หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านยางขาม และโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 3 บน ห้อง ป.1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 3 ล่าง ห้อง ศิลปะ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 4 บน ห้อง ป.4 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 4 บน ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 3 บน ห้อง ป.3 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 3 ล่าง ห้อง ประชุม 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 4 ล่าง ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 5 ล่าง ห้อง ม.1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 5 บน ห้อง คณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 4 -5 ห้อง ทางเดิน 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 4 - 5 ห้อง ทางเดิน 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 5 บน ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 5 ล่าง ห้อง ม.2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 5 ล่าง ห้อง ม.2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องอาหาร อนุบาล 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง เอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง เอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) เต้นท์ 1 - 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) เต้นท์ 3 - 4 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) หอประชุม เวที 1 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้องบัวขาว ลำดับ 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ศูนย์อาเซ๊ยน ห้องสังคม 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ศูนย์อาเชี่ยน ห้อง สังคม 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
9 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้อง บัวขาว ลำดับ 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สนาม 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) เต้นท์ ห้อง เต้นท์ 3-4 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) อาคารนิลปัทม์ ห้อง ม.1/1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) โรงจอดรถ ห้อง โรงรถ 2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) โรงจอดรถ ห้อง โรงรถ 4-5 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.เป็นต้นไป
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) โรงจอดรถ ห้อง โรงรถ 6-7 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) โรงจอดรถ ห้อง โรงรถ 9-10 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) บุษกร ชั้น 2 ห้อง ระเบียงชั้น 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) บุษกร ชั้น 3 ห้อง ระเบียงชั้น 3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้อง ลานโพธิ์ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) เต้นท์ ห้อง เต้นท์ 1-2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) นิลปัทม์ ห้อง ศิลปะมัธยม 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
10 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) นิลปัทม์ ห้อง ศิลปะมัธยม 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
11 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) นิลปัทม์ ห้อง ศิลปะมัธยม 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
10.00 เป็นต้นไป
12 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) นิลปัทม์ ห้อง ศิลปะมัธยม 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
10.30 เป็นต้นไป
13 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) นิลปัทม์ ห้อง ศิลปะมัธยม 8 ต.ค. 2556 11.00 เป็นต้นไป
14 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) นิลปัทม์ ห้อง ศิลปะมัธยม 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 6 - 6
13.00 เป็นต้นไป
15 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) อนุบาล ห้อง ลานระเบียงอนุบาล 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
16 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) เวที ห้อง เวที 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) เวที 2 ห้อง เวที 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) เวที ห้อง เวที 2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
9.00 เป็นต้นไป
19 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) เวที ห้อง เวที 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
20 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) หอประชุม ห้อง เวที 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) หอประชุม ห้อง เวที่ 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
22 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) หอประชุม ห้อง เวที 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) หอประชุม ห้อง เวที 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม หอประชุม 3 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม โรงรถ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม หน้าอนุบาล 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม 3 ล่าง ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม หน้าอนุบาลล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ภูนาง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม หน้าอนุบาลล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ภูนาง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ภูนาง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ภูนาง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ภูนาง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 สพป.พะเยา เขต 2 อาคารเวียงลอ ห้อง ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 สพป.พะเยา เขต 2 อาคารเวียงลอ ชั้น ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 สพป.พะเยา เขต 2 อาคารเวียงลอ ห้อง ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สพป.พะเยา เขต 2 อาคารเวียงลอ ห้อง ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สนามกีฬา ห้อง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สนามกีฬา ห้อง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคารอายิโนะโม๊ะโต๊ะ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคาร สปช ป1 ห้อง ป.4 และ ป.5 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคาร ป 1 ฉ ห้อง ป.2 และ ป.3 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคาร ป 1 ฉ ห้อง ป.1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคาร สปช ป 1 ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) อนุบาล ห้อง เวทีอนุบาล 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 - อ.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) อนุบาล ห้อง อ.2/1-อ.2/2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 3 ล่าง ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 3 ล่าง ห้อง ประชม 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 3 ล่าง ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 3 ล่าง ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 3 บน ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 3 บน ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 5 บน ห้อง พักครู 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 5 บน ห้อง พักครู 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 5 ล่าง ห้อง ภาษาไทย 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางขาม อาคาร 5 บน ห้อง พักครู 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) บุษกร ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556
2 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) บุษกร ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) บุษกร ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2556 09.00
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) บุษกร ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00
5 255 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) หอประชุม ห้อง เวที่ 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) หอประชุม ห้อง เวที่ 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สนาม ห้อง สนามแข่งขันแอโรบิก 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.085-7234474 E-Mail: sornorpiyanat@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]