รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่และโรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ระหว่าง วันที่ 21-23 มิถุนายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรษมน  คูคำมี
 
1. นางจีรานันต์  การะเกต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงภูษณิศา  บุตรแก้ว
 
1. นางคมขำ  รัตนประทีป
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คะละ
 
1. นางลัดดาวัณย์   สวัยษร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  วังคะออม
 
1. นางเรณู  เอกภูธร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงภูษิตา  มากเทพวงษ์
 
1. นางสงกรานต์  ฉาใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. นางสาวทิพย์เนตร  ดุเหว่า
 
1. นางสาวจินดา  บุญคุ้ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงภัทราพรรณ  วรรณรักษ์
 
1. นางกัลยา  วรรณมณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชาติพจน์
 
1. นางวาสนา  หงษ์ห้า
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงจิตรานุช  หน่อสุข
 
1. นางสาวจินดา  บุญคุ้ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นายจิรพงษ์  บุญทา
 
1. นางภัคจิรา  ตันมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงมณีมนต์  ล้านมา
2. เด็กหญิงวีรลักษณ์  มีหวัง
 
1. นางศิวรี  ศิริเลิศ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  หล้ากัน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ป้องยะ
 
1. นางสาวจินดา  บุญคุ้ม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สุมินทนะ
 
1. นางมธุรส  บุญเรือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  จินะเป็งกาศ
 
1. นางมธุรส  บุญเรือง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สะเอียบคง
 
1. นางสาวกัลยกร  อิ่นคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ปรียานุวัฒน์
2. เด็กหญิงธีรนุช  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงนันทิภัคค์  กมลเจิดสวัสดิ์
 
1. นางทิพาวรรณ  ถิ่นถา
2. นางอัญชลี  สุวรกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงจีราพัชร   ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงวันวิสา   ใจไว
3. เด็กหญิงอรัชพร   พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางบุณณดา   จิรภิญญากุล
2. นางสาวสุภาวดี  เทพริยา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. นางสาวพรชนก  วังสมอ
2. เด็กหญิงอัญมณี  ศรีแก้ว
3. นางสาวอัยดา  อุ่นกลอง
 
1. นางฉันทนา  โลกคำลือ
2. นางลัดดาวัณย์  สวัยษร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายชัยพันธ์   จันตา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมสอน
 
1. นางจินดา  ทองภักดี
2. นางสาวุสุภาวดี  เทพริยา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายปรัชญา  ปั๋นต๊ะ
2. นายภาณุวัฒน์  กาศสกุล
 
1. นางสาวพันทิวา  มีปัญญา
2. นางสาวอุทุมพร  พุฒตาล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  อินทะปัญญา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภกร  คงประพันธ์
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  อินทะปัญญา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายวิชชากร  จุมพิศ
 
1. นางสาววรรณิภา  ศฤงฆาร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงณิศวรา  ทิพย์กาญจนกุล
2. เด็กชายศุภมงคล  หมั่นขีด
3. เด็กหญิงอัจฉรา  อุ่นอมรชัย
 
1. นางสาวดารากร  ยศวงค์
2. นางรำเพียร  ขันแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. นายกิตติพัฒน์  ชะลาสี
2. เด็กหญิงศิริพร  กล่าวแล้ว
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสาวะระ
 
1. นายกุลธวัช  อิทธิศักดิกร
2. นางสาวศิวิมล  ท้าวคำลือ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  หอมอ่อน
2. เด็กหญิงนภัสกร  บุญสมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวาสิตา  สุปิน
 
1. นางสุภัทธิยา  เธียรเศวตกุล
2. นางสุภาพ  ฟองจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงศ์เมือง
2. เด็กหญิงสุนิชา  เพ็งดี
3. เด็กหญิงสุนิตา  เชาว์แล่น
 
1. นายมงคล  พรมปาน
2. นางสายสวาท  คำตัน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงภู่กัน   เกาทัณฑ์
2. เด็กหญิงมนทิรา   ทะสอน
3. เด็กหญิงอาทิตยา   บัวแก้ว
 
1. นางสุภาพิศ  สติมั่น
2. นายสุรวุฒิ   พุทธษร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายจารุกร  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงวารินรัตน์  ดงพุทธ
3. เด็กหญิงสายฝน  ศรีวงค์
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นางสาวพัชรีพรรณ  ใจเหิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  คำวิชัย
2. เด็กหญิงรักษ์วดี  ทมภักดิ์
3. เด็กหญิงอักษราภัค  กิจพายัพ
 
1. นางสาวพัทธ์ธิดา  จาเลิศ
2. นายรณภพ  ไชยแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายก้องภพ  วิเชียรกันทา
2. เด็กหญิงสุธาศิณี  เปรมบางเขน
3. เด็กหญิงสุพรรณี  จักรหนึ่ง
 
1. นางจรัสศรี  เวียงทอง
2. นายชาญณรงค์  สุขชา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายจีระภัทธ  ไข่แก้ว
2. เด็กชายศุภชัย  เพ็งอารีย์
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายธีธัช  วีรณรงค์กร
2. เด็กชายสักกะ  ภู่ธีระภัทรกุล
 
1. นางสาวชุมพร  ลือราช
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายกฤตนัน  ฟุ่มเฟือย
2. เด็กชายภคนันท์  เวียงคำ
 
1. นายวีรชัย  ปทุมวิง
2. นางสาวอุบลรัตน์  ใจสุดา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สอิ้งแก้ว
2. เด็กชายชนาธิป  เหลี่ยมศรี
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายณัฐพล  วงศ์กันตา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  นะภิใจ
 
