สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 27 0 2 0 29
2 ชุมชนบ้านพุเตย 12 5 3 0 20
3 อนุบาลบึงสามพัน 11 4 0 0 15
4 อนุบาลศรีเทพ 10 2 1 1 13
5 บ้านบึงนาจาน 10 1 3 0 14
6 บ้านโป่งบุญเจริญ 10 0 1 1 11
7 บ้านหนองชุมแสง 10 0 1 0 11
8 บ้านโคกสำราญ 9 3 0 1 12
9 บ้านหนองบัว 9 3 0 0 12
10 บ้านกลาง 9 2 1 0 12
11 บ้านคลองทราย 9 2 0 0 11
12 ชุมชนบ้านโภชน์ 9 1 1 0 11
13 บ้านวังขอน 9 0 3 0 12
14 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 9 0 0 0 9
15 อนุบาลพร้อมจิต 8 1 4 1 13
16 บ้านซับไม้แดง 8 1 1 0 10
17 บ้านคลองดู่ 8 0 0 1 8
18 เพชรพินิตศึกษา 7 2 2 1 11
19 บ้านโคกรังน้อย 7 2 0 1 9
20 บ้านลำตะคร้อ 7 1 0 0 8
21 บ้านตะกุดไผ่ 7 1 0 0 8
22 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 7 0 0 0 7
23 บ้านวังไลย์ 6 2 1 0 9
24 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 6 2 0 2 8
25 สมอทอดศึกษา 6 1 0 1 7
26 บ้านปากตก 6 1 0 0 7
27 บ้านหนองย่างทอย 6 1 0 0 7
28 บ้านบ่อไทย 6 0 2 1 8
29 บ้านแก่งหินปูน 6 0 2 0 8
30 บ้าน กม.35 6 0 1 1 7
31 วัดเขาเจริญธรรม 6 0 0 0 6
32 บ้านกองทูล 6 0 0 0 6
33 บ้านถ้ำมงคลชัย 6 0 0 0 6
34 บ้านนาทุ่ง 5 2 0 0 7
35 บ้านหนองจอกวังกำแพง 5 1 1 0 7
36 ชุมชนบ้านท่าเสา 5 1 0 0 6
37 อุดมวิทยา 5 0 2 1 7
38 บ้านราหุล 5 0 0 0 5
39 บ้านนาไร่เดียว 5 0 0 0 5
40 บ้าน กม.30 5 0 0 0 5
41 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 5 0 0 0 5
42 บ้านไร่เหนือ 4 3 0 0 7
43 บ้านหนองสรวง 4 2 1 1 7
44 อนุบาลหนองไผ่ 4 2 0 1 6
45 บ้านรวมทรัพย์ 4 1 1 0 6
46 แสงธรรมวิทยา 4 0 1 0 5
47 บ้านเนินถาวร 4 0 0 1 4
48 บ้านโคกสะอาด 4 0 0 0 4
49 บ้านเนินคนธา 4 0 0 0 4
50 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 4 0 0 0 4
51 บ้านคลองยาง 4 0 0 0 4
52 บ้านเกาะแก้ว 4 0 0 0 4
53 บ้านเขาคลัง 4 0 0 0 4
54 วัดซับบอนวิทยา 4 0 0 0 4
55 บ้านโคกสะแกลาด 4 0 0 0 4
56 บ้านหนองบัวขาว 3 2 1 0 6
57 บ้านคลองกรวด 3 2 0 0 5
58 บ้านรังย้อย 3 2 0 0 5
59 ศิริรัตน์วิทยา 3 1 0 0 4
60 บ้านหนองหมู 3 1 0 0 4
61 บ้านซับน้อยพัฒนา 3 1 0 0 4
62 บ้านลำนารวย 3 1 0 0 4
63 บ้านเนินสะอาด 3 1 0 0 4
64 บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 3 1 0 0 4
65 บ้านนาน้ำโครม 3 0 0 0 3
66 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 3 0 0 0 3
67 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 3 0 0 0 3
68 บ้านซับบอน 3 0 0 0 3
69 บ้านตะกุดงาม 3 0 0 0 3
70 บ้านวังไผ่ 3 0 0 0 3
71 บ้านวังโบสถ์ 3 0 0 0 3
72 รัฐประชานุสรณ์ 3 0 0 0 3
73 อนุบาลกาญจนาวิทยา 3 0 0 0 3
74 สัมพันธ์วิทยา 2 2 0 2 4
75 บ้านบึงสามพัน 2 1 0 1 3
76 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 2 1 0 0 3
77 บ้านดาดอุดม 2 1 0 0 3
78 บ้านโคกเจริญ 2 1 0 0 3
79 บ้านท่าแดง 2 1 0 0 3
80 บ้านทุ่งใหญ่ 2 1 0 0 3
81 บ้านโคกหิน 2 1 0 0 3
82 บ้านคลองกะโบน 2 0 1 0 3
83 บ้านหนองโป่ง 2 0 1 0 3
84 บ้านนาเฉลียงใต้ 2 0 0 1 2
85 บ้านซับสมบูรณ์ 2 0 0 1 2
86 บ้านคลองกระจังวังไทร 2 0 0 1 2
87 บ้านพุขาม 2 0 0 0 2
88 บ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี) 2 0 0 0 2
89 บ้านร่องหอยพัฒนา 2 0 0 0 2
90 บ้านหนองบัวทอง 2 0 0 0 2
91 บ้านแควป่าสัก 2 0 0 0 2
92 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 2
93 บ้านเนินมะค่า 2 0 0 0 2
94 วีรสัมพันธ์วิทยา 2 0 0 0 2
95 บ้านซับวารินทร์ 2 0 0 0 2
96 บ้านฟุบสะแก 2 0 0 0 2
97 วิทยานนท์ศึกษา 2 0 0 0 2
98 บ้านเขาพลวง 2 0 0 0 2
99 บ้านวังท่าดี 2 0 0 0 2
100 บ้านหัวโตก 2 0 0 0 2
101 บ้านโคกสง่า(หนองไผ่) 2 0 0 0 2
102 บ้านท่าไม้ทอง 2 0 0 0 2
103 บ้านศรีเทพน้อย 1 1 0 0 2
104 บ้านม่วงชุม 1 0 1 0 2
105 บ้านเนินพัฒนา 1 0 1 0 2
106 บ้านตีบใต้ 1 0 0 1 1
107 บ้านสระประดู่ 1 0 0 1 1
108 บ้านนาเฉลียง 1 0 0 1 1
109 บ้านท่าสวาย 1 0 0 0 1
110 บ้านท่าโรง 1 0 0 0 1
111 บ้านบุมะกรูด 1 0 0 0 1
112 บ้านวังขาม 1 0 0 0 1
113 บ้านสระกรวด 1 0 0 0 1
114 บ้านหนองแจง 1 0 0 0 1
115 บ้านไทรงาม 1 0 0 0 1
116 บ้านซับเดื่อ 1 0 0 0 1
117 บ้านนาตะกุด 1 0 0 0 1
118 บ้านน้ำร้อน 1 0 0 0 1
119 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
120 บ้านคลองตะพานหิน 1 0 0 0 1
121 บ้านจัดสรร 1 0 0 0 1
122 บ้านซับตะแบก 1 0 0 0 1
123 บ้านซับสามัคคี 1 0 0 0 1
124 บ้านทรัพย์เกษตร 1 0 0 0 1
125 บ้านท่าด้วง 1 0 0 0 1
126 บ้านน้ำเขียว 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองพลวง 1 0 0 0 1
129 บ้านเข็มทอง 1 0 0 0 1
130 บ้านกันจุ 1 0 0 0 1
131 บ้านนาสนุ่น 1 0 0 0 1
132 บ้านป่าคาย 1 0 0 0 1
133 ใจจำนงศึกษา 0 2 0 0 2
134 บ้านพญาวัง 0 1 1 1 2
135 บ้านวังใหญ่ 0 1 0 0 1
136 บ้านยางสาว 0 1 0 0 1
137 บ้านหนองสะแก 0 1 0 0 1
138 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 1 0 0 1
139 บ้านหินดาดน้อย 0 0 1 0 1
140 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 0 0 1 0 1
141 บ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 0 0 1 0 1
142 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 0 0 1 0 1
143 บ้านซับกระโซ่ 0 0 0 1 0
144 บ้านคลองตะคร้อ 0 0 0 0 0
รวม 516 79 45 27 667