รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกุล อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร   สีแดง
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  กันเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้ายลิ่ม 1. เด็กหญิงวนัชพร  อภัยกาวี
 
1. นางวรรณภา  เกียรติเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เหมยลิน
 
1. นางภัทรมน  พงศ์พุฒิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กหญิงอติกานต์  แฮดแจ้
 
1. นางสาววันวิภา  อายะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  วรรณทะนะ
 
1. นางเสาวลักษณ์  เกี๋ยงคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงโสริยา  ใฮพร
 
1. นางสุทิน  เหว่าโต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้น 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ใจมี
 
1. นางจิตตานันท์  พรรณา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 1. เด็กชายธัชธรรม   จักรสาน
 
1. นางพิมพ์พร   ชำนาญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  เจนสาม
 
1. นางภาวนา  สังศรีสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายอนุชา    ใจเมา
 
1. นางสาวศิริขวัญ   ปัดเปา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายประภากร  กิ่งยอด
2. เด็กหญิงเอนุรีย์  พึ่งฟอง
 
1. นางศรีมล  โกมลรัตน์
2. นางเฉลา  กรรณิการ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. นางสาวกัญญากร  บุญเอก
2. นางสาวพรรณิภา  คำเขียว
 
1. นางประทุม  ปัพรังษี
2. นางอัศนียา  มณีกาศ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายชัชพล  สุกใส
 
1. นางสาวประกายดาว  ปี่กลอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงสิริภรณ์  อินต๊ะแดง
 
1. นางสาวสิราวรรณ  เพิ่มพูล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงขนิษฐา    มโนนึก
 
1. นายไชย   กึกก้อง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี
2. เด็กหญิงทิชากร  ชมเปราะ
3. เด็กหญิงวารินธร  คุ้มอนุวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  เวียงวี
2. นายศราวุธ  กาชาติ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายณัฐดนัย   แสงทอง
2. เด็กหญิงภิรทิพย์   จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงศิริพร  เชียงลา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชุมภูหมุด
2. นายภานุพงศ์  ดวงจิตต์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงดารุณี  ปนเปี้ย
2. เด็กชายนนทวัฒน์  เหล็กแก้ว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชุมภูหมุด
2. นายภานุพงศ์  ดวงจิตต์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กชายธีรชาติ   อ้ายซอง
2. เด็กชายสิริศักดิ์   ดอกจันทร์
 
1. นางรัชนก   อวรรณา
2. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์ยนต์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กาละสุข
 
1. นางสาวละตินา  เทพบุรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. เด็กชายกิตติพงศ์    โปร่งใจ
 
1. นายบุญส่ง  ปลาส่วน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. เด็กชายนิรุท    ของฮอม
 
1. นายพิชิต  ตระกูลสว่าง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กหญิงกิติยา  จองไฟ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์สายปัน
3. เด็กหญิงอภิชญา  ครีเมียส
 
1. นายบดินทร์  กาทองทุ่ง
2. นายเสกสรร  บุญยืน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่รัง 1. เด็กชายธนทัต  ขุนชุ่ม
2. เด็กชายปรเมศร์  ไตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงภรณ์วิไล   ติ๊บดี
 
1. นายสาคร  เกษม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย   คำพนม
3. เด็กหญิงนันทชารัตน์  ไพคำนาม
 
1. นางพิศมัย  ดูงาม
2. นางสาวสุพรรษา  คำป้อ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงพนิดา  คำสอ
2. เด็กหญิงวรนุช  ไชยขันแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มะนุ่น
 
1. นายนรินทร์  โปร่งใจ
2. นายมนตรี  แก้วดำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟูเขียว
2. เด็กชายสิทธินนท์  สนรัมย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  วังหมื่น
 
1. นายขจรศักดิ์  ขัตติโย
2. นายประจวบ  ปิงใจ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รินปัน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ขุนชุ่ม
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  วันมูล
 
1. นางสาวธนัชพร  ตันมา
2. นายปฏิพัทธ์  ถิ่นถา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกุณฑลี  โคนโท
2. เด็กชายคเณศ  เกษม
3. เด็กชายศุภวิชญ์  อรุณทิพย์ไพฑูรย์
 
1. นายนครินทร์  รบชนะภัย
2. นางสาววารี  จินดาเสน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาปิม
2. เด็กชายถิรายุ  น้อยสุวรรณ
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  ท้วมอ้น
 
1. นางชญานันท์  ใจเป็ง
2. นางสาวมาลินี  เรือนคำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. นางสาวสุพัตรา  ใจงาม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ธิจีน
 
1. นางสาวธนัชพร  ตันมา
2. นายปฏิพัทธ์  ถิ่นถา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  น้อยปวง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   คำเขียว
 
1. นายขจรศักดิ์  ขัตติโย
2. นายประจวบ  ปิงใจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงงามวดี  ศิลาแก้ว
2. เด็กชายพงษ์สิริ  ศิลาแก้ว
 
1. นางนิตยา  ศรีใจวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คืนรัมย์
2. เด็กชายวรภพ  สุดชา
 
