพรรณ  ก้อนสมบัติ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายสันติชัย  สำเภา
2. เด็กหญิงสุธิตา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางกุสุมา  เหมมั่น
2. นายเจษฎาวุฒิ  ศิริ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายดำริ   แซ่จ๋าว
2. เด็กชายสูร่วง   แซ่เติ๋น
 
1. นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล
2. นางละเอียด   โมจรินทร์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  ทองมี
2. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ชม
 
1. นางอัญไอรินทร์  ราชา
2. นางสาวเรไร  เพ็งหา
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงสมเพชร
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  ชุมจันทร์
 
1. นางสาวรัตนา  ทองนอ
2. นางสาวศิรินันท์  บุญมา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายอนุชา   บัววิชัย
 
1. นายเพชร   เชียงขวาง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมล 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เตชพิมพ์
 
1. นายยุทธพล   คำแก้ว
 
182 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ดี
 
1. นางสาวเสาวภา  ศรีจริยา
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร  คำมา
2. เด็กชายธัญชนก  นามไพร
3. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร์เทพ
 
1. นางสาวณัฐพร  อุดทา
2. นางสาวสุจิตตรา  สุนาโท
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ลี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กหญิงวิไล  แซ่โล่
 
1. นางศรีสุดา  ฮอพิมาย
2. นางสาวศิริลักษณ์  ขันทอง
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายจารุกิตติ์  สุนทโร
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1. เด็กชายรัตนชัย  ขวัญไร่
 
1. นางมยุรีย์   จันท้าว
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงพัชรา  หมวกชา
 
1. นางสาวอุดมรักษ์  คำก่อ
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเดิน
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายวีรศักดิ์   ตรีพุฒ
2. เด็กหญิงศิรินภา    แสนใจ
 
1. นางสาวขวัญจิต   พั้วทา
2. นางวรรณิกา   ศรียา
 
190 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายชนัญญู   อินทะศรี
2. เด็กชายธีรยุทธ  ตันยศ
 
1. นางสุปวีณ์   สิทธิโชค
2. นางอารีย์  ทองคำ
 
191 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายปิยพัทธ์  บำรุงคีรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นางผกากาญจน์  ทะสวัสดิ์
2. นางละเอียด   โมจรินทร์
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงจันทมณี  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
2. เด็กชายภวัต  แซ่เฮอ
 
1. นางประภาพร  บุญอ่อน
2. นางสาวรัตชกรภัทร์  กองสี
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายสุทธิรัตน์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  แซ่วื่อ
 
1. นางประภาพร  บุญอ่อน
2. นางสาวรัตชกรภัธร์  กองสี
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 1. เด็กชายนพวินท์  บัวทุม
 
1. นางจุไรรัตน์  น้อยกรม
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เลิศเจริญวิริยา
 
1. นางเบญจมาศ  รัตนประภา
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายวรายุทธ์  ทองศรีจันทร์
 
1. นางสมบูรณ์  พลบัว
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากกแก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูวงค์
 
1. นางสาวรัตนา  พึ่งวิริยะ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายศุภชัย  นาขัน
 
1. นางสมบูรณ์  พลบัว
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงนงค์นุช  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนงค์พา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภาพร  แซ่้เล้า
4. เด็กหญิงลัดดา  อินที
5. เด็กหญิงสมศรี  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงอรทัย  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวสุดใจ  มารอด
2. นางเบญจมาศ  รัตนประภา
3. นางสาวแรมเดือน  ทองจา
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงจีรมาศ  เลิศเจริญวิริยา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงปรายฟ้า  แซ่ลี
4. เด็กหญิงภาวดี  แซ่หลอ
5. เด็กหญิงรติมา  แซหว้า
6. เด็กหญิงรัญธิดา  แซ่หว้า
 
1. นางสาวสุดใจ  มารอด
2. นางเบญจมาศ  รัตนประภา
3. นางสาวแรมเดือน  ทองจา
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงพรผกา  แซ่หยาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ก้อนเงิน
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงชนินาถ  แซ่ซ่ง
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  แซ่เถา
3. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงวสิตา  แซ่เฮอ
5. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่สง
6. เด็กหญิงอังคนา  แซ่หว้า
7. เด็กหญิงเติมพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ก้อนเงิน
2. นายสมศักดิ์  นามบุญลือ
3. นางสุดารัตน์  แร่นาค
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายกรวิชณี   แสนใจ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ฉั่วเจริญ
3. เด็กชายเจตนิพัฒน์   ดาบุตร
 
1. นางสาวธารกมล  แสนฝั้น
2. นายสุพล  มาศรี
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่กือ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   อาจประดิษฐ์
3. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   ศรีทอง
 
1. นางนนท์ปิญา   ศตะกูรมะ
2. นางบุปผา   จันทร์เพ็ง
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายจงรักษ์  พรหมลัทธิ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  แก้วสอน
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  มณีแก้ว
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายพิชัย  คำรัตน์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ลึกบุ่ง
 
1. นางดารินทร์  เขียวทิพย์
2. นางอารมย์  คำสองสี
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายวรพล  ขวัญเดิน
2. เด็กชายสิทธิโชค  สิงหเดช
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ขวัญหอม
 
1. นางสาวจิณณพัต  อ่อนสี