สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านซับไม้แดง 12 3 2 17 15 1 1 0 17
2 ชุมชนบ้านวังพิกุล 11 11 5 27 27 0 2 0 29
3 อนุบาลบึงสามพัน 6 3 5 14 11 4 0 0 15
4 บ้านคลองทราย 6 2 2 10 9 2 0 0 11
5 บ้านวังไลย์ 6 2 1 9 8 2 1 0 11
6 เพชรพินิตศึกษา 6 1 4 11 7 2 2 1 11
7 อนุบาลศรีเทพ 6 1 3 10 10 2 1 1 13
8 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 6 1 1 8 6 2 0 2 8
9 บ้านโป่งบุญเจริญ 5 5 2 12 10 0 1 1 11
10 บ้านวังขอน 5 3 3 11 9 0 3 0 12
11 บ้านบึงนาจาน 5 2 2 9 10 1 3 0 14
12 ชุมชนบ้านพุเตย 4 8 6 18 12 5 3 0 20
13 อนุบาลพร้อมจิต 4 6 3 13 8 1 4 1 13
14 บ้านโคกสำราญ 4 4 5 13 9 3 0 1 12
15 บ้านหนองบัว 4 3 3 10 9 3 0 0 12
16 บ้านวังโบสถ์ 4 3 0 7 7 0 0 0 7
17 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 4 2 1 7 7 0 0 0 7
18 บ้าน กม.35 4 1 3 8 6 0 1 1 7
19 บ้านราหุล 4 1 0 5 5 0 0 0 5
20 บ้านปากตก 4 0 1 5 6 1 0 0 7
21 บ้านหนองจอกวังกำแพง 4 0 1 5 5 1 1 0 7
22 บ้านหนองชุมแสง 3 4 2 9 10 0 1 0 11
23 บ้านลำตะคร้อ 3 4 1 8 7 1 0 0 8
24 วัดเขาเจริญธรรม 3 3 0 6 6 0 0 0 6
25 อนุบาลหนองไผ่ 3 2 3 8 6 2 0 1 8
26 บ้านนาไร่เดียว 3 2 0 5 5 0 0 0 5
27 บ้านคลองกรวด 3 2 0 5 3 2 0 0 5
28 บ้านกองทูล 3 1 0 4 6 0 0 0 6
29 บ้านซับสมบูรณ์ 3 1 0 4 4 0 0 1 4
30 บ้านโคกสะอาด 3 1 0 4 4 0 0 0 4
31 บ้าน กม.30 3 0 1 4 5 0 0 0 5
32 บ้านจัดสรร 3 0 1 4 4 0 0 0 4
33 บ้านเนินคนธา 3 0 0 3 4 0 0 0 4
34 บ้านนาน้ำโครม 3 0 0 3 3 0 0 0 3
35 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 2 3 0 5 5 0 0 0 5
36 บ้านโคกรังน้อย 2 2 4 8 8 2 0 1 10
37 บ้านบ่อไทย 2 2 4 8 6 0 2 1 8
38 บ้านแก่งหินปูน 2 2 2 6 6 0 2 0 8
39 บ้านนาทุ่ง 2 2 1 5 5 2 0 0 7
40 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 2 2 0 4 4 0 0 0 4
41 บ้านคลองยาง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
42 ศิริรัตน์วิทยา 2 1 1 4 3 1 0 0 4
43 บ้านหนองหมู 2 1 0 3 3 1 0 0 4
44 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 2 1 0 3 3 0 0 0 3
45 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 2 1 0 3 2 1 0 0 3
46 บ้านดาดอุดม 2 1 0 3 2 1 0 0 3
47 บ้านคลองกะโบน 2 0 1 3 2 0 1 0 3
48 บ้านซับน้อยพัฒนา 2 0 0 2 3 1 0 0 4
49 บ้านนาสนุ่น 2 0 0 2 3 0 0 0 3
50 บ้านโคกเจริญ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
51 บ้านพุขาม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
52 บ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
53 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 1 5 2 8 9 0 0 0 9
54 สมอทอดศึกษา 1 5 1 7 6 1 0 1 7
55 บ้านไร่เหนือ 1 5 1 7 4 3 0 0 7
56 บ้านคลองดู่ 1 4 2 7 8 0 0 1 8
57 อุดมวิทยา 1 4 1 6 5 0 2 1 7
58 บ้านรวมทรัพย์ 1 4 1 6 4 1 1 0 6
59 บ้านเนินถาวร 1 4 0 5 4 0 0 1 4
60 บ้านกลาง 1 3 6 10 9 2 1 0 12
61 บ้านถ้ำมงคลชัย 1 3 2 6 6 0 0 0 6
62 ชุมชนบ้านโภชน์ 1 1 5 7 9 1 1 0 11
63 บ้านตะกุดไผ่ 1 1 3 5 7 1 0 0 8
64 บ้านเกาะแก้ว 1 1 2 4 4 0 0 0 4
65 บ้านเขาคลัง 1 1 2 4 4 0 0 0 4
66 วัดซับบอนวิทยา 1 1 1 3 4 0 0 0 4
67 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1 1 1 3 3 0 0 0 3
68 สัมพันธ์วิทยา 1 1 1 3 2 2 0 2 4
69 บ้านนาเฉลียงใต้ 1 1 1 3 2 0 0 1 2
70 บ้านซับบอน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
71 บ้านบึงสามพัน 1 1 0 2 2 1 0 1 3
72 บ้านท่าแดง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
73 บ้านนาตะกุด 1 1 0 2 2 0 0 0 2
74 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
75 แสงธรรมวิทยา 1 0 3 4 4 0 1 0 5
76 บ้านรังย้อย 1 0 3 4 3 2 0 0 5
77 บ้านตะกุดงาม 1 0 2 3 3 0 0 0 3
78 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 2 3 2 1 0 0 3
79 บ้านวังท่าดี 1 0 1 2 3 0 0 0 3
80 บ้านวังไผ่ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
81 บ้านหนองบัวทอง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