1. นายชูชาติ  ปัญญามาก
2. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กชายกฤษฎา  พาใจ
2. เด็กชายดนุพงษ  ชนะศักดิ์
 
1. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
2. นายวราห์  ธมิกานนท์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กชายปฎิภาน  เป็นโตน
2. เด็กชายวีรพล  ใจมา
 
1. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
2. นายวราห์  ธมิกานนท์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กชายธีรรัชฎ์  เวียงจันดา
2. เด็กชายธีร์ภัทร  กันทะกะ
 
1. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
2. นายวราห์  ธมิกานนท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายจำรูญ  ประยูร
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงค์วาร
3. เด็กหญิงทิตยาพร  ถุงคำ
4. เด็กชายวิวรรธน์  เถาวัลย์
5. เด็กชายสันติภาพ  ตินอน
 
1. นางนวรัตน์  จิตบุณยเกษม
2. นายสมโภช  สุขทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มะนิล
2. เด็กชายปิยะพงศ์  ช้างดำ
3. เด็กหญิงพิตะวัน  ชัยมงคล
4. เด็กหญิงศศิวิมล  นวนดั้ว
5. เด็กหญิงอิทสิริยาภรณ์  ยศเจริญ
 
1. นางนวรัตน์  จิตบุณยเกษม
2. นายสมโภช  สุขทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ตาแว่น
2. เด็กหญิงณัฐถิกา   แสงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐนิกา    ยะด้วง
4. เด็กหญิงณิชกานต์   ใจจันทร์
5. นายพงษ์พัชร    ทะนันชัย
 
1. นางสุภาพ   วงค์ปินตา
2. นางอัญชุลี   นันทเสรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แย้มสิงห์
2. เด็กชายจักรภัทร  ทองธานี
3. เด็กชายภานุมาศ  นาคกลับ
4. เด็กชายวุฒิภัทธ  ยิ้มประดิษฐ์
5. เด็กชายศิวกร  จรรยาธนาธรณ์
 
1. นางนวรัตน์  จิตบุณยเกษม
2. นายสมโภช  สุขทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จันทะชัย
2. เด็กชายภูมัย  ทองคำ
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  ถือเงิน
4. เด็กชายศุภกร  ชำนาญ
5. เด็กชายเกียรติณรงค์  กองโกย
 
1. นายณรงค์  วงค์เวียน
2. นายณัฐวิทย์  วงค์เวียน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อู่เงิน
2. เด็กชายภูมิชาติ  หัตถจำนงค์
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์   สายปันดิ
4. เด็กชายอนุชัย  คำใส
5. เด็กหญิงไพลิน  วรรณเหลือง
 
1. นางสาวชุติธร  มั่งคั่ง
2. นางวิภาวรรณ  ฝั้นเครือ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์  สุมารุ
 
1. นางจรูญศรี  ศิริวาท
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงชุลีกร  มุสิโก
 
1. นางสาวมัฒธณิตาศ์  ดอนดง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ถือนิล
 
1. นางแสงเดือน  สั่งสอน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  มะโนเกี๋ยง
2. เด็กชายพัสวุธ  ยศกลาง
 
1. นางประไพ  สวนโพธิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงพลพล   สมภาค
2. เด็กหญิงอังคณา  ผาแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  อินอวยพร
2. นางราตรี  ดังก้อง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 1. เด็กหญิงทาวิกา  ทาน้ำเที่ยง
2. นายวรกานต์    วงรอบ
 
1. นางณัฐิยา  พวงลำ
2. นางอาภรณ์  วิใจทา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงขวัญดาว  ราชมงคล
2. เด็กหญิงนริศรา  ติ๊บอุด
3. เด็กหญิงน้ำฝน  กาวี
4. เด็กหญิงปวีณา  ปันสาย
5. เด็กหญิงปานชนก  นุคำ
6. เด็กหญิงวิไลพร  บุญมาชู
7. เด็กหญิงศศินันท์  แซ่อึ้ง
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เจริญสุข
9. เด็กหญิงสิริยากร  ติ๊บอุด
10. เด็กหญิงเบญจมาศ   ทิน่าน
 
1. นางสาวชุติธร  มั่งคั่ง
2. นางวิภาวรรณ  ฝั้นเครือ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสนขัด
2. เด็กหญิงธณิสร  พิพัฒน์คุณาพร
3. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เครือสาร
4. เด็กหญิงพัชรีพร  ทิคำ
5. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สุขจิน
6. เด็กหญิงพัตรพิมล   พูคุ้ม
7. เด็กชายพิชญ์สุภา  อุดตุ้ย
8. เด็กหญิงสิตานัน  ผัดหล้า
9. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนสมใจ
10. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมจินดา
 
