รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันและโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาดอุดม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   จันทะบาล
 
1. นางสาวแพรว  ทองแกมนาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุขาม 1. เด็กหญิงกิติยา  ชาลีรักษ์
 
1. นางวรรณดี  พลเยี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  วิชัยโคตร
 
1. นางสาวพรรณธิวา  จุติรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชูตระกูล
 
1. นางกิตติพร   สิงห์บัวขาว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายธนวัฒน์  เมืองหนองจอก
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแจง 1. นายศรนรินทร์  อินอ่อน
 
1. นายพิชัย  นาคน้อย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีปะโค
 
1. นางไพเราะ  วงศ์อยู่ในธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายชินวัตร  เสนาน้อย
 
1. นางรวีวรรณ  กันเขต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายภูรินทร์  ชุ่มสุข
 
1. นางสนธยา  ชาญบรรพต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงศศิธร  กันคล้า
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงชลิตา  ชอบมะรัง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวทองอุไร  บุญญฤทธิ์พูลศิริ
2. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงปรารถนา  เข็มกลาง
2. เด็กหญิงวริศรา  มหาโพธิ์
 
1. นางสาวอุทิศ  บุญมี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีบใต้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันเฮ้า
 
1. นางณัฐรี  รัศมีจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงเทียนทอง  โกศลจิตร
 
1. นางจำนงค์  บัวศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงบุษกร  ใจยง
 
1. นายชาตรี  คำนวนศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พุฒระ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ   เก่งกล้า
3. เด็กหญิงสุภัชชา  แสงสุข
 
1. นางกัลยา  พงษ์สละ
2. นางสาวสุพรรษา  ธรรมสโรช
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กหญิงนฤมล  ใจหนัก
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พรชาวนา
3. เด็กหญิงรุจิรา  วิเวก
 
1. นางสาวภัสส์ศา  บุญมี
2. นางอรชา  เขียวมณี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.30 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  ภูครองหิน
2. เด็กหญิงจันทิมา  ผลทิม
3. เด็กหญิงจิตตรา  สุธงษา
 
1. นางธัญพร  วชิรานันท์
2. นายวีระศักดิ์  ทองสังข์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงฐิติมา  สันนา
2. เด็กหญิงสมิตา  ไล้ทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ไวกสิกรณ์
 
1. นางพรทิพา  เพ็งหมู
2. นายมนัส  เพ็งหมู
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงนิลินดา  ศรีนวล
2. เด็กชายปาณัสม์  อินทร์ไพร
 
1. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น
2. นางสมหมาย  แพงวาปี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงบุษบา  พรมแตง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เบื้องบล
 
1. นายชาตรี  คำนวนศักดิ์
2. นางพรทิพา  เพ็งหมู
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ครุฑนาค
 
1. นายตรีวัฒน์  พรรณประหยัด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายวิโรจน์  โพธิ์ระย้า
 
1. นางมยุรี  เอี่ยมกระจ่าง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายวิศณุ  แสนเรืองเดช
 
1. นายอนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายธนภัทร  พิมแก้ว
2. เด็กชายศุภกิตติ์  อยู่เย็น
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เบ้าศรี
 
1. นางกานต์กมล  บุญเอนก
2. นางเสาวลักษณ์  อินทร์ปรุง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายณัฐพล  พวงทอง
2. เด็กหญิงดาราวดี  กันพะนะ
3. เด็กหญิงสมปรารถนา  อนุภาพ
 
1. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
2. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.30 1. เด็กหญิงจินตนาการ  เกษมวิลาศ
2. เด็กหญิงชลธิชา  กรีลาวาท
3. เด็กหญิงนริศรา  สวัสดิ์นะที
 
1. นายวีระศักดิ์  ทองสังข์
2. นางเสาวลักษณ์  วีระพันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1. เด็กชายกิตติชัย  ดวงปัญญา
2. เด็กชายธนากร  พิมพ์ประชา
3. เด็กหญิงนิรัชญา  เภ้าหอม
 
1. นายภูมินทร์  คล้ายวิมุติ
2. นางสุนีย์  โสดา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจักรพันธ์  อินสกุล
2. เด็กชายณัฐฑวัฒชัย  คำมะวาปี
3. เด็กหญิงภัทรมน  มีกำปัง
 
1. นายณชพล  พันธ์ไธสง
2. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิสมภาร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ชาญบรรพต
2. เด็กชายอชิตพล  ใจหนัก
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  พิกุลทอง
 
1. นายรัชพล  ฝ้ายครบุรี
2. นางอภิชญา  คำจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พันธ์วารี
2. เด็กหญิงสุวิมล  ศรีดาวงษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยสีดา
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  จันทร์ทิพย์
2. นางนันทพร   ลำใย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หลงน้อย
2. เด็กหญิงรัตนาพร  รูปสี
3. เด็กชายศักดิ์ดา  สุวรรณนารี
 
1. นางสาวชนัญชิดา  พรมแก้ว
2. นางทิสา  ไคลมี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายทักษิณ  โพธิ์สิงห์
2. เด็กชายสุทิน  พันธ์โนราช
 
1. นายสนธยา  แสงแก้วสุด
2. นางอัญชลี  นากแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงปัณณพร  เรืองขำ
2. เด็กหญิงสุริยาพร  สุวรรณภูเต
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางบุญเรือง  แสนคาน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายณรงกรณ์  เหมือนไทย
2. เด็กชายวรัญญู  วงศ์อุปี
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อักษรวิลัย
2. นางสาวเจนจิรา  เตชะรังษี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กชายชัยนิตย์  พิสุทธาดามงคล
2. เด็กชายอาทิตย์  ปิ่นโทน
 
1. นายกิตติธัช  มะโนสา
2. นางสาวชัยปราง  วงศา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กชายธนบดี  ฐานหมั่น
2. เด็กชายสรศักดิ์  นันทะริด
 
1. นายระพิน  เข็มทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายณัฐพล  ปานจุ้ยพะเนาว์
2. เด็กชายสรวิชญ์  บัวทอง
 
1. นางพรรณี  แสงบุญ
2. นายสงกรานต์  สังขกรณ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหมือนเหลา
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำภา
 
1. นางพรรณี  แสงบุญ
2. นายสงกรานต์  สังขกรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงชญาณี  แก้วคชสาร
2. เด็กหญิงชุติภรณ์  หงส์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรชิตา  ไมขุนทด
4. เด็กหญิงวราลักษณ์  ประเสริฐสังข์
5. เด็กหญิงสุทินา  แซ้โคว้
 
1. นางชุตินุต  บุญนิยม
2. นายบุญลือ  บุญนิยม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงกัลยา  กุลดารัม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงมะณี
3. เด็กหญิงนวรัตน์  บุญทวี
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีจัตุรัส
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ผาทอง
 
1. นางชุตินุต  บุญนิยม
2. นายบุญลือ  บุญนิยม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดูสมศักดิ์
2. เด็กหญิงนีรนุช  พานทอง
3. เด็กหญิงศลิษา  เกตุสุวรรณ์
4. เด็กหญิงอทิตตยา  ทาดวงตา
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เขียวน้ำชุม
 
1. นางสาวณัชชา  สานนท์
2. นายวิโรจน์  สาริกา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.30 1. เด็กหญิงณฐพร  จันทร์กลั่น
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ขำวงศ์
3. เด็กหญิงมานิดา  ไพรพนาวรรณ
4. เด็กชายศิรเศรษฐ์  ลออเสถียรกุล
5. เด็กชายอดิสร  โต๊ะทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คล้ายสุวรรณ์
2. นายวีระศักดิ์  ทองสังข์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงกิริญา  ศรราช
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ทองประดิษฐ
3. เด็กหญิงรุ้งลัดดา  ศรีสว่าง
4. เด็กหญิงศศิธร  แก้วม่วง
5. เด็กชายเสกข์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  ปลื้มชัย
2. นางสาวเสาวนีย์  รินนาศักดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชุติวัติ  ปริวัง
2. เด็กหญิงปวีณา  จันทะบัญดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  โกนกะโทก
4. เด็กหญิงสุพัตรา  สังคศักดิ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พิเศษ
 
1. นางทองย้อย  บุญสิน
2. นายเหรียญ  บุญสิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงชนากานต์  สระประการ
2. เด็กหญิงทานตะวัน  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงมณีฉาย  สนองญาติ
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์สะอาด
5. เด็กหญิงเยาวพร  ศรีสวรรค์
 
1. นางชลนีย์  กงถัน
2. นางสาวปวีณา  คงไชยโย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโรง 1. เด็กหญิงนฤมล  ถ้ำท้วม
2. เด็กชายพิชิต  จันทร์สีดา
3. เด็กชายมานิตย์  กึกขุนทด
4. เด็กหญิงอรวรรณ  จึงเรืองกิจ
5. เด็กชายอัษฎา  คำวันสา
 
