หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 139 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 7 69 21
2 039 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 20 42 34
3 185 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 29 105 44
4 001 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 0 0 0
5 072 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 8 14 14
6 132 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 12 27 20
7 142 โรงเรียนบ้าน กม.30 5 15 9
8 156 โรงเรียนบ้าน กม.35 9 21 14
9 012 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1 10 3
10 146 โรงเรียนบ้านกลาง 13 18 17
11 104 โรงเรียนบ้านกองทูล 6 115 18
12 162 โรงเรียนบ้านกันจุ 1 1 1
13 119 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 5 19 8
14 065 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 3 6 5
15 135 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 3 7 5
16 069 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 9 19 15
17 195 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 1 3 2
18 153 โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 1 3 2
19 008 โรงเรียนบ้านคลองทราย 11 63 28
20 022 โรงเรียนบ้านคลองบง 0 0 0
21 157 โรงเรียนบ้านคลองยาง 4 7 6
22 080 โรงเรียนบ้านจัดสรร 4 13 5
23 124 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 0 0 0
24 051 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 1 1 1
25 134 โรงเรียนบ้านซับชมภู 0 0 0
26 141 โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 0 0 0
27 050 โรงเรียนบ้านซับตะแบก 1 2 2
28 006 โรงเรียนบ้านซับน้อย 0 0 0
29 098 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 7 11 8
30 165 โรงเรียนบ้านซับบอน 3 10 5
31 130 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 2 2 2
32 010 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 5 20 10
33 171 โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ 0 0 0
34 004 โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 0 0 0
35 182 โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 1 3 2
36 180 โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 0 0 0
37 183 โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ 0 0 0
38 073 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 0 0 0
39 003 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 0 0 0
40 190 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 0 0 0
41 137 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 1 1 1
42 169 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 17 34 26
43 055 โรงเรียนบ้านดาดอุดม 3 5 4
44 102 โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 0 0 0
45 083 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 0 0 0
46 174 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 0 0 0
47 149 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 3 28 9
48 040 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 8 17 14
49 121 โรงเรียนบ้านตีบใต้ 2 3 2
50 023 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 6 19 11
51 177 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 1 3 1
52 092 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1 1 1
53 017 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 3 5 4
54 106 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 3 2
55 112 โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1 3 2
56 116 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 0 0 0
57 114 โรงเรียนบ้านท่าแดง 3 18 6
58 014 โรงเรียนบ้านท่าโรง 1 5 2
59 085 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 3 5 6
60 086 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 2 4 4
61 115 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 7 41 15
62 079 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 3 5 5
63 122 โรงเรียนบ้านนาวังแหน 0 0 0
64 075 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 3 12 7
65 071 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 0 0 0
66 145 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 2 4 3
67 118 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 3 4 4
68 015 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 5 54 18
69 024 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 20 5
70 052 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 0 0 0
71 103 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 1 3 2
72 005 โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 0 0 0
73 126 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 0 0 0
74 033 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 0 0 0
75 199 โรงเรียนบ้านบึงตะแบก 0 0 0
76 089 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 14 27 23
77 176 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 4 6 5
78 018 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 1 3 2
79 031 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 0 0 0
80 120 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 9 20 14
81 143 โรงเรียนบ้านปากตก 7 12 12
82 108 โรงเรียนบ้านปางยาง 0 0 0
83 160 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 0 0 0
84 125 โรงเรียนบ้านป่าคาย 1 3 2
85 154 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 0 0 0
86 181 โรงเรียนบ้านพญาวัง 3 4 4
87 189 โรงเรียนบ้านพนมเพชร 0 0 0
88 044 โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ 0 0 0
89 060 โรงเรียนบ้านพรหมยาม 0 0 0
90 045 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 0 0 0
91 035 โรงเรียนบ้านพุขาม 2 4 3
92 009 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 2 2 2
93 042 โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 0 0 0
94 019 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 0 0 0
95 064 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2 5 4
96 191 โรงเรียนบ้านยางสาว 1 1 1
97 043 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 6 16 11
98 101 โรงเรียนบ้านรังย้อย 5 36 13
99 168 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0
100 178 โรงเรียนบ้านราหุล 5 29 12
101 091 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 2 8 4
102 170 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 0 0 0
103 163 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 8 22 16
104 131 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 0 0 0
105 059 โรงเรียนบ้านลำนารวย 4 11 6
106 158 โรงเรียนบ้านลำพาด 0 0 0
107 070 โรงเรียนบ้านวังขอน 13 60 24
108 093 โรงเรียนบ้านวังขาม 1 3 2
109 147 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 3 5 4
110 053 โรงเรียนบ้านวังน้อย 0 0 0
111 179 โรงเรียนบ้านวังปลา 0 0 0
112 046 โรงเรียนบ้านวังลึก 0 0 0
113 129 โรงเรียนบ้านวังอ่าง 0 0 0
114 144 โรงเรียนบ้านวังเหว 0 0 0
115 148 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 7 14 13
116 054 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1 1 1
117 025 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 3 15 7
118 194 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 12 73 31
119 188 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 0 0 0
120 087 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 2 2 2
121 095 โรงเรียนบ้านสระกรวด 1 10 3
122 058 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 2 3 3
123 150 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 0 0 0
124 140 โรงเรียนบ้านสระเกษ 0 0 0
125 193 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 0 0 0
126 082 โรงเรียนบ้านสันติธรรม 0 0 0
127 109 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 3 23 9
128 041 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 0 0 0
129 037 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 3 2
130 038 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0 0 0
131 090 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 7 15 14
132 198 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 11 25 16
133 076 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 35 22
134 027 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 6 10 7
135 029 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 4 3
136 166 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 5 2
137 099 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 8 48 23
138 067 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 8 10 9
139 026 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 3 2
140 074 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 0 0 0
141 084 โรงเรียนบ้านหนองหมู 4 27 10
142 197 โรงเรียนบ้านหนองแจง 1 1 1
143 032 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 3 7 6
144 030 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 0 0 0
145 117 โรงเรียนบ้านหัวโตก 2 3 3
146 175 โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย 1 1 1
147 172 โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ 0 0 0
148 107 โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 0 0 0
149 187 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 4 3
150 159 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 11 36 19
151 068 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 4 10 7
152 066 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 4 6 5
153 161 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 0 0 0
154 192 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 2 18 4
155 002 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 0 0 0
156 047 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 0 0 0
157 062 โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1 1 1
158 110 โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 0 0 0
159 111 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 4 24 9
160 078 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 5 12 9
161 105 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 2 4 3
162 128 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 2 6 4
163 184 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 0
164 136 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 0 0 0
165 048 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 4 13 8
166 138 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 0 0 0
167 061 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 8 17 12
168 081 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 2 4 3
169 013 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 0 0 0
170 164 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 2 2 2
171 049 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 4 5 5
172 133 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 0 0 0
173 077 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 0 0 0
174 034 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 0 0 0
175 100 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 11 45 17
176 036 โรงเรียนบ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี) 2 8 5
177 151 โรงเรียนบ้านโคกสง่า(หนองไผ่) 2 3 3
178 167 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 6 5
179 088 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 4 14 8
180 020 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 13 24 19
181 096 โรงเรียนบ้านโคกหิน 3 13 6
182 123 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 4 4
183 186 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 14 29 18
184 011 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 0 0 0
185 028 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 9 13 11
186 097 โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา 0 0 0
187 021 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 3 2
188 057 โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 1 2 1
189 152 โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 1 2 2
190 113 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 0 0 0
191 063 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 0 0 0
192 127 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 7 23 14
193 007 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 3 11 5
194 196 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 6 12 8
195 056 โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 0 0 0
196 173 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 15 57 23
197 016 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 5 6 6
198 094 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 15 119 26
199 155 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 9 17 14
200 200 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 3 3 3
201 212 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 0 0 0
202 213 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 0 0 0
203 210 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 4 13 7
204 214 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 2 6 4
205 202 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 2 6 2
206 201 โรงเรียนศรีปัญญา 0 0 0
207 208 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 4 16 4
208 219 โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา 0 0 0
209 207 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 8 39 13
210 216 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 6 10 7
211 217 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 3 4 3
212 205 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 14 27 16
213 220 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมกิต 0 0 0
214 206 โรงเรียนอุดมวิทยา 9 13 9
215 215 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 3 10 6
216 209 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 4 4 4
217 218 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 13 46 23
218 203 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 5 15 7
219 204 โรงเรียนโชติวิทยา 0 0 0
220 211 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 2 3 2
รวม 712 2326 1210
3536

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]