1. นางจีรนัย  เกิ้งบุรี
2. นางวิภารัตน์  จันทร์หอม
3. นางอภิญญา  วงค์เรือน
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  กรมกอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยนิลวงศ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  หล้าบุญมา
4. เด็กหญิงจิราภา  ติ๊บมูล
5. เด็กหญิงจุมพิตา  เหล็กคำ
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชุมภูศรี
7. เด็กหญิงปรมัย  ภูฆัง
8. เด็กหญิงประภัสรา  ถาก้ำ
9. เด็กหญิงภัทราพร  ดำรงสันติพิทักษ์
10. เด็กหญิงศศินภา  โตมิ
11. เด็กหญิงสุภาวดี  กลับประสิทธิ์
12. เด็กหญิงอนุธิดา  พวงลำ
13. เด็กหญิงอภิชญา  กรรณิการ์
14. เด็กหญิงอรทัย  จิตอารีย์
15. เด็กหญิงเอ็นดู  สุกานนท์
 
1. นายธีร์ธวัช  แก้ววิเชียร
2. นางสาวยุวณา  สุกิน
3. นางศิรินทิพย์  นันทวาศ
4. นางสาวเปรมจิตร  เป็กกันใจ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายกาย  แสนแพร่
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุระพรรณ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คำเมืองมูล
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
2. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีปัน
2. เด็กหญิงวิสุดา  จันตา
3. เด็กหญิงสุภิญญา  ขันทอง
 
1. นางสุพิชญ์ชญา  ค้าไม้
2. นางสาวอรอุมา  ประสุนิง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงวรรณิกา  แก้วมา
2. เด็กหญิงอัญธิชา  กงใจ
 
1. นางสาวสุพัตรา  สินทรัพย์
2. นายเชาวลิต  กลไกร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงสุนิตา  ศิริ
 
1. นายชูชาติ  ปัญญามาก
2. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงนัฎฐวรรณ  เทพจันทร์
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
58 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายภคิน  พูลสุข
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
59 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  หนูชาวนา
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
60 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. เด็กชายวีรากร  คำอุด
 
1. นางประภาวรินทร์  จำปาแก้ว
 
61 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กหญิงพลอยสวย  พูลสังข์
 
1. นายจำนอง  ศรีจันทร์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วงศ์ดาว
 
1. นายจำนอง  ศรีจันทร์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  วงค์ใต้
 
1. นางสาวรชาภา  อ่องคำฐจินดา
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   เครือคำวัง
 
1. นายวิลรี่   ธีสา
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชคเกษม 1. เด็กหญิงบุณยพร    มหาปัน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ศฤงคาร
 
1. นางวริศรา  พุ่มดอกไม้
2. นางศรีทอง  ถือคำ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์คูณ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  โพธิ์คูณ
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
2. นางบัวผิน  ธรรมโท
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงรุ่งราวรรณ  บุตรศิริ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  บุตรโคตร
 
1. นางประภาวรินทร์  จำปาแก้ว
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กหญิงผกากอง  ทองแจ้น
 
1. นางสาวรชาภา  อ่องคำฐจินดา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  เด่นดวงดี
2. เด็กหญิงนพวรรณ  คำน้ำแดง
3. เด็กหญิงนัญญา  อุ่นทอง
 
1. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
2. นางสุกัญญา  ฉลวย
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  เขาปัง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ไพชยนต์
3. เด็กหญิงภัทรภร  เด่นดวงดี
 
1. นางพิศมัย  ปานเทศ
2. นางสุกัญญา  ฉลวย
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ครอบครอง
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  อุดแบน
3. เด็กชายสุรเดช  ชุ่มหิง
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
2. นายเอกลักษณ์  ฆ้องชัย
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงกมลชนก   วรรณมูล
 
1. นางเบญจภรณ์  ชมเชย
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กชายวีรพล   บุญเพิ่ม
 
1. นายขจรศักดิ์  ขัติโย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ขันคำ
 
1. นางวราพร  ไชยเขียว
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงมณีนุช   ลามคำ
 
1. นางปิยาพร   ปินตา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ธนะวงศ์
 
1. นางเบญจภรณ์   ชมเชย
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ธรรมจักร
 
1. นางฉวีวรรณ  ไพบูลย์สิริวัฒน์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายธนพนธ์    ประดิษฐ์
 
1. นางโชติกา  ปิลาผล
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงศิริพร   จินาเคียน
 
1. นายวชิรนาท  ดอนแก้ว
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ฟูน้อย
 
1. นางชญาน์นันท์  เรืองนิธิบุญทวี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายภัทราวุธ  บุญธรรม
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาคันวิทยา 1. เด็กชายธนชาติ  ปัญญาวงศ์
 
1. นายกษรัช  ปุญชุพิศาล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจณากอบกุล
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณสิทธิ์
 
1. นายเชาว์ลิต  แก้วกัน
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายรชต  ชัยนาม
 
1. นายคมกฤช  วางหา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายเกรียงไกร  คำจันทา
 
1. นายเชาว์ลิต  แก้วกัน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงพิชุดา  ทิน่าน
 
1. นางณปภัช  อุนจะนำ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กชายจีรยุทธ   สุกสด
 
1. นางสาวบุษบา  แสนโซ้ง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. นางสาวศิริกาญจน์  มงคลพุทธิภักดิ์
 
1. นางแสงเดือน  สั่งสอน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  ประเทศ
 
