หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันและโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายวรการ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายคำรณ คูณแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายภักดี โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางประไพศรี ทองยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสุณีย์ ฤกษ์วิชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายเชาว์ดี ธูปมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายอภิรักษ์ สำราญพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวนวลพักตร์ ศักดิ์สมวาส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสมาน พรหมมาก นิติกร คณะกรรมการอำนวยการ
18 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ทุกอำเภอ ประธานศูนย์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 ผู้บริหารโรงเรียน ทุกโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายวิบูล ชัยประเสริฐศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายสมนึก พันธุ์วงศ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายลำจวน ขันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายสุเทพ ปราบวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นางจิตราภรณ์ โกบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 คณะครูโรงเรียน อนุบาลบึงสามพัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
29 คณะครูโรงเรียน บ้านราหุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายทวิช นุ้ยวัน ช่างไม้ 3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายเผย สมพร ช่างไม้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายสุบรร ประมายะ ช้างไม้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายวันชัย นุ้ยวัน ช่างไม้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายชลอ ส่งฆ่อง ช่างไม้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นายธัญญวุฒิ เอี่ยมเย็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นายสุทัศน์ นาป้อม ช่างสี 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นายธีรพงศ์ ศรีสุข ช่างสี 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
38 นายเรวัช ทีลี ช่างสี 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
39 นายศิริชัย บุญศรี ลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
41 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายวิชัย พลอยบุตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
43 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
44 นายวิบูล ชัยประเสริซศิริ ผู้อำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
45 นายประหยัด รอดแสน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
46 นางประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
47 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
48 นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
49 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
50 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
51 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
52 นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
53 นายประสิทธิ์ กระทู้ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
54 นายวิชัย พลอยบุตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
55 นางสาวสมคิด ประจวบแสง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
56 นางณิตต์ดา อำนาจ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
57 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
58 นายเบญจ์ กิติคุณ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
59 นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
60 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
61 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
62 นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
63 นายวิบูล ชัยประเสริซศิริ ผู้อำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
64 นายประสิทธิ์ กระทู้ ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
65 นายวิชัย พลอยบุตร ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
66 นางสาวสมคิด ประจวบแสง ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
67 นางประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
68 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
69 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
70 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
71 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
72 นายสมบูรณ์ ตุ้มทอง ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
73 นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
74 นายเบญจ์ กิติคุณ ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
75 นายประหยัด รอดแสน ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
76 นางณิตต์ดา อำนาจ ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
77 นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ ปฐมวัย คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
78 นายปัณณธร บุวอุบล ศึกษานิเทศก์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
79 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
80 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
81 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
82 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
83 นางประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
84 นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
85 นางสาวสมคิด ประจวบแสง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
86 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
87 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
88 นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
89 นายเบญจ์ กิติคุณ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
90 นางสาวชารินี พิลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
91 นางเจนทิพย์ บุญเมือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
92 นายสุรศักดิ์ สืบสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
93 นายเมฆินทร์ ทานิล อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
94 นางชุลีพร ศรีสังข์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
95 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
96 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ขต 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
97 นายพิชิตชัย อนนท์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
98 นางสาวนวนพักตร์ วงษ์กระสัน นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
99 นายภักดี โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
100 นางประไพศรี ทองยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
101 นางสาวพรรณทิพยื พิมพ์ภูเขียว นักทรัพยากรบุคคล สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
102 นางสาววิจินต์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
103 นางคะนึง คุ้มตระกูล นักจัดการงานทั่วไป สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
104 นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร นักจัดการงานทั่วไป สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
