สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดศรีดอก 24 11 4 6 39
2 บ้านน้ำริน 23 13 3 7 39
3 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 23 10 3 2 36
4 บ้านบ่อแก้ว 16 11 4 7 31
5 บ้านวังเบอะ 15 5 0 1 20
6 บ้านปากกาง 14 4 1 0 19
7 บ้านไผ่ล้อม 13 6 3 4 22
8 เด่นไชยประชานุกูล 13 2 2 3 17
9 บ้านเหล่า 12 15 6 1 33
10 บ้านป่าคาป่าม่วง 12 4 6 4 22
11 บ้านแม่จั๊วะ 11 11 3 0 25
12 บ้านค้างปินใจ 11 10 2 3 23
13 บ้านแม่จองไฟ 11 5 2 4 18
14 เทพนารี 11 5 2 0 18
15 บ้านป่าสักปางไม้ 11 2 1 1 14
16 บ้านใหม่ 10 7 5 5 22
17 ปากจอกวิทยา 10 4 2 7 16
18 บ้านแม่กระต๋อม 10 2 2 1 14
19 บ้านปิน 9 6 3 1 18
20 บ้านวังเลียง 9 3 2 4 14
21 บ้านนาพูน 8 6 8 5 22
22 บ้านแม่แปง 8 4 1 2 13
23 แม่หลู้ 8 3 0 4 11
24 สูงเม่นวิทยาคาร 8 3 0 0 11
25 บ้านแม่รัง 7 7 5 2 19
26 บ้านไร่หลวง 7 4 2 1 13
27 บ้านแม่ปาน 7 3 1 1 11
28 อนุพงศ์พัชรินทร์ 7 1 1 0 9
29 บ้านไทรย้อย 6 2 5 2 13
30 บ้านดอนมูล 6 1 0 0 7
31 บ้านสลก 5 7 2 1 14
32 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 5 6 3 4 14
33 บ้านสวนหลวง 5 5 1 2 11
34 บ้านนาตุ้ม 5 4 5 2 14
35 ชุมชนบ้านบวกโป่ง 5 4 2 2 11
36 บ้านน้ำแรม 5 2 0 2 7
37 บ้านแม่ลาน 5 0 0 0 5
38 บ้านแหลง 5 0 0 0 5
39 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 4 5 6 3 15
40 หาดรั่ว 4 4 2 5 10
41 ประชารัฐวิทยาคาร 4 4 2 2 10
42 อ้ายลิ่ม 4 3 1 2 8
43 บ้านปง 4 2 2 3 8
44 บ้านห้วยไร่ 4 2 1 1 7
45 บ้านแพะทุ่งเจริญ 4 2 0 3 6
46 บ้านป่าไผ่ 4 1 1 0 6
47 ระเบียบพิทยา 4 1 0 0 5
48 บ้านทุ่งเจริญ 4 0 1 0 5
49 บ้านนาปลากั้ง 3 4 2 3 9
50 บ้านม่วงคำ 3 4 1 5 8
51 บ้านน้ำโค้ง 3 4 1 1 8
52 วัดสิทธิวิมล 3 2 1 1 6
53 บ้านศรีดอนไชย 3 2 1 0 6
54 บ้านนาอุ่นน่อง 3 1 0 2 4
55 บ้านดอนแก้ว 3 1 0 1 4
56 บ้านเขื่อนสุนทร 3 1 0 1 4
57 บ้านค่างาม 3 1 0 0 4
58 บ้านร่องเสี้ยว 3 1 0 0 4
59 บ้านเหล่า 3 1 0 0 4
60 บ้านผาจั๊บ 3 0 0 2 3
61 วัดพระหลวง 3 0 0 2 3
62 บ้านปงหัวหาด 2 3 3 3 8
63 บ้านดอนชัย 2 3 1 2 6
64 บ้านปงท่าข้าม 2 2 2 6 6
65 พัทธกมลพิทยา 2 2 1 0 5
66 สบสาย 2 2 0 0 4
67 บ้านเวียงทอง 2 1 2 2 5
68 บ้านปางเคาะ 2 1 2 0 5
69 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 2 1 2 0 5
70 บ้านปากปาน 2 1 1 0 4
71 วังชิ้น 2 1 0 1 3
72 บ้านผาคันวิทยา 2 1 0 0 3
73 ดอนมูลวิทยาคาร 2 1 0 0 3
74 บ้านวังวน 2 0 2 3 4
75 วัดตอนิมิตร 2 0 2 1 4
76 บ้านปางไฮ 1 2 3 0 6
77 วัดโชคเกษม 1 2 0 1 3
78 บ้านวังกวาง 1 2 0 1 3
79 บ้านแม่ยุ้น 1 2 0 0 3
80 บ้านแม่แฮด 1 2 0 0 3
81 บ้านแป้น 1 1 2 1 4
82 บ้านแม่สิน 1 1 1 4 3
83 บ้านบ่อ 1 1 0 1 2
84 บ้านหัวดง 1 1 0 1 2
85 บ้านร่องกาศใต้ 1 1 0 0 2
86 บ้านวังลึก 1 0 0 2 1
87 บ้านผาสุก 1 0 0 1 1
88 อนุบาลผ่องศรี 1 0 0 0 1
89 เด่นทัพชัย 1 0 0 0 1
90 บ้านห้วยกูด 1 0 0 0 1
91 ปงพร้าว 1 0 0 0 1
92 ชุมชนบ้านร่องกาศ 1 0 0 0 1
93 บ้านแม่สายดอนทัน 1 0 0 0 1
94 บ้านนาใหม่ 0 3 1 0 4
95 บ้านทุ่งตากล้า 0 3 0 0 3
96 บ้านกวาง 0 2 2 2 4
97 บ้านปางมะโอ 0 2 1 1 3
98 บ้านน้ำฮอก 0 2 0 0 2
99 บ้านแม่บงเหนือ 0 1 2 2 3
100 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 0 1 2 0 3
101 ชุมชนบ้านปากพวก 0 1 1 1 2
102 วัดมงคลถาวร 0 1 1 1 2
103 บ้านเปาปมดงยาง 0 1 1 0 2
104 บ้านแม่พวก 0 1 0 1 1
105 เค็ม 0 1 0 1 1
106 บ้านแม่จอก 0 1 0 0 1
107 บ้านนาหลวง 0 1 0 0 1
108 บ้านร่องแค 0 1 0 0 1
109 วัดสร่างโศก 0 1 0 0 1
110 บ้านห้วยลากปืน 0 0 2 1 2
111 บ้านแม่บงใต้ 0 0 1 1 1
112 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 1 1 1
113 บ้านค้างใจ 0 0 1 0 1
114 บ้านสบป้าก 0 0 1 0 1
115 บ้านเด่นชุมพล 0 0 1 0 1
116 บ้านแม่ตื้ด 0 0 1 0 1
117 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 0 0 0 2 0
118 บ้านแช่ฟ้า 0 0 0 2 0
119 อนุสรณ์รัฐประชา 0 0 0 1 0
รวม 505 301 157 175 963