82 บ้านแควป่าสัก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
83 บ้านตีบใต้ 1 0 1 2 1 0 0 1 1
84 บ้านท่าไม้ทอง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
85 บ้านท่าสวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านท่าโรง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านบุมะกรูด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านวังขาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านสระกรวด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองแจง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านไทรงาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านลำนารวย 0 3 0 3 3 1 0 0 4
93 รัฐประชานุสรณ์ 0 3 0 3 3 0 0 0 3
94 บ้านหนองย่างทอย 0 2 4 6 6 1 0 0 7
95 บ้านเนินสะอาด 0 2 1 3 3 1 0 0 4
96 บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 0 2 1 3 3 1 0 0 4
97 บ้านคลองกระจังวังไทร 0 2 1 3 2 0 0 1 2
98 บ้านหนองบัวขาว 0 1 3 4 3 2 1 0 6
99 บ้านโคกสะแกลาด 0 1 1 2 4 0 0 0 4
100 อนุบาลกาญจนาวิทยา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
101 บ้านห้วยทราย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
102 บ้านเนินมะค่า 0 1 1 2 2 0 0 0 2
103 วีรสัมพันธ์วิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
104 บ้านม่วงชุม 0 1 1 2 1 0 1 0 2
105 บ้านสระประดู่ 0 1 1 2 1 0 0 1 1
106 บ้านซับวารินทร์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านฟุบสะแก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 วิทยานนท์ศึกษา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 บ้านเนินพัฒนา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
110 บ้านซับเดื่อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านน้ำร้อน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 ใจจำนงศึกษา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
113 บ้านวังใหญ่ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
114 บ้านหินดาดน้อย 0 1 0 1 0 0 1 0 1
115 ชุมชนบ้านท่าเสา 0 0 4 4 5 1 0 0 6
116 บ้านหนองสรวง 0 0 4 4 4 2 1 1 7
117 บ้านโคกหิน 0 0 2 2 2 1 0 0 3
118 บ้านหนองโป่ง 0 0 2 2 2 0 1 0 3
119 บ้านเขาพลวง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
120 บ้านหัวโตก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 บ้านโคกสง่า(หนองไผ่) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
122 บ้านศรีเทพน้อย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
123 บ้านนาเฉลียง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
124 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 บ้านคลองตะพานหิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านซับตะแบก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
127 บ้านซับสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านทรัพย์เกษตร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านท่าด้วง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านน้ำเขียว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 บ้านหนองพลวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 บ้านเข็มทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 บ้านพญาวัง 0 0 1 1 0 1 1 1 2
135 บ้านยางสาว 0 0 1 1 0 1 0 0 1
136 บ้านหนองสะแก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
137 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 0 0 1 1 0 0 1 0 1
138 บ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 0 0 1 1 0 0 1 0 1
139 บ้านกันจุ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านป่าคาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านซับกระโซ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 บ้านคลองตะคร้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 228 182 172 582 542 79 45 27 666