1. นายวัฒนศิลป์  สิงห์เครือ
2. นายสำรวย  อ่อนวิกิจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงจิราพา  สาระชาติ
2. นางสาวจุฑามาศ  อ้วนแก้ว
3. เด็กชายชยานันท์  บุญชื่น
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  มืดขุนทด
5. เด็กชายธนาธิป  ภูจอมจิตร
6. นางสาวนภัสวรรรณ  หาญณรงค์
7. เด็กชายปฏิภาณ  ถังเกตุ
8. นางสาวปภัสรา  ลิขิตสุขเจริญ
9. นายภานุเดช  ดีแดง
10. เด็กหญิงรักษ์ธนา  สีสุหร่าย
11. นางสาวลัดดาวัลย์  อุดม
12. นายวัชรพงศ์  สุขสังขาร
13. นางสาวสุนิตา  นามบุญเรือง
14. นางสาวสุรีพร  คำพารัตน์
15. นางสาวสุวันดี  ศรีตองอ่อน
16. เด็กหญิงอังควิภา  สุขเกษม
17. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จาดพิมาย
18. เด็กชายเพชรเงิน  แสนสันเทียะ
19. นางสาวแวววัน  โพดจะโป๊ะ
20. เด็กหญิงโสรญา  โกษา
 
1. นางสาวชุติมา  หงษ์บุญมี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายกรวิชญ์  วินทะชัย
2. เด็กชายกิตติพงษ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยาแสง
4. เด็กชายฐิติพงษ์  โพธิ์เอี่ยม
5. เด็กหญิงณัฐวดี  น่วมจิตร
6. เด็กชายถิรพงษ์  ม่วงงาม
7. เด็กชายธนธรณ์  ทองยิ่ง
8. เด็กหญิงนทีรัตน์  รักษาทางดี
9. เด็กหญิงนันทิชา  คาระวดี
10. เด็กหญิงนิตยา  พุ่มพวง
11. เด็กหญิงประกายดาว  สารีกุล
12. เด็กชายภูมิรินทร์  อินประโคน
13. เด็กหญิงมัสกา  จำปาเงิน
14. เด็กชายศราวุฒิ  ปิ่นทองคำ
15. เด็กหญิงสมหวัง  อินทร์พล
16. เด็กหญิงสุชาดา  ช่วงเขียน
17. เด็กชายสุดเทห์  ทองแถม
18. เด็กชายอุดมศักดิ์  บุรีรัตน์
19. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ดีผิว
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รัตนลุน
 
1. นายจรัญ  ชาวใต้
2. นางธนิต  ดีขุนทด
3. นางสาวนิตติยา  เบ้าทอง
4. นางสาวพัชรี  บางเพชร
5. นางศุภัค  ดอนกระสินธุ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายกิ่งศักดิ์   เขาขุดทด
2. เด็กหญิงจันทิมา   ทองจันทร์
3. เด็กชายณัฐกร   ยึดพวก
4. เด็กชายณัฐพล   บุญเอี่ยม
5. เด็กหญิงดวงพร   ฉ่ำคำ
6. เด็กชายทนงศักดิ์   น้อยวงค์
7. เด็กชายนัฐพงษ์  มืดขุนทด
8. เด็กหญิงนิลภา   แตงร่ม
9. เด็กชายวทัญญู  สมบูรณ์
10. เด็กหญิงศศินา   บุญไพโรจน์
11. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จำปาทอง
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์   วันสูงเนิน
13. เด็กชายสมพร   ช้างโต
14. เด็กชายสมภพ  ศิริวัฒน์
15. เด็กชายสันติชัย   งามยางหวาย
16. เด็กชายสาธิต  จำปาทอง
17. เด็กชายอนุสรณ์  สิงห์แขก
18. เด็กชายอภิวัตน์   ขยันกิจ
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์   อิ่มสิน
20. เด็กชายเดชาพล   มงคล
 
1. นางสาวชุติมา   หงส์บุญมี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วเผือก
2. เด็กหญิงชลธิชา  อนุพันธ์
3. เด็กชายชัยมงคล  สวัสดิรักษ์
4. เด็กชายณัฐพล  กู่ก้อง
5. เด็กหญิงธนัชพร  สุปะไตย
6. เด็กชายธีรเดช  พาจิตร
7. เด็กชายนรากรณ์  จันนวน
8. เด็กหญิงปภัสรา  อายุยืน
9. เด็กหญิงพรธิตา  แผนฉลาด
10. เด็กหญิงพัศญา  อ่อนต่าย
11. เด็กชายพีรดนย์   จันทะคุณ
12. เด็กชายรัชภูมิ  แก้วมูลษา
13. เด็กหญิงรัศมิ์ภสร  มีป้อง
14. เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
15. เด็กชายสิทธินนท์  กาลกระสัง
16. เด็กหญิงสุริษา  แสงจันทร์
17. เด็กหญิงสุวรรณณา  อู่ประเสริฐ
18. เด็กชายอรรถพล  เชิดรัมย์
19. เด็กชายอาทิตย์  ซิวมล
20. เด็กหญิงเจนจิรา  จำปางาม
 
1. นางนันทยา  ทรายฮวด
2. นายประดิษฐ์   หงษ์โม่
3. นางสาวสรรพพร  พรหมบุญ
4. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
5. นายไตรเทพ  สิงห์ไทย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์พรหมมา
 
1. นางประทินพร  กองจันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงลักขิกา  สุทธิโสม
 
1. นางสาวธาราพร  ช่างหล่อ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  ศรภักดี
 
1. นางประทินพร  กองจันทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายจิรพันธ์  เจริญใจ
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ประมายะ
 
1. นางกาญจนา  จิตบุญเรืองโรจน์
2. นางดาหวัน  สีดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์รักษา
2. เด็กหญิงศุภสรา  นิ่มกลิ่น
 
1. นางบุญส่ง  นนท์แก้ว
2. นางยุพิน  ทองหล่อ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทำไร่
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คำศรี
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถื่อน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรณบุตร
2. เด็กหญิงจริยา  มีกุดเวียน
3. เด็กหญิงฐาปณี  โกศล
4. เด็กหญิงณัฐรี  ฉิมรัมย์
5. เด็กหญิงประภาพรรณ  โสภารัตน์
6. เด็กหญิงปริณดา  จำปาเงิน
7. เด็กหญิงปานตะวัน  กระจายกลาง
8. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีธรรมาศ
9. เด็กหญิงสุชาดา  สระศิริ
10. เด็กหญิงสุชาดา  วิไลลักษณ์
 
1. นางกวินนา  บุตรคำโชติ
2. นายบัณฑิต  พรมจันทร์
3. นายอภิสิทธิ์  ทัพงาม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกรวด 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงกุณญารัตน์  กลิ่นบุญ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษมหา
4. เด็กหญิงชลลดา  นิลผาย
5. เด็กหญิงนิ่มนวล  จันทร์หอม
6. เด็กหญิงปุณญากร  บุญสนอง
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จอสูงเนิน
8. เด็กหญิงวรรณวิศา  อาบสุวรรณ์
9. เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญช่วย
10. เด็กหญิงอัญชลี   แปลงชัยภูมิ
 
1. นางนภารัตน์  แก้วโสตร์
2. นางประทวน  อ่องลออ
3. นางวรรณา  อ่อนสลุง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชาภู่พวง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เทศทอง
3. เด็กหญิงทัศดาว  พรมชิน
4. เด็กหญิงปรียานุช  เผ่าเพ็ง
5. เด็กหญิงพรธิตา  สุขอะหล่ำ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โยเฮือง
7. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  พิมพ์ทอง
8. เด็กหญิงมยุรี  ยุทธยา
9. เด็กหญิงรัชนก  สุขอะหล่ำ
10. เด็กหญิงศิรินภา  ไชยสุระ
11. เด็กหญิงศิรินภา  พิมพ์สาลี
12. เด็กหญิงสุจิตรา  สมทอง
13. เด็กหญิงสุนันทา  คนไทย
14. เด็กหญิงอริสา  บุราณ
15. เด็กหญิงเสาวนีย์  เขื่อนสันเทียะ
 
1. นายธีระพล  จันทะโก
2. นายนิรุตร์  บุญถาวร
3. นางภัทรนิภา  สงกล้าหาญ
4. นางสาวอารีย์  อิ่มวิเศษ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจารุภา  ชอบจิตร
2. เด็กหญิงชุดาภา  น้อยพันธุ์
3. เด็กหญิงนฤชา  นาทองคำ
4. เด็กหญิงนิตยา  โหมกขุนทด
5. เด็กหญิงนิสสัน  ก้านขุนทด
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กลึ่งกลาง
7. เด็กหญิงพรธิดา  กลึ่งกลาง
8. เด็กหญิงพรพิมล  บัววังโปร่ง
9. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิงห์โสภา
10. เด็กหญิงพัชรภร  รอนยุทธ
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  กอยขุนทด
12. เด็กหญิงหฤทัย  ฐานหมั่น
13. เด็กหญิงอนุธิดา  เทียรมนต์
14. เด็กหญิงอโณทัย  อุดหนุน
15. เด็กหญิงแสงเทียน  ศรีจัตุรัส
 
1. นายต้องตา  สนิทไทย
2. นายสิทธิโชค  แป้นจันทร์
3. นางอรณิชา  ศรีไพร
4. นางอุษา  เข็มทอง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงพัชรพร  วิรัตน์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  จิ๋วน้อย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ครูเกษตร
 