105 นางสาวอมรฤดี ประดับมุข พนักงานราชการ สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
106 นางสาวพิไลพร วิชาเครื่อง พนักงานราชการ สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
107 นางสาวชมัยพร อ่อนวัน นักทรัพยากรปฏิบัติงาน สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
108 นายสุรศักดิ์ สืบสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
109 นางอุมาพร อัครางกูร นักวิชาการศึกษา สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
110 นางสาวธิดารัตน์ จันทะกล นักวิชาการศึกษา สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
111 นางผุสดี แดนทอง เจ้าพนักงานธุรการ สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
112 นายวรวงษ์ สระคูพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
113 นายรัฐพงศ์ โพธิ์อุไร อัตราจ้าง สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
114 นางสาวทัษภรณ์ คำหาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
115 นางณัฏฐพิชา โชติมน นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
116 นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
117 นางดารณี ใจอยู่ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
118 นางอาพรรัตน์ ลาสอน นักทรัพยากรบุคคล สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
119 นางสุนีันท์ บัวเทศ นักทรัพยากรบุคคล สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล
120 นายสมาน พรหมมาก นิติกร สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
121 นางฐิตราภรณ์ กระหนาย นักทรัพยากรบุคคล สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
122 นายสุณี ฤกษ์วิชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มเอกชน สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
123 นางอัมพร จันทรางกูล นักทรัพยากรบุคคล สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
124 นางสาวรัชณีย์ เพาะกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
125 นางสาววธิดา วิลัย เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
126 นายวีระยุทธ หลาบหนองแสง นักทรัพยากรบุคคล สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
127 นางสาวณัชชญาอร มาปัสสา นักจัดการงานทั่วไป สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
128 นางสาวเบญจมาศ บัวระพา นักจัดการงานทั่วไป สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
129 นางรมิดา สัตยากุล นักวิชาการศึกษา สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
130 นางสาววราภรณ์ คณฑา นักวิชาการศึกษา สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
131 นางสาวจตุพร บรรดาล นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
132 นางสาวศราลักษณ์ แซ่ลี้ เจ้าพนักงานธุรการ สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
133 นางสาวสุภาวดี เชื้อนิล พนักงานราชการ สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
134 นายเมฆินทร์ ทานิล อัตราจ้าง สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
135 นางสาวศิริรัตน์ เค้ามูล อัตราจ้าง สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
136 นางจุฑารัตน์ ศรีเอี่ยม อัตราจ้าง สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
137 นางสาวพูนทรัพย์ หมื่นสุรินทร์ อัตราจ้าง สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
138 นางสาวอภิรดี บัวสำลี ลูกจ้างชั่วคราว สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
139 นางชุลีพร ศรีสังข์ ลูกจ้างชั่วคราว สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
140 นางพรหมภัสสร อยู่พืช นักทรัพยากรบุคคล สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
141 นางสาวชารีนี พิลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนามการประกวดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
142 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
143 นายอภิรักษ์ สำราญพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาลและแผน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
144 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
145 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
146 นางสาวสมคิด ประจวบแสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
147 นางสาวนิศานาถ ศิริลา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
148 นายสิทธิกร บัวทอง อัตราจ้าง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
149 นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
150 นางสาวเบญจมาศ บัวระพา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
151 นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
152 นายสุณีย์ ฤกษ์วิชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
153 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
154 นางสาวจตุพร บรรดาล นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
155 นางพรหมภัสสร อยู่พืช นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
156 นางรมิดา สัตยากุล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
157 นางนวลพักตร์ นวลกระสัน นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
158 นางสาวนิศานาถ ศิริลา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
159 นางสาวณัชชญาอร มาปัสสา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
160 นางสาวรัชณีย์ เพาะกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
161 นางสาวศราลักษณ์ แซ่ลี้ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
162 นางสาวศิริรัตน์ เค้ามูล เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
163 นางสาวสุภาวดี เชื้อนิล พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
164 นางสาวอภิรดี บัวสำลี พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
165 นางชุลีพร ศรีสังข์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
166 นางสาวสมคิด ประวบแสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
167 นางอุมาพร อัครากูร นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
168 นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
169 นายเชาว์ดี ธูปมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
170 นางสาววิจินต์ ตั้งวงษ์ถาวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
171 นางคนึง คุ้มตระกูล นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
172 นางสาวธิดารัตน์ จันทะกล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
173 นางรมิดา สัตยากุล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
174 นางสาววราภรณ์ คณฑา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
175 นางสาวนวลพักตร์ วงษ์กระสันต์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
176 นายประหยัด รอดแสน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
177 นายเบญจ์ กิติคุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
178 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
179 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
180 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
181 นางสาวอาพรรัตน์ ลาสอน พนักงานราชการ คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
182 นางสาวพูนทรัพย์ หมื่นสุรินทร์ อัตราจ้าง คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
183 ส.อ.ธัญญวุฒิ เอี่ยมเย็น นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
184 นางอุมาพร อัครางกูร นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
