หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาพะเยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
2 นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
3 นายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา กรรมการจัดการแข่งขัน
4 นายอุดม สมณาศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พย.1 กรรมการจัดการแข่งขัน
5 นายสงัด ปินตานา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขัน
6 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขัน
7 นางดารณี ชัยดรุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขัน
8 นางวันเพ็ญ สุทธิพิบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขัน
9 นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขัน
10 นางสุรางค์ ประเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netv นางสาวจุไรพร พร้อมสุข 0856151822/กมลฉัตร มองมูล 087-5777726
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]