1. นางจินดา  ภมรคนธ์
2. นางสายสวาท  คำตัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญยะพาหุ
2. เด็กชายสิริพงษ์  ทองอินทร์
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ผิวขำ
2. เด็กชายมังคเรศ  สะเอียบคง
 
1. นายอภิชาติ  รตจีน
2. นางอรวรรณ  วงษ์รีย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกิรณา  ศรีทา
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงศศินภา  เมืองมูล
4. เด็กหญิงศุภมาศ  รัตน์รุ่ง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธสาร
 
1. นางนงลักษณ์  ยาพรม
2. นางสาวหทัยภัทร  ศิลานุรักษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงชนากานต์  ข้ามเจ็ด
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  ดอกพิกุล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  หมื่นโฮ้ง
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  คำเหมือง
5. เด็กหญิงพิชชาพร  หมั่นงาน
 
1. นางนัทธียา  ตันไชย
2. นางวันรุณี  อนุกูล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงกวิสรา  ยะกุณา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปันสอน
3. เด็กหญิงณิชารีย์  มอญคำ
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แสนคำลอ
5. เด็กหญิงสุวิชญา  ทาแก้ว
 
1. นายกิตติฤกษ์  ชัยนันท์
2. นายวีระพงษ์  ม้าเพ็ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงณชนก  จุ้ยอยู่ทอง
2. เด็กหญิงธยาทิต  หงษ์กัน
3. เด็กหญิงลักษิกา  ชาญพฤติ
4. เด็กหญิงวัทนพร  ปินลาด
5. เด็กหญิงุศุจีภรณ์  สรรพช่าง
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
2. นางวิวาวรรณ  พงค์เจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายติณณภพ  บุญเสริฐ
2. เด็กหญิงนนทิชา  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงประกายทิพย์  บางโพ
4. เด็กหญิงรัชดาพร  ขอนขะแจะ
5. เด็กหญิงวชรพร  กูลหลัก
 
1. นางจินดา  เชียงเลน
2. นางปรานอม  ปทุมวิง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงกรวินท์  อิ่นแก้ว
2. เด็กชายกิตติพัชญ์  คำยวง
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เลาอะทะ
4. เด็กหญิงธนิษกา  ขำปาน
5. เด็กหญิงศศิวิมล  จันกัน
 
1. นายชัยรัตน์  ตุ้ยดี
2. นางสาวแสงอรุณ   เชาวน์พยัคฆ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดหาญ
2. เด็กหญิงกันติชา  กลิ่นจันทร์
3. เด็กชายชญานนท์  ร่องฉาย
4. เด็กชายธนะชัย  บุญใหญ่
5. เด็กหญิงสายฝน  ศรีวงค์
 
1. นางสาวกัญญาพร  วิภาสกุลเด่น
2. นางสาวภาณุมาศ  ดาวดึงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงชนิตา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  ขอนพิกุล
4. เด็กชายธนพล  ทองประเสริฐ
5. เด็กหญิงวัสนนันท์  แก้วธรรมานุกูล
 
1. นายภาณุรักษ์  เลขะวณิชย์
2. นางสาวศิริลักษณ์  วุฒิสรรพ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพัชญา  บุญกาวิน
 
1. นางแสงเดือน  สิงห์เห
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  วงค์แก้ว
 
1. นางแสงเดือน  สิงห์เห
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงสุมิตตา  ปาคำ
 
1. นางจำรัส  จันสอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณฐนนท์  สิงหนาท
2. เด็กชายณัฐวัตร  ปิติจะ
 
1. นางสาวจันทรัช  หมื่นโฮ้ง
2. นางจิระพรรณ  ศิริมงคล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายธนธรณ์  สมจิตต์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  น้ำไหลทุ่ง
 
1. นางสาวจีรนา  มหามิตร
2. นางปิ่นแก้ว  ทองดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กชายกฤษณะ  อินทา
2. นางสาวกฤษณา  ใฝ่ใจ
 
1. นางสาวนิภาพร  ปัญญาแฝง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  ยานะวงศ์
2. นางสาวจิรภิญญา  สินธุวงศ์
3. นางสาวธิวานนท์  สิริสาลี
4. นางสาวนลินนิภา  ม่วงหวาน
5. เด็กหญิงนุชนาฎ  โนกันต์
6. นางสาวบุษกร  วาระยา
7. เด็กหญิงพรสุดา  วาระยา
8. นางสาวรวีทิพย์  เชอกระโทก
9. นางสาวหทัยชนก  ศรีโหม้
10. เด็กหญิงเสาวภา  สะปู
 
1. นางสาวจริญญา  หมดมลทิน
2. นางสาวพันทิวา  มีปัญญา
3. นางสาวอุทุมพร  พุฒตาล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงชาคริยา  อินต๊ะเสาร์
3. เด็กหญิงญาณวรรณ  วิโจทุจ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูอภิชาติดำรง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  เดชนาลักษณ์
6. เด็กหญิงวิวัฒนี  ชุ่มเย็น
7. เด็กหญิงศศลักษณ์  สมนา
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ม้ายอง
9. เด็กหญิงสิริการย์  ปัญญาพรวิจิตร์
10. เด็กหญิงสุฑาสิณี  มุตตะศิริ
 