185 นายคำรณ คูณแก้ว รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
186 นายทวิช นุ้ยวัน ช่างไม้ 3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
187 นายวันชัย นุ้ยวัน ช่างไม้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
188 นายเผย สมพร ช่างไม้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
189 นายสุบรรณ ประมายะ ช่างไม้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
190 นายชลอ ส่องฆ่อง ช่างไม้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
191 นายสุทัศน์ นาป้อม ช่างสี3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
192 นายเรวัช ลีที ช่างสี 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
193 นายธีรพงศ์ ศรีสุข ช่างสี3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
194 นายรัฐพงศ์ โพธิ์อุไร อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
195 นายศิริชัย บุญศรี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
196 นายวิชัย พลอยบุตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
197 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร
198 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
199 นายวิบูล ชัยประเสริฐศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
200 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
201 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
202 นางสาวสมคิด ประจวบแสง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
203 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
204 นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
205 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
206 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
207 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
208 นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกล่มการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
209 นางลำจวน บัวสำลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
210 นางสาวสมหมาย คูโคกสูง เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
211 นางสาวรัตนพัฒน์ ทองรอด เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
212 นางสาวฑิมลวัลย์ ศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
213 นางกรรณิการ์ ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
214 นางสุกัญญา เกตุหอม นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
215 นางสมพร หุนทนทาน นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
216 นายวรการ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พิธีกร
217 นายสมนึก พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน พิธีกร
218 นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง พิธีกร
219 นางวันเพญ โพธิ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเหว พิธีกร
220 นายจรัล ชาวใต้ ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู พิธีกร
221 นายทองพู ดีนอก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย พิธีกร
222 นายอนุโพ ศรีโพธิ์เผือก ครูโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ พิธีกร
223 นายวิเชียร บำรุงมา ครูโรงเรียนบ้านกันจุ พิธีกร
224 นายประดับ ราชวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านราหุล พิธีกร
225 นายสวัสดิ์ จันทรา ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว พิธีกร
226 นางสาวชุลีลักษณ์ เทืองน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ พิธีกร
227 นางณัชชา สานนท์ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง พิธีกร
228 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พิธีกร
229 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พิธีกร
230 นางสุณีย์ ฤกษ์วิชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
231 นางสายชล สังข์พันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
232 นางลำจวน บัวสำลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
233 นางผุสดี แดนทอง พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
234 นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
235 นายสมบูรณ์ ตุ้มทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
236 นายสิทธิกร บัวทอง อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
237 นางสาวจันทร์ทิพย์ คุณาสกุลเลิศ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
238 นางจุฑารัตน์ ศรีเอี่ยม อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
239 นายไพฑูรย์ อ่องลออ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ กรรมการประสานงาน การศึกษาระดับปฐมวัย
240 นายเชวง คงจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี กรรมการประสานงาน การศึกษาระดับปฐมวัย
241 นายยงยุทธ เที่ยงทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนองไผ่ กรรมการประสานงาน การศึกษาระดับปฐมวัย
242 นายสมนึก พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการประสานงาน การศึกษาระดับปฐมวัย
243 นางบุญนาค เนียมเปรม ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการประสานงาน การศึกษาระดับปฐมวัย
244 นางดาวน้อย คนคง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ กรรมการประสานงาน การศึกษาระดับปฐมวัย
245 นางประไพศรี ภู่ศรี ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการประสานงาน การศึกษาระดับปฐมวัย
246 นางบานชื่น พุ่มชะเอม ครูโรงเรียนบ้านวังท่าดี กรรมการประสานงาน การศึกษาระดับปฐมวัย
247 นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 กรรมการประสานงาน การศึกษาระดับปฐมวัย
248 นายสมสัน คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการบ้านเกาะแก้ว กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
249 นายประชุม เอี่ยมสุขประเสริฐ ผู้อำนวยการบ้านโคกสำราญ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
250 นางสาวมาลินี สุขหา ครูโรงเรียนบ้านโคกสำราญ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
251 นายวันชัย โกมาร ครูโรงเรียนบ้านราหุล กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
252 นางอรทัย คุ้มทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
253 นายสามารถ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
254 นางษมากร บัวหอม ครูโรงเรียนบ้าน กม35 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
255 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
256 นายสมบูรณ์ ตุ้มทอง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
257 นายสมาน สุ่มหลิ่ม ผู้อำนวยการบ้านพุขาม กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
258 นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ่าง กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
259 นายมนัส คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
260 นางวันดี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านพุขาม กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
261 นางนันทยา ทรายฮวด ครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
262 นางอมร วิทยาวิโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
263 นายประสิทธิ์ กระทู้ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
264 นางสมึด ประจวบแสง ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
265 นายวิชัย พลอยบุตร ศึกานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
266 นางสมบูรณ์ คุ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