1. นางจารุอำภา  วงศ์มณี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายนัฐพงศ์   ธรรมจักร
 
1. นางฉวีวรรณ  ไพบูลย์สิริวัฒน์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. นายพงษ์พัชร   ทะนันชัย
 
1. นางสุภาพ   วงค์ปินตา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงพิริดา   กรุณาดวงจิตร
 
1. นางสาวบุษยา   วิวุฒิ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงอำไพพรรณ   ปัญญาสา
 
1. นางจีรพรรณ  ทุ่งโปร่ง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายคุปติ  ไชยชนะ
2. เด็กชายจารุพัฒน์ธนา  อัศวะมงคล
3. เด็กชายชินวัตร  แก้วภู
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  นาระกันทา
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมฤทธิ์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ระดาบุตร
7. เด็กหญิงรัตติพร  ภัทรภูรีบุตร
8. เด็กชายสถาปัตย์  รวมนิล
 
1. นางสาวชมภูนุช  จูอ๋อง
2. นางสาวพรวิมล  ยุติธรรม
3. นางมาลีวรรณ  ล้อมนะลา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ทองเตี่ยง
2. เด็กชายณัฐกร  โพธิ
3. เด็กชายนัฐกานต์   ใจปัน
4. นางสาวน้ำทิพย์   ขุนชุ่ม
5. นางสาวประภัสสร  สีตา
6. เด็กหญิงปิ่นนภา   จันทร์ใส
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน   โนคำ
8. เด็กชายสิทธิชัย   อ่อนฉวี
9. นายอนุรักษ์   วงค์แก้ว
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์   กิติวงค์
 
1. นางจริญา  มีใจ
2. นางสาวศิริพร  เืมืองฤทธิ์
3. นางแสงเดือน  ทาขัด
 
98 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  คำเหลือง
2. เด็กหญิงธนัฐพร  ร่มโพธิ์ศรีทอง
3. เด็กหญิงยวิษฐา  งามเขียว
4. เด็กหญิงศศินันท์  นันทแสน
5. เด็กหญิงเมย์สินี  ก้อนคำ
6. เด็กหญิงโยษิตา  งามเขียว
 
1. นางจุไลภรณ์  นิภาโยธิน
2. นางนุชนาฎ  สีหะอำไพ
3. นางวจนา  ราชสีห์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กชายกฤษณะ  บุตรดี
2. เด็กชายคุณากร  เรือนคำ
3. เด็กหญิงจารุพร  กวางเฉลียว
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  กวางเฉลียว
5. เด็กหญิงณภัทรจิรา  คุ้มทรัพย์
6. เด็กหญิงธีร์วรา  ตั้งเมืองทอง
7. เด็กหญิงนิชดา  มหานิล
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญยรัตน์พันธ์
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  โชติวิมล
10. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อำพุนันท์
11. เด็กหญิงวราภรณ์  แสวงหา
12. เด็กหญิงศิรินญา  เขื่อนคำ
13. เด็กชายศิววงค์  สีคำ
14. เด็กหญิงสุภาพร  ยอดสุภา
15. เด็กชายอภิชัย  วงศ์ดาว
16. เด็กหญิงอารยา  แก้วห้อย
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ช่างน้อย
2. นางจุไลภรณ์  นิภาโยธิน
3. นางนุชนาฎ   สีหะอำไพ
4. นางวิไลวรรณ  เสนาธรรม
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ม่วงคุ
2. เด็กหญิงธนพร  แก้วข้าว
3. เด็กชายนาคร  ฉิมเชื้อ
 
1. นายจำนอง  ศรีจันทร์
2. นางสาวนริสสา  อินทะ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ชูมะณี
2. เด็กชายพร  ศรีรัตน์
3. เด็กชายเอื้ออังกูร   แพทอง
 
1. นางสาวกัลยาพร  ได้ดี
2. นางจุรี  แสนใจยา
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงนันทัชพร  บมขุนทด
2. เด็กชายวรพล  สุขทรัพย์
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  หมั่นขีด
 
1. นางปนัดดา  ศรีชัยศักดิ์
2. นางอัจฉริยาภรณ์  ขำฉา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กหญิงฐิติพร   วรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ต่ออินทร์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เสรีกุลวิเวทย์
 
1. นายภานุวัฒน์  พุ่มพวง
2. นางสดศรี  พุ่มพวง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่างาม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เขียนโพธิ์
2. เด็กหญิงบุญสิตา  เกาะกลาง
3. เด็กชายปรัชญา  เทียนทอง
4. เด็กหญิงพรพิมล  นามคง
5. เด็กชายรุ่งเรือง  วงศ์แพทย์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีสด
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ชุ่มดวง
2. นางอุดมพร  ไขรัศมี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง 1. เด็กชายกฤติมา   ใจจาง
2. เด็กหญิงชนิตา    ยอดฉัตร
3. เด็กหญิงณัฐธิกา   คำลือ
4. เด็กหญิงรจนา    อินต๊ะคำ
5. เด็กหญิงรวิวรรณ   แก้วดำ
6. เด็กหญิงสุทธิดา   อิ่นสา
 