1. นายรัตนพล  มั่นสมใจ
2. นางสุดารัตน์  จรรย์เสงี่ยม
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมบุญพันธ์
2. นางสาวมณีรัตน์  รำมะนา
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  มาเหง่า
 
1. นางทองย้อย  บุญสิน
2. นายเหรียญ  บุญสิน
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เปรมไทยสงค์
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  จันทสุริยา
 
1. นายประดิษฐ์  หงษ์โม่
2. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงชนาภา  ยินขุนทศ
2. เด็กหญิงแพรวโพยม  พงษ์ถาวร
 
1. นางพยอม   รอดมา
2. นางพิกุล  บุญมาก
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กหญิงตีรณา  กลิ่นโท
 
1. นางสาวสรัลชนา  จันทวงศ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายจิรกิตต์  ถึงสุข
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายวรวิทย์  สุวรรณ์
 
1. นายไพวรรณ  ดีรักษา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายบุญนิธิ  ค้าสุกร
 
1. นางอรนุช  ค้าสุกร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อัครวงษ์
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญดัด
 
1. นางเยาวลักษณ์  อุ่มอยู่
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 1. เด็กหญิงสุกัลย์  สมประสงค์
 
1. นายพิชาติ  สารเดช
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กชายจักรกฤษ  แจวกระโทก
 
1. นายนาทพงษ์  วงษ์พิทักษ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ประเภา
2. เด็กหญิงสุพรรณา  ละครชัย
 
1. นางสาวปาณิศา   ฉายแก้ว
2. นางสาวศิรินารถ  ตะกรุดแก้ว
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1. เด็กชายกฤษณราชัน  คุ้มสิงสัน
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  นาคำ
 
1. นางสาวปาณิศา   ฉายแก้ว
2. นางสาวศิรินารถ  ตะกรุดแก้ว
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงยุพา  วิชัยสา
2. เด็กชายศักดา  ฉายเชิด
 
1. นางดาหวัน  สีดี
2. นายประทุม  สีดี
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงชลดา  โชติยา
 
1. นายนาทพงษ์  วงษ์พิทักษ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงจตุพร  อ่ำเพชร
2. เด็กชายตะวัน  พิมพ์ผิว
3. เด็กชายธีระพงศ์  ห้วยดอกหอม
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
2. นางวิจิตรา  พันโสดา
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายพิพัฒน์   มีเรือน
2. เด็กหญิงวรัญญา  วงษา
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  กุดทิง
 
1. นางชนานันท์  กุดทิง
2. นางวันแรม  ยอดแสง
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายณัฐพล  ศรัทธาธรรม
2. เด็กชายพงศธร  สภาพญาติ
3. เด็กชายศักดิ์ศรณ์  มูลสา
 
1. นางวิไลลักษณ์  อยู่สุข
2. นางอารีย์  ชัยรัตน์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัชต์  ทองนุ่น
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงพันนิภา   เชื้อธรรม
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงนันทกร  โสภิณ
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กชายรัชพล   มาสุก
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงชุวิชญา  สนกันหา
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายธงชัย  ฉายชูศรี
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วากยบรรณ์
 
1. นายสมจิตร  พัดเสือ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงปภาดา   มาสีปา
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัชต์  ทองนุ่น
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายวัชรากร  ชมเปราะ
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คล้ายน้อย
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายสมเดช  แก้วแกมทอง
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงจิตรีกรานต์  รักษาชอบ
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณพร  วัดพะยา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กชายนภัส  รักษาชอบ
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายกวี  พาพุทธา
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับบอน 1. เด็กหญิงเพ็ญวดี  พลอยพันธ์
 
1. นางลออ  ลำใย
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงจารุภา  เณรเถาว์
 
1. นายประยูร  มูลสาร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายการัณยภาส  พรมคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คล้ายน้อย
3. เด็กชายณัฐวัชต์  ทองนุ่น
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  เกียมขุนทด
5. เด็กชายธนาดุล  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายพชธกร  วงษ์ธรรม
7. เด็กหญิงพัฒน์ธวัณย์  ลำภูเพ็ชร
8. เด็กหญิงวรรณพร  วัดพะยา
9. เด็กหญิงเปมิกา  ม่วงเพชร
 
1. นายสุวิทย์  เพชรน่าชม
2. นายเจษฏ์  เกษมเนตร
3. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองขาว
2. เด็กหญิงจิตรีกรานต์  รักษาชอบ
3. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมน้อย
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  เปลี่ยนบ่อมาตร์
5. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  พับขุนทด
6. เด็กชายตะวัน  ปิยะสี
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพียสุริวงศ์
8. เด็กชายนภัส  รักษาชอบ
9. เด็กชายบูรพา  สุกอ่อน
10. เด็กหญิงพิชชาพร  คะโมระวงศ์
11. เด็กชายพิสุทธิ์  บุญยัง
12. เด็กชายศรายุทธ  จันพิลา
13. เด็กชายศักดิ์ดา  ดาดี
14. เด็กชายศุภกร  กลิ่นสุคนธ์
15. เด็กหญิงสิริวิมล  รักษาชอบ
 
1. นางทัศนีย์  กลันทกพันธ์
2. นายมานิตย์  กุญแจทอง
3. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
4. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายกวี  พาพุทธา
2. เด็กชายขจรเกียรติ  ปั้นตาดี
3. เด็กชายจิรพัตน์  ราชโคตร
4. เด็กหญิงณัฐนารา  บุญแต่ง
5. เด็กชายประไพ  ลานทอง
6. เด็กชายรุ่งโรจน์  จันพิลา
7. เด็กชายวัชรากร  ชมเปราะ
8. เด็กชายวีรพงศ์  มะลาเหลือง
9. เด็กชายศุภพล  นาคสุวรรณ
10. เด็กชายสมเดช  แก้วแกมทอง
11. เด็กชายอดิศร  ช่วงชาญ
12. เด็กหญิงอรยา  จาจุ๋ย
13. เด็กหญิงเบญจพร  โทนสกุล
14. เด็กชายเสนาะ  สารมะโน
15. เด็กชายไพฑูรย์  หมื่อกา
 
1. นางกัญญา  หมื่นชนะ
2. นายนันทพัฒน์  โพธิ์เหลือง
3. นายนิติ  ศรีอินทร์
4. นายสมบูรณ์  คุ้มสุวรรณ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กชายกันตชาติ  เปี่ยมสุข
2. เด็กชายจิรายุ  จิตรชู
3. เด็กชายชนสรณ์  โยงรัมย์
4. เด็กชายชวลิตร  น้อยหงส์
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  วากยบรรณ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  รวมสันเที๊ยะ
7. เด็กชายภูริ  ภู่มณี
8. เด็กชายรัตน์ธิสิทธิ์  พังไทยสงค์
9. เด็กชายสุวิทย์  พระบำรุง
10. เด็กชายอัมรินทร์   แก่นทรัพย์
11. เด็กชายเอกนรินทร์  สุขอ่ำ
 
1. นายสมจิตร  พัดเสือ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ซาสอนตา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   จันทรี
3. เด็กหญิงจีราภรณ์   บุญมี
4. เด็กชายธนกฤต   ก้านขุนทด
5. เด็กชายนครินทร์   ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงปภาดา   มาสีปา
7. เด็กหญิงพันนิภา    เชื้อธรรม
8. เด็กหญิงมณฑิตา   ซาสอนตา
9. เด็กชายรัชพล   มาสุก
10. เด็กชายสิทธิชัย   มาสุก
11. เด็กชายสิทธิพล   มาสุก
12. เด็กหญิงอารียา   ศรีพัฒน์
 
1. นางสาวธัญรดา  ใหม่จันทร์
2. นางวันวิสาข์  บัวลม
3. นางสาวสุพัตรา  เส็งเอี่ยม
4. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายจอมรัก  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ชื่นบาน
3. เด็กชายชินวัตร  แซ่ล้อ
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ทับฤทธิ์
5. เด็กหญิงธนิษฐา  อำลาจันทร์
6. เด็กหญิงนภาลัย  พูลประเสริฐ
7. เด็กหญิงนันทกานต์  โพธิ์พันธุ์
8. เด็กหญิงบุษกร  เพชรดวง
9. เด็กชายปุริม  คำโพธิ์
10. เด็กชายพรชัย  ยีรัมย์
11. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
12. เด็กหญิงพัชชา  รัตนสร้อย
13. เด็กชายวรพจน์  โพธิ์ถวิลเกียรติ์
14. เด็กชายวรเชษฐ์  ภูเยี่ยมจิต
15. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อาโน
16. เด็กหญิงสุชัญญา  ปิ่นทอง
17. เด็กชายอภิรักษ์  อินทสา
18. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองสาย
19. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เทพาพันธ์
20. เด็กหญิงแหวนเพชร  ก้อนจันทร์เทศ
 