1. นางมยุรีย์  อัฐวงศ์
2. นางวิไลวรรณ  ศรีเทพ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเวียง 1. เด็กหญิงกฤติกา  ส่งแสง
2. เด็กชายจิตติศรณ์  ทวีทอง
3. เด็กหญิงฉัตรประภา  ศรีทา
4. เด็กหญิงชลธิชา  ผารุธรรม
5. เด็กหญิงณัชฌาวี  ใจเอิบ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  คมกล้า
7. เด็กชายธนวันต์  สมบัติโต
8. เด็กชายพันกร  คะชา
9. เด็กชายพันธกานต์  โมรา
10. เด็กหญิงวรรธิสา  ศรีวรมย์
11. เด็กหญิงวรลักษณ์  เตปนะ
12. เด็กชายวีรพงษ์  ใจธิ
13. เด็กชายสิทธิโรตม์  กะระวะสูตร
14. เด็กหญิงอนัญญา  สุดาแก้ว
15. เด็กชายอภิสร  ปัญญาสุข
 
1. นางนันทวัน  โตบุญเรือง
2. นางนัยน์ปพร  ใจเดช
3. นางสาวพรพิศ  ทุ่งสิบสี่
4. นางเกศวรางค์  นุ่มนวล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัคชาดา  กิจภิญโญ
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  อินทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีคำ
 
1. นายกฤษณะ  มอญแก้ว
2. นางสาวกาญจนาพร  เดชปักษ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายธวัชชัย  ถิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงอภัสนันท์  มนูผล
3. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  สุพรรณ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ตุ้ยดี
2. นายเอก  ลือโฮ้ง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงธวพร  กาทองทุ่ง
2. เด็กหญิงธัญชนก  กันตะนา
 
1. นายทวี  ครองสุข
2. นางวาสนา  หงษ์ห้า
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. นางสาวพรชนก  วังสมอ
2. นางสาวอัยดา  อุ่นกลอง
 
1. นางฉันทนา  โลกคำลือ
2. นายภาสกร  จิตพยัค
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอาภาภิวัฒน์  ชุ่มใจ
 
1. นางสาวกาญจนา  ขวัญยืน
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงรัฐฐ์ธิดา  วาณิชวัฒนะโกศล
 
1. นางธรรศญา  เทียบทรง
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงจารุภา  แซ่ท้าว
 
1. นางสาววาสนา  กาสาร
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงนันทิชา  เขียวดี
 
1. นางระเบียบ  อุตศรี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กชายภูเบศ  จองเจริญกุลชัย
 
1. นางธรรศญา  เทียบทรง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นายสิทธิศักดิ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. นางสาวมนัญชยา  แก้วสุข
 
1. นางสาวภัทรสุดา  ธงชัย
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. นางสาวเจนจิรา  ป๊อกแก้ว
 
1. นางสาวภัทรสุดา  ธงชัย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กหญิงนริศรา  อินทรุจิกุล
2. เด็กหญิงไอลดา  ต๊ะมุ้ง
 
1. นางดารุณี  ทะฤาษี
2. นางนิตย์  ผาสุข
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กชายนิโรธ  ลาดไร่
2. เด็กหญิงพิยดา  นันทะยานา
 
1. นางนงนุช  เหมืองทอง
2. นางยุพิน  อภัยกาวี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สีเสน
2. เด็กหญิงเพชรชนก  จันทร์ทิพย์
 
1. นางปิยนุช  ชุ่มเย็น
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก 1. นายธงชัย  วิจิตรจันทร์
 
1. นางเนาวรัตน์  จิตหาญ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายธนวันต์  อินต๊ะจันทร์
2. เด็กชายนราธิป  ตาแปง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิไล
 
1. นางทวีรัตน์  แก้ววิเชียร
2. นางสุกันยา  พวงลำ
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายธีรเทพ  เวชปัญญา
2. เด็กหญิงพัชชานันท์  พรมเพชร
3. เด็กชายภูรินทร์  กิตติเจริญเนตร
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์  ขันทอง
2. นางสาวทองเปลว  ฤทธิ์กะโห้
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นายธีรวัฒน์  กันเงิน
2. นายปกรณ์  วาระยา
3. นายวายุ  วาระยา
 
1. นางสุทิพย์  มงคล
2. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายกรภัทร  กาพิยะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์วาร
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงอังคณา  พันดวง
 
1. นายวสันต์  หงส์สอง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดี 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สุดสาย
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายกิตติภณ  จันทร์คร
 
1. นายวุฒิชัย  การเพียร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กชายศิริชัย  บุญทวี
 
1. นายสมบูรณ์  แก่นเรณู
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กหญิงอรยา  งามพิลา
 
1. นายจิระศักดิ์  สารพันธ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงอนุธิดา  วงศาสนธิ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์วาร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงปัณณพร  อารินทร์
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีภูมิ 1. เด็กชายก้องภพ  นาเทพ
 
1. นางรัตนาภรณ์  ไชยเจริญ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบส
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  วิหก
2. เด็กหญิงกมลชนก  ต้นกัน
3. เด็กหญิงกันตยา  ขงขันมณีเวช
4. เด็กชายก้องภูภพ  เกี๋ยงคำ
5. เด็กชายชินวัตร  ฝากมิตร
6. เด็กหญิงฐานิชา  จินาการ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์ใจ
8. เด็กชายนวพล  บุญเนตร
9. เด็กชายนิติภัค  ขันทอง
10. เด็กชายปฎิภาณ  อุตศรี
11. เด็กหญิงปุริชญา  อ่อนน้อม
12. เด็กชายพิตติยุตนนท์  สีเหลือง
13. เด็กหญิงลักษิกา  เวชปัญญา
14. เด็กหญิงวรกมล  ปาละ
15. เด็กชายวรพรต  ปลาส่วน
16. เด็กหญิงวราภรณ์  ยุทธแสน
17. เด็กหญิงวิชิตา  ทังสี
18. เด็กหญิงอริศรา  เอกตะ
19. เด็กหญิงเกวลี  คำทิพย์
20. เด็กหญิงเก็จแก้ว  คำทิพย์
 
1. นางสาวชุมพร  ลือราช
2. นางระเบียบ  อุตศรี
3. นางศรีสกุล  วิหก
4. นางสุภาวดี  กาวีวล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กชายพันธกานต์  แอบแฝง
 
1. นางทัศนีย์  อินทเจริญศานต์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก 1. นายนรัตติภูมิ  นากอก
 
1. นางเนาวรัตน์  จิตหาญ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงภาวิณีย์  วิริยะวงษ์
 
1. นายสายัณห์  แห่งพิษ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. นางสาวเบญจรัตน์  เชื้อชา
 
1. นายทักษิณ  เวียงยา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายธีระพงษ์  วิรัชกุล
 
1. นายอุระพิน  คลองน้อย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงพรพนา  ปะระมะ
 
1. นายอุระพิน  คลองน้อย
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายศรัณย์  ตุ้ยดี
 
1. นายเทวินทร์  ภูกา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. นางสาววรินทร์ทิพย์  ครุธรักษา
 
1. นายพงษ์นรินทร์  กวางวิจิตรกุล
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายณัฐนนท์   สารศิริวงศ์
 
1. นายอนุพงศ์  ยองใย
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายประณต  จันทรานิมิตร
 
1. นายภูชิต  ทาประเสริฐ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  คุณาจ่าม
 
1. นางสาวจริญญา  หมดมลทิน
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เรือนคำ
 
1. นายทวี  ครองสุข
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอน 1. เด็กชายคฑาวุธ  เมืองพร้อม
 
1. นายชาญยุทธ  สมบัตินันทนา
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายศรัณย์  ตุ้ยดี
 
1. นายเทวินทร์  ภูกา
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงภาวิณีย์  วิริยะวงษ์
 
1. นายสายัณห์  แห่งพิษ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. นางสาววรินทร์ทิพย์  ครุธรักษา
 
1. นายพงษ์นรินทร์  กวางวิจิตรกุล
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกวินนา  เวียงนาค
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขแผ่นทอง
3. เด็กชายกิตติทัต  ขัดสม
4. เด็กหญิงจามจุรี  นันตาแสง
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  เสนาคำ
6. เด็กหญิงชณิภา  ซ่อนกลิ่น
7. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองประไพ
8. เด็กหญิงชลดา  โพธิ์ศรี
9. เด็กชายชุติพงษ์  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นศรี
11. เด็กชายณภัทร  ถาปนา
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  กระสาย
13. เด็กชายธนพล  ยังสุดใจ
14. เด็กหญิงธัญจิรา  เสนาธรรม
15. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สมมิตร
16. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทนันชัย
17. เด็กหญิงนงนภัส  แสงดอก
18. เด็กชายปฎิพัตธ์  กันทะเอ็ด
19. เด็กชายปทิต  วงศ์วิ่ง
20. เด็กหญิงปะภากร  สุขมาก
21. เด็กหญิงปิยาพัชร  มานะเจริญจิรชนม์
22. เด็กหญิงพรชิตา  จันใด
23. เด็กหญิงพัชราพร  สาสมจิตต์
24. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  อุประแสน
25. เด็กหญิงพิรญาณ์  ม่วงผุด
26. เด็กชายพีรพัฒน์  สว่างพงษ์
27. เด็กหญิงรินรดา  ปะทะนมปีย์
28. เด็กหญิงวริศรา  สมพันธ์
29. เด็กหญิงวัฒน์ชรากรณ์  สีระวัตร
30. เด็กหญิงวารุณี  ทองประไพ
31. เด็กหญิงศศิชา  กมลผาด
32. เด็กหญิงศุภิสรา  สีดารักษ์
33. เด็กหญิงสิริกันยา  สุรจิต
34. เด็กหญิงสุพิชญา  ธงสิบเก้า
35. เด็กหญิงสุวิชาดา  มะทะ
36. เด็กหญิงอภิชญา  ข่มอาวุธ
37. เด็กหญิงอัญธิชา  แสนสุยะ
38. เด็กหญิงอาภาศิริ  วังมี
39. เด็กหญิงอารียากร  ประลาสนธ์
40. เด็กหญิงเปรมญดา  ชื่นสมบัติ
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
2. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายกฤษณะพล  จิณะโสต
2. เด็กชายกิติพันธ์  โชติธนาบริพันธ์
3. เด็กชายชินวัฒน์  อนันตะ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  เสาร์แดน
5. เด็กหญิงปภัสรา  วิเชียรกันทา
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  ขอดคำตัน
7. เด็กหญิงพุทธรักษา  กั๋นไก้
8. เด็กชายภูมินทร์   กองศรี
9. เด็กชายสกลพงษ์  วงศ์หงษ์
10. เด็กหญิงสริตา  รักพงษ์
 
