สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดศรีดอก 24 11 4 6 39
2 บ้านน้ำริน 22 13 3 7 38
3 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 22 10 3 2 35
4 บ้านบ่อแก้ว 16 9 4 7 29
5 บ้านวังเบอะ 15 5 0 1 20
6 เด่นไชยประชานุกูล 13 2 2 3 17
7 บ้านเหล่า 12 15 6 1 33
8 บ้านไผ่ล้อม 12 6 3 4 21
9 บ้านป่าคาป่าม่วง 12 4 6 4 22
10 บ้านค้างปินใจ 11 10 2 3 23
11 บ้านแม่จองไฟ 11 5 2 4 18
12 เทพนารี 11 5 2 0 18
13 บ้านแม่จั๊วะ 10 11 3 0 24
14 บ้านใหม่ 10 7 5 5 22
15 ปากจอกวิทยา 10 4 2 7 16
16 บ้านปากกาง 10 4 1 0 15
17 บ้านปิน 9 6 3 1 18
18 บ้านวังเลียง 9 3 2 4 14
19 บ้านนาพูน 8 6 8 5 22
20 บ้านแม่แปง 8 4 1 2 13
21 แม่หลู้ 8 3 0 4 11
22 บ้านแม่กระต๋อม 8 2 2 1 12
23 บ้านแม่รัง 7 7 5 2 19
24 บ้านไร่หลวง 7 4 2 1 13
25 สูงเม่นวิทยาคาร 7 3 0 0 10
26 บ้านป่าสักปางไม้ 7 2 1 1 10
27 อนุพงศ์พัชรินทร์ 7 1 1 0 9
28 บ้านไทรย้อย 6 2 5 2 13
29 บ้านดอนมูล 6 1 0 0 7
30 บ้านสลก 5 7 2 1 14
31 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 5 6 3 4 14
32 บ้านน้ำแรม 5 2 0 2 7
33 บ้านแหลง 5 0 0 0 5
34 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 4 5 6 3 15
35 บ้านสวนหลวง 4 5 1 2 10
36 บ้านนาตุ้ม 4 4 5 2 13
37 หาดรั่ว 4 4 2 5 10
38 ชุมชนบ้านบวกโป่ง 4 4 2 2 10
39 บ้านแม่ปาน 4 3 1 1 8
40 บ้านห้วยไร่ 4 2 1 1 7
41 บ้านป่าไผ่ 4 1 1 0 6
42 ระเบียบพิทยา 4 1 0 0 5
43 บ้านทุ่งเจริญ 4 0 1 0 5
44 บ้านนาปลากั้ง 3 4 2 3 9
45 ประชารัฐวิทยาคาร 3 4 2 2 9
46 บ้านม่วงคำ 3 4 1 5 8
47 บ้านน้ำโค้ง 3 4 1 1 8
48 บ้านปง 3 2 2 3 7
49 วัดสิทธิวิมล 3 2 1 1 6
50 บ้านนาอุ่นน่อง 3 1 0 2 4
51 บ้านดอนแก้ว 3 1 0 1 4
52 บ้านเขื่อนสุนทร 3 1 0 1 4
53 บ้านร่องเสี้ยว 3 1 0 0 4
54 บ้านเหล่า 3 1 0 0 4
55 บ้านแม่ลาน 3 0 0 0 3
56 บ้านปงหัวหาด 2 3 3 3 8
57 อ้ายลิ่ม 2 3 1 2 6
58 บ้านดอนชัย 2 3 1 2 6
59 บ้านปงท่าข้าม 2 2 2 6 6
60 พัทธกมลพิทยา 2 2 1 0 5
61 บ้านศรีดอนไชย 2 2 1 0 5
62 สบสาย 2 2 0 0 4
63 บ้านเวียงทอง 2 1 2 2 5
64 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 2 1 2 0 5
65 บ้านปากปาน 2 1 1 0 4
66 วังชิ้น 2 1 0 1 3
67 บ้านผาคันวิทยา 2 1 0 0 3
68 บ้านค่างาม 2 1 0 0 3
69 ดอนมูลวิทยาคาร 2 1 0 0 3
70 บ้านวังวน 2 0 2 3 4
71 วัดตอนิมิตร 2 0 2 1 4
72 บ้านผาจั๊บ 2 0 0 2 2
73 วัดพระหลวง 2 0 0 2 2
74 บ้านปางไฮ 1 2 3 0 6
75 บ้านแพะทุ่งเจริญ 1 2 0 3 3
76 วัดโชคเกษม 1 2 0 1 3
77 บ้านวังกวาง 1 2 0 1 3
78 บ้านแม่ยุ้น 1 2 0 0 3
79 บ้านแม่แฮด 1 2 0 0 3
80 บ้านแป้น 1 1 2 1 4
81 บ้านปางเคาะ 1 1 2 0 4
82 บ้านแม่สิน 1 1 1 4 3
83 บ้านบ่อ 1 1 0 1 2
84 บ้านหัวดง 1 1 0 1 2
85 บ้านร่องกาศใต้ 1 1 0 0 2
86 บ้านวังลึก 1 0 0 2 1
87 บ้านผาสุก 1 0 0 1 1
88 อนุบาลผ่องศรี 1 0 0 0 1
89 บ้านห้วยกูด 1 0 0 0 1
90 ปงพร้าว 1 0 0 0 1
91 ชุมชนบ้านร่องกาศ 1 0 0 0 1
92 บ้านแม่สายดอนทัน 1 0 0 0 1
93 บ้านนาใหม่ 0 3 1 0 4
94 บ้านทุ่งตากล้า 0 3 0 0 3
95 บ้านกวาง 0 2 2 2 4
96 บ้านปางมะโอ 0 2 1 1 3
97 บ้านน้ำฮอก 0 2 0 0 2
98 บ้านแม่บงเหนือ 0 1 2 2 3
99 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 0 1 2 0 3
100 ชุมชนบ้านปากพวก 0 1 1 1 2
101 วัดมงคลถาวร 0 1 1 1 2
102 บ้านเปาปมดงยาง 0 1 1 0 2
103 บ้านแม่พวก 0 1 0 1 1
104 เค็ม 0 1 0 1 1
105 บ้านแม่จอก 0 1 0 0 1
106 บ้านนาหลวง 0 1 0 0 1
107 บ้านร่องแค 0 1 0 0 1
108 วัดสร่างโศก 0 1 0 0 1
109 บ้านห้วยลากปืน 0 0 2 1 2
110 บ้านแม่บงใต้ 0 0 1 1 1
111 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 1 1 1
112 บ้านค้างใจ 0 0 1 0 1
113 บ้านสบป้าก 0 0 1 0 1
114 บ้านเด่นชุมพล 0 0 1 0 1
115 บ้านแม่ตื้ด 0 0 1 0 1
116 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 0 0 0 2 0
117 บ้านแช่ฟ้า 0 0 0 2 0
118 อนุสรณ์รัฐประชา 0 0 0 1 0
รวม 469 299 157 175 1,100