1. นายคำสิงห์  ภูเยี่ยมจิต
2. นายจักรินทร์  ไชยเชียงพิณ
3. นางจันทร์แรม  ภูเยี่ยมจิต
4. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
5. นางสาวสุขศรี  เต้าแก้ว
6. นายอังคาร  ตอเสนา
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันมี
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มากสุดใจ
3. เด็กหญิงกานดา  พรหมรักษา
4. เด็กชายจักตราชัย  กุรัตน์
5. เด็กหญิงชนาพร  คชสารทอง
6. เด็กหญิงดวงสุดา  สุดาวรรณ์
7. เด็กชายธนพนธ์  บุญเชิด
8. เด็กชายบุริศน์  อ่อนแก้ว
9. เด็กหญิงปดิวรัดา  รุ่งยิ้ม
10. เด็กหญิงพรฤดี  ใจรักษา
11. เด็กหญิงรวี  ดวงสารี
12. เด็กชายวัชรพงษ์  ภู่วิเศษ
13. เด็กชายศราวุธ  เหลื่อมสีจันทร์
14. เด็กหญิงสุนิสา  เทียนทอง
15. เด็กหญิงสโรชา  ปั้นแตง
16. เด็กหญิงอนุวรรณ  ชมเย็น
17. เด็กชายอภินันท์  สังข์ทอง
18. เด็กหญิงอริศรา  ทองสาย
19. เด็กหญิงอัจฉรา  อุดมพร
20. เด็กหญิงอัญชลี  สวนมณี
21. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชัยดี
 
1. นางสาวจิตรา  ตั้งพงษ์
2. นางนงเยาว์  ศรีบรรเทา
3. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
4. นางพิชญา  ถาวรกูล
5. นางสาวสุขศรี  เต้าแก้ว
6. นางสุพัตรา  กัลยาประสิทธิ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงจินตนา  เก่งนอก
2. เด็กหญิงชุตินันท์  กลมกล่อม
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ประเสริฐศักดิ์
4. เด็กหญิงดวงธิดา  เฉิดพันธ์
5. เด็กหญิงนิพาวรรณ  รอดชัยภูมิ
6. เด็กชายปริญญา  โพธิ์นอก
7. เด็กหญิงพรนภา  แก้วขุนทด
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ณรงค์
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทองไทย
10. เด็กหญิงวีรภัทธ์  นิมิตรหมื่นไวย์
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ชอบเต้น
12. เด็กหญิงสุชาดา  ลุนจันทรา
13. เด็กหญิงอนันตญา  สีธุลี
14. เด็กหญิงอภิญญา  สร้อยจันดา
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  พับขุนทด
16. เด็กหญิงเกษรินทร์  กอบการดี
 
1. นายคมกฤช  พากเพียร
2. นายประดุง  จันทร์เพ็ง
3. นายสมบัติ  ปานเงิน
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  แสงตา
 
1. นายสวัสดิ์  จันทรา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายเนติภูมิ  ช่อผกา
 
1. นายทองพูน  ดีนอก
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  บ่ายเมือง
 
1. นางพัฒนา  สินมา
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วพูล
 
1. นางสุจินต์  สัตตะบุตร
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายรชานนท์  พิทักษ์ชัยโสภณ
 
1. นางอิ่มใจ  โสดา
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์  สังข์ทอง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายคณิน  พงษ์พิทักษ์โยธิน
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงนริศรา  ชัยสิม
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กชายภูชิต  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางสาวมยุรี  ฟองจันสม
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายภูวริศ  ทองปิ่น
 
1. นายปรีชา  ลำพึงกาล
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กหญิงภัทรมน  คำหอม
 
1. นางสาวภาวินี  บัวน้อย
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายภูวริศ  ทองปิ่น
 
1. นายปรีชา  ลำพึงกาล
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายชาญชล  รัตนสุวรรณ
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
121 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงนิตยา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวพัชรี  บางเพชร
 
122 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สลัดทุกข์
 
1. นายจำเนียร  ปัญญาแก้ว
 
123 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  จงอ่อนกลาง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงชุติมา  คัมภิรานนท์
4. เด็กหญิงญานิน  จันทร์ผ่อง
5. เด็กชายณัฐวัตร  ละอองเภา
6. เด็กชายดลชัย  บุญประดิษฐ์
7. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนทองคำ
8. เด็กหญิงปรฉัตร  โสอุบล
9. เด็กหญิงประภาพร  อินทรเอก
10. เด็กหญิงปาริชาติ  ก้อนทองคำ
11. เด็กหญิงปาลิตา  สวนจันทร์
12. เด็กหญิงปาลินี  คงสอน
13. เด็กหญิงมลทิชา  คงสอน
14. เด็กหญิงวนัญญา  เจริญสูงเนิน
15. เด็กหญิงวาสินี  อารีชม
16. เด็กหญิงวิยะดา  ขำคำ
17. เด็กหญิงวีรดา  เชิดชู
18. เด็กหญิงศศิภา  พันธ์นวน
19. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชัยลาด
20. เด็กหญิงสุกัญญา  จำปาหล่อ
21. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ก้อนทองคำ
22. เด็กหญิงสุธิดา  หานุ
23. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองแท้
24. เด็กชายสุรเดช  ผู้กำจัด
25. เด็กหญิงสุวนันท์  แป้นโต
26. เด็กหญิงอพัชรา  คำบุญ
27. เด็กชายอภิวัฒน์  สุริพงษ์
28. เด็กหญิงอริศรา  จาดกลาง
29. เด็กหญิงอุษณีย์  ทวีสุข
30. เด็กหญิงเบญจพร  สกุณา
 
1. นางสาวกชพรรณ  ไชยกุล
2. นายพรเทพ  พูลดำริห์
3. นางสาวพิมชญา  สนิทนอก
4. นางสาวสังวาลย์  ทรัพย์อนันต์
5. นางสำอาง  โสภา
6. นางสาวสุนีย์  บุญมั่น
7. นางเนาวรัตน์   ยืนยง
8. นางไข่มุก  ทองสุพรรณ์
 
124 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายชาคริส  ฤาชา
2. เด็กชายณัฐพล  สิงหะ
3. เด็กชายนิตินัย  คำภูษา
4. เด็กชายภีระภัทร  ขวัญแน่น
5. เด็กหญิงสลินทิพย์  ลาเสน
6. เด็กชายสิทธิกร  ดีปาวี
7. เด็กหญิงอภัสรา  เสมาเพชร
8. เด็กหญิงอริศรา  ราชิวงศ์
9. เด็กหญิงอริสา  บุญพัก
10. เด็กหญิงอารียา  ศิริทองจักร์
 
1. นางจินดา  สีดี
2. นางบุญเรือน  กิจจรัส
3. นางสาวปัทมา  ชังคะนารถ
 
125 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายกฤษฎา  เนธิบุตร
2. เด็กชายกิตตินันท์  สอนบุญมา
3. เด็กหญิงฐิตาพร  ขอนทอง
4. เด็กหญิงธนาวดี  มะกรูดอินทร์
5. เด็กชายธีรศักดิ์  ฤาชา
6. เด็กหญิงรสลิน  จันทะรัตน์
7. เด็กชายวีระพงษ์  ป้องผัด
8. นายวีระพงษ์  ตวนชัยภูมิ
9. เด็กหญิงสิรามล  วิชัยรัมย์
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ด่านทาง
 
1. นางจินดา  สีดี
2. นายประเสริฐ  กิจจรัส
3. นางเพียงตา  มาราช
 
126 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาสาสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บุญมี
3. เด็กชายมหรคต  เรืองนิมิตร
4. เด็กหญิงวิยะดา  ปลุกใจ
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จอยกระโทก
6. เด็กหญิงอิฏฐา  ชื่นโคกสูง
 
1. นายชัยชนะ  อินยันญะ
2. นางสาวปราณี  สนุ่นดี
3. นางยุภาพร  แสนหาญ
4. นางศรีนวล  พลอยบุตร
 
127 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. นางสาวขวัญศิริ  คำเชียงศรี
2. เด็กหญิงนัฐลดา  กาดมาก
3. เด็กหญิงพิกุล  ทั่งพรม
4. เด็กหญิงลำใย  ตรีกุล
5. เด็กหญิงวาสนา  จุมะรี
6. เด็กชายเกียรติคุณ  พรมคุณ
 
1. นางดวงเนตร  วารีศรี
2. นางเปรมลภา  โชติวรรณ
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงฐิติพร  คำศรี
3. เด็กหญิงนุชธิดา  นุชทรวง
4. เด็กหญิงพัชรี  สวัสดี
5. เด็กหญิงพีระพร  ทิพย์มงคล
6. เด็กหญิงลนิตา  ขวัญมงคล
7. เด็กหญิงสุริยาพร  สุวรรณภูเต
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เผ่าน้อย
 
1. นางนภาวดี  สิงห์จีน
2. นางสาวิตรี  ศรีมาดี
 
129 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกวินนา  ชาญชำนิ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงปิยะพร  ศิลาบำเพ็ญ
4. เด็กหญิงลักชิกา  เมืองนิล
5. เด็กหญิงวะริสา  กระบวนรัตน์
6. เด็กหญิงอรชุลี  ปัดแพง
 
