สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 47 4 4 5 55
2 อนุบาลแพร่ 33 10 3 2 46
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 28 7 2 2 37
4 มารดาอุปถัมภ์ 24 5 0 2 29
5 บ้านแม่ทราย 16 4 1 0 21
6 เทพพิทักษ์วิทยา 14 2 1 1 17
7 บ้านวังฟ่อน 13 8 2 3 23
8 วัดกาญจนาราม 12 3 1 2 16
9 เจริญศิลป์ 11 0 0 0 11
10 บ้านอ้อยวิทยาคาร 10 6 2 3 18
11 บ้านแม่ยางเปี้ยว 9 4 2 1 15
12 บ้านห้วยโรงนอก 9 0 4 0 13
13 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 8 6 2 4 16
14 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 8 3 1 2 12
15 ไทยรัฐวิทยา31 7 3 2 1 12
16 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 7 0 0 1 7
17 บ้านเตาปูน 6 3 0 0 9
18 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ 6 2 0 1 8
19 เจริญราษฎร์ 6 1 1 3 8
20 บ้านแม่หล่าย 6 1 1 3 8
21 บ้านนาหลวง 6 0 2 0 8
22 บ้านคุ้ม 5 7 2 1 14
23 แม่คำมีตำหนัก 5 4 1 0 10
24 บ้านดอนชัย 5 3 3 2 11
25 บ้านหนองม่วงไข่ 5 0 4 4 9
26 วัดต้นไคร้ 5 0 0 0 5
27 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 4 3 1 1 8
28 บ้านศรีมูลเรือง 4 1 4 0 9
29 บ้านสวนเขื่อน 4 1 2 1 7
30 บ้านป่าเลา 4 1 1 0 6
31 บ้านวังปึ้ง 4 1 0 0 5
32 บ้านสุพรรณ 4 0 0 1 4
33 บ้านวังหงส์ 4 0 0 0 4
34 บ้านทุ่งแค้ว 3 4 0 2 7
35 บ้านห้วยฮ่อม 3 3 1 0 7
36 บ้านห้วยขอน 3 3 0 0 6
37 บ้านลอง 3 2 1 1 6
38 วัดทุ่งล้อม 3 2 0 0 5
39 บ้านแม่แรม 3 1 4 0 8
40 บ้านไผ่โทน 3 1 1 4 5
41 ชุมชนบ้านกลาง 3 1 1 0 5
42 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 1 0 0 4
43 บ้านวังช้าง 3 0 2 1 5
44 บ้านหนองเสี้ยว 2 3 1 0 6
45 บ้านร่องฟอง 2 3 0 0 5
46 บ้านดอนดี 2 2 0 0 4
47 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 2 2 0 0 4
48 บ้านห้วยกาน 2 2 0 0 4
49 บ้านน้ำเลาเหนือ 2 1 1 1 4
50 รัฐราษฎร์บำรุง 2 0 2 0 4
51 บ้านย่านยาว 2 0 0 0 2
52 บ้านแม่ยางร้อง 1 4 4 0 9
53 บ้านทุ่งคั๊วะ 1 2 2 0 5
54 บ้านถิ่น 1 2 0 2 3
55 บ้านหนองน้ำรัด 1 1 2 0 4
56 วัดศรีภูมิ 1 1 1 0 3
57 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1 1 0 1 2
58 บ้านกาซ้อง 1 1 0 0 2
59 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง 1 1 0 0 2
60 บ้านผารางวังหม้อ 1 1 0 0 2
61 บ้านห้วยอ้อย 1 0 1 1 2
62 บ้านแม่ลัว 1 0 1 0 2
63 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 1 0 0 2 1
64 บ้านนาคูหา 1 0 0 0 1
65 บ้านในเวียง 1 0 0 0 1
66 บ้านเวียง 1 0 0 0 1
67 บ้านเวียงตั้ง 1 0 0 0 1
68 แม่ยางยวง 1 0 0 0 1
69 บ้านดอนแก้ว(อาสา) 1 0 0 0 1
70 หนองเจิญ 1 0 0 0 1
71 วัดห้วยหม้าย 0 4 1 1 5
72 บ้านหนองแขม 0 3 0 0 3
73 บ้านแม่ยางกาด 0 2 1 3 3
74 บ้านห้วยม้า 0 2 0 2 2
75 อนุบาลร้องกวาง 0 2 0 1 2
76 บ้านวังหลวง 0 1 3 1 4
77 วัดร่องเย็น 0 1 0 4 1
78 บ้านปง 0 1 0 2 1
79 บ้านใน 0 1 0 0 1
80 วัดเหมืองค่า 0 1 0 0 1
81 บ้านพันเชิง 0 0 1 1 1
82 วัดน้ำโค้ง 0 0 1 0 1
รวม 404 156 81 76 717