267 นายประวัติ นามปัญญา ผู้อำนวยการโรงรียนบ้านบ่อไทย กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
268 นายลำจวน ขันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
269 นางปราณี ศรทอง ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
270 นายนิคม เพชรบูรนิล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
271 นางประดับ ราชวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านราหุล กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
272 นางสาวอนงค์ กันต์นิกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
273 นายชัยวัฒน์ ปานนิล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
274 นางณิตต์ดา อำนาจ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
275 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
276 นายวัฒนากร บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
277 นายสุเทพ หมายเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
278 นายเสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการฌรงเรียนบ้านเนินถาวร กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
279 นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากตก กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
280 นายสุรศักดิ์ ภู่งาม ครูโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
281 นางปัญฑารีย์ ขุนสุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านปากตก กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
282 นางสาววันเพ็ญ คล้ายสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้าน กม30 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
283 นางพัชลีวรรณ เศรษฐชัย ครูโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
284 นายประหยัด รอดแสน ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
285 ว่าที่ ร.ท.สกุลศักดิ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย กรรมการกลุ่มประสานงาน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
286 นายเสนาะ ตะกรุดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง กรรมการกลุ่มประสานงาน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
287 นายบุญโฮม หลอดทอง ผู้อำนวยการบ้านหนองชุมแสง กรรมการกลุ่มประสานงาน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
288 นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการกลุ่มประสานงาน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
289 นายสาคร ทองจันทนา ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่ กรรมการกลุ่มประสานงาน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
290 นายวิโรจน์ สาริกา ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง กรรมการกลุ่มประสานงาน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
291 นายคำรณ ฤาชา ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย กรรมการกลุ่มประสานงาน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
292 นางมณีรัตน์ ลาภสิริสมสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย กรรมการกลุ่มประสานงาน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
293 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการกลุ่มประสานงาน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
294 นายชัยชาญ หมื่นชนะ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการกลุ่มประสานงาน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
295 นายธำมรงค์ ชมพู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
296 นายจุลภาสน์ พุทธชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
297 นายสวง บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสามพัน กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
298 นายอินถา ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านกองทูล กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
299 นายประทุม สีดี ครูโรงเรียนบ้านกองทูล กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
300 นายสำรวย งามนิยม ครูโรงเรียนบ้านบ่อไทย กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
301 นายวรวัฒน์ ทะบรรหาร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
302 นางสาวปราณี สนุ่นดี ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
303 นางแสงจันทร์ สืบสุนทร ครูโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
304 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
305 นายวิภพ นิ่มขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
306 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัดสรร กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
307 นายลำพึง วิมลเศรษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
308 นายประสาน มั่นฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับไม้แดง กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
309 นางรัตนา สิงห์ที ครูโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
310 นางพรเพ็ญ กลิ่นผกา ครูโรงเรียนบ้านคลองทราย กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
311 นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
312 ว่าที่ พ.ท.เรืองยศ กันภัย ครูโรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
313 นางประคองสาธรรม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
314 นายวิบูรณ์ ช้างอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
315 นางอัญชลี นากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรุดไผ่ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
316 นายสุเมธ สมจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
317 นางพิสมัย สุวรรณานนท์ ครูโรงเรียนบ้านกม 35 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
318 นายพิศิษฏ์ ศรีธงชัย ครูโรงเรียนบ้านโคกสำราญ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
319 นางกัญญา หมื่นชนะมา ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
320 นายวิบูล ชัยประเสริฐศิริ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
321 นางเสาวภา หงษ์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
322 นายเบญจ์ กิติคุณ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
323 นายวิจิตร จาดจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ กรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
324 นางบัวชิด เรืองภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประดู่ กรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
325 นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
326 นายจิระศักดิ์ วารีศรี ครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว กรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
327 นายจีรพันธ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้าน ก.ม.35 กรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
328 นางลักขณาภรณ์ โตแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
329 นายนิเวศน์ วันทอง ครูโรงเรียนบ้านคลองดู่ กรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
330 นายอภิชาติ แพงวาปี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย กรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
331 นายไตรภพ เขียวดี ครูโรงรียนบ้านหนองแจง กรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
332 นายปัญญธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]