1. นางจารุวรรณ   วางโต
2. นางชัชฎา  ธนบุณยนนท์
3. นางพัฒนาพันธ์   ธรรมสรางกูร
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ร่มโพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เมฆอากาศ
3. เด็กหญิงศรุตา  ม้าเมือง
 
1. นางบุญสนอง  มงคลวิสุทธิ์
2. นางรัฎฏิยา  ขวานเพชร
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    รินตัน
2. เด็กหญิงภัทรวดี    จาอาบาล
3. เด็กหญิงเนตรนภา   คำลือ
 
1. นายอรรณพ    วางโต
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีสกุล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  กันขัน
3. เด็กหญิงอัญรัตน์  เกียงจันทร์
 
1. นางวราพร  พงศ์อนันตกูล
2. นางวิมลสิริ  ประเทือง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พริบไหว
2. เด็กชายสายป่าน  คงผาสุข
3. เด็กหญิงอรสา   เสียงสูง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เจริญคำ
2. นายศิริชัย  ขยัก
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. นางสาวจิราพร   ต่อปัญญา
2. เด็กหญิงทักษพร   เครื่องแก้ว
3. เด็กหญิงวิลาสินี    สีสม
 
1. นางนงคราญ  บุญยืน
2. นายสมเจต  พอจิต
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายวรยุทธ  เทพอิน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แฮดแจ้
 
1. นางสาวรินรดา  วังป่า
2. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กหญิงลักษิกา   เครื่องแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา   แกมภู
3. เด็กหญิงเมนิษา  บุญสวัสดิ์
 
1. นายนงคราญ  บุญยืน
2. นายสมเจต  พอจิต
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กชายกรวัฒน์  ฝักฝ่าย
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุญลือ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  มิ่งมิตรวัน
 
1. นางพรรณกร  สุภาแก้ว
2. นางเพลินภัทร  เพ็ญธันยาวัฒน์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงจินตนา  อาษา
2. เด็กหญิงชลธิชา  พ่วงเฟื่อง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มโนถาวร
 
1. นางรจนา  ยอดดี
2. นางศรีนวล  อุ่นอารมณ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กหญิงธิติยา  ใจมา
2. เด็กหญิงมธุรส  ใจเวียง
3. นางสาวอังคเรศ  ปุกคำ
 
1. นางปราณี  แก้วแดง
2. นางสาวเบญจพร  เอกจิตร
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กิ่งก้าน
2. เด็กชายวรกันต์  รอดใหม่
3. เด็กชายอัษฎา  ท่าทอง
 
1. นางสาวมัลลิกา  มาจันทร์
2. นายสมเกียรติ  วรรณา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตอนิมิตร 1. นายจักรพงศ์  เรือนคำ
2. นายพงศ์สวัสดิ์  เรือนคำ
3. นายพัชรพล  งามเขียว
 
1. นางสุวรรณา  ดวงตาดำ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 1. เด็กชายณัฐดนัย  สายสุวรรณ
2. เด็กชายยศนันท์  โสภาหล้า
 
1. นายลอราช  จองนันตา
2. นายสุชาติ   เวียงชัย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 1. นายณัฐวัตร  ศิริประทุม
2. นางสาวศิริลักษณ์  เครือคำ
 
1. นายธนาพันธุ์   บุญตา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทวีวัฒนะประยูร
2. เด็กหญิงสุธิพร  นุนำ
 
1. นางดวงเดือน  เวียงทอง
2. นางไพรวัลย์  วรสาร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภา  จริยาเวช
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รังประเสริฐ
 
1. นางสาวชไมพร  ไชยบัวแก้ว
2. นางสาวพรพิมล  หย่างสุวรรณ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แปง 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หลงศักดิ์
2. เด็กหญิงฟาริดา  ติ๊บมา
3. เด็กหญิงวริยา  ลิตดอก
 
1. นายธนพล  วงศ์สุวรรณ
2. นางอำไพ  จันทร์สุวิมล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายศราวุธ  ใจห่วง
2. เด็กชายศิวกร  คำเหลือง
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  เทพสืบ
2. นายอนิรุธ  กาศโอสถ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. นายวิษณุ  ประมูลสิน
2. นายศรายุทธ  ปุ่นน้ำใส
 
1. นางสาวพุทธวรรณ  เสนาป่า
2. นายรุ่งโรจน์  ประไพศรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายจักราวุธ  ทิมาไชย
2. เด็กชายธีรพัฒน์  จองไฟ
 
1. นางสาวณัฐพร  วัฒนาโกศัย
2. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายวิศรุต  ปินตามูล
2. เด็กชายอานุภาพ  แหยมแก้ว
 
1. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
2. นางสาวเนาวรัตน์  คำอุด
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. นายพัสกร  สุวรรณ์ทอง
2. นายอนุภัทร   ทิพย์สุทธิ์
 
1. นางสาวพุทธวรรณ  เสนาป่า
2. นายรุ่งโรจน์  ประไพศรี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงทิพยดา  ใจต๊ะมา
2. เด็กหญิงวาสินี  วงศ์แสนศรี
 