1. นางถนอม  วงศ์ชมภู
2. นางเกษร  สวัยษร
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นางสาวขวัญพิชชา  ชุ่มอินถา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  กาศสกุล
3. นางสาวจิรภิญญา  สินธุวงศ์
4. เด็กชายนภัสกร  พุทธรักษา
5. เด็กหญิงพรชิตา  วงศ์เมือง
6. เด็กหญิงพิชญาภา  กาศวิราช
7. เด็กชายรัตนพงษ์  คำผัด
8. เด็กชายสุทธิกานต์  ยานะวิน
9. เด็กหญิงสุนิตา  เชาว์แล่น
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีมา
 
1. นางกาญจนา  เครือไทย
2. นางดารี  ร้อนเร็ว
3. นางภัทราพรรณ  เกียรติสิริรักษ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  งามพ้อง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สีเสน
3. เด็กหญิงธนัฐพร  กลางประพันธ์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพย์สุทธิ์
5. เด็กหญิงพรรพษา  กันธิยะ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  นาบุญมี
 
1. นายชิษณุ  สมบูรณ์
2. นางบุศรินทร์  สุวรรณดารักษ์
3. นางสายฝน  เสาร์แดน
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤติพร  สีแดด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  งามดี
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชอบธรรม
4. เด็กหญิงภัททิยา  เป๊กทอง
5. เด็กหญิงวงศ์รวี  พจนา
6. เด็กหญิงสุพิชชา  ลิสันเทียะ
 
1. นางสาวสุภาพร  จริงแล้ว
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  มิจะต๊ะ
2. เด็กหญิงชาราดา  เหมยปัน
3. เด็กหญิงญาตาวี  มหิกุล
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วิมลจิตต์
5. เด็กหญิงดารารัตน์  กึกก้อง
6. เด็กหญิงธัญย์ชนก  แควชล
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  หมื่นโฮ้ง
8. เด็กหญิงนราภรณ์  พริ้งเพลิด
9. เด็กหญิงพรวดี  ศรีปัดถา
10. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผาทอง
11. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เลิศราภิน
12. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  สุวรรณา
13. เด็กหญิงภัณฑิรา  กาซ้อง
14. เด็กหญิงศุภิตรา  ฉลอม
15. เด็กหญิงเมษา  โปร่งปัญญา
16. เด็กหญิงโกลัญญา  เรือนคำ
 
1. นางพึงฤทัย  กาศทิพย์
2. นางวิจิตรา  คนหลัก
3. นางสาวเครือวัลย์  หาญยศ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุมาลี
2. เด็กชายธนภัทธ  พุทธอาสน์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ร่องแก้ว
 
1. นายสมบูรณ์  ปะละใจ
2. นายอนันต์  สารบุรุษ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. นายปฏิพล  สุทธะ
2. นายอนุสรณ์  ใจแปง
3. นายอุปกิจ  ขันทะบุตร
 
1. นายภาณุรักษ์  วันมหาใจ
2. นายเอกชัย  ตันแข็ง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เป็กทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุคันธมาลา
3. เด็กหญิงภัทฉราภรณ์  เชี่ยวชาญ
 
1. นางศรีวรรณ  รอดนิล
2. นางอมรรัตน์  คำน้ำปาด
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำต้น
2. เด็กหญิงนิติญา  ใจตรง
3. เด็กหญิงปทุมพร  คำมูล
 
1. นางบุญยง  คำตั๋น
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายธีรนัทธ   คำมณี
2. เด็กหญิงนงนภัส  ขันทะบุตร
3. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อุดยะเขื่อน
4. เด็กหญิงภูริมาศ  เทือกชัียคำ
5. เด็กหญิงศกาวรัตน์  ถาปะนา
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดสิงห์
 
1. นางกรวรรณ  กาบทุม
2. นางจิตตินันท์  ทิพย์รักษ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. นางสาวจิตราภรณ์  อินทะจักร์
2. นางสาวนันทเรศ  รอดอำไพ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์  ทาบุญ
4. นางสาวมารินี  วิยะ
5. นางสาววิมลพร  ปาโผ
6. นางสาวอโณทัย  ขึมจันทร์
 
1. นายสมเดช  วิกาหะ
2. นางเอนก  วิกาหะ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูหา 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ธรรมจิตร์
2. เด็กชายอชิตพล  นันทะสาร
3. เด็กชายอนาวิล  กาวิจันทร์
 
1. นางสาวบุหงา  อุปนันชัย
2. นางภมรวรรณ  แจ้งชูศักดิ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายจิรัฐพงศ์   กาศโอสถ
2. เด็กชายปกรณ์  สิงห์คา
3. เด็กชายสรศักดิ์  ทรายอินทร์
 
1. นายมงคล  พรมปาน
2. นายมังกร  วันละ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 1. นางสาวพิมลพรรณ  ธีระกิจ
2. เด็กชายวันชนะ  วิชัย
3. เด็กชายวีระชาติ  วิชา
 
1. นายธีระวุธ  บุญทรง
2. นายสุนทร  กิกลื้ง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงธนิตตา  วงศ์กันตา
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สินธุวงศ์
3. เด็กหญิงสิริกานต์  กาศสกุล
 
1. นายมงคล  พรมปาน
2. นายมังกร  วันละ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงภูริมาศ  เทือกชัียคำ
2. เด็กหญิงอิสริยากร  คำมา
 
1. นางกรวรรณ  กาบทุม
2. นายกิตต์พิทักษ์  คำปัญจะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กาวิจิตร
2. เด็กหญิงสุปรียา  สายทอง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บันลือ
 
1. นางจินตนา  อินทปัญโญ
2. นางณัฐิญาภรณ์  วิทยวิชาอนันต์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงมลฤดี  เกิดเที่ยง
2. เด็กหญิงสิริยากร  เดชอุดม
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ผาทอง
 
1. นางธัญญรัตน์  คชปัญญา
2. นางราตรี  พังพรพรมราช
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. นางสาวกิตติวรา  หลวงชัย
2. นางสาววลัยพร   ขันทะรักษ์
3. นางสาวอริสา  หลวงชัย
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อุดคำมี
2. นายเอื้ออังกูร  ศิริเสฏฐ์กุล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาซ้อง 1. เด็กหญิงมนสิชา  อนุวาร
2. เด็กหญิงมาลัยพร  ผาสัก
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นางยุพร  ตรีเทพชาญชัย
2. นางสายหยุด  สุขโข
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  วัลลภัย
2. เด็กหญิงรามิล  ศรีโพธิ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เขื่อนแปด
 
1. นางพิศมัย  นันทะพงษ์
2. นางพิศวาท  ทองไหล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายจตุรวิทย์  หัวฝาย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จารุปาลี
3. เด็กหญิงศรุตา  ชุมศรี
 
1. นางนฤมล  แดนอ่วน
2. นางรัชนีกร  กวางวิจิตรกุล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. นางสาวฉัตรกมล  สีเหลือง
2. นางสาววทันยา  มรรคผล
3. นายอนิรุทธิ์  คำปินตา
 
1. นางธัญญลักษณ์  จิระจินดารัตน์
2. นางรัชนีกร  กวางวิจิตรกุล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  อะทะเสน
2. เด็กชายธนกร  มินรินทร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ขันเพชร
2. นายสุรัส  ผูกพันธ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 1. เด็กหญิงลักษณ์ติกา  แสนว่าง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  แสนว่าง
 
1. นายสุธี  พาทีทิน
2. นายเมทวินทร์  อินต๊ะจวง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงธนิสร  เชื้ออ้วน
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  สุทะ
 
1. นางกรวรรณ  กาบทุม
2. นายกิตต์พิทักษ์  คำปัญจะ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายณัฐกานนท์  เครือใจ
2. เด็กชายธนวินท์  อินทจักร
 
1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
2. นางสาวธิดาวรรณ  นิพันธกุศล
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วรรณสมพร
2. เด็กหญิงปวิชญา  ทาบุญ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้ววรรณะ
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นายเกษม  วิชัยปะ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงดารุณ๊  วันโน
2. เด็กชายนครินทร์  อินตุ้ย
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นายทศพล  ภิญโญ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กชายรุ่งเกียรติ  อุตรศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้ววรรณะ
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นางพนมไพร  ทองคุ้ม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กชายธนากร  เรียงสม
2. เด็กชายเฉลิมพล  กวาวสิบ
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นายชุติเดช  เดชาธนาโยธิน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายอนุกูล  ขัตติสะ
2. นายอภิเชษฐ์  ไชยคำ
 
1. นางธัญญลักษณ์  จิระจินดารัตน์
2. นายภาณุวัฒน์  อ้นจันทร์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงพรหมพร  คุ้มเนตร
2. เด็กหญิงมานิตา  ทองปลิว
 
1. นางกรวรรณ  กาบทุม
2. นายกิตต์พิทักษ์  คำปัญจะ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กชายคมสันต์  ทรวงแก้ว
2. เด็กชายภัทรพล  ทองอินทร์
3. เด็กชายวรวัจน์  อินทราวุธ
 
1. นายทวีเกียรติ  คำปลิว
2. นายวิวัฒน์  ร่องระกำ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายวัชระ  คำปวง
2. เด็กชายศุภนันท์   อินต๊ะศรี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  พุทธา
 
1. นางอนงค์วรรณ  พรหมมินทร์
2. นางอรวรรณ  วงษ์รีย์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงอารยา  สารศิริวงศ์
 
1. นางธิดารัตน์  โชติกยานนท์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงณัฐมล  ศรีธิเรสน์
 
1. นางสาวประภาพร  มะละสาร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. นางสาวเบญจรัตน์  เชื้อชา
 
1. นางอัญชลี  ตาขันทะ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายประณต  จันทรานิมิตร
 
1. นางไพรวัลย์  ชาญชัยวีระพันธุ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายธนบดี  นนประภา
 
1. นางนงนุช  อิ่มจิตอนุสรณ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  แก้วดวงใจ
 
1. นางกุศล  สายคำ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันตินันท์  ไชยประสิทธิ์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ชูวงศ์วรพินิจ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. นางสาวนฤมล  สะเอียบคง
 
1. นางสาวนฤมล  กันทะหงษ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายกษิดิศ  นวลใจบุตร
 
1. นางนงลักษณ์  เอนกนันท์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัต  ปัญจะสี
 
1. นางอัญชลี  ตาขันทะ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สะเอียบคง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  จิตเผือก
3. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พลอยเพ็ชร
4. เด็กหญิงนรีภรณ์  วันเพ็ญ
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สะเอียบคง
 
1. นายกิตตินันท์  ศรียงค์
2. นางสาวนฤมล  กันทะหงษ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสว่างจิตร
 
1. นางสาวเกสร  สามมา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายธีธัช  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงพิชชากร  สวนนันท์
 
1. นางสาวณิชา  มาลยเวช
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กหญิงจีรภรณ์  หงส์ห้า
2. เด็กชายธีรศักดิ์  คำทิพย์
3. เด็กชายนิชานันท์  สกุลเบ็ญจะ
4. เด็กหญิงนีรชา  ชาติไทย
5. เด็กหญิงวนิดา  เก็บนิล
6. เด็กชายวราเมธ  กิ่งศักดิ์
 
1. นางสาวมลธิรา  ปวงจันทร์
2. นางอนงวรรณ  เชียงวงค์
3. นายโกวิท  กลมกล่อม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กชายกัญจนะ  ยะปะนันท์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  นกแก้ว
3. เด็กชายวชิรพงศ์  หงษ์ใจ
4. เด็กชายวายุ  หงษ์สามสิบเจ็ด
5. เด็กชายสิทธินนท์  จิตต์ประจงค์
6. เด็กชายอนุรัตน์  สมใจ
 
1. นายบุญเหลี่ยม  รักดี
2. นายศรีพจน์  เชียงวงค์
3. นายสุทิน  สุขภัทรสิริ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กชายกฤษณะ  อินทา
2. นายกิตติพงษ์   วันเพ็ญ
3. นายกิตติพัฒน์  ชะลาสี
4. เด็กชายดนุพล  สะเอียบคง
5. นายวรพล  ขันทะบุตร
6. นายวรายุทธ  ศรีคำภา
7. นายสมศักดิ์  ไชยโย
8. เด็กชายโภคิน  ผัดขัน
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทุ่งอ่วน
2. นายบัญชา  ผัดขัน
3. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์  เสียงดี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายจีรนันท์  กันทบุตร
2. เด็กหญิงฉัตรกนก  สวนพุฒ
3. เด็กหญิงฉัตรกมล  สวนพุฒ
4. เด็กหญิงญาดา  ตายะสืบ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชียงดี
6. เด็กหญิงปนัดดา  บุญทิพย์
7. เด็กหญิงปวริศา  จีนะ
8. เด็กหญิงรัตติยากร  ฟองจันทร์
9. เด็กหญิงออมสิน  แก้วติน
 
1. นายปรีชา  แก้วปาเฟือย
2. นางเมนัสนันท์  แก้วปาเฟือย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จันตา
2. เด็กหญิงศุกร์อนัน  มาไชยนาม
3. เด็กหญิงอรอมล  ปันต่า
 
1. นายธีระ  เพาะเจาะ
2. นางศิวรรณ  แสงทวี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐยาน์  สุวรรณราช
2. เด็กหญิงศิรินยา  ปินนิล
3. เด็กหญิงสุจิราพร  ชาวยอง
 
1. นางดวงเนตร  เกยงค์
2. นายธีระวุธ  บุญทรง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงวิชญา  ศรีใจ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ธงสิบเก้า
3. เด็กหญิงอศิรา  สะเอียบคง
 
1. นางสาวนุชราภรณ์  ไข่กอ
2. นางสาววาสนา  ถุงเงิน
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 1. เด็กหญิงชนิกา  สุทธิทาธี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ใจเฉลา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สาแก่งทราย
 
1. นางดวงเนตร  เกยงค์
2. นายธีระวุธ  บุญทรง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ทาบุญ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ถุงเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นางสาวปิยรัตน์  อินนะ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ทุ่งกาย
2. เด็กชายศศิศ   แก้วโมลี
 
1. นางหทัยชนก  ปวงกันคำ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. นางสาวพิชญ์สินี   แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ท้าววรรณชาติ
 
1. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กชายพฤทธิเมธ  สนธิพันธ์ศักดิ์
2. เด็กชายศิวกร  จันทร์ศิริยานันท์
 
1. นายคมกฤช  คำยวง
2. นางสาววรลักษณ์  เสมอใจ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. นายธีรศักดิ์   แก้วดวงใจ
2. นายธีรสิทธิ์  จินะโสติ
 
1. นางฉันทนา  โลกคำลือ
2. นางลัดดาวัณย์   สวัยษร
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐชนนท์  รัชตวรคุณ
2. เด็กชายธนธิป  จันใส
 
1. นางสาวระพีพรรณ  วังทิพย์
2. นางสาวอชิรญา  พวยฟุ้ง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กชายสุวินัย  สิงห์แก้ว
 
1. นางวรุณพันธ์  ดาวดาษ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงแพรวา  ก้อนแก้ว
 
1. นางสุภัทรา  ศรีระวัตร
 
167 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายนพรัตน์  แห่งพิษ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุภาผล
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอน 1. เด็กชายธนนันท์  ขอนขะจาว
2. เด็กหญิงปทิตตา  ดีทรัพย์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  จันทวี
 
1. นางสังวาลย์  สมบัตินันทนา
2. นางสาวอารีรัตน์  หงษ์สามสิบเจ็ด
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงจริงจิต  พันธุ์เวช
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปราบปราม
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  วีระพันธุ์
 
1. นางประไพ  ปัญญานะ
2. นางพิราวรรณ  คำขาด
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทีน่า  ซูโค๊ซกี้
 
1. นายอดิพงษ์  กันหมุด
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงเยาวชน  พฤฒิวรรณ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมืองค่า 1. เด็กชายชนาธิป  ใจเสน
 
1. นางดารินทร์  ซื่อตรง
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงศิริพร  ถิ่นถา
 
1. นางจำรัส  จันสอง
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิมูล
 
1. นางรัตน์ติพร  ศิริมาตย์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองประไพ
 
1. นางเสาวนีย์  แนวณรงค์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 1. เด็กชายนัทนนท์  หนองซิว
 
1. นางภัควิภา  เค้าฝาย
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายบูรณัส  ไฝเครือ
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงเหาะ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธรรมลังกา
3. เด็กชายชญานนท์  เครือสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญยาณี  เจริญยิ่ง
2. นางสาวจิรารัตน์  ปันแก้ว
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จิตติ
2. เด็กชายวัชรพงศ์   เป็งอ้าย
3. เด็กชายอัครเดช  อัฐวงศ์
 
1. นางภัคจิรา  ตันมา
2. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายยศภัทร  ก๋อนฉันทะ
2. เด็กชายสมโภช  อุตรศรี
 
1. นางอุบลรัตน์  ใจดี
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 1. เด็กชายนัท  ลุงจา
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  ม้าชัย
 
1. นางสาวณัฏฐกัญญา  เรือนอุ่น
2. นางทิวาพร  วุฒิเมธารักษ์
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นายปิยะราช  ทาทาน
2. เด็กชายศิวัชญา  บุญมาภิ
 
1. นางกมลพร  ปรัชญาโณทัย
2. นางกาญจนา  เครือไทย
 
183 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิง สุวนีย์   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจินตนา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงนิยตา  แซ่จาง
4. เด็กหญิงศิริพร  แซ่จาง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ท้าววรรณชาติ
 
1. นางสาวชนากานต์  แสนมงคล
2. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  โสฬส
 
1. นางเสาวนีย์  แนวณรงค์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องฟอง 1. เด็กชายศุภโชค  โฮ้งจิก
 
1. นางธันย์ชนก  แดนโพธิ์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมินตรา  พันธ์ดี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุนันสา
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นายพัชรพล  พูดฉลาด
 
1. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ก๋าการ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สุดเสน่ห์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาอุ่น
2. เด็กหญิงนันทวัน  ธรรมจักร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เมืองคำ
4. เด็กหญิงสิริกร  จันสะ
5. เด็กหญิงสุพิชชา  มูลศิริ
6. เด็กหญิงสุพิชชา  หนองน้ำติ๊บ
 
1. นางสาวนิเกศน์  กันทะถี่
2. นางสุดาธินี  แนวพิชิต
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ม้าอินทร์
2. เด็กหญิงปราณี  กล่าวแล้ว
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้ววิเศษ
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันลัย
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
2. นางภัทรพร  โป่งเส็ง
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  โสฬส
 
1. นางเสาวนีย์  แนวณรงค์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเวียง 1. เด็กหญิงกชกร  ขุนจิตร
 
1. นางพึงฤทัย  กาบทิพย์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก 1. เด็กหญิงศิริพร  โมหา
 
1. นางสุภารัตน์  แสนปัญญา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. เด็กหญิงชไมพร  น้อยราช
2. เด็กหญิงณัฐชยภรณ์  มีหิรัญ
3. เด็กหญิงลัคคนา  ขันทะสีมา
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สถิตย์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  คุ้มทรัพย์
6. เด็กหญิงเกศฎาพร  เกี๋ยงหนุน
7. เด็กชายเมธวิน  ดอนแก้ว
 
1. นางสาวปิยรัตน์  น้ำสา
2. นางปุณณัตฌา  วงศารัตนศิลป์
3. นางโสพิศ   บัวสุข
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สมควร
2. เด็กชายรัชพงศ์  วงศ์โรจน์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดอนแก้ว
 
1. นางสาววิภาพร  กุณวงค์
2. นายเอื้ออังกูร  ศิริเสฏฐ์กุล
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูหา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ภักดี
2. เด็กชายนพดล  วันสนุก
3. เด็กชายบุญมี  ไหลทุ่ง
 
1. นายวีรพันธ์  ประมายันต์
2. นางอมรศรี  นามลี
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. เด็กชายกมลเทพ  ใจแปง
2. เด็กชายกิตติพร  ใจแปง
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุยะ
 
1. นายกมล  กุมภวรรณ
2. นายเอกชัย  ตันแข็ง
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 1. เด็กชายทวีพงษ์  แสนว่าง
2. เด็กชายธนกฤต  แซ่ท้าว
3. เด็กชายอนุเทพ  แสนว่าง
 
1. นางสาวนัฐธิชา  มูลเมือง
2. นางประวีณา  ฟั่นเฟือย
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองคำโฮ้ง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   กวาวทอง
3. เด็กหญิงวรินทร  วรินทร์
 
1. นางละออ  น่วมเจริญ
2. นางศศิธร  วงศ์สุวรรณ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กุ่นทอง
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เทียนทอง
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นางอิสรีย์  เพชรหมื่นไว
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศิริบุญยรัตนกุล
2. เด็กชายกันธาดา  สวนเขื่อน
 
1. นางศรีนวล  ทานัด
2. นางศิริลักษณ์  หมอนเขื่อน
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายณัฐวัตร  บัวระเพ็ชร
2. เด็กชายธีรายุทธ  ทนันชัย
3. เด็กชายรัชนี  ทาปง
 
1. นายทองอยู่  พจนา
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายธวัชชัย  ระเริง
2. เด็กชายธีรภัทร  จิตกระจ่าง
3. เด็กหญิงน้องนางอุพร  ประกาศ
 
1. นายมงคล  พรมปาน
2. นายมังกร  วันละ
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  สารดี
2. เด็กชายธนภัทร  ฉันทา
3. เด็กชายภัทรกร  ศรีชมภู
 
1. นางสมใจ  มานพ
2. นายอนุสรา  คำพันธ์