1. นางพรทิพา  เพ็งหมู
2. นายมนัส  เพ็งหมู
3. นางอารมณ์  ผัดพิทักษ์กุล
 
130 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ติตะปัญญา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ศุภสงานซื่อ
3. เด็กหญิงธิดา  นาชัยเวท
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันจันทึก
5. เด็กชายธเนตร  กล้ารบ
6. เด็กหญิงนริศรา  กาดมาก
7. เด็กหญิงบุษยา  วิษาชัย
8. เด็กหญิงพิยดา  บุญปั้น
9. เด็กหญิงรจนา  สืบคำจันทร์
10. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขวิเศษ
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุขวิเศษ
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยนา
13. เด็กชายอภิวัฒน์  จุลอักษร
14. เด็กหญิงอัญชัญ  ชื่นนิรันดร์
15. เด็กชายเสกสรร  อินเดช
16. เด็กชายเอกราช  ชื่นนิรันดร์
 
1. นายจิรศักดิ์  วารีศรี
2. นางดวงเนตร  วารีศรี
3. นางวิวรรธกา  ฤทธิ์จรูญ
4. นางอิงอร  ศิริกาศ
5. นางเปรมลภา  โชติวรรณ
 
131 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. นางสาวขวัญศิริ  คำเชียงศรี
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  วงษ์จันทเรือง
3. เด็กหญิงชไมพร  อุดมสุข
4. เด็กหญิงนัฐลดา  กาดมาก
5. เด็กชายปริญรัฐ  โชติวรรณ
6. เด็กหญิงพิกุล  ทั่งพรม
7. เด็กชายรังสรรค์  พรมมงคล
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ผิวพรม
9. เด็กหญิงลำใย  ตรีกุล
10. เด็กหญิงวาสนา  จุมะรี
11. เด็กชายวุฒิชัย  กุลพันธ์
12. เด็กชายศุภกิต  ตุ้มดีลัง
13. เด็กชายอนุวัฒน์  เหมชัย
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ก้านขุนทด
15. เด็กชายเกียรติคุณ  พรมคุณ
16. เด็กชายเนวิน  เจ๊กทอง
 
1. นายจิรศักดิ์  วารีศรี
2. นางดวงเนตร  วารีศรี
3. นางวิวรรธกา  ฤทธิ์จรูญ
4. นางอิงอร  ศิริกาศ
5. นางเปรมลภา  โชติวรรณ
 
132 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กชายจารุเดช  เณรเถาว์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยนะรา
3. เด็กชายธัชพล  เสนาฤทธิ์
4. เด็กชายศิวกร  สุขจันทร์
5. เด็กชายสุเมธ  คำอุดทา
 
1. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
2. นายประยูร  มูลสาร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  โคตสา
2. เด็กชายวัชรากร  โคตสา
3. เด็กชายเดชา  ดีบริสุทธิ์
 
1. นายกล้วย  แก้วต๊ะ
2. นายนิรุช  พั้วป้อง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายจิรายุทธ  คล้ายคลึง
2. เด็กชายธนากร  ทีทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  แก้วดวงใน
 
1. นางสมนึก  ชาญเดช
2. นายอภิชาติ  ชาญเดช
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1. เด็กชายจิรพัส  นกยูงทอง
2. เด็กชายธนทัต  หะยะกุล
3. เด็กชายวิศรุต  ศรีสุวัน
 
1. นายธวัชชัย  จีรพงษ์อุดม
2. นายหาญณรงค์  เคียนหินตั้ง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแดง 1. เด็กชายจตุพล  กองเขียน
2. เด็กชายจตุรงค์  คงเกิด
3. เด็กชายอาทิตย์  เข็มราษฎร
 
1. นางรัตนา  ศรีสวัสดิ์
2. นายสันติ  อบอาย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแสง
2. เด็กหญิงชลิดา  สูงแข็ง
3. เด็กหญิงนัชชา  ชุมทองหลาง
4. เด็กหญิงนิชยานันท์  บุญรอด
5. เด็กหญิงบุญยาพร  ประดุจพรม
6. เด็กหญิงยลลกัณฑ์  จันทะเสน
 
1. นางจำรัส  สุวรรณเกตุ
2. นางจิราภรณ์  มีเดช
3. นางรุ่งทิวา  ธาราเกษม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสนาเงิน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทิพย์แสง
3. เด็กหญิงชาลินี  คงถาวร
4. เด็กหญิงณัฐสิมา  ปะตาทะยัง
5. เด็กหญิงนฤมล  ชัยแก้ว
6. เด็กหญิงสุนิษา  จำเนียรพล
 
1. นางฉวี  ลิ้มประเสริฐ
2. นางดุสิต  เชื้ออินทร์
3. นางสมจันทร์  วงษ์ตระกูล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุขาม 1. เด็กหญิงรุ่งรดา  กุลพิพิษย์
2. เด็กหญิงวลัยพร  จำปานาค
3. เด็กหญิงสุภรัตน์  ปาลวัฒน์
 
1. นางทวี  ปัญญาอินทร์
2. นายวิศิษฏ์  นากแก้ว
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงปวีณา  เนินทอง
2. เด็กชายสิทธิพร  อินทสา
3. เด็กหญิงอรดี  แก้วเรือง
 
1. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
2. นายสุรศรี  พุ่มบัว
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงดมิสา  คีรีผา
2. เด็กหญิงนันทิชา  เกิดเนตร
3. เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์มหันต์
 
1. นายดำรงศักดิ์  ชัยรัตน์
2. นางอารีย์  ชัยรัตน์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เตือนสิงห์
2. เด็กหญิงทิชากร  อ่อนสลวย
3. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  น่วมเจียม
 
1. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
2. นายสุรศรี  พุ่มบัว
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พูลสม
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ผึ้งหลวง
3. เด็กหญิงสุนานันท์  อยู่มั่น
 
1. นายดำรงศักดิ์  ชัยรัตน์
2. นางถนอมศรี  พวงสมบัติ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 1. เด็กชายทักษิณ  ฟักสุข
2. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  กุลสุ
3. เด็กหญิงปุณยวีร์   แย้มเจริญ
 
1. นางสาวกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา
2. นางสาวชิดชนก  ถิระสาโรช
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ผ่านพินิจ
2. เด็กหญิงณัฐฎณิชา  บุญเปี่ยม
 
1. นางวรรณภา  เพชรบูรณิน
2. นางสุมาลี  ก้านขุนทด
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายสุริโยธา  แท่นประทุม
2. เด็กชายอภิชาต  จันทรพรม
3. เด็กชายอัมรินทร์  ปะนามะตัง
 
1. นางชีวนันท์  โสมาศรี
2. นายอาทิตย์  วิจบ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงพรฤดี  ใจรักษา
2. เด็กหญิงสโรชา  ปั้นแตง
3. เด็กหญิงอริศรา  ทองสาย
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางสุพัตรา  กัลยาประสิทธิ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีทอง
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  พุขุนทด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มุฑาพร
 
1. นางวัลยา  เพชรสุกใส
2. นายสมบัติ  เหมือนนิล
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกานดา  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงดวงสุดา  สุดาวรรณ์
3. เด็กหญิงรวี  ดวงสารี
 
1. นางจันทร์แรม  ภูเยี่ยมจิต
2. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขโข
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุญครอบ
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  นันทสิทธิ์
 
1. นายมัย  เอ็งเส็ง
2. นางสายพิน  บ้านชี
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อินทร์เนียม
2. เด็กหญิงมาลีรัตน์  ชูศรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  บัวริคาน
 
1. นางวิไลวรรณ  พงษ์พานิช
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ชิดตันสกุล
2. เด็กชายอุ้มบุญ  บุญที
 
1. นางกนกกร  เจริญศักดิ์
2. นายจักรกฤษ  งามเลิศ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงพรชิตา   แก้วกล่ำ
2. เด็กหญิงภานุมาศ   ม่วงไหมทอง
 
1. นางปัญฑารีย์  ขุนสุรินทร์
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี) 1. เด็กหญิงณัฐญา  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายสมชาย  สุขประเสริฐ
 
1. นายพิชัย  โพธิ์ศรี
2. นายอาทิตย์  ชำนาญไพร
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์เต
2. เด็กหญิงภทรพรรณ  หงษ์หิน
 
1. นางสิริเพ็ญ  มหานาม
2. นายสุนทร  สายทอง
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ใจไม้
2. เด็กหญิงณัฐมล  มหาจันทร์
3. เด็กหญิงนิรชา  พูลมา
 
1. นางกัญจนา  มีศิริ
2. นางสาวพรนิภา  นมนาน
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กชายวัฒนา  คนซื่อ
2. เด็กชายไชยวัตร  ปานแก้ว
 
1. นายทรงเกียรติ   สิงห์บัวขาว
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กชายลัทธพล  จันทาลุน
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ชมเชย
 
1. นายวิรัตน์  สายคำกอง
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กชายปิยดนัย  พิศสุวรรณ์
2. เด็กชายวรวิทย์  ภูตาโก
 
1. นางสาวปวีณา  คงไชยโย
2. นายสุรพงษ์  กงถัน
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐมล  สารางาม
 
