หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 030 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 14 23 13
2 111 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 18 36 21
3 123 โรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก 3 2 1
4 022 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 1 1 1
5 100 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 21 34 31
6 087 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 5 15 8
7 024 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 2 2 2
8 009 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 3 7 3
9 007 โรงเรียนบ้านกวาง 6 9 6
10 014 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาฯ) 3 7 3
11 005 โรงเรียนบ้านค่างาม 4 13 6
12 044 โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 2 4 4
13 081 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 26 48 32
14 104 โรงเรียนบ้านค้างใจ 1 3 2
15 115 โรงเรียนบ้านดงสุระ 0 0 0
16 023 โรงเรียนบ้านดอนชัย 8 11 8
17 046 โรงเรียนบ้านดอนมูล 7 14 7
18 029 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 5 9 8
19 010 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 0 0 0
20 062 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า 3 3 3
21 026 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ 5 10 5
22 038 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม 16 39 26
23 095 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 12 32 19
24 094 โรงเรียนบ้านนาพูน 27 47 30
25 047 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 3 1
26 039 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง 6 18 8
27 077 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 5 8 5
28 053 โรงเรียนบ้านน้ำริน 48 108 74
29 006 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก 2 2 2
30 118 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 9 17 12
31 122 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 9 13 11
32 063 โรงเรียนบ้านบ่อ 3 3 3
33 124 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 39 64 56
34 055 โรงเรียนบ้านปง 11 21 17
35 034 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 12 18 16
36 035 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 11 17 16
37 050 โรงเรียนบ้านปากกาง 19 34 26
38 128 โรงเรียนบ้านปากปาน 4 13 4
39 086 โรงเรียนบ้านปางมะโอ 4 4 4
40 126 โรงเรียนบ้านปางเคาะ 6 14 5
41 085 โรงเรียนบ้านปางไฮ 6 15 6
42 060 โรงเรียนบ้านปิน 20 36 28
43 084 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 26 40 30
44 078 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 0 0 0
45 088 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 15 35 22
46 125 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 6 22 11
47 064 โรงเรียนบ้านผาคันวิทยา 3 4 2
48 070 โรงเรียนบ้านผาจั๊บ 5 6 5
49 054 โรงเรียนบ้านผามอก 0 0 0
50 013 โรงเรียนบ้านผาสุก 2 3 2
51 015 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
52 090 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 13 25 12
53 058 โรงเรียนบ้านม่อน 0 0 0
54 020 โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ 2 2 1
55 028 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว 4 12 7
56 027 โรงเรียนบ้านร่องแค 1 2 1
57 080 โรงเรียนบ้านวังกวาง 4 6 4
58 079 โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 0 0 0
59 096 โรงเรียนบ้านวังลึก 3 5 4
60 017 โรงเรียนบ้านวังวน 7 11 7
61 074 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 21 34 30
62 068 โรงเรียนบ้านวังเลียง 21 35 27
63 075 โรงเรียนบ้านวังแฟน 0 0 0
64 066 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย 6 15 7
65 106 โรงเรียนบ้านสบป้าก 1 1 1
66 108 โรงเรียนบ้านสลก 16 31 27
67 113 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 14 26 16
68 093 โรงเรียนบ้านสองแคว 0 0 0
69 036 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 4 4
70 042 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 0 0 0
71 120 โรงเรียนบ้านห้วยกูด 1 3 2
72 117 โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 3 5 3
73 045 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 0 0 0
74 116 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 13 8
75 012 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร 5 7 5
76 110 โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 2 1
77 097 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 2 6 4
78 011 โรงเรียนบ้านเวียงทอง 7 13 12
79 003 โรงเรียนบ้านเหล่า 4 10 6
80 056 โรงเรียนบ้านเหล่า 34 79 37
81 052 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 0 0 0
82 107 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 2 4 4
83 059 โรงเรียนบ้านแป้น 5 9 6
84 092 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 9 23 14
85 089 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 18 35 29
86 138 โรงเรียนบ้านแม่ขมวก 0 0 0
87 101 โรงเรียนบ้านแม่จอก 2 3 3
88 049 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 22 34 27
89 114 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 25 35 30
90 083 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 1 2 1
91 103 โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 5 9 6
92 102 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 3 3 3
93 051 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 12 27 17
94 109 โรงเรียนบ้านแม่พวก 2 5 3
95 112 โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 3 8 5
96 043 โรงเรียนบ้านแม่รัง 21 31 24
97 048 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 5 15 10
98 019 โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน 1 5 2
99 105 โรงเรียนบ้านแม่สิน 7 11 10
100 099 โรงเรียนบ้านแม่แปง 15 25 17
101 082 โรงเรียนบ้านแม่แฮด 3 5 3
102 057 โรงเรียนบ้านแหลง 5 16 5
103 072 โรงเรียนบ้านใหม่ 28 46 28
104 127 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 16 21 17
105 041 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 26 29 22
106 098 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 15 30 24
107 018 โรงเรียนปงพร้าว 1 1 1
108 071 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 12 22 14
109 067 โรงเรียนปากจอกวิทยา 24 58 38
110 132 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 5 14 10
111 131 โรงเรียนระเบียบพิทยา 5 6 3
112 073 โรงเรียนวังชิ้น 4 6 6
113 021 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 5 6 4
114 037 โรงเรียนวัดพระหลวง 5 6 6
115 008 โรงเรียนวัดมงคลถาวร 3 3 3
116 025 โรงเรียนวัดศรีดอก 46 87 54
117 032 โรงเรียนวัดสร่างโศก 1 1 1
118 004 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล 7 10 7
119 033 โรงเรียนวัดโชคเกษม 4 15 8
120 016 โรงเรียนสบสาย 4 4 4
121 137 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา 0 0 0
122 031 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 11 16 15
123 076 โรงเรียนหาดรั่ว 15 27 16
124 001 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 40 102 67
125 135 โรงเรียนอนุบาลธนาวิทย์ 0 0 0
126 134 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 1 3 0
127 136 โรงเรียนอนุบาลภาวนา 0 0 0
128 133 โรงเรียนอนุบาลเทพกมล 0 0 0
129 130 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 9 16 14
130 061 โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 1 1 1
131 069 โรงเรียนอ้ายลิ่ม 10 22 17
132 139 โรงเรียนเค็ม 2 2 2
133 121 โรงเรียนเด่นทัพชัย 1 1 1
134 119 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 20 58 35
135 129 โรงเรียนเทพนารี 18 31 16
136 091 โรงเรียนแม่ขมิง 0 0 0
137 065 โรงเรียนแม่หลู้ 16 30 26
รวม 1166 2213 1510
3723

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 054 - 584130 ต่อ103
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คุณศรีพรรณ สุกใส 089-8524840 , คุณสรวงสุดา เสนากูล087 - 1749386 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]