สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาพะเยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายภูวเดช   เขื่อนแก้ว
 
1. นางเดือนเพ็ญ  งามชัยวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า    
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำอร
 
1. นางอุทัยวรรณ  นวลจิตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. นางสาววรัญญา  พรมกุดตุ้ม
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  พิทักษ์พล
 
1. นางสาวจินตหรา   ใจวังโลก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางลาวัณย์  วงค์ศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงพัชรียา  ใจยะเลิศ
 
1. นางสายฝน  ทนันไชย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจิระนันท์   นำไพศาล
 
1. นางฟองรัตน์   เก่งการณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงอภิยฎา  จักอินต๊ะ
 
1. นางนัยนา  ยะตา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายนรวิชญ์  วรรณจิตร
 
1. นายสมยศ  ก๋าวิตะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงอรณรี  กาใจ
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  ถิ่นลำปาง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทูลแก้ว
 
1. นางอารีย์  พรมสุริยา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญสุข
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เพ็งพลา
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทาเป๊ก
 
1. นางวาสนา   เสมอเชื้อ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพรไพลิน   หอมสมบัติ
 
1. นางนันทนิตย์   มุกสิก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิลึกเรือง
 
1. นางจินดา  พวงสุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  มุสิกะ
2. เด็กหญิงนัฐธาวรินทร์  วันดี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ดังไธสง
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  แสงกาศ
2. นางสาวสุภาจิตร  เงินสม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญสมร  เทพวงค์
2. เด็กหญิงนันทิชา  หล้าคำมูล
3. เด็กหญิงอภิยฎา  จักอินต๊ะ
 
1. นางนัยนา  ยะตา
2. นายพิเชษฐ์  ไชยบาล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายขจรศิลป์  สุโณวรรณ์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ก๋าแก้ว
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสันต์
 
1. นางธัญธิดา  หัวนา
2. นางสาวพิมลพรรณ  เพียรการ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายปรวิทย์   วีระชัย
2. เด็กชายศาสตรา   พานิชยานนท์
 
1. นางบุญประคอง   ชัยชนะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายยุทธนา  ทาฟุ่น
2. เด็กหญิงลักษิกา  แก้าเอ
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
2. นายสุริยนต์  อุนจะนำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายภูริภูธร   บำรุงยศ
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายนพภิญโญ   สอนใจ
 
1. นายไพโรจน์  ศรีภา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอัญชากานต์  โยมา
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจตุรพร  อุปนันท์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือบุญ
3. เด็กหญิงธนพร  อินต๊ะวิชา
 
1. นายบัณฑิต  ศรีสุวรรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  บัวนาค
2. นางสาวอรณิชา  ใจดี
3. นางสาวเนตรศิริ  อินต๊ะเขียว
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางวัชรา  ชูเกษ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายกิตติพศ  บุญวงค์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปัญญาวงศ์
3. เด็กหญิงศิวนาถ  มุ่งเกี่ยวกลาง
 
1. นางฐาปนีย์  ตันตะวิริยะ
2. นางเสาวภา  ใจสม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1. เด็กหญิงกนกพร  อำภาพันธ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ตลับไธสงค์
3. เด็กหญิงเมขลา  พนานอก
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวนงลักษณ์  สมศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงมุจิรา  อุดใจ
2. เด็กชายรัฐนันท์  วิบูลย์จันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเผ่า
 
1. นางปาริชาติ  กลิ่นหอม
2. นางเสาวภา  ใจสม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์จอม
2. เด็กหญิงมยุรี  ปิติ
3. เด็กชายอรรคเดช  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสุพร  กันทะวัง
2. นางเสาวภา  ใจสม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกนกพร   เทพวัง
2. เด็กหญิงจรัญญา  ศรีชัย
 
1. นางวลัยพรรณ   ใจคำ
2. นางสาวเบญจมาศ   หล้าใหม่
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดุเหว่า
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เผ่าป้อ
3. เด็กหญิงรัญชนา  แจ้งโพธิ์นาค
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางหทัยพัชร์  คำคม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1. นางสาวปนัดดา  ชูไว
2. นางสาวสุนิสา  ชัยศิลป์
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์ทอง
2. นายสิทธิชัย  สิทธิวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กชายกรันย์ชัย  แสงพันธ์
2. เด็กหญิงมยุรส  วงค์ตะมา
 
1. นางสาวจีระภา  พระวิสัตย์
2. นายเกษตร  วงศ์ประสิทธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายกัมปนาท  ไชยเลิศ
2. เด็กชายธนากร  อุปะนันท์
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
2. นางสาวอุไรพร  ไชยสาร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ขัตธิ
2. เด็กชายสุรพันธ์  จันที
 
1. นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ
2. นายสุชิน  นครไทยภูมิ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายทวิทย์  คำชุม
2. เด็กชายเจษฎา  ผัดแก้ว
 
1. นายเชิดชัย  วิชัยโน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชัชวาลย์  ขันคำ
2. เด็กชายนนทกานต์  ยอดดี
 
1. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
2. นายหรินทร์  อินสุขิน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายคมสันต์  เมฆอากาศ
2. เด็กชายธเนศ  ทองแก้ว
 
1. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
2. นายหรินทร์  อินสุขิน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   สันแก้ว
2. เด็กหญิงธัญชนก   มูลวงค์
3. เด็กหญิงปรียาวดี   โลหะกิจ
4. เด็กหญิงภัทรภร   เร่งเร็ว
5. เด็กหญิงสู่ขวัญ   เวยื่อ
 
1. นางปราณี   แก้วเทพ
2. นางวารุณี   อุ่นแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   คำเชื้อ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์   ครุการุณวงศ์
3. เด็กหญิงมนพัทธ์   สีเงิน
4. เด็กหญิงสุภัสสรา   กาวิตา
5. เด็กหญิงอิงครัตน์   พรหมเผ่า
 
1. นางเพชรรัตน์   ศรีเทพ
2. นางเอมอร   ลัญชานนท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงธิตรา  ผงราช
2. เด็กหญิงวิภาพร  ทนันชัย
3. เด็กหญิงสุนิตสา  สุขสมบัติ
4. เด็กหญิงอรจิรา  คำปวน
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทาจุมปู
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
2. นายวิสุทธิ์  ไชยปิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  อุตตะมะ
2. เด็กหญิงณัฐชา  ควรชม
3. เด็กหญิงธิดาพร  ภูคำแสน
4. เด็กหญิงประสิตา  มุมวงค์
5. เด็กหญิงอรุโณทัย  สินชัย
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  นัดดากุล
2. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชญาภรณ์   เครือฝั้น
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ยอดสิงห์
3. เด็กชายวิทวัช  ยอดสิงห์
4. เด็กชายสิทธิชัย  บุญนาวา
5. เด็กหญิงแขฤทัย  มะโนจิตต์ธำรง
 
1. นางคนึงนิจ  ทวีคำ
2. นางชลธิชา  คำเผ่า
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจิรนัฐดา  คำบุญแดง
2. เด็กหญิงดารินทร์  นันต๊ะ
3. เด็กหญิงวิภาพร  ทนันชัย
4. เด็กหญิงอรจิรา  คำปวน
5. เด็กหญิงอัญชากานต์  โยมา
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
2. นายวิสุทธิ์  ไชยปิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกิตติชัย  สิทธิบุญไพศาล
2. เด็กหญิงดวงทิพย์  ใจยะคำ
3. เด็กหญิงธิตรา  ผงราช
4. เด็กหญิงสุนิตสา  สุขสมบัติ
5. นางสาวอรนิชา  แซ่ตั๊น
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
2. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปานวาด   วงค์หาญ
 
1. นางเอธยา    หงส์ทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธรณินทร์  ภาชนะ
 
1. นางวัชรี  เทพจันตา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงหัตถยาภรณ์  ชูเกต
 
1. นางรำไพ  ร่องสุวรรณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายสิรภพ   พินิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงเขมสิริ   พิภพลาภอนันต์
 
1. นางสาวพยอม  สายแปง
2. นางอำพร   คงอยู่
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ  ศรีบุญชู
2. เด็กชายนิธิกร  นาแพร่
 
1. นางสาวพยอม  สายแปง
2. นายสมัย   เชียงแสน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จุมปา
2. เด็กหญิงสุธีมนต์  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางฐาปนีย์  ตันตะวิริยะ
2. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงชนิตา  โหมดพราย
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เงินเย็น
5. เด็กหญิงมัณฑนา  ปิงเมือง
6. เด็กหญิงวิภาสินี  หาญป้อ
7. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์มูล
8. เด็กหญิงสาวณีย์  เติมวัชรชัย
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  ฟูแสง
10. เด็กหญิงอังคนัน  จันทร์ผง
 
1. นางฉวีวรรณ  ปินตาแสน
2. นางสาวสุพรรณ  สุริยะ
3. นางสาวเพียงศุภรักษ์  กันธปัญญา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชยณัฐ  เรือนคำ
2. เด็กหญิงณธมน  สมิทธิกรกุล
3. เด็กหญิงทักษิณา  ศิริผล
4. เด็กหญิงนราฎา   บ้านกลาง
5. เด็กหญิงนวพรรษ  ยะตา
6. เด็กหญิงปวันนวพร   อินแตง
7. เด็กหญิงพรแพรวา   ผลดี
8. เด็กหญิงศุภสุดา   จงประสิทธิ์กุล
9. เด็กหญิงอภิชญา  แสงเมือง
10. เด็กหญิงเมธาวี  เป็งงามเมือง
 
1. นางสาวพยอม  สายแปง
2. นางอำพร   คงอยู่
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชลิตา  เครื่องสกุล
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เมฆอากาศ
3. เด็กหญิงชุดาพร  ท่อนคำ
4. เด็กหญิงชุลีกร  จินะวัน
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยคำ
6. เด็กหญิงณัฐวรา  เรือนเฟย
7. เด็กหญิงบุหงัน  อุตตะมา
8. เด็กหญิงปิยนันท์  สุธรรม
9. เด็กหญิงมยุเรศ  ธรรมสอน
10. เด็กหญิงวัฒนาศิริ  โยธา
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วเอ
12. เด็กหญิงอภิชญา  ทาจุมปู
13. เด็กหญิงอรธิกา  เชื้อเมืองพาน
14. เด็กหญิงอัญชลี  จ๊ะธรรม
15. เด็กหญิงอินทิรา  อวิสุ
 
1. นางกนิษฐา  กาจินา
2. นางสาวนิตยา  จินะวรรณ์
3. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
4. นางสาวสุพิชญา  จิตชู
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1. เด็กหญิงกรพิน  โนเมืองใจ
2. เด็กชายนพกร  มูลอัง
3. เด็กชายวรรธนะ  อสุพล
 
1. นายภาคีนัญ  ชัยก๋า
2. นางเพ็ญศรี  ไชยอุดรรุ่งเจริญ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกรณิการ์  หมั่นไร่
2. เด็กชายนิรุช  สิงห์อุปโป
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ยิ้มเกิด
 
1. นายพรเลิศ  คำมาเร็ว
2. นางวิไลพร  เวียงนาค
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจเดียว
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  ดวงตา
 
1. นายจงรัก  ตุ้ยดี
2. นางสมพร  เสมอใจ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. นางสาวทิพวัลย์  อภิวงศ์
2. นางสาววาสนา  อ้อยบำรุง
 
1. นายจงรัก  ตุ้ยดี
2. นางสมพร  เสมอใจ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   น่าเยี่ยม
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุธรรม
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดีจงยาวงาม
 
1. นายบุญเทียม  กัลยา
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงเขมจิรา   งามสุรเกียรติ
 
1. นางลักษณะ   พวงสุวรรณ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงสุภาริณี  จันต๊ะนา
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจิรนัฐดา  คำบุญแดง
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายธันยธรณ์  ฟองกาวี
 
1. นายอำนวย  สิงห์คำ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงนฤมล  ใชยเรือง
 
1. นางวรรณรัตน์  ประวงศ์เทพ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามปน
2. เด็กหญิงภัทรียา  อยู่สบาย
 
1. นายอำนวย   สิงห์คำ
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงมินตรา  สุกัลทะ
 
1. นายอำนวย  สิงห์คำ
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. นางสาวพัชราภรณ์  ทิพย์ประสงค์
2. นางสาวมินทรา  รักษาสัตย์
 
1. นายอำนวย  สิงห์คำ
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นามเก่ง
 
1. นายอำนวย  สิงห์คำ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายนวพล  ใจหลัก
2. เด็กชายพิพัฒน์  ทันนา
3. เด็กชายสรวิศ  มงคลนำ
 
1. นางจันทร์ฉาย  พันธุ์ทอง
2. นางอำภา  ยารังษี
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายจิณณวัตร  พิษเมืองพรม
2. เด็กหญิงทิติยาณี  มุมวงค์
3. เด็กชายอนุชิต  อุมา
 
1. นางจงจิตร  เมืองใจ
2. นางพัชนีย์  ทนันชัย
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงกฤติยา  ต๊ะวัง
2. เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมสาร
3. เด็กชายทศพร  ทาจิน๊ะ
 
1. นายพีระพนธ์  จันทร์สุวรรณ
2. นางวรสิริ  อักษรศิริ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสายฝน  อันทะปัญญา
 
1. นายประหยัด  กันธิมา
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงพนิดา  คำลือ
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  พร้อมบัวป่า
 
1. นายธีรพันธ์  ใชยรัตน์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกัณณิกา  หลงฉิม
 
1. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปภัสรา  แสงตารัตน์
 
1. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เตวิชัย
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรไวย์
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงอังคณา  แซ่หยี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เตจ๊ะ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงรจนา  อุปชา
 
1. นางพูลศรี  กีพงษ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง 1. เด็กชายวิทวัฒน์  แววงาม
 
1. นางสุชาดา  ชาวไทย
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกัณณิกา  หลงฉิม
2. เด็กหญิงกุลสตรี  สีคำ
3. เด็กหญิงทักษิณา  พร้อมบัวป่า
4. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
5. เด็กหญิงพรวณา  ยาหอม
6. เด็กหญิงสุพรรษา  หาญภิรมย์
7. เด็กหญิงอัยลดาภรณ์  พลเยี่ยม
8. เด็กชายเผ่าพล  พลเยี่ยม
 
1. นางกิตติมา  รัศมี
2. นายจำรัส  มาติ๊บ
3. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  พร้อมบัวป่า
2. เด็กหญิงบุษรา  มาสอน
3. เด็กหญิงปภัสรา  แสงตารัตน์
4. เด็กหญิงพรวิภา  จัตตุวงศ์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรไวย์
6. เด็กชายมิญาวดี  อุราแก้ว
7. เด็กหญิงรจนา  อุปชา
8. เด็กหญิงสายฝน  อันทะปัญญา
 
1. นายธนเดช  นามบ้าน
2. นายธีรวัฒน์  เดชา
3. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สมศรี
2. เด็กหญิงกัลยาณี    สายบัว
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   สมศรี
4. เด็กชายจิตตพล   สุนันต๊ะ
5. เด็กหญิงณัชนก   สมศรี
6. เด็กชายณัฐนนท์   ครุฑพันธ์
7. เด็กหญิงทัดชญา   สมศรี
8. เด็กชายนครินทร์   สมศรี
9. เด็กชายนนธภัทร   จันต๊ะหอม
10. เด็กชายนพดล   ไชยวงศ์
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ   คำปวง
12. เด็กหญิงนภาพร   สมศรี
13. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   อินอร
14. เด็กหญิงพิรัญญา   สมศรี
15. เด็กชายพีรณัฐ   จตุรแสงธรรม
16. เด็กหญิงมาลิณี   สมศรี
17. เด็กหญิงวนาลี   ศรีสุวรรณ
18. เด็กชายวรากร   ลาต้า
19. เด็กชายวรเมศวร์    สมศรี
20. เด็กหญิงเกวลิน   สมศรี
21. เด็กชายเจษฎา  ศรีสุระ
 
1. นางจุฬารัตน์  จำรัส
2. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
3. นางยมนา  จิตรใจ
4. นางรัชนี  กัลยา
5. นายวรพล  สมศรี
6. นางสุดารัตน์  สมศรี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายจักริน  ใจดี
 
1. นายวรวัช  ชัยเรืองวุฒิ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายจีรภัทร  ฤทธิ์ศรี
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิวรการกุล
 
1. นางกัลย์ลภัส  อภัยโรจน์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. นางสาวจุฑามาศ  วามะลุน
 
1. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายจักริน  ใจดี
 
1. นายวรวัช  ชัยเรืองวุฒิ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศิริคำน้อย
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอรจิรา  คำปวน
 
1. นายประลอง  ไชยอุดรรุ่งเจริญ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. นายสุทธิราช  ฟองวารินทร์
 
1. นางพรรณนิภา  จินดา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายฐิติโชติ   ชัยกุหลาบ
 
1. นายสุรฉัตร   พีระพล
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงธิตรา  ผงราช
 
1. นางสายฝน  ทนันไชย
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงอรกช   พิพิจสุวรรณ
 
1. นายสุรฉัตร  พีระพล
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   อดิษะ
 
1. นางชลธิชา  คำเผ่า
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. นายธนวินท์  ดวงตา
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงอนิสา  ศรีเมือง
 
1. นายมงคล  ปราศรัย
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. นางสาวนภาพร  ปอซาง
 
1. นายอุดมศักดิ์  บัวนาค
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกณิการ์  แสนมา
2. เด็กหญิงกรุณา  ไชยชนะ
3. เด็กชายกษิดิ์เดช   จันโย
4. เด็กหญิงกุลริศา   บุญเสาร์
5. เด็กชายฉัตรมงคล   คำเผ่า
6. เด็กหญิงฉันทพัฒน์   วงศ์ไฝ
7. เด็กชายฐิติโชติ   ชัยกุหลาบ
8. เด็กชายณัฐชนน   ฟองอินทร์
9. เด็กชายดวงชัย   ยอดพล
10. เด็กชายดิถดนัย   ทาทาน
11. เด็กชายธนกฤต  ปานนิ่ม
12. เด็กหญิงธมลวรรณ   อัมพุธ
13. เด็กชายธัชพล   สุริยะวงค์
14. เด็กหญิงธันย์ชนก   เพียรธรรม
15. เด็กหญิงนงนภัส   โคงาม
16. เด็กชายนนทชาติ   มูลปัญญา
17. เด็กหญิงนภัสกร   สันโดษ
18. เด็กหญิงนรมล   ชายเขาทอง
19. เด็กหญิงนันทพร    มาลี
20. เด็กหญิงนิชนันท์  เลิศคำ
21. เด็กชายพรหมสิต   รู้ทำนอง
22. เด็กชายพสิษฐ์   เขียวงาม
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ฉลาด
24. เด็กหญิงพิมลศรี   จันทร์ทิพย์
25. เด็กชายพีรพัฒน์   ไชยมงคล
26. เด็กชายภัทรพล   แสนอิน
27. เด็กหญิงรัชดาภา   ตรงธรรมกิจ
28. เด็กหญิงวศิณี  มูลยะเทพ
29. เด็กหญิงวัชราภรณ์   สำอางค์อินทร์
30. เด็กชายศาตนันทน์   อัมพุธ
31. เด็กหญิงศุภนิดา  พวงจำ
32. เด็กหญิงสิริโสภา   หงษ์คำ
33. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์ปัญญา
34. เด็กหญิงสุชัญญา  เมืองมา
35. เด็กหญิงสุวิชญา   อ้อยมูล
36. เด็กหญิงอทิตยาพร   ดวงแก้ว
37. เด็กหญิงอรกช   พินิจสุวรรณ
38. เด็กหญิงแพรวา   ภมรมานพ
 
1. นายคมกริช   เป็งเมือง
2. นางปาวิชัย  ชัยชนะ
3. นายพีรันธร   ยาคำ
4. นายสุทธิพร   ชะเอ
5. นางสุนันทา   สุภาวรรณ
6. นายสุรฉัตร  พีระพล
7. นายเกียรติศักดิ์   เสมอใจ
8. นางเนาวรัตน์   ปาวิชัย
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยกร  ยศวงค์
2. เด็กชายจักรกรี  ก๋องสุวรรณ
3. เด็กหญิงจิลลาภัทร  ต๊ะต้นต้อง
4. เด็กชายชิตพล  เกิดเขียว
5. เด็กชายณัฐพล  แก้วเด็จ
6. เด็กหญิงธัญสมร  เทพวงค์
7. เด็กชายปฏิพัทธ์  คำแปง
8. เด็กหญิงสิรีธร  สินเปียง
9. เด็กชายสุภชีพ  แก้วนา
10. เด็กหญิงเพียงฤทัย  ไชยมงคล
 
1. นางนัยนา  ยะตา
2. นางปิ่นแก้ว  จันทร์ยอด
3. นายพิเชษฐ์  ไชยบาล
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจันทิรา  นาแพร่
2. เด็กหญิงมุจิรา  อุดใจ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัตนกุลบุตร
4. เด็กหญิงวิภาดา  ใจบุญทา
5. เด็กหญิงศศิประภา  วงค์ราษฎร์
6. เด็กหญิงศิริพรรณ  เป็งปัน
7. เด็กหญิงสุริยา  ทองจันทร์
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันธ์สืบ
 
1. นายฑีรกานต์  คำมี
2. นางพราวพร  ทุมแก้ว
3. นางสุดธิดา  ยิ้มแฉล้ม
4. นางสาวอุไร  มอญแก้ว
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงกฤษณา   หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   แก้วบุญเรือง
3. เด็กหญิงธัญชนก   ดวงสุวรรณ
4. เด็กหญิงพัชรี   จินดา
5. เด็กหญิงวิชญา   ขวาวอ่อน
6. เด็กหญิงวิชุดา   ยาสมุทร
7. เด็กหญิงวิมลเทียร   ใฝ่จิตต์
8. เด็กหญิงศศิวิมล   จันน้ำสระ
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริศวน
10. เด็กหญิงอนุสรา   มุกข์สำราญ
11. เด็กหญิงอารียา  จำรัส
12. เด็กหญิงแพรวพรรณ    คำวงศ์ษา
 
1. นายกิตติพงษ์  เชื้อหมอ
2. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
3. นางนางศรีรัตน์  ศรศิริ
4. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เผ่ากันทะ
2. เด็กชายชูตระกูล  มงคล
3. เด็กหญิงฐิตาพร  เผ่ากันทะ
4. เด็กหญิงณัฐิดา  วุ่นหา
5. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  เผ่ากันทะ
6. เด็กชายพงศกร  เผ่ากันทะ
7. เด็กชายพงศธร  สารทอง
8. เด็กหญิงพรรณิภา  จิตลำจวน
9. เด็กชายภาคภูมิ  เจนใจ
10. เด็กหญิงมลนภา  เผ่าตัน
11. เด็กหญิงรุจิราพร  เผ่าแก้ว
12. เด็กหญิงวริศรา  การเร็ว
13. เด็กชายสิทธิพงษ์  เผ่ากันทะ
14. เด็กหญิงสิริวิมล  ธรรมปัญญา
15. เด็กหญิงอิงริสา  เหมทานนท์
16. เด็กชายแคระเอี๋ยน  แซ่จ๋าว
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกชพร   สมศรี
2. นางสาวณัฏฐธิดา   อยู่ทน
3. เด็กหญิงปิยะวดี   สมศรี
4. เด็กหญิงพรนภา   สมศรี
5. นายวงศกร  สมศรี
6. เด็กหญิงศิริภรณ์   สมศรี
7. เด็กหญิงศุภิชญา   พสุนธาวิโรจน์
8. เด็กหญิงสุภัสสรา   เวียงดินดำ
9. นางสาวอรุณี   พันทะนา
 
1. นางสาวจันทร์นวล   สมศรี
2. นางจันทร์พร   กัลยา
3. นางดวงหทัย    สมบูรณ์
4. นายวรพล   สมศรี
5. นายเกรียงไกร   มาตรมูล
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจตุพร  กะการดี
2. เด็กชายบุรินทรื  แสนคำ
3. เด็กหญิงโชติวรรรณ  โพธิศาสตร์
 
1. นางณัฐพร  ขันแก้ว
2. นางนภัสสร  สมศรี
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พรหมจักร
2. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยลังกา
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ชอบจิตร
 
1. นางณัฐพร  ขันแก้ว
2. นางสาวยุวดี  ไชยมงคล
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงรังสินี   เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงสิริภัทร   ภัทรประสงค์
3. เด็กหญิงเมธาพร   ฟักน่วม
 
1. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. นายกฤษดา  บุญยืน
2. เด็กชายประพันธ์  แซ่พ่าน
3. นายเจริญ  แซ่เล่า
 
1. นายกิจจา  จาวรรณกาศ
2. นายวินิจ  ราชเนตร์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันขวาง 1. เด็กหญิงชลิสรา  ตินราช
2. เด็กหญิงนงนภัส  มะโนใจ
3. เด็กหญิงนภัสสร  อุดทา
4. เด็กหญิงพรลภัส  นันต๊ะคำมี
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อินหลวง
6. เด็กชายศุภกฤต  เดชมนต์
 
1. นางจรรยาลักษณ์  คำขาว
2. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
3. นางสุภาภรณ์  แก้วเมืองมูล
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงกณิกา  จินาเฟย
2. เด็กหญิงชนิตา  บุญมา
3. เด็กชายธนากร  ธรรมเดช
4. เด็กชายธนิก  จิโนสา
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิลสุวรรณ์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญมา
 
1. นายวัชรากรณ์  อ่อนคำ
2. นายสมยศ  ก๋าวิตะ
3. นางสาวไพจิตรา  เกตุรังษี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงธัญญะรัตน์   มายอด
2. เด็กชายธีระพงษ์   บุญเกี๋ยงวงค์
3. เด็กหญิงอริสรา   แก้วอินทรจักร์
 
1. นายวิทวัส  ใสสม
2. นายเทียนไชย  วงศ์ไชย
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กหญิงชญานี  ยิ่งสวัสดิ์
2. เด็กชายศราวุธ  ก๋าพรม
3. เด็กชายอลงกรณ์  พรมมา
 
1. นายชลิตพันธ์  สำราญสุข
2. นางอัมพร  ขันแก้ว
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. นางสาวกัลยารัตน์  ลือเรือง
2. นางสาวมยุรี  ปูเลย
3. นางสาวสุพรรษา  ศรีเปล่ง
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางมาลี  นันตาลิต
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ศูนย์กลาง
2. เด็กชายทินกร  แซ่เล้า
3. เด็กชายนรินทร์  แซ่สง
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางสาวอารีรัตน์  เป็งรักษา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงปภัสสรา  นันต๊ะ
2. เด็กหญิงมาชิดา  สุขภูตานันท์
3. เด็กหญิงวริศรา  แซ่หลี
 
1. นางชไมพร  มะโนเรือง
2. นางมาลี  นันตาลิต
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัชฌา  สมเครือ
2. เด็กหญิงพรรภษา  กูนแสง
3. เด็กหญิงภัครมัย  สมเครือ
 
1. นางพงษ์ลดา  ชาวน่าน
2. นางสาวสุรีย์  คำมี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธัญชนก   บัวองค์
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ   ไข่ทา
 
1. นางสาวรจเรข  เข็มทอง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รักษา
2. เด็กหญิงสุพิชฌา   ช่องกระโทก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยาดี
 
1. นางรัศมี  มาดีคาน
2. นางอัญชลี  เทวินทร์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงจริดา   สินเชาว์
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ตระกูลแสนแก้ว
3. เด็กหญิงปนัสยา  รัตนชมภู
 
1. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
2. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา   ฟองกาวี
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุนันญา   มะโนแสน
 
1. นางนิตยา  ทังสนิมิตสกุล
2. นางแสงจันทร์  ยอดคำ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฟ้าใส  อิงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงลลิตา  ภิมุข
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไปเวช
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
2. นางวันดี  ปินใจ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำแปง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไทยนาทม
3. เด็กหญิงสุทธิตา  เครื่องสนุก
 
1. นางสาวจุฑามาส  วงค์สีดา
2. นางอนงค์  สุวรรณ์ฤทธิ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายธนกรณ์  วังวน
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ก๋าคำ
3. เด็กหญิงสารนิช  เขียวคำปัน
 
1. นางนิวรรณ  มูลสาร
2. นางปิ่นแก้ว  จันทร์ยอด
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายจิตตพล   จันทร์คำ
2. เด็กชายอุกฤษฏ์   กาโน
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นายสุวิทย์   บริบูรณ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลทอง
2. เด็กหญิงนันทพร  แตงรอด
 
1. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
2. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกิตติมา   ภาชนนท์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมเสน
 
1. นางสาวรจเรข   เข็มทอง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองประเทือง
2. เด็กหญิงวัลคุ์วดี  ฟองคำ
 
1. นางนฤมล  หลวงหาญ
2. นายเกรียงศักดิ์  หลวงหาญ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุธรรม
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
2. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. นายกลทีป์  หรั่งนรินทร์
2. นายเจตนิพัทธ์  ชัยลังกา
 
1. นายภาณุวัฏษ์  บัวเงิน
2. นายเชวง  ยอดวงค์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกุลเดช  ใจเย็น
2. เด็กหญิงอาทิตยา  โยมา
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
2. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกนกพร  มหายศ
2. เด็กชายศราวุฒิ  พรมจักร
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นายสามารถ  กันทะเขียว
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กชายคณิศร  ทินนา
2. เด็กชายเนวิน  ลำภู
 
1. นายมงคล  ปราศรัย
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงศิริรดา   สุภาวรรณ
 
1. นางสาวจิตติยา  ศรีประเสริฐ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปานวลี  นิยมค้า
 
1. นางบังอร  ปอใจ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงวรรณพร  ยังมั่ง
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์
 
1. นางเยาวธิดา   กาบปินะ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายอธิปัทย์   ศรีจำปา
 
1. นางปาริฉัตร  กันทะเขียว
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกิตติชัย  สิทธิบุญไพศาล
 
1. นางสายฝน  ทนันไชย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปานวลี  นิยมค้า
 
1. นางอุบลรัตน์   พีระพล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงวรัชยา  จุมปา
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายชุณหะเมษ  เมียงเจียง
 
1. นางสมพร  เสมอใจ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  วงศ์สิงห์
2. เด็กชายณัฐพล  คำเผ่า
3. เด็กชายธนกฤต  อื้อตระกูลชัย
4. เด็กชายธนบัตร  จันทร์พรหม์
5. เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
2. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงลักษณ์ณารีย์  ใจวงศ์
2. เด็กหญิงเกื้อกูล  ปุญญมัย
 
1. นางวรัญญา  เมืองเจียง
2. นางวาสิฎฐ์   คงเปี่ยม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาฟอง
2. เด็กหญิงนฤพร  ปัฐวี
 
1. นางนิตยา  ไชยวุฒิ
2. นางพชรภัทร  ปินตานา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วคำ
2. เด็กชายนิพัฒน์  สมศรี
3. เด็กชายรัชชานนท์  ป้อมพร
4. เด็กชายวัชรพล  สีเยาะ
5. เด็กชายสมยศ  สมศรี
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมศรี
 
1. นายบรรจง  ศรีสมบัติ
2. นายประสิทธิ์  พลทองเติม
3. นายสุพจน์  วงศ์ประสิทธิ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  งานดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตแก้ว
3. เด็กชายนครินทร์  แก้วเทพ
4. เด็กชายนันทวิทย์  สมศรี
5. เด็กชายวุฒิชัย  ฟองวารินทร์
6. เด็กชายอชิตพล  หงษ์ศรีจันทร์
 
1. นายบรรจง  ศรีสมบัติ
2. นายประสิทธิ์  พลทองเติม
3. นายสุพจน์  วงศ์ประสิทธิ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายธวัชชัย  เงินเย็น
2. เด็กชายธีรเมธ  ขันทอง
3. เด็กชายนแมนศรวง  ฉัตรแก้ว
4. เด็กชายวงศกร  จิตนารี
5. เด็กชายวราวุฒิ  ชาลี
6. เด็กชายวิทวัส  ตั้งสกุลเสริมสุข
7. เด็กชายสมรักษ์  แซ่จ๋าว
8. เด็กชายแสงสุรีย์  คิดการ
 
1. นายถนอม  นาแพร่
2. นายนิคม  นันทาทอง
3. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปิงวงค์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยบาล
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ปิกจุมปู
4. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  วงค์เครือใจ
5. นางสาวมณฑิตา   มังษา
6. นายวิวรรธน  ปิกจุมปู
7. นางสาวสุพิชญา  ลังก๋าแก้ว
8. เด็กชายสุรวิชญ์  สายวงค์เดือน
9. นางสาวอนุธิดา  ขุ่ยคำ
10. นางสาวเจนจิรา  โชคชัย
 
1. นางสาวกฤติมา  มะโนพรม
2. นายเผด็จ  ลาวตุม
3. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันจกปก 1. เด็กหญิงคฑามาศ  รักนาย
2. เด็กชายชนัฐนพ  หาญจริง
3. เด็กหญิงชนาเนตร  หาญจริง
4. เด็กชายปฏิภาณ  ทิพย์สงค์
5. เด็กหญิงพัชริดา  เกตุเม้า
6. เด็กชายภานุพงษ์  โสดามุข
7. เด็กหญิงรุจิกร  บุญเรือง
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นาครอง
9. เด็กหญิงอภิชญาพร  ขวัญใจ
10. เด็กหญิงเมตตา  วิไล
 
1. นายประเสริฐ   ศรีวิชัย
2. นางรุ่งลาวัลย์  อูปแก้ว
3. นางสาวสราญรัตน์  ไชยกุล
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. นางสาวกัลยารัตน์  ลือเรือง
2. เด็กชายจรัสพงษ์  ฟองคำ
3. เด็กชายดิเรก  บำรุงผล
4. เด็กหญิงมาชิดา  สุขภูตานันท์
5. นางสาวสุพรรณษา  ศรีเปล่ง
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา  โกสม
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายณภัทร  ราชคม
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปัญญาคำ
3. เด็กชายวัฒนา  ปันตุ่น
 
1. นางสุพรรณี  อาจหาญ
2. นางอรพินท์  เมืองชมภู
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงจิรัญญา  แก้วธิดา
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  อุดยอด
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อ้ายดิบ
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  นัดดากุล
2. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  คำแปง
2. เด็กหญิงสิรีธร  สินเปียง
3. เด็กหญิงเพียงฤทัย  ไชยมงคล
 
1. นางนัยนา  ยะตา
2. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ปุกฝั้น
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ใจมุ่ง
3. เด็กหญิงวีรยา  แจ่มเจริญ
 
1. นางนัยนา  ยะตา
2. นายพิเชษฐ์  ไชยบาล
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สถิตย์
2. เด็กหญิงบีม  โสวรรณี
 
1. นางพชรภัทร  ปินตานา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เจนใจ
 
1. นายสังวร  จันทร
2. นางสาวเม็ดแก้ว  เจนใจ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมศรี
2. นายศราวุธ  เจนใจ
 
1. นายนิวัติ  กัลยา
2. นายเกรียงไกร   มาตรมูล
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกันตพัฒน์   เดชบุญ
 
1. นายจีระวัฒน์   เหล็กกล้า
2. นางอรวรรณ  ราชเนตร
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  ดวงอุษา
2. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  ราชสิงโห
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
2. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธมนชนก   นันตาลิต
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ชมพู
2. นางรัชดาพรรณ   ติ๊บคำ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีเมือง
 
1. นางธัญธิดา  หัวนา
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กหญิงอินทิรา  กันทะเป็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภาภรณ์  ใจวงค์
 
169 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปัญจะ
 
1. นางสาวชนม์นิภา  พรหมวัลย์
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายธนวัฒน์   ปิงวงค์
2. เด็กหญิงอภิญญา  สายเครือวงค์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ลวนคำ
 
1. นางจิตภรณ์ทศน์  ลือชา
2. นางพิมพา  อดเหนียว
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 - ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  คำเมืองใจ
2. เด็กชายวัชรชัย  วงค์หมื่น
3. เด็กหญิงสินีนาฎ  ทนันชัย
 
1. นางจันทร์ผา  ป้อมบ้านต้า
2. นางวิยะดา  จิตชู
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายโสภณ  ก๋าชุ่ม
 
1. นางพชรภัทร  ปินตานา
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กชายภารากร  ธรรมยุติ
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  สุนันต๊ะ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวรากร  ใจคำ
 
1. นางธนพร  รัศมี
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายนัฐสิทธิ์  ถาเปียง
 
1. นายธมลวรรณ  มะโนน้อม
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพรญาณี  อาทิใจ
 
1. นางขวัญตา  วีระตา
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  มั่นเพ็ง
 
1. นางสาวกฤษณา  สินเปียง
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  คำปา
 
1. นางสาววัชรี  แลวฤทธิ์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายประฏิหารย์  อาทิใจ
 
1. นางพชรภัทร  ปินตานา
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วมูล
 
1. นางมารยาท  ยอดยา
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายชัยมงคล  ยศแผ่น
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทาปั๋น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุตตะมา
 
1. นางสาวประภาศิริ  เสียงห้าว
2. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
182 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐพล  แซงดา
2. เด็กหญิงศิริพร  มาคำ
 
1. นางสาวรพีพร  ธุระ
2. นางอัญชลาภรณ์  เขียวมัง
 
183 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  นันชนะ
2. เด็กชายธีรภัทร  คำลือ
 
1. นางสาวบังอร   ศรีใจ
2. นางสาววัชราภรณ์  อยู่พันธ์
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชลิตา  ท่อนคำ
2. เด็กหญิงสราลี  ปงแก้ว
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 1. เด็กชายณัฐชนนท์  บัวผัด
 
1. นางสาวจารุณี  ยอดใจ
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายตรีกวินทร์  อัสโม
2. เด็กหญิงวีรญา  ท่อนคำ
 
1. นางสาคร  ทิพย์เมืองพรม
2. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายสิทธิชัย  ปันอินทร์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ก๋าอินตา
 
1. นางปวีณา  บุญวงศ์
 
188 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงบุหงัน  อุตตะมา
2. เด็กหญิงวริษฐา  พานทอง
3. เด็กหญิงวัฒนาศิริ  โยธา
4. เด็กชายสุริยา  เขียวคำปัน
5. เด็กชายแสงสุรีย์  ทองสุข
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  วันตุ้ย
2. นางสาวนิตยา  จินะวรรณ์
3. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงมยุรา  อินทูน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายปริเยศ  เรือนสอน
 
1. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กหญิงพริบพันดาว  สีเขียว
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทาพูน
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงพิมพา  สร้างไมตรี
 
1. นายสมฤกษ์  สุทธนะ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญใจ 1. นางสาวอาเหล่า  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวสรธัญ  เผ่ากันทะ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองจันทร์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  จันทร์หอม
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกัปตัน  ศรีผดุง
 
1. นางสาวพัชรี  อินลือ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วมูล
 
1. นางมารยาท  ยอดยา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เฉพาะธรรม
 
1. นายศุภจิต  ขาวแดง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงนภัสกร  สุวกร
 
1. นางสาวพรเฉลิม  คำมา
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เงินเย็น
2. เด็กหญิงช่อผกา  สุริยะมณี
3. เด็กชายวีระเพชร  นันทา
4. เด็กชายสุทธิกานต์  วงศ์ชมภู
5. เด็กหญิงอรพรรณ  พวงสันเทียะ
 
1. นางนงคราญ  คำหล่อ
2. นางสาวผุสดี  คำมี
3. นางศศิวิมล  ทะปัญญา
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายดวงดี  อรรถพันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ยารังษี
3. นางสาวรัตติยา  ทารักษ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  สิงห์จันทร์
2. นางเพ็ญศรี  ไชยวงศ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เจนใจ
2. เด็กชายพงษ์สิริ  ธิวงศ์
3. เด็กชายโชคชัย  วงค์ชัยนาท
 
1. นางประนอม  วงษ์ลำดวน
2. นางเจรียมพรรณ  มหานิล
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายธนชัย  หล้าเป็ง
2. เด็กชายนันติพงษ์  แก้วนา
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทราบรัมย์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
2. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายนันทวุธ  สันทราย
2. เด็กหญิงศศิธร  แปงสุธรรม
3. เด็กหญิงอรพิน  หมั่นไร่
 
1. นางวรรณา  ศิริพันธุ์
2. นางอุบลรัตน์  ณ ลำปาง
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงจันทิมา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงนิสาชล  พงษ์ลังกา
3. เด็กชายเกล้ากะรัต  วาโสม
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
2. นางสุพรรณ  สันทราย
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขอนาคกลาง
2. เด็กชายธนกร  บุญมา
3. เด็กชายภคิน  บุญมา
 
1. นางสาวพัชราวดี  แก้วบุญเรือง
2. นางศุกลรัตน์  กันท๊ะวงค์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายชัยวุฒิ  วุฒธิเจริญ
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ต๊ะชมภู
3. เด็กชายอิทธิพล  แก้วปิก
 
1. นางดวงสมร  เชื้อเมืองพาน
2. นางปิ่นแก้ว  จันทร์ยอด
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  เจริญศุข
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  มะโนจัย
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ทองสุข
2. เด็กชายไพบูลย์  เจริญศุข
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกัปตัน  ศรีผดุง
2. เด็กชายปพน  รักษ์ไพรสาณฑ์
 
1. นางสาวฐิตาภา  ภาชนะั
2. นายสุรฉัตร  พีระพล
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงจุฬาพันธ์  คำก๋อง
2. เด็กชายสนไนง์  เกี๋ยงคำ
3. เด็กชายอนุสรณ์  จิตต์ปรีชา
 
1. นายประสงค์  อาจหาญ
2. นางศิรินทร์ทิพย์  วิชัยโน
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ยาสมุทร
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ใจคำ
3. เด็กชายสราวุธ  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวประภาศิริ  เสียงห้าว
2. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายณัฐพล  ภูศรีฐาน
2. เด็กชายธนาธิป  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงรวิพร  นามสบาย
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  วิชัยโน
2. นางเกศรินทร์  สายกง
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายนิพนธ์  วงค์สีดา
2. เด็กชายพีรพล  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงศุภกานต์  จอมเที่ยง
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
2. นางสุพรรณี  อาจหาญ