1. นายพัลลภ  ธิจีณกุล
2. นางสาวสุพรรษา  อินภิบาล
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กชายบัณฑัต  ลุล่วง
2. เด็กชายภัทรดนัย  วรรณสาร
3. เด็กชายอนันธวัฒน์  นามวิบูลย์
 
1. นายกันตภูมิ  ธนานุศักดิ์
2. นายวรากานต์  อุดมพิทักษ์เดชา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงวชรญาณี  ทองนพเก้า
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กันทาท้าว
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกฤติกา  กาถาวร
 
1. นางจรรยา  แผ่นทอง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชมเชย
 
1. นางสุวิมล   ภาษิตวิไลธรรม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงเกิดกาญจน์  กุลพัทธ์คุณานนท์
 
1. Mr.Rodel   M.Villaester
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุญตา
 
1. Mr.Rodel  M.Villaester
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่รัง 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    ชื่นสมบัติ
 
1. นายพชร    ใจยะสาร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงปพิชญา   จันทร์ดา
 
1. นางวรินทร์ดา   วรินทร์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   ขอบรูป
 
1. นางวรินทร์ดา   วรินทร์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วรปัญญาสกุลชัย
 
1. Mr.Rodel  M.Villaester
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงอาภรณ์    ติ๊บจ๊ะ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   กาวีวน
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กชายพัฒชรพงษ์  ศรียงค์
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  กาศวิเศษ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นามแก้ว
4. เด็กชายสุรชาติ  พูลสุข
5. เด็กหญิงแพรววนิต  แย้มสรวล
 
1. นางชนาภัสสร์  เสนาธรรม
2. นางนิภารัตน์  ชำนาญ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงชยิสรา  คงยืน
 
1. Mr.Zheng  Dong Xiao
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงกฤติกา  ชมเชย
 
1. นางสุวิมล   ภาษิตวิไลธรรม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายธนพล  วิโจทุจ
2. เด็กหญิงพิชามญธ์  เทศพันธ์
3. เด็กชายอนุชา  มะนุ่น
4. เด็กหญิงอรจิรา  เขียวพรม
5. เด็กชายเจษฎาวุธ  เชื้อใหญ่
6. เด็กชายไกรวุฒิ  ไชยกุล
 
1. นายกันตพิชญ์  เววาทภาสิทธิ์
2. นายกิจพัฒน์พงษ์  ท้วมแก้ว
3. นายเปี่ยมเมธี  อนุบุตร
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายกรวิชญ์  โนชัยวงศ์
2. เด็กชายคณิต  ปิงหาญ
3. เด็กชายธนกฤต  ดำรงสันติพิทักษ์
4. เด็กชายธีรไนย  ศรีหาแท่น
5. เด็กชายอติวิชญ์  อินทะพันธ์
6. เด็กชายอัษฎา  เมืองลอง
 
1. นางสาวพัชรียา  กาตั้ง
2. นางสีดา  ขวัญอ่อน
3. นายเจษฎา  กาตั้ง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. นายชลันธร  ฐานะเจริญ
2. เด็กชายณัฐพล  สุขแก้ว
3. นายณัฐภัทร  ถาคำ
4. นายธนกฤต  มีปรีดี
5. เด็กชายธนธรณ์  วงศ์ก่ำ
6. เด็กชายพลวัฒน์  วงศ์แก้ว
7. เด็กชายภานุพงษ์  หลงสกุล
8. เด็กชายอนันตศักดิ์  งานดี
 
1. นายชาญโชค  ศรีนิกร
2. นายสมเกียรติ  แสนบ่อ
3. นายอรุจิวัฒน์  วิระคำ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงกัลยา  หงษ์สิบห้า
3. เด็กชายกิตติคุณ  ดวงคำ
4. เด็กหญิงชลิตา  เจกวงษ์
5. เด็กชายชัยชนะ   พูลจีน
6. เด็กหญิงนภาพร  กันทะเขียว
7. เด็กหญิงผกามาศ  สายยนต์
8. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จันทร์สว่าง
9. เด็กหญิงรัชนก  ถาสุ
10. เด็กหญิงสิริกร   แก้วมา
 
1. นายคงฤทธิ์  นาสิทธิ์
2. นางจีรพรรณ  ทุ่งโปร่ง
3. นางสุทิน  นาสิทธิ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม 1. เด็กหญิง ณัฐริกา    ตาอินทร์
2. เด็กหญิง ธนาภรณ์    ปัญญาสา
3. เด็กชาย ภานุวัฒน์    กระสังข์
4. เด็กชาย สุทธิพงษ์    ชุมภูหมุด
5. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  อินทะยศ
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ประสานใจ
7. เด็กหญิงปิยฉัตร    มูลคำ
8. เด็กชายพรพิชิต   แปงแก้ว
9. เด็กหญิงรัชนีกร    โพธิจันทร์
10. เด็กหญิงสิดาพร    เอ้ยวัน
 
1. นายพุฒิ  สังข์เกิดสุข
2. นางศิปภา  ปุญชุพิศาล
3. นางสาวเบญจวรรณ    ใจกลม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ป่าหวาย
2. เด็กหญิงธันยพร  นนท์วิชา
3. เด็กหญิงสุวิชญา  อรุณชยนันท์
 
1. นางปิยะมาลย์  คำก้อน
2. นางเฉลียว  บุญเกตุ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายดนุภพ   มณีสอน
2. เด็กหญิงธิดา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงนิตยา  วงษ์ราษฎร์
 
1. นางสุทิน  เหว่าโต
2. นางสุทิน  นาสิทธิ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  กันใจ
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ไชยแดง
3. เด็กหญิงวาสินี  เย็นปู
 
1. นายวิชัด  บางศรี
2. นางศรีสุดา  ใจอินยศ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงรัชธิดา  จันต๊ะใจ
2. เด็กหญิงวัชรพร   กันทะเขียว
3. เด็กหญิงอริทศรา  รวยทรัพย์
 
1. นางพัชราภรณ์  พาใจ
2. นางภาวนา  สังศรีสุข
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงกุฬณัฐ  อินเรือน
2. เด็กหญิงอารียา  สักหลอด
 
1. นางสาวจิตรา  อภิชัย
2. นางสาวสุพัฒน์  มีวรรณสุขกุล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายจิรกฤต  กาศลังกา
2. เด็กชายธฺิติกร  บุญญารัตนานุสรณ์
 
1. Mr.Rodel  M.Villaester
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดอกสุข
2. เด็กชายโรจนชัย  วงศ์สายปัน
 
1. นางสาววิไลพรรณ  หล้าบุญมา
2. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. เด็กชายณัฐพล  วงค์วาน
2. เด็กชายสหรัฐ  นามสงวน
 
1. นายบุญส่ง  ปลาส่วน
2. นายพิชิต  ตระกูลสว่าง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์   เดชกูล
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ตาดอน
 
1. นางสุทิน  นาสิทธิ์
2. นางสุทิน  เหว่าโต
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กหญิงปานใจ   คำน้อย
2. เด็กหญิงอภิญญา   เอ้ยคำ
 
1. นางรัชนก   อวรรณา
2. นางสาวศิริรัตน์   วงศ์ยนต์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า  เป็งโม๊ะ
 
1. นางสาววิไลพรรณ  หล้าบุญมา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กชายธีรภัทร์   ดอกจันทร์
 
1. นางสาวศิริรัตน์   วงศ์ยนต์
 
160 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาจั๊บ 1. เด็กชายกิตติคุณ   หลู่เวียง
 
1. นางสาวอุไร   ชุ่มดวง
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 1. เด็กชายกฤษติกร  ม่วงเหลือง
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์  คำมูล
3. เด็กชายเอกรินทร์  นิยมมาก
 
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร   จันทร์ใส
2. เด็กชายปวเรศ    เรือนเต็ม
3. เด็กหญิงศจีพิมล   ชุ่มบุตร
 
1. นางถนอมศรี  สาใจ
2. นายพงษ์นรินทร์  ท่วมแก้ว
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้ายลิ่ม 1. เด็กชายขจรยศ  เครือจินา
 
1. นายจิระพงศ์  อ่อนเป็ง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายชุติวัต  อาทะ
 
1. นายพนม  แจ้งใจ
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายณัฐพล  สายตา
 
1. นางสาวสุจิตรา  มะโน
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กหญิงศุภดา  ใจอินยศ
 
1. นางสาวเพชรรีภรณ์  พรมปัญญา
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นทัพชัย 1. เด็กชายพุทธพิทักษ์  มาเต
 
1. นางปรานี  เทียมศักดิ์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงสุพัตรา   สารหน่อแก้ว
3. เด็กชายอภิชาติ  วงศ์มุ่ย
 
1. นางประทิน  สุขธยารักษ์
2. นางสาวเตือนใจ  ปัญญาใจ
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาจั๊บ 1. เด็กชายพฤหัส   ตันสุพล
2. เด็กชายภาณุมาศ   ท้าวคำ
 
1. นางสุจิตรา  ก่อกอง
 
170 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม 1. เด็กหญิงบัวฟัก  เทพศิริ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต้นศิริ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ใจกลม
2. นายเสน่ห์  แปงใจ
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายธิติทาม  จะกอ
2. เด็กชายลัทธพล  ไสกาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกสิณ  ชวนมา
2. นายประภาส  ผูกพันธุ์
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. นางสาวกัณฐิกา   ลาดคำ
2. เด็กชายทาเคชิ  มัตซึมารุ
 
1. นางสาวขจิต  อินทะเสน
2. นางสาวปฎิวรัชชา  อินต๊ะอินทร์
 
173 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ศฤงฆาร
2. เด็กชายณัฐกุล  ใจแข็ง
 
1. นางสาวดุษฎี  สารจินดาพงศ์
2. นางนงลักษณ์  ห่อตระกูล
 
174 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กชายชัยวัทน์  ขัดแก้ว
2. เด็กชายฐิติพันธ์  ตุ่นแก้ว
3. เด็กชายยุทธนา  ทาคำแสน
4. เด็กชายสิรภพ  ใจบาล
5. เด็กชายสุชานันท์  พลายเอม
6. เด็กชายอนุรักษ์  กิ่งวงค์
 