1. นายประสิทธิ์  ต้นสกุล
2. นางวรรณภา  เพชรบูรณิน
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กชายณัฐพล   พุทธศรี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พงษ์จำปา
 
1. นายธีรสิทธิ์  สมงาม
2. นายศราวุธ  ธรรมมัง
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงกาญจนา  อ่อนดี
2. เด็กหญิงวัลยา  แวงวรรณ
 
1. นางภควรรณ  สำเนียง
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาดอุดม 1. เด็กชายวิชิตชัย  ชอบประดิษฐ์
2. เด็กชายวิรัช  มาลัย
3. เด็กชายอรรถพร  โอภาศ
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นางสาวจินดา  ปิ่นแก้ว
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทิงขุนทด
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พุ่มผักแว่น
3. เด็กชายศิรวิทย์  คล้ายหอม
 
1. นายกรกฏ  ลำใย
2. นางนันทพร   ลำใย
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1. เด็กชายชนาธิป  พวงพันธ์
2. เด็กชายภาณุวัชร  บุญส่งธรรม
3. เด็กชายเสาวราช  อินทองหลาง
 
1. นางกุลนิษฐ์  กำลังเหลือ
2. นางสุกัญญา  แก้วนิ่ม
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายคธาวุธ  แก้วดวงใน
2. เด็กชายนครินทร์  พวงทอง
3. เด็กชายพีรพงษ์  เขตพลกรัง
 
1. นายกรกฏ  ลำใย
2. นางนันทพร   ลำใย
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงอรปรียา  จำปาผม
 
1. นางพิศมัย  สุวรรณานนท์
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทานะ
 
1. นางสาวศิรินารถ  ตะกรุดแก้ว
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงกชนุช  บุษราคัม
 
1. นางอาพร  วิริยะไพศาลพงศ์
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายธนกรณ์  อรัญเพิ่ม
 
1. นางนวพร  ยะตั๋น
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงกชมน  ทองจั่น
 
1. นางสาววารินทร์  ประสงค์ทรัพย์
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  เดชทะศร
 
1. นายพิศิษฏ์  ศรีธงชัย
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญจิตรา  กองแก้ว
 
1. นางสาวชฎาวรรณ  ศิริจารุกุล
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงเกศวลี  พูลพิพัฒน์
 
1. นางอาพร  วิริยะไพศาลพงศ์
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กชายคริสโตเฟอร์  เพียร์สัน
 
1. นางสาวเทียนนภา  สุขคุ้ม
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โม่แพน
 
1. นางลออ  พันธุ์วงศ์
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายบรรพต  ราศรี
2. เด็กหญิงประวีณา  สาเลา
3. เด็กหญิงภานุวัฒน์  ภักดี
4. เด็กหญิงมณิภา  เกณขุนทด
5. เด็กชายมนัส  จุ้ยเปี่ยม
 
1. นางวันวิสา  สิงห์ไพร
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กหญิงนัชชา  เอี่ยมประทุมศักดิ์
 
1. นางสาวจินตหรา  สอนลา
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงฉันทิดา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขุนทอนโชติ
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงภคพร  คลังใหญ่
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุ้งทอง
 
1. นางสาวดาว  ปิยกิตติไพบูลย์
2. นางสุบิน  ประมายะ
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงศศิธร  กันคล้า
2. เด็กหญิงอนุชสรา  พิลุน
 
1. นายอภิชาต  จันทร์ดำรงค์
2. นางอัมพร  จันทร์ดำรงค์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กชายชินวัตร  บุญแลบ
2. เด็กชายนาวิน  พรมผาย
3. เด็กชายบุญยาลักษณ์  อยู่ดี
4. เด็กชายปชาบดี  วงษ์ศรี
5. เด็กชายสากล  เสนารถ
6. เด็กชายอดิลักษณ์  ยอดยา
 
1. นางสาวจารุณี  กงยนต์
2. นางสาวภัทราภรณ์  นาราศรี
3. นางสาวสุวภา  นาอุดม
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาวไร่
2. เด็กหญิงกิตติมา   ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กหญิงจริญานี  อาจหาญ
4. เด็กหญิงวราภรณ์   บัวกอง
5. เด็กหญิงสุนิษา   ศรีกุล
6. เด็กหญิงสโรชา   สารีวรรณ์
 
1. นายนพประดา  บุญสิงห์
2. นายประสงค์  ศรเพชร
3. นายสุขสันต์   พุฒหอม
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  มั่นคง
2. เด็กชายธนบูรณ์  วิจิตขะจี
3. เด็กชายธีรวัฒน์  สำนักโนน
4. เด็กชายรัตติกร  อินทร์โพธิ์
5. เด็กชายสุทัศน์  เรียงสันเทียะ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  คุ้มสิงสัน
7. เด็กชายอธิการ  ภุมรี
8. เด็กชายเกรียงไกร  สิทธิ
 
1. นางสาวจินดารัตน์   สิงห์เส
2. นางสาวธนวรรณ  เถื่อนชำนาญ
3. นายสมมาตร  น้อยนาค
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำมะวาปี
2. เด็กชายจิตรภาณุ  สิทธิพรหม
3. เด็กหญิงฉัตรวรินทร์  ตาลดง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังมุก
5. เด็กชายธวัชชัย  โอกุศ
6. เด็กชายปรเมษฐ์  มณีแสง
7. เด็กชายวิโรจน์  มีเทียน
8. เด็กหญิงสุวนันท์  สีแซก
9. เด็กชายอำพล  เคลือแสง
10. เด็กชายโชคชัย  ตรีโอษฐ
 
1. นายณชพล  พันธ์ไธสง
2. นายวิชัย  ศรีไพร
3. นางเณรวดี  ศรีไพร
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงถิรดา  สารารัตน์
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  สำราญสุข
3. เด็กหญิงภรธิตา  หินซ้อน
4. เด็กหญิงวิภาวี  ช่วงสูงเนิน
5. เด็กหญิงอรจิรา  เสรี
6. เด็กหญิงอริสา  ศรีระษะ
7. เด็กหญิงอาลิตรา  ห้อยดอกหอม
 
1. นางศุฐิษา  สอนศิลป์
2. นางสาวสิริกร  วิวน
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  เฮงสกุล
2. เด็กหญิงกาญจนา  พลเสนา
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  จงบริบูรณ์
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  จงบริบูรณ์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสุวรรณ์
 
1. นายธภัทร  ไทยเลี้ยง
2. นางสาวเพียงกมล  ภาพสิงห์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงชณัฏฐ์ดา  ประกิจ
2. เด็กหญิงธันยารัตน์  ภักดีบาง
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สิงห์เลิศชาย
 
1. นางสาวทองอุไร  บุญญฤทธิ์พูลศิริ
2. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  แก้วขุนทด
2. เด็กหญิงธันยพร  น้อยมาลา
3. เด็กหญิงษมาฤดี  ทิพหา
 
1. นายสวาท  สนิทไทย
2. นางอรณิชา  ศรีไพร
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คณเกณฑ์
2. เด็กชายธนากร  สระสาร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชอบบัว
 
1. นางดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์
2. นางสุณีย์  ลอยเลื่อน
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ฤทธิ์จรูญ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใจหาญ
3. เด็กหญิงศิรินภา  คำมล
 
1. นางนวลจันทร์  คำนวนศักดิ์
2. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  กออินทร์
2. เด็กหญิงอริสา  บุญมาทอง
 
1. นางสาวดาว  ปิยกิตติไพบูลย์
2. นางสุบิน  ประมายะ
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กชายคุณานนต์  แก่นไทย
2. เด็กชายภูบดินทร์  วงค์ยะรา
 
1. นางพนิดา  หมื่นชนะมา
2. นางอรุณี  พรมดี
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงดาราวดี  กันพะนะ
2. เด็กหญิงสุภัสรา  เอษามี
 
1. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
2. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กหญิงลักขิกา  กระจ่างรัตน์
2. เด็กชายสมโชค  อาสารณะ
 
1. นางกัลยา  พงษ์สละ
2. นางสาวสุพรรษา  ธรรมสโรช
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายปัญญา  ว่องชนะการ
2. เด็กหญิงปาริชาต  อินทร์สุข
 
1. นางนวลจันทร์  คำนวนศักดิ์
2. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงอมาวศรี  ครึ้มค้างพูล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วังพิกุล
 
1. นางปทิตตา  จันทร์แสง
2. นายประชุม  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77.97 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายอนุชิต  คงไพริน
 
1. นายประสิทธิ์  แก้วยม
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา  พานิชย์
 
1. นายภูวนัย  ถนอมขวัญ
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   แสนอุดม
2. เด็กหญิงกรกนก    เฉิดจินดา
3. เด็กหญิงกรรณิการ์   เกาะก่ำ
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สีสมุทร
5. เด็กหญิงกัลยา    เพ็งเดือน
6. เด็กชายกิตติพงษ์   ม่วงตะเภา
7. เด็กชายกิตติพงษ์   รักษาวงษ์
8. เด็กหญิงจิรภัทร์   จำเริญใจ
9. เด็กหญิงจิรัชญา    เจ็กนอก
10. เด็กหญิงจิราภรณ์   ใจยินดี
11. เด็กหญิงจีรนันท์   ทัดกลาง
12. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปั้นช้าง
13. เด็กหญิงชนิกา   เรืองวิลัย
14. เด็กชายชยานันท์    ภมรคล
15. เด็กหญิงชลิตา   ชอบมะรัง
16. เด็กชายชัยวัฒน์   บุตรน้ำเพชร
17. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สงวนพวก
18. เด็กชายช่อเงิน    โพธิ์อ่อง
19. เด็กหญิงญาดา   อุดมสิน
20. เด็กหญิงฐาปนี   ลีหัวสระ
21. เด็กหญิงฐิติมา   ปั้นงาม
22. เด็กชายณัฐกร   ม่านตา
23. เด็กหญิงณัฐกานต์    นามราช
24. เด็กหญิงณัฐณิชา   แดงด่อน
25. เด็กชายณัฐพล   อุบลแสง
26. เด็กชายณัฐพล   เติมสมบัติ
27. เด็กชายณัฐภัทร์   อินทะทรัพย์
28. เด็กหญิงณัฐวดี   พัชรเปล่งสี
29. เด็กชายณัฐวุฒิ   อินทะจำปา
30. เด็กหญิงณิชากร   บุญวงษ์
31. เด็กหญิงทิณวรรณ   อ้วนนาแวง
32. เด็กชายทิพย์นภา   สิงห์งอย
33. เด็กชายธนดล   ดานขุนทด
34. เด็กชายธนภัทร   พิมแก้ว
35. เด็กชายธนวัฒน์    จันทร์รักษา
36. เด็กหญิงธนิสร   ชาดิษฐ์
37. เด็กชายธนโชติ   กามขุนทด
38. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ปานคิรี
39. เด็กชายธีรวัฒน์   กลางท่าไค่
40. เด็กชายนภัทร   กวางทอง
41. เด็กหญิงนัทฐกาญจน์   คันธนูฤทธิ์
42. เด็กหญิงนัทธมน   สอนจันดา
43. เด็กชายนันทพงศ์    แหวนเงิน
44. เด็กหญิงนิภาพร   พิเคราะห์
45. เด็กหญิงน้ำฝน   เนียนทอง
46. เด็กหญิงปภาวดี    พงศ์มหาผล
47. เด็กชายปิยะ   สุขประเสริฐ
48. เด็กหญิงปิยานุช   ดีคล้ายเผ่า
49. เด็กชายพงศ์สฤษฎิ์   สิทธิสาพัทธ์
50. เด็กหญิงพรชนก   จุ้ยหนองเมือง
51. เด็กหญิงพลอยวรีย์   ยอดหานาม
52. เด็กหญิงพันธกานต์    สิทธิมัย
53. เด็กหญิงพิจิตรา   โพธิ์ไพจิตร
54. เด็กหญิงพิมลวรรณ    แสนธนู
55. เด็กชายภศิน  รอดชีวิต
56. เด็กหญิงภัคจิรา   สงวัฒน์
57. เด็กชายภูมิศิษย์   เพิ่มพูล
58. เด็กหญิงมณีรัตน์   ตองอ่อน
59. เด็กหญิงมัญฑิตา   แป้นเพชร
60. เด็กหญิงมัลลิกา   สีนาคสุข
61. เด็กหญิงรัตนากร   ทานโสดถี
62. เด็กหญิงรินรดา   สกุลสิทธิวัฒน์
63. เด็กหญิงรุจิษยา   กำลังเหลือ
64. เด็กหญิงรุ่งทิวา    เพียรชำนาญ
65. เด็กหญิงวรกานต์   ศรีเจริญ
66. เด็กหญิงวรรณกานต์   พงษ์โคกกรวด
67. เด็กหญิงวรรณภา    ทองบ่อ
68. เด็กหญิงวารินทร์   ปานโชติ
69. เด็กหญิงวิภาดา   พาขุนทด
70. เด็กหญิงวิลาสินี   นิลสนธิ
71. เด็กชายวีรพัฒน์   สืบศรี
72. เด็กหญิงวีรยา   เกตุแก้ว
73. เด็กชายศิริขวัญ   แดงลิ่ม
74. เด็กหญิงศิริพร   วงค์คำชัย
75. เด็กหญิงศิริวรรณ    ธัมมะสอน
76. เด็กหญิงศุทธินี    พรมทอง
77. เด็กชายศุภกิตติ์   อยู่เย็น
78. เด็กชายสหรัฐ   หวังผล
79. เด็กชายสิรธีร์   บุญศิริ
80. เด็กหญิงสุชานุช   วงศ์คำจันทร์
81. เด็กหญิงสุณิชา   คำพันธ์
82. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ    สติคราม
83. เด็กหญิงสุวิมล   ละอองดิน
84. เด็กหญิงหฤทัย   บุญชาลี
85. เด็กชายอนุชิต   ตองชาย
86. เด็กหญิงอภิญญา   กฤตตระกูล
87. เด็กหญิงอภิญญา   จุ่นน้อย
88. เด็กหญิงอมรรัตน์   ปนตะคุ
89. เด็กหญิงอุไรวรรณ    อาบสุวรรณ์
90. เด็กหญิงเกวลิน  ศิลประกอบ
91. เด็กหญิงเกวลิน    ชัยสิทธิ์
92. เด็กหญิงเกวลี   ชัยสิทธิ์
93. เด็กหญิงเกศินี   โมกศิริ
94. เด็กชายเจษฎาพร   พูลสุวรรณ์
95. เด็กชายเทพพิทักษ์   พงษ์ธานี
96. เด็กหญิงเนตรนภา   ชาติสำราญ
97. เด็กชายแทนไท   ระวาดชิต
98. เด็กชายโชคชัย   โสมาศรี
99. เด็กหญิงใกล้รุ่ง   อาบสุวรรณ์
 
1. นายชะโลม  สนธิพงษ์
2. นายชาติชาย  จงวัฒนารักษ์
3. นางประทิน  ชมภู
4. นางยุพิน  ทองหล่อ
5. นายสมยศ  จุ้ยหยองเมือง
6. นายสุเทพ  ขาวประพันธ์
7. นายเฉลิมเกียรติ  สกุลด่าน
8. นายไพฑูรย์  อ่องลออ
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรรณงาม
2. เด็กชายกรรชัย  ปลื้มมล
3. เด็กหญิงกัญทิมา  อินมานพ
4. เด็กหญิงกันติชา  จำศรี
5. เด็กหญิงกิตติมา  ชมชิต
6. เด็กชายกิตติศักดิ์  ม้าวิ่ง
7. เด็กหญิงกุลธิดา  ทั่งใบ
8. เด็กชายจักรกริช  ดิษฐ์เจริญ
9. เด็กชายจักรกฤษณ์  แสนวงค์
10. เด็กหญิงจิดาภา  จ่องชาวนา
11. เด็กชายจิรพัฒน์  ชื่นโพธิ์ใช้
12. เด็กชายจิระวิน  จันทร์เอี่ยม
13. เด็กชายจีรศักดิ์  ชาญบรรพต
14. เด็กหญิงจุฑามาศ  จอดนอก
15. เด็กหญิงชนากานต์  ระหว้า
16. เด็กชายชราวุฒิ  อาดภักดี
17. เด็กหญิงชลธิชา  ช่างทำร่อง
18. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์ครอบ
19. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันที
20. เด็กชายณัฐดล  แก่นจันทร์หอม
21. เด็กชายณัฐนันท์  มณีธรรม
22. เด็กชายณัฐวุฒิ  นกแขก
23. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่สุขดี
24. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงหาด
25. เด็กหญิงณัฐศิมา  เชื้อพระคร
26. เด็กชายธนพล  ลูกแก้ว
27. เด็กชายธนภัทร  เสียงใส
28. เด็กชายธนภัทร  ทองสูน
29. เด็กชายธนากรณ์  จอนเกิด
30. เด็กชายธนายุทธ  เหล่าอัน
31. เด็กชายธนารัตน์  กองแก้ว
32. เด็กชายธนาวุฒิ  รักกระโทก
33. เด็กชายธีรพงศ์  มัจฉา
34. เด็กชายธีรภัทร  มณีธรรม
35. เด็กชายธีรวัฒน์  สังข์ทอง
36. เด็กชายนที  ฤกษ์เมือง
37. เด็กหญิงนริสรา  อินเบ้า
38. เด็กหญิงนฤมล  ใจหนัก
39. เด็กชายนันทวัฒน์   กินคำ
40. เด็กหญิงนารอน  หนูวงษ์
41. เด็กหญิงนิตยา  ชำนาญกิจ
42. เด็กหญิงนิรมล  กระดังงา
43. เด็กหญิงน้ำฝน  เกิดบ้านเป้า
44. เด็กชายบุญอนันต์  พันธ์อินทร์
45. เด็กหญิงบุศรากรณ์  จีนพิณ
46. เด็กหญิงบุษบากร  อยู่สุขดี
47. เด็กชายประพาเอก  บุญศิริ
48. เด็กชายปราโมทย์  บัวจับ
49. เด็กหญิงปวีณา  ขุนน้อย
50. เด็กหญิงปิยะมาศ  ทำสมใจ
51. เด็กหญิงปุริสา  ศรีลาวงค์
52. เด็กชายพงศธร  สังสี
53. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พรชาวนา
54. เด็กชายพัชชา  รุ่งเมืองทอง
55. เด็กหญิงพัชราพร  งานแข็ง
56. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แคว้งใจ
57. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อินโน
58. เด็กชายพีรพล  ใจหนัก
59. เด็กหญิงพุทธรักษา  สุดทำนอง
60. เด็กชายภัชรพงษ์  เผยศิริ
61. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วดวงใน
62. เด็กหญิงภาวินีย์  ชมสีสด
63. เด็กหญิงภาวินีย์  ทำสมใจ
64. เด็กหญิงมนัสนันท์  มะบุตร
65. เด็กชายมารุต  มณีธรรม
66. เด็กชายรชต  สร้อยศรี
67. เด็กชายระพี  สุดทำนอง
68. เด็กชายรัชชานนท์  ราชนา
69. เด็กหญิงรุจิรา  วิเวก
70. เด็กหญิงวนิดา  หนูพร
71. เด็กหญิงวลีพร  ป้องแก้ว
72. เด็กชายวัชรินทร์  ช่อม่วง
73. เด็กชายวิชิพัตร  สดำพงษ์
74. เด็กชายศรัญญู  ใจหนัก
75. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สีป่า
76. เด็กชายศุภมงคล  พรมชัย
77. เด็กชายศุภวัฒน์  อิ่มทรัพย์
78. เด็กหญิงสมิตรา  ทานน้ำ
79. เด็กหญิงสรัลรัตน์  จอนเกิด
80. เด็กหญิงสายใจ  เวชพันธ์
81. เด็กหญิงสุนิสา  ประภาตะนันท์
82. เด็กชายสุรัตน์  อ่อนคำ
83. เด็กชายสุรินทร์  สุดทำนอง
84. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ใจหนัก
85. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บำรุงฐาน
86. เด็กชายอชิตพล  ใจหนัก
87. เด็กชายอธิปัตย์  สุดทำนอง
88. เด็กชายอนันทศักดิ์  ยิ้มยินดี
89. เด็กชายอนุชาติ  ขาวแก้ว
90. เด็กหญิงอภิชญา  พลอยกลม
91. เด็กชายอภิสิทธิ์  วันคอยท่า
92. เด็กหญิงอรวรรณ  พงสะพัง
93. เด็กหญิงอรัญญา  บุญเกิน
94. เด็กหญิงอังคณา  สงครามศรี
95. เด็กชายอัมฤทธิ์  ทาแจ้ง
96. เด็กหญิงอารีย์  กระดังงา
97. เด็กหญิงอุษา  สุดทำนอง
98. เด็กชายเกริกฤทธิ์  พิกุลทอง
99. เด็กชายเอกรัตน์  สุดทำนอง
 
1. นางสาวภัสส์ศา  บุญมี
2. นางยุพิน  โพธิ์ศรี
3. นางวัชรินี  นิลมูล
4. นางสุวรรณา  พาแพง
5. นางอรชา  เขียวมณี
6. นายอินถา  ศรีบุรินทร์
7. นางเกศรินทร์  จงชาญสิทธิโธ
8. นางเนตรชนก  ดีอุดม
 
202 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พ่วงมา
 
1. นางสาวศศิมา  นามวงษ์
 
203 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงนภัสรพี  คำผาย
2. เด็กหญิงพรรทิภา  ภูสมนึก
3. เด็กชายภัทรพล  วิเศษทักษิณ
 
1. นางพรีม  วันแก้ว
2. นางสาววงเดือน  ศรีบัวรินทร์
 
204 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กหญิงชลฐิชา  เลาท่าช้าง
2. เด็กชายณัฐพล  ดำดี
3. เด็กหญิงภัคนันท์  โคตรทองใส
 
1. นางธีรารัตน์  ไชยวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  เมาะราษี
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายมงคล  ศรีพระจันทร์
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กหญิงกฤติกา  ลือดารา
2. เด็กหญิงนันทิชา  จันทาตุ่น
 
1. นายกษิณ  อินจงใจ
2. นางหทัยรัตน์  วิชชากูล
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายวิรุ้ง  สุขอร่าม
2. เด็กชายอนุรักษ์  หม้อทอง
 
1. นายศุภยุทธ   สอนเครือ
2. นางสุนีย์  โมราราย
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  กุดแถลง
2. เด็กหญิงญาดา  สุทธิรักษ์
 
1. นางสาวทิฑัมพร  สวัสดิ์นะที
2. นางสาวสมพิศ  เอียงเทศ
 
209 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายธีระภัทร์  สมใจ
2. เด็กชายธีรเนตร  นิญาณจิตต์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กอพรม
4. เด็กชายสิทธิชัย  โกยขุนทด
5. เด็กหญิงแคทรียา  พูลมา
 
1. นางสาวนภาลัย  ผลอาหาร
2. นางสิวิลัย  แสงเพช็ร
3. นางเนตรสกรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กหญิงอรญา  ชื่นโพธิ์ใช้
 
1. นางสาวราตรี  ล้ำเลิศ
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์เกิด
 
1. นางสาวอำพร  จันทา
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กหญิงยุพิน  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวทิฑัมพร  สวัสดิ์นะที
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายกฤติมา  เดียขุนทด
2. เด็กหญิงจิรพันธ์  กลางแจ้ง
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สีนวน
4. เด็กหญิงศิริหญิง  ธงสันเทียะ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  โทขุนทด
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ธนะคุณ
 
1. นางมนัชยา  คำมา
2. นางวิไลพร  จงใจมั่น
3. นางสาวอำพร  จันทา
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายธงชัย  สิงห์เถื่อน
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายคำสิงห์  แก้วตู้
2. เด็กชายชาญณรงค์  ดีบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงรัศมี  คำปะทิก
4. เด็กชายศรัณย์  เนียมนิยม
5. เด็กชายสมทบ  แก้วดวงใน
6. เด็กชายอนนต์  ทองนิตย์
7. เด็กชายเอกพงศ์  ศรีทอง
 
1. นางสาวนภาลัย  ผลอาหาร
2. นางสาวภัทรฉัตร  สมใจ
3. นางสิวิลัย  แสงเพ็ชร
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ใจหาญ
2. เด็กชายนรินทร์  คล้ายใจตรง
3. เด็กชายเกรียงไกร  พุทธศรี
 
1. นางประทิน  สนประเสริฐ
2. นางมาลีรัตน์  แก้วคงยืน
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายจักรชัย  สุขเกษม
2. เด็กหญิงประกายดาว  สิมมาโคตร
3. เด็กชายสุธีร์  โสดา
 
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายธนัชชา  ศรีภาชัย
2. เด็กชายธีรพงษ์   วิราจันทร์
3. เด็กชายธีรพล  ห้อยดอกหอม
 
1. นางสาวทิฑัมพร  สวัสดิ์นะที
2. นายบุญมา  ชาชำนาญ
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายคำรณ  เกตุจันทร์
2. เด็กชายวัชระ  กำลา
3. เด็กชายอนุรักษ์  หม้อทอง
 
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีระทัศน์  อุดมศิลป์
2. เด็กชายศิริพันธ์  มณีราช
3. เด็กชายอดิศักดิ์  แต่งชาติ
 
1. นางกวินนา  บุตรคำโชติ
2. นางณัฐณิชาช์  ลำมะนา
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 1. เด็กหญิงชนธิชา  สังกรณีย์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อ่อนน้อมดี
3. เด็กหญิงนัดติการ  พุทธศรี
 
1. นางฉวีวรรณ  ชโลธรสุวรรณ
2. นางอุดม  สุคำภา
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง   1. นางสาวเกวลิน  ปะวะเน
2. นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายชนธีร์  คำดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังคีรี
 
1. นางสาวทิฑัมพร  สวัสดิ์นะที
2. นางสาวสมิชญา  เลิศคอนสาน
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดอกบัวเผื่อน
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ภูฆัง
3. เด็กชายธีรยุทธ  อุดมศิลป์
 
1. นายชนินทร์  บุตรคำโชติ
2. นางสาวสิริรัตน์  พ่วงเต็ง
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายธรรมนูญ  นาคแก้ว
2. เด็กหญิงสุธาพร  คำชวด
3. เด็กชายเอกพล  จินดามัง
 
1. นายรติ  ฤทธิ์บำรุง
2. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  โตมะนิตย์
2. เด็กหญิงปภาวดี  ระหารนอก
3. เด็กชายวสันต์  สนิทนอก
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมา
2. เด็กชายสนิท  จ้อยนิล
3. เด็กชายโกมล  ฉวีจันทร์
 
1. นายอภิชาต  จันทร์ดำรงค์
2. นางอัมพร  จันทร์ดำรงค์
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กหญิงประกายเพชร  จินดามัง
2. เด็กชายรัชนนท์  ชมศรี
3. เด็กชายอนิรุธ  คงเขา
 
1. นางรัชนี  สุขคำมี
2. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน