การจองที่พัก
ให้โรงเรีัยนประสานงานคุณจุไรพร พร้อมสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พะเยา