เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถ้ำประชาบำรุง สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. พะเยา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. พะเยา เขต 1 0 เข้าร่วม

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยแก้ว สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสระ สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันต้นม่วง สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงบุญนาค สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปาง สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหลวง สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันต้นม่วง สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันจกปก สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางงุ้น สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงบุญนาค สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางงุ้น สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังขอนแดง สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