หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pyo2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหล่มประธานกรรมการ
2. นางพยุงศักดิ์ คนเที่ยงครู โรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
3. นางวลัยกร ดวงเต็มครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ การะเกตุครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นางรัชนี ดะนัยครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสุชิน โนวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางมดแดงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ทาเกิดครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางเกศริน อภิวงศ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดงกรรมการ
4. นางสาวชวนพิศ เวียงคำครู โรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
5. นางญาณิกา แก้วสุวรรณครู โรงเรียนบ้านก๊อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายวินัย ทองเพ็ญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางผักหมประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ มีคงครู โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
3. นางนันทกรานต์ สมศรีครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางอรุณศรี พรหมชาติครู โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
5. นางภารุณี ศรีทองครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางภัคธีมา รุจิระพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ไชยเสนครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางกัลยา จ้าวประยูรครู โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน)กรรมการ
4. นางอมล ปัญญาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
5. นางจันทร์บาน เงินฝรั่งครู โรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรี สมใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงลอประธานกรรมการ
2. นายผิน วรรณคำครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
3. นางศิริพร อุ่นเรือนครู โรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ หลาบมาลาครู โรงเรียนบ้านปัว (เชียงคำ)กรรมการ
5. นางสาวเยาวพา คุณสุวรรณครู โรงเรียนจุนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ สายแผลงครู โรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
3. นางพัฒน์นรี สรรสอนครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายประจวบ อินสุวรรณครู โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
5. นางกรนิษฐ์ ชายป่าครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางลักษณา จันธิมารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุนประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ ใจหลวงครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
3. นายเปลว คุณยศยิ่่งครู โรงเรียนสถานกรรมการ
4. นางสุดาภรณ์ จันทร์แจ่นครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานกรรมการ
5. นางชมัยพร ทากันครู โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศิวพร จติกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางชามาศ เชื้อสะอาดครู โรงเรียนบ้านทุ่งติ้วกรรมการ
3. นางเต็มวัน ขันกาครู โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางกนกนันน์ นำทานครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ กฤตินธรรมครู โรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิงพร ศรีแก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวรส ไพศาลศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นางสุพรรณี อ่อนนวลครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
4. นางสาวสายพิน ศรีธิด้วงครู โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
5. นางอำพรรณ รัตนแพทย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายอินทอง เชียงทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งติ้วประธานกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ ปิ่นศักดิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นางอัมพวรรณ ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ เสมานุสรณ์ครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
5. นางนุชศิริ สุวรรณกุลครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายณัฐ คำมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ ยาดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นางเบญจรัตน์ ทองภูมิพันธุ์ครู โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางทรรศนีย์ ยาสมุทรครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
5. นางนิราวัลย์ สร้อยสวิงครู โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางศิวพร จติกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย สิงหเดชครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นางจงศิริ เหมือนเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านควรกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี ศรีธนะครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
5. นางจิรปรียา สุพรมครู โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวิจิตร สมศรีวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสถานประธานกรรมการ
2. นางภัทรา บุญแรงครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
3. นางผ่องพรรณี ประสงค์ครู โรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
4. นายธนิต จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านไชยพรมกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ มาระแซมครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ ไชยเทพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาลาดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจครู โรงเรียนบ้านปางป้อมกรรมการ
3. นายอินสม ดอนปันโรงเรียนบ้านปี้กรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ จีเอ้ยโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
5. นางสาวสุจินต์ พุทธสอนครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต เตชะนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องส้านประธานกรรมการ
2. นายเดชณะรงค์ จักรจุ่มครู โรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
3. นางถนอม แสงเหม่ครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางอารีย์ อินทร์ลือโรงเรียนบ้านสบขามกรรมการ
5. นางเรณู พลบุญครู โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายปรีชา โสภาเคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)ประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจครู โรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
3. นางเมริสา หัวนาครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นางสาวประทุมวรรณ์ อุ่นเรือนครู โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
5. นางเอมพิกา ใจกล้าครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายปรีชา โสภาเคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)ประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจครู โรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