1. นางกรรณิการ์  จินะวงค์
2. นายณรงค์  ด่านตระกูล
3. นายสุรชัย  ภิญโญ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1. เด็กชายกฤษกร  ฐานะวุฒิกุล
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  อินกัน
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. นายธีระพงศ์  ปัญญาปลิว
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระหลวง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภัคศุภร
 
1. นางสาวนวรัตน์  อินถา
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายกรินทร์   ปานเขียว
 
1. นายพนม  แจ้งใจ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้ายลิ่ม 1. เด็กหญิงพัชริดา  อ้วนเปี้ย
 
1. นางแสงเดือน  แสงสร้อย
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 1. เด็กหญิงสุกานดา  พลอยเขียว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. เด็กชายพสิษฐ์  ฝั้นสุข
 
1. นางประภาวรินทร์  จำปาแก้ว
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงจารุพานน  แก้ววงศ์
2. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  ต๊ะวัน
3. เด็กชายธนวัฑฒ์  ปิ่นทอง
4. เด็กชายลัทธิชัย  ลำเต็ม
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  เปี้ยแดง
6. เด็กชายเกษมสันติ  ตาเปี้ย
 
1. นางสาวภัชสนัญญา  อุดคำมี
2. นางสาววราภรณ์  เจริญศิริ
3. นางสาวอาระยา  อุ่นกอง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงปรียานุช  กันทา
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สาสี
2. เด็กหญิงศุภกานต์  เทพวงค์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ไชยวงค์
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  ไชยตาแสง
5. เด็กหญิงอมรกานต์  อ่อนเกี๋ยง
6. เด็กหญิงเจีย  ชิงซัน
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ทองกก
2. นางรจนา  เนียมจิตร
3. นางอาริยา  สมิง
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเคาะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณรัตน์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  มณีกาศ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รู้หลัก
 
1. นางรัตนาพร  รื่นเรืองฤทธิ์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สถานอุ่น
2. เด็กหญิงวิศินี  ปัญญาสา
3. เด็กชายอัคคเดช  เจริญศิริ
 
1. นางสาวณัฏฐิยา  เอี่ยมพงษ์
2. นางทนงจิต  กาวีเปิ๊บ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หมื่นขันธ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมเสน
3. เด็กหญิงพุทธิตา  คำจ๋อย
 
1. นางพรรณกร  สุภาแก้ว
2. นางรจนา  ยอดดี
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่างาม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหล่าสูง
2. เด็กหญิงบุณยนุช  ประดับ
3. เด็กชายภานุมาศ  กันธิยะ
 
1. นางมะลิวรรณ  ม้าห้วย
2. นางอุดมพร  ไขรัศมี
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายสหรัฐ  ราชวงค์
2. เด็กชายอธิวัฒน์  กาคำ
3. เด็กหญิงอลิษา  ปิ่นมณี
 
1. นายธนัท  ธนบุณยนนท์
2. นางสุรีย์  สกุลบุญแก้ว
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กชายดิฐษพงค์  เทือกม่าน
2. เด็กชายพิชิต  บุญปราการ
3. เด็กชายเจีย  หยงซัน
 
1. นางวัชรี  มั่นเหมาะ
2. นายวีรชัย  สุรินทร
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย 1. เด็กชายธีระธัช   ธิมูล
2. เด็กชายศราวุฒิ   ถาสืบ
3. เด็กชายอภิชาติ   จันทร์แก้ว
 
1. นางรุ่งฤดี   ขุนชุ่ม
2. นางสาวศรัณญา   ตาบัว
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายจักริน  รู้หลัก
2. เด็กชายสิทธินนท์  สันป่าแก้ว
3. เด็กชายอภิชาติ  บ่อแก้ว
 
1. นางมันทณา  ศรีปินตา
2. นางเพ็ญศรี  เพื่อนฝูง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงจิรฐิวรรณ  สุขรักขินี
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  คำวัง
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  คณะภักดิ์
 
1. นางนงคราญ  มโนตุลาการ
2. นางนลพรรณ  วังซ้าย
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุภาพ
2. เด็กชายเจษฎากร  สบายสุข
 
1. นางสาวขวัญดาว  ปลาเงิน
2. นายวชิระ  กำทอง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายเทพนิมิต  ชื่นสมบัติ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  นวลแก้ว
 
1. นางมลิวัลย์  อินทรุจิกุล
2. นายวัชรพันธ์  ตันยงค์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1. เด็กชายกฤษณะรักษ์  บุญทัน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ภาคพรม
3. เด็กชายไพสิฐ  ปัดเสนา
 
1. นายภานุพงษ์  จองปิหย่า
2. นางวาสนา  มาด้วง
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงจารุวันต์  กันหา
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  รินตัน
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กันหา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ทองแสน
2. นายสิทธิชัย  ปะนันวงค์