ตัวแทนจัดนิทรรศการระดับภาคเหนือ
สพป.แพร่ เขต ๑ ได้คัดเลือกโรงเรียนและครู ร่วมจัดนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ ๑. การจัดนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑.๑ โรงเรียนวัดต้นไคร้

๑.๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม

๑.๓ โรงเรียนบ้านดอนชัย

๒. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และผลผลิตของนักเรียน

๒.๑ โรงเรียนวัดต้นไคร้

๒.๒ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

๒.๓ โรงเรียนบ้านแม่ทราย

๓. กิจกรรมคลินิกครู

๓.๑ ผู้บริหารโรงเรียน นายธรรมรงค์ศักดิ์ อินกัน ผอ.โรงเรียนวัดต้นไคร้

๓.๒ ครูระดับก่อนประถมศึกษา นางราตรี กรรณิการ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่

๓.๓ ครูระดับประถมศึกษา นางพิกุล บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด

๓.๔ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายสมยศ ปินะสุ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน

๔. กิจกรรมเสวนาสภานักเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๓ คน ครู ๑ คน โรงเรียนวัดกาญจนาราม