3. นางเมริสา หัวนาครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นางสาวประทุมวรรณ์ อุ่นเรือนครู โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
5. นางเอมพิกา ใจกล้าครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โสภาเคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)ประธานกรรมการ
2. นางมาลี ประเสริฐเมธครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นายสายัญ อิ่นคำครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการ
4. นายอินทร์จันทร์ ทาแกงโรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
5. นางชฏาพร สูงปานเขาครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมพิศ กาติ๊บผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมินประธานกรรมการ
2. นายภัทถกฤต พุทธอาสน์ครู โรงเรียนบ้านปางวัวกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บุญยศยิ่งครู โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นายเอกรัตน์ กันทะเนตรครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สุทธะครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.เชาวลิต มังคลาดรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องส้านประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตรครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการ
3. นางพวงพิศ คำภีระครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
4. นางอุไรทิพย์ สวยสมครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สุทธะครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ เสาร์หินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นายล้วน ชนะพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
3. นางวันดี มณีชุมภูครู โรงเรียนบ้านน้ำจุนกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ แสวงผลครู โรงเรียนสาธิตวิทยากรรมการ
5. นางลาวัลย์ หาญจริงครู โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายปาน สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย อินปั๋นครู โรงเรียนบ้านปัว (เชียงคำ)กรรมการ
3. นางอัญญารัตน์ โภชน์เจริญครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นางสาวทัชมาภรณ์ คำรังษีครู โรงเรียนบ้านบ่อบี้ยกรรมการ
5. นางลัดดา ชำนาญใช้ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสว่าง วงศ์ใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ อินเป็งครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ คำเผ่าครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม กีรติวรางกูรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำประธานกรรมการ
2. นางไฉน ไชยมงคลครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นางมยุรี มะกาวครู โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
4. นางรินยา กิจเฉลาครู โรงเรียนบ้านสากรรมการ
5. นางสายพร ไชยสถานครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักทุ่งประธานกรรมการ
2. นายศรีจันทร์ เผ่ากันทะครู โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
3. นางสาวสลิลลา ชาญเชี่ยวครู โรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
4. นางอรทัย มังคลาดครู โรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา วิฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นางวิลัยภรณ์ ซื่อสัตย์ครู โรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา บุญวงค์ครู โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
4. นายภาณุวงศ์ ชัยวรครู โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางกันณา บุญธรรมครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พิริยพันธุ์สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบบงประธานกรรมการ
2. นางวัธณาวรรณ ธิวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางจุติภรณ์ เครืออินทร์ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางศรีกัลยา เทียนน้อยครู โรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
5. นางธนัชชา ปันนาครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายศรี แสงศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แสงศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อินทรีย์ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
4. นางสาวดวงดาว เทพน่านครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
5. นางสาววนิดา ถือเงินครู โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุพัฒน์ ไชยวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฏร์อนุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนษิตา สินเปียงครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการ
3. นางสาวอาทิชา สุขสบายกุลครู โรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการ
4. นายสง่า กันทะบุญครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางนพรดา พุทธอาสน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายธนวัฒน์ ปริญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัวศรีพรมประธานกรรมการ
2. นางหอมหวล พิมลพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
3. นางสาวไพริน ปั้นทองครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
4. นางรวงทอง แก้วพนาครู โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
5. นายทองเดี่ยว พินิจครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายศัจกร ไชยจำเริญผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางพอนญ์ เทพเสาร์ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือกรรมการ
3. นางสุกัญญา คนต่ำครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
4. นางสาววรรณา บุญถึงครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ เวียงลอครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสงกรานต์ บุญมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วังช้างประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ธรรมศิริครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
3. นางบัวบาน หมื่นแก้วครู โรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
4. นางสาวชุติณัชชา ไชยโยครู โรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ ลือเรืองครู โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิยะดา ปัญญาใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหลวงประธานกรรมการ
2. นางกุลนันทร์ สุรอิศรพงศ์ครู โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
3. นางกฤศระดามณฑ์ มูลเทพครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการ
4. นางญาณิกา แก้วสุวรรณครู โรงเรียนบ้านก๊อน้อยกรรมการ
5. นางสาวบุษกร ไกรโหมดครู โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ แสนอุ้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นายกิตติ อึ้งตระกูลครู โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคมกรรมการ
3. นายอนันท์ ปัญญาครู โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
4. นางสุธินันท์ ศรีคำครู โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
5. นางวรัชยา ขันโทครู โรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสรรจร จอมคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นวลดั้วครู โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุมกรรมการ
3. นายมนตรี วงