สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 47 4 4 5 55
2 อนุบาลแพร่ 34 11 3 2 48
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 30 7 2 2 39
4 มารดาอุปถัมภ์ 24 5 0 2 29
5 บ้านแม่ทราย 21 5 1 0 27
6 บ้านวังฟ่อน 14 12 2 3 28
7 เทพพิทักษ์วิทยา 14 2 1 1 17
8 บ้านอ้อยวิทยาคาร 13 9 2 4 24
9 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 12 6 2 4 20
10 วัดกาญจนาราม 12 3 1 2 16
11 บ้านแม่ยางเปี้ยว 11 4 2 1 17
12 เจริญศิลป์ 11 0 0 0 11
13 บ้านแม่หล่าย 10 1 1 3 12
14 บ้านห้วยโรงนอก 9 0 4 0 13
15 บ้านนาหลวง 9 0 2 0 11
16 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 8 4 1 2 13
17 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 8 3 1 2 12
18 บ้านคุ้ม 7 8 2 1 17
19 แม่คำมีตำหนัก 7 4 1 0 12
20 บ้านเตาปูน 7 4 0 0 11
21 ไทยรัฐวิทยา31 7 3 2 1 12
22 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ 7 2 0 1 9
23 บ้านวังปึ้ง 7 1 1 0 9
24 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 7 0 0 1 7
25 บ้านแม่แรม 6 2 4 0 12
26 เจริญราษฎร์ 6 1 1 3 8
27 บ้านดอนชัย 5 3 3 2 11
28 บ้านหนองม่วงไข่ 5 2 4 4 11
29 บ้านสวนเขื่อน 5 1 2 1 8
30 บ้านสุพรรณ 5 1 0 1 6
31 วัดต้นไคร้ 5 0 0 0 5
32 บ้านทุ่งแค้ว 4 5 0 2 9
33 บ้านห้วยฮ่อม 4 4 1 0 9
34 บ้านหนองเสี้ยว 4 3 1 0 8
35 บ้านศรีมูลเรือง 4 1 4 0 9
36 บ้านป่าเลา 4 1 1 0 6
37 บ้านหัวเมือง 4 0 0 0 4
38 บ้านวังหงส์ 4 0 0 0 4
39 บ้านห้วยขอน 3 4 0 0 7
40 บ้านร่องฟอง 3 3 0 0 6
41 วัดทุ่งล้อม 3 3 0 0 6
42 บ้านวังช้าง 3 2 2 1 7
43 บ้านน้ำเลาเหนือ 3 2 1 1 6
44 บ้านลอง 3 2 1 1 6
45 บ้านไผ่โทน 3 1 1 4 5
46 ชุมชนบ้านกลาง 3 1 1 0 5
47 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 1 0 0 4
48 บ้านในเวียง 3 0 0 0 3
49 บ้านย่านยาว 3 0 0 0 3
50 บ้านดอนดี 2 2 0 0 4
51 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 2 2 0 0 4
52 บ้านห้วยกาน 2 2 0 0 4
53 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง 2 2 0 0 4
54 บ้านกาซ้อง 2 1 0 0 3
55 รัฐราษฎร์บำรุง 2 0 2 0 4
56 วัดน้ำโค้ง 2 0 1 0 3
57 บ้านนาคูหา 2 0 0 0 2
58 บ้านแม่ยางร้อง 1 5 4 0 10
59 บ้านทุ่งคั๊วะ 1 2 2 0 5
60 บ้านถิ่น 1 2 0 2 3
61 บ้านหนองน้ำรัด 1 1 2 0 4
62 วัดศรีภูมิ 1 1 1 0 3
63 บ้านปง 1 1 0 2 2
64 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1 1 0 1 2
65 วัดเหมืองค่า 1 1 0 0 2
66 บ้านใน 1 1 0 0 2
67 บ้านผารางวังหม้อ 1 1 0 0 2
68 บ้านห้วยอ้อย 1 0 1 1 2
69 บ้านแม่ลัว 1 0 1 0 2
70 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 1 0 0 2 1
71 บ้านเวียง 1 0 0 0 1
72 บ้านเวียงตั้ง 1 0 0 0 1
73 แม่ยางยวง 1 0 0 0 1
74 บ้านดอนแก้ว(อาสา) 1 0 0 0 1
75 บ้านแม่ทะ 1 0 0 0 1
76 หนองเจิญ 1 0 0 0 1
77 วัดห้วยหม้าย 0 4 1 1 5
78 บ้านห้วยม้า 0 3 0 2 3
79 บ้านหนองแขม 0 3 0 0 3
80 บ้านแม่ยางกาด 0 2 1 3 3
81 อนุบาลร้องกวาง 0 2 0 1 2
82 บ้านวังหลวง 0 1 3 1 4
83 วัดร่องเย็น 0 1 0 4 1
84 บ้านพันเชิง 0 0 1 1 1
รวม 469 182 82 78 811