หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางราศรี ชมภูมิ่งโรงเรียนบ้านบึงกระจับประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมศรี จันทร์โทโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทอนแสงโรงเรียนบ้านท่าด้วงกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ บัวทองโรงเรียนบ้านตะกรุดหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางมนฑกาญจน์ ธาราสุขโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เพชรน่าชมโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางเฉิดฉาย นาราษฎร์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางโชติกานต์ จีบแก้วโรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัย ช่างทำร่องโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน สุทธิสุขโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการ
3. นางสาวพรรณธิวา จุติรักษ์โรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา อาจสามารถโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางญาณิน ดอนไสวโรงเรียนบ้านตีบใต้ประธานกรรมการ
2. นางยุพา แสงปานแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ มาเนียมโรงเรียนบ้านไร่ตาพุุฒกรรมการ
4. นางไพเราะ ทองใบโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอมร วิทยาวิโรจน์โรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางประกอบแก้ว ชาติมนตรีโรงเรียนบ้านวังท่าดีกรรมการ
3. นางปราณี งามเลิศโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
4. นางวรรณดี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านพุขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศิริญญา ถาวรกูลโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ อ่อนศรีโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการ
3. นางจันทนา อบอายโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ แจ่มหอมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบุญชู ตะกรุดสงฆ์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นางชุติมณฑน์ กระจ่างพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางลักขณาภรณ์ โตแย้มโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นางวัชรินทร์ จันทร์เกิดโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางช่อลัดดา อนุมาโรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นางอรณิชา ศรีไพรโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์โรงเรียนบ้านแก่งหินปูนกรรมการ
4. นางสิริกร เด่นดวงโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนบ้านซับเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา พรหมวงษ์โรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นางพรรณี แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ กลิ่นผกาโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญจงโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง แก้วสุกใสโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. นางเบญจา ศรสาลีโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ แช่มเดชโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวทองอุไร บุญญฤทธิ์พูลศิริโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสงบพิน ศาลศาลาโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางอุไร บัวภาเรืองโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
4. นางวันดี มามีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสมพิน แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทิศ บุญมีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นางปารีณา กะตะศิลาโรงเรียนบ้านพุขามกรรมการ
4. นางชลนีย์ กงถันโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายดำเนิน คำแก้วโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณชพล พันธ์ไธสงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางกันยารัตน์ รอดทิมโรงเรียนบ้านเขาเจริญธรรมกรรมการ
4. นายกิตติเทพ ลิ้มเจียมรังษีโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายดวงเด่น เต่าเถื่อนโรงเรียนบ้านแควป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศุขกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางสุพัตรา เส็งเอี่ยมโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการ
4. นายสุนทร คุณดีโรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา อินทรจักร์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ไสยนารถโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. นายณรงค์ ศรสาลีโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันทร์มงคลโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางษมากร บัวหอมโรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ใจกล้าโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
3. นายณรงค์ นฤภัยโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางสาวิตรี ศรีมาดีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอรทัย คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงนาจานประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ วงษ์ตาโรงเรียนบ้านหนองโป่งกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ พลแสนโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
4. นายนราศักดิ์ นาป้อมโรงเรียนบ้านสันเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวภัสส์ศา บุญมีโรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี สุขหาโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางเตือนใจ ตะกรุดโฉมโรงเรียนบ้านท่าไม้ทองกรรมการ
4. นางศรีวัน ศรีพลังโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ปานผาโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายกิตติธัธ วงษ์เคี่ยมโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แก้วยมโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
4. นางนันทพร ลำใยโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญช่วย หงษ์บุญมีโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ชังคะนารถโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
3. นายจินดา พุ่มสกุลโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นางสมหมาย แพงวาปีโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศุภยุทธ สอนเครือโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญช่วย ภักดีโรงเรียนรวมทรัพย์กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านป่าคายกรรมการ
4. นายธวัชชัย พิลาโรงเรียนบ้านด่านเจริญชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุนิตย์ บัวทองโรงเรียนบ้านเข็มทองรองประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ คำพิฑูรย์โรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการ
3. นายสันติ หวานฉ่ำโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ สกุลด่านโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ หงษ์โม่โรงเรียนบ้านเนินคนธาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา เพ็งหมูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางสาวสำอาง กาแฟโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
4. นายเกษณีย์ ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวันชัย โกมารโรงเรียนบ้านราหุลประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล รอดทิมโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. นางนันทพร ไมตระรัตน์โรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
4. นายอนนท์ เอี่ยมกระจ่างโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ศรทองโรงเรียนบ้านเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพงโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสุจิรา วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการ
4. นายนิคม เพชระบูรณินโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปิยะวรรณ เชิญทองโรงเรียนบ้านโคกปรือประธานกรรมการ
2. นางสุทฤศยา จันทร์เวียงโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นางประชารักษ์ ศรีบรรเทาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ อินทร์ปรุงโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทพร บุญปันโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นางกานติญา ดวงงาโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางชนิดา ร่องวารีโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
4. นายนิรุต พรมศักดิ์โรงเรียนบ้านปางยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปิยวรรณ บัวสุวรรณผอ.โรงเรียนบ้านท่าไม้ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา คงวราคมโรงเรียนบ้านเขาพลวงกรรมการ
3. นางสาวทวีทรัพย์ โพธิสมภารโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิตโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทินกร จันทร์เกตุโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรประธานกรรมการ
2. นายจำลักษณ์ เพชรน่าชมโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง ปัญญาอินทร์โรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
4. นางสาวเพียงกมล ภาพสิงห์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอัครวิชช์ เชิญทองโรงเรียนบ้านบุมะกรูดประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ชัยพิเดชโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางสาวสมใจ สอนเครือโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ลงเยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านพญาวังประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวัลย์ ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐิกรรมการ
3. นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์โรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ดามาพงษ์โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี บุตรพรมโรงเรียนบ้านปากตกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐรินทร์ จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นางสาวสิรีกานต์ สาริกาโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าแดงประธานกรรมการ
2. นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือกโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ช้างทองโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ บัวขาวสุทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง พุทธาโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ อาจจุฬาโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านคลองตะพานหินกรรมการ
4. นางญาณิกา แสงทองโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมาโนชย์ ทองยิ้มโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร สิงห์พลับโรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
3. นายเมืองทอง จงวัฒนารักษ์โรงเรียนโคกสะอาดกรรมการ
4. นายพิสิษฐ์ ตะกรุแก้วโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมาโนชย์ ทองยิ้มโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร สิงห์พลับโรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
3. นายเมืองทอง จงวัฒนารักษ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายมงคล ปิดจัตุรัสโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมาโนชย์ ทองยิ้มโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร สิงห์พลับโรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
3. นายเมืองทอง จงวัฒนารักษ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายมงคล ปิดจัตุรัสโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวุทธิ์ ดีอุดมโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายมนัส เพ็งหมูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางญาณิกา แสงทองโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นายพรมเมศร์ โดนดาโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวุทธิ์ ดีอุดมโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายมนัส เพ็งหมูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางญาณิกา แสงทองโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นายพรมเมศร์ โดนดาโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญธรรม วรรณภักตร์โรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แก้วนิ่มโรงเรียนบ้านเขาคลังกรรมการ
3. นางวิจิตรา พันโสดาโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยกรรมการ
4. นายสมศักย์ ดีแป้นโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม วรรณภักตร์โรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แก้วนิ่มโรงเรียนบ้านเขาคลังกรรมการ
3. นางวิจิตรา พันโสดาโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยกรรมการ
4. นายสมศักย์ ดีแป้นโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมพักตร์ สงค์เรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สาริกาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายวันชัย เมฆพัฒโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการ
4. นายเหรียญ บุญสินโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมานะ จันทร์รักษาโรงเรียนบ้านหนองสรวงประธานกรรมการ
2. นางจันทิรา ประจักษ์รัตนกิจโรงเรียนบ้านพุขามกรรมการ
3. นางสาวยุพา ฟักทองโรงเรียนศิริรัตน์วิทยากรรมการ
4. นางธราภรณ์ สียับโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประนอม ศรีสายคำโรงเรียนบ้านบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นายฉบับ ฟองจางวาโรงเรียนบ้านลำพาดกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ทัพงามโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางรัศมี เหมวัฒน์โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ทองหล่อโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ช่างทำร่องโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ แจ่มหอมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางทิสา ไคลมีโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษ งามเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยประธานกรรมการ
2. นายอาลักษ์ จันทสุขโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
3. นายสมนึก มีสุขโรงเรียนบ้านเนินพัฒนากรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา จินตภูมิโรงเรียนบ้านโคกตะขบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายชัยณรงค์ ก้อนวิมลโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ธรรมมังโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
3. นางปัทมา สาริกาโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรกรรมการ
4. นายวรพจน์ พร้อมสุขโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางปภัสสร มีชาญเชี่ยวรองฯผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นางรัศมี บุญเกิดโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ฉิมจีนโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
4. นางภาวนา ทวีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายกุลชัย ด้วงทองสุขโรงเรียนบ้านวังไลย์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าแดงกรรมการ
3. นายระพิน เข็มทองโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นายชัยกุล วงษ์สำราญโรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอนุโพธ ศรีโพธิ์เผือกโรงเรียนบ้่านลำตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางลำใย คุ้มสิงสันโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวเฉลา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางทองย้อย บุญสินโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายรอด ภักดีโรงเรียนบ้านฟุบสะแกกรรมการ
3. นายเฉลิมพล แสงบำรุงโรงเรียนบ้านบึงสามพันกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร ยศปัญญาโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางยุวดี เกียนแกล้งโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ สัตตะบุตรโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
3. นางพิสมัย ถาวรกูลโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายสงกรานต์ รัศมีจันทร์โรงเรียนบ้านตีบใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอุษาวดี เอื้อเฟื้อโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
2. นายไพบูลย์ หล่อสุวรรณโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายเสงี่ยม ศรีไพรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร กันพระยาโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปรียานุช ตะกรุดสงฆ์โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางภัสพร พุ่มวรรณแสงโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นางสาวละเมียด ขวัญแน่นโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
4. นางเนียมสวาท ไพรสิงห์โรงเรียนบ้านโคกตะขบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางลัดดา สิงห์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางขันทอง บุญก่อนโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางวันนา สุวรรณรังษีโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นางสาวรฐา วัฒนชานนท์โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางลัดดา สิงห์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเทพประธานกรรมการ
2. นางขันทอง บุญก่อนโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางวันนา สุวรรณรังษีโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นางสาวรฐา วัฒนชานนท์โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพะยอม ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางจำนงค์ มั่นคงโรงเรียนบ้านเพชรละครกรรมการ
3. นางนิชรา เกษประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยนาคโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ โพธิสารโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐรี รัศมีจันทร์โรงเรียนบ้านตีบใต้กรรมการ
3. นายช่วง บุญทีโรงเรียนบ้านเพชรละครกรรมการ
4. นางสาวณปภัช ตรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองไม้สอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายปรเมศวร สุขแจ่มโรงเรียนบ้านคลองดู่ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต พรมจันทร์โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
3. นางดารา นาคน้อยโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางธิดา อาจองค์โรงเรียนบ้านกม.35กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประหยัด หานุภาพโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก ทองสุพรรณโรงเรียนบ้านรังย้อยกรรมการ
3. นายบุญส่ง ยิ้มสว่างโรงเรียนบ้านฟุบสะแกกรรมการ
4. นางประชิด ฟักจัตุรัสโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาวัลย์ ทองเถื่อนโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ปากเพราะโรงเรียนบ้านปากตกกรรมการ
3. นายคำรณ ฤาชาโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางศรีสวัสดิ์ บุญนิลโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเอนก ทองโทนโรงเรียนบ้านซับกระโซ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ไสยนารถโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางจรูญ เกษรสุริย์วงศ์โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการ
4. นายโกศล พานทองโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ มาเสนาะโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พันธุ์เทศโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นายศุภลักษณ์ อุดมศิริไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ ทาพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านกม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ธิกะโรงเรียนบ้านบัววัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นายสาคร ทองจันทนามโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นายไสว ชาญบรรพตโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิกร คงสอนโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตประธานกรรมการ
2. นางกมล เกิดผลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
3. นายสมัคร อดทนโรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นายอภิชาติ แพงวาปีโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนาทพงษ์ วงษ์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายประธาน ยศรุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นายชาญชัย หนูเมืองโรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่)กรรมการ
4. นายสุพจน์ จำเนียรโรงเรียนบ้านนาสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ สืบสนุทรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา โหมดพริ้งโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการ
3. นายวิรัชร์ ศรีโมราโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ วนาวัลย์โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช พากเพียรโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ ทะบรรหารโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางสาวนภาพร มีวิรัตน์โรงเรียนบ้านเขาพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสันติ อบอายโรงเรียนบ้านท่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี กงยนต์โรงเรียนบ้านสันเจริญกรรมการ
3. นายประทุม สีดีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางบุณยาพร อุดมพงษ์โรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิชัย ศรีไพรโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางกำไล แก้วกันโรงเรียนบ้านคลองบงกรรมการ
3. นายเสงี่ยม จันโทโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการ
4. นายมนตรี เกตุถาวรโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แดง สุขศิริโรงเรียนบ้านสระประดู่ประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ วันทองโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
3. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายไพบูลย์ ทองโคตรโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายเอนก แนวโนนทันโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นายดำรงศักดิ์ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางพิณทิพย์ พุ่มสกุลโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นายประจักษ์ อินทรพงษ์มีชัยโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ทองทุมโรงเรียนบ้านหนองแจงประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นายรักษพล ธาราสุขโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสมคิด สกุลด่านโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางทับทิม พุ้ยชัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยากรรมการ
3. นางนุชรี คำยี่โรงเรียนบ้านท่าแดงกรรมการ
4. นางเอื้อมพร เอกภพอนุกูลโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ โมรารายโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางอุไรลักษณ์ สร้อยฟ้าโรงเรียนบ้านวังขามกรรมการ
3. นายบุญยิ่ง กฤษวงษ์โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางพิมพ์ภัทรา ธนาจิระไพศาลโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวาสนา สังขกรณ์โรงเรียนด่านไทรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ โปรเฑียรณ์โรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสารโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการ
4. นายอนันต์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนิกร ฉัตรกาญจนกูลโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ เหลี่ยมมะลังโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการ
3. นางศิริสมบัติ ดอกผึ้งโรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
4. นางพิสมัย อ่องลออโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางพิณทิพย์ พุ่มสกุลโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยประธานกรรมการ
2. นายสมจิต คล้ำวิลัยโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นายศุภชัย เที่ยงมากโรงเรียนบ้านเนินพัฒนากรรมการ
4. นางรำพึง แก้วเขียวโรงเรียนบ้านหินดาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร ปัญญาแก้วโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ตะกรุดโฉมโรงเรียนบ้านท่าไม้ทองกรรมการ
3. นายไพโรจน์ อินทร์บุหรั่นโรงเรียนบ้านแก่งหินปูนกรรมการ
4. นายเสงี่ยม จันโทโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุรศรี พุ่มบัวโรงเรียนบ้านคลองทรายประธานกรรมการ
2. นางวันแรม ยอดแสงโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายสุพจน์ จำเนียรโรงเรียนบ้านนาสุน่นกรรมการ
4. นางสมปอง วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านลำพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ เตียวตระกูลโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายอัครพนธ์ บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงกรรมการ
3. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนบ้านบ้านพุเตยกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ทองพันธ์โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการ
3. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ เตียวตระกูลโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายอัครพนธ์ บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงกรรมการ
3. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ทองพันธ์โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการ
3. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิติ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
4. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิติ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
4. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิติ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
4. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิติ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
4. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ พรมลีโรงเรียนวัลลภานุสรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางดรรชนี ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
3. นางจุฬามณี ลาภอารมณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ พรมลีโรงเรียนวัลลภานุสรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางดรรชนี ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนหนองจอกวังกำแพงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
3. นางจุฬามณี ลาภอารมณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านรังย้อยกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางอิ่มใจ โสดาโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปิยชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านรังย้อยกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางอิ่มใจ โสดาโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอรรถวุธ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ เตชะวันโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นางเปรมลภา โชติวรรณโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
4. นางสมศรี ศรีไพรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณิศา ฉายแก้วโรงเรียนบ้านนาน้ำโครมประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลสรรค์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านเขายางโปร่งกรรมการ
3. นางพยอม คำแพงโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
4. นางจณิชตรา พรมเทศโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย ทองจันทนามโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางดวงเนตร วารีศรีโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
4. นางกัลยา เจริญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา กุลจรัสเวชโรงเรียนบ้านวังน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เขียววิจิตรโรงเรียนบ้านสระเกษกรรมการ
3. นางยุภาพร แสนหาญโรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ ประทุมไทยโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ประจำการโรงเรียนบ้านแก่งหินปูนกรรมการ
3. นางจินดา สีดีโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
4. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจินดารัตน์ ธนาปรีดิ์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองสรวงประธานกรรมการ
2. นางวาทินี ผารีโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอารมณ์ ผัดพิทักษ์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นางจินดา สีดีโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสายสวาท ลมูลศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางนิศา ศรีโมราโรงเรียนบ้านบึงสามพันกรรมการ
3. นางละออ ฤาชาโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นางอรศิริ จันทร์ประเทศโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอินถา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราพร คล้ายใจตรงโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
3. นายอาทิตย์ วิจบโรงเรียนเพชรพินิตศึกษากรรมการ
4. นางอัญชสา อ่างบุญตาโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายทองมี สัญญะผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ยอดบุตรดีผอ.โรงเรียนบ้านบึงตาแบกกรรมการ
3. นายชาญชัย วิเศษกุลพรหมผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการ
4. นายจรัญ ชาวใต้ครูโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุลโรงเรียนบ้านบึงกระจับประธานกรรมการ
2. นายสีสวาท เกียงมีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายกิตติภพ อ่อนท้วมโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นายวิเชียร บำรุงมาโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางยุพิน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ สังขกรณ์โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
3. นางอารีย์ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางวิไล นรินทร์นอกโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมพร ศรีศาสตร์โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา สุวรรณีโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางเพลิน ขวาคำโรงเรียนบ้านลำนารวยกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ แก้วฟองโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางประภาพร จันทร์แสนโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ผลขวัญโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายถาวร แป้งนุชโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
4. นางแจ่มใจ ตาลสุกโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช หลอดทองโรงเรียนบ้านคลองตะคล้อประธานกรรมการ
2. นายธวัขชัย จีรพงษ์อุดมโรงเรียนบ้านท่าสวายกรรมการ
3. นางบังอร ม่วงแก้วโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมาลี ก้านขุนทดโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางดุสิต เชื้ออินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยประธานกรรมการ
2. นางการย์สิริ รวีศักดิ์สุขธนาโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางเพียงตา มาราชโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
4. นางสุพรรษา สังวาระโรงเรียนบ้านบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจิตราภรณ์ โกบุตรรองผอ.โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางนันทพร ไมตระรัตน์โรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
3. นางจำรัส สุวรรณเกตุโรงเรียนบ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี)กรรมการ
4. นางบังอร เที่ยงมากโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ชาญเดชโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แย้มจันทร์โรงเรียนบ้านหนองไม้สอกรรมการ
3. นางวิชชุดา น้อยวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ศรีสุราชโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฎ์ นากแก้วโรงเรียนบ้านพุขามประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ อุดมศิริไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางปาริชาติ มันตะสูตรโรงเรียนบ้านวังท่าดีกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ เข็มนาจิตร์โรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสำรวย งามนิยมโรงเรียนบ้านบ่อไทยประธานกรรมการ
2. นายสมนึก บุญคงโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการ
3. นายแชล็ก ตะกรุดสงค์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางเพ็ญภาส แสนคำโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชชา สานนท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสมจันทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นายประทุม สีดีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเสวก คะระนันท์โรงเรียนบ้านเพชรละครประธานกรรมการ
2. นางสมจันทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางกรรณิกา มีมุขโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ปานนิลโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สายทองโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ บัวทองโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจันทรา สุ่มหลิมโรงเรียนบ้านสระประดู่ประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ ช่วยบุญโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางนุสรา บุตรบุญชูโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อกรรมการ
4. นางสายธาร บุญเรืองโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางรัตนา สิงห์ทีโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ นาสมชัยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางบุญส่ง นนท์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีกรรมการ
4. นางสาววิไล ทองสมโรงเรียนบ้านร้อยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางศรีนวล พลอยบุตรโรงเรียนบ้านบึงนาจานประธานกรรมการ
2. นางเมธินี ประสิทธิ์นอกโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
3. นางสมนึก ชาญเดชโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ กลิ่นผกาโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกุลยา ภุชฌงค์โรงเรียนบ้านสระประดู่ประธานกรรมการ
2. นางประทิน สนประเสริฐโรงเรียนบ้านนาสนุ่นกรรมการ
3. นางอารีย์ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางสิริกาญจน์ ต่อเจริญธนาศิริโรงเรียนบ้านเนินมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางถนอมศรี พวงสมบัติโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สิงห์ทีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาววงเดือน ศรีบัวรินทร์โรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
4. นางปารีณา กะตะศิลาโรงเรียนบ้านพุขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ อุ่มอยู่โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางสนธยา ชาญบรรพตโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
3. นางกัลยา ใจเย็นโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางตันติมา มุยคำโรงเรียนบ้านนาเฉลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปิ่นญา หริกุลรักษ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร จินตนาโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
3. นางสุภาพ นวลน้อมโรงเรียนบ้านนาเฉลียงกรรมการ
4. นางสาววารุณี สังเวียนวงษ์โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชนินทร์ บุตรคำโชติโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย หน่อนางโรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการ
3. นายสุวิทย์ ดีวันโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรกรรมการ
4. นางกัลยากร ลาภะสัมปันโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมลพร พหลยุทธโรงเรียนบ้านวังลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านปากตกกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สิงห์ไพรโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นางมนัสนันท์ อักษรวิลัยโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิสูตร สายคำทองโรงเรียนบ้านนาเฉลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ฟองจันสมโรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
3. นายนัทพงษ์ ฉิมมุจฉาโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
4. นายสุวรรณ แนวโสภีโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางปรัศมน อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านสันติธรรมประธานกรรมการ
2. นายอุบล สินธุเดชโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายจีรพันธ์ รักผึ้งโรงเรียนบ้านท่าแดงกรรมการ
4. นายสนั่น โกหนองแวงโรงเรียนวัดซับบอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ธรรมมังโรงเรียนบ้านหนองบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมชญา สนิทนอกโรงเรียนบ้านรังย้อยกรรมการ
3. นางวีรนิษฐา บุญอ้อยโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางนพมาศ พรมท้าวโรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ัพันตรีนิวัฒน์ มาตย์นอกโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายประยูร ภูแข่งหมอกโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
3. นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูรโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นายแสนชัย ลิ้มรังสฤษดิ์โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล แสงบำรุงโรงเรียนบ้านบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นายวิธวินท์ คำพิชัยโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางอรชา เขียวมณีโรงเรียนบ้านกองทูลกรรมการ
4. นายสุชาติ ท้าวเมืองโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกัญจนา มีศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ บุญนิลโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ขาวประพันธ์โรงเรียนบ้านท่าด้วงกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ นงภาโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทรงพล มากแก้วโรงเรียนบ้านลำตาเณรประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีพรรณ ตาเห็นโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการ
3. นางสาวคณาลักษณ์ พืชเงินโรงเรียนโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวจันทนา ธนูน้อยโรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ กงถันโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นางสาวพรนิภา นมนานโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
4. นายพิภพ ยิ้มสาระโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษ งามเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ชาสอนตาโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางพรพิมล มีมุขโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นายนันทพัฒน์ โพธิ์เหลืองโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายทศพล น้อยใสโรงเรียนบ้านคลองกรวดประธานกรรมการ
2. นางกุลนิษฐ์ กำลังเหลือโรงเรียนบ้านเขาคลังกรรมการ
3. นายธนชัย วุฒินาคธรรมโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
4. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายทศพล น้อยใสโรงเรียนบ้านคลองกรวดประธานกรรมการ
2. นางกุลนิษฐ์ กำลังเหลือโรงเรียนบ้านเขาคลังกรรมการ
3. นายธนชัย วุฒินาคธรรมโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
4. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพีรพล บัวหอมโรงเรียนบ้านซับชมภูประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ป้องท้าวโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตกรรมการ
3. นางสุมาลี เก่งสาริกันโรงเรียนบ้านใหม่สาริกากรรมการ
4. นางสกุลยา พรมเท้าโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีรพล บัวหอมโรงเรียนบ้านซับชมภูประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ป้องท้าวโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตกรรมการ
3. นางสุมาลี เก่งสาริกันโรงเรียนบ้านใหม่สาริกากรรมการ
4. นางสกุลยา พรมเท้าโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางเพลินพิศ ประดับมุขโรงเรียนบ้านท่าแดงประธานกรรมการ
2. นางบุญนาค ยิ้มปุยโรงเรียนบ้านบึงสามพันกรรมการ
3. นางสาววิภาวนีย์ ชาญวิถีโรงเรียนบ้านแควป่าสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ สุทธปัญโญโรงเรียนบ้านฟุบสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายวิษุวัต วรรณศรีโรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. MissMaritel D.Ocaresโรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
3. นางสาววิไล หลงใจคอยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุกัญญา ทองมาโรงเรียนอนุบาลกาญจนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอาพร วิริยะไพศาลพงศ์โรงเรียนบ้านบึงนาจานประธานกรรมการ
2. Mr.Richard Agamahโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย หิตเทศโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางอุดมลักษณ์ สถาพรศรีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวันวิสา สิงห์ไพรโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ พันโสดาโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางวันทนา วัชรเศรณีโรงเรียนบ้านสันเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพนิดา หมื่นชนะมาโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาววารินทร์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตกรรมการ
3. นางประทิน ชมภูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ธาราเกษมโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญสม โพธิ์คาสีโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ สรรคพงษ์โรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. Mr.Gary N.Juntarciegoโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวประนอม กมลครโรงเรียนบ้านบึงกระจับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาววิไล โพคาทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา จันตาโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพิศมัย สุวรรณานนท์โรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ จั่นเทศโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. MissJovelyn L.Omegaโรงเรียนสมอทอดศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณี แก้วศิลาโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
3. นางสาวประไพศรี พุ่มจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางพิลารัตน์ สังเกตุโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางฐิติพรรณ หุมบางดีโรงเรียนบ้านปากตกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สำราญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางสาววิมลศิริ ใจเฉื่อยโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มุ่งงามโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัยโรงเรียนบ้านโคกสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวชณุตธิดา บัวเทศโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
3. นางบุญเรือง แสนคานโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นางสาวสมปรารถนา ติ่งบุญโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินารถ ตะกุดแก้วโรงเรียนบ้านนาน้ำโครมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ สิงห์คำโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการ
3. นายอนุกูล ขะมันจาโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวภา พันนุรักษ์โรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายชัย เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทิตา เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชัย เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทิตา เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทร์ดำรงโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายวิบูล ชัยประเสริฐศิริสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด ประจวบแสงสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3กรรมการ
3. นายเบญจ์ กิติคุณสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3กรรมการ
4. นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางนกเล็ก อยู่สุขโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตลดา ปิ่นทองโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางสุวรีย์ เดชปั้นโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางกัญญา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายเอนก พรมเทศโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นางอาริดา พรหมชุลีโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
3. นางจิตตาภา เขียวคำโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญตา ภูมิใหญ่โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธนภัทร อาจจีนโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวประภา จีนหลงโรงเรียนบ้านบัววัฒนากรรมการ
3. นายต้องตา สนิทไทยโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นายประสงค์ ศรเพชรโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เมืองจั่นโรงเรียนบ้านหนองโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวภา นาอุดมโรงเรียนบ้านสันเจริญกรรมการ
3. นายดำรงค์ พรพิศโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
4. นายเจษฎ์ เกษมเนตรโรงเรียนเพชรพินิจศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ พินดอนรองผอ.โรงเรียนบ้านหนองย่างทอยประธานกรรมการ
2. นายสมเดช สังข์ธูปโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายเสมอ กิจพินิจโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นายสมร ภูคาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ คงด้วงโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ประมายะโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ มืดหล้าโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ฤทธิ์มณีโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายธีระพล จันทะโกโรงเรียนบ้านท่าด้วงประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย จงวัฒนารักษ์โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวรัตนา สายวงษ์คำโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายอาณัติ อินมานพโรงเรียนบ้านเนินพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ วารีศรีโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางสาวประครอง ถุนพุฒดมโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นายชะโลม ตะกรุดสงค์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นายธภัทร ไทยเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางฉัตรภวันท์ รูปเชิดโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางภาวี วงษ์เคี่ยมโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ เม่งพัดโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรกรรมการ
4. นางปทิตตา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสวาท สนิทไทยโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ ยอดแตงโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ ผลไพรโรงเรียนบ้านซับวารินทร์กรรมการ
4. นางสาวสีแพรว คำเผี่ยนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนงนิตย์ นาคกนกโรงเรียนบ้านท่าโรงประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ คำนวนศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางซ่อนกลิ่น สุทธาโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนงนิตย์ นาคกนกโรงเรียนบ้านท่าโรงประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ คำนวนศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางซ่อนกลิ่น สุทธาโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางวนิดา บุญกว้างโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฏ์ ศรีธงชัยโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางนภารัตน์ แก้วโสตร์โรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
4. นางสาวขวัญจิตร ชาติป่าสักโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางวนิดา บุญกว้างโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฏ์ ศรีธงชัยโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางนภารัตน์ แก้วโสตร์โรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
4. นางสาวขวัญจิตร ชาติป่าสักโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสามารถ ใจกล้าโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุนทร แจ้งสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการ
3. นายศุภยุทธ สอนเครือโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ คำพิฑูรย์โรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสามารถ ใจกล้าโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุนทร แจ้งสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการ
3. นายศุภยุทธ สอนเครือโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ คำพิฑูรย์โรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายสมยศ จุ้ยหนองเมืองโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
3. นางจินตนา พัดนิ่มโรงเรียนบ้านซับตะแบกกรรมการ
4. นางสุพาพรณ์ อบเชยโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ยาสีโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
3. นางจินตนา พัดนิ่มโรงเรียนบ้านซับตะแบกกรรมการ
4. นางสุพาพรณ์ อบเชยโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายหนูทิม ประทุมโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ โพธิ์สร้อยโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นางสาวสมลักษณ์ รูปเชิดโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
4. นางวิไล นรินทร์นอกโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายหนูทิม ประทุมโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ โพธิ์สร้อยโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นางสาวสมลักษณ์ รูปเชิดโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
4. นางวิไล นรินทร์นอกโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายสันทัด มีชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านโคกปรือประธานกรรมการ
2. นายรติ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นางปทุมรัตน์ หลวงพิหารโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
4. นางดัชนี ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสันทัด มีชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านโคกปรือประธานกรรมการ
2. นายรติ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นางปทุมรัตน์ หลวงพิหารโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
4. นางดัชนี ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางจันทร์เพ็ญ วังคุ้มภัยโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรา โพธิโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
3. นางเสถียร สุดสุยโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ งูนิ่มโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประไพ ภู่ศรีโรงเรียนบ้านบ่อรังประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ศรีอินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นางธีรารัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านวังขามกรรมการ
4. นางสาวสุพาณี ไชยโชติโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมคิด จันทาทับโรงเรียนบ้านบ่อไทยประธานกรรมการ
2. นายสัจจพงษ์ น่วมเจิมโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางดาวเรือง พัฒนานุพงษ์โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนากรรมการ
4. นางลักษมี ทองอยู่โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑิมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน หาเพลิงโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สาครโรงเรียนบ้านนาตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนธการต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์รองประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านท่าสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนบอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนบอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังไลย์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนบอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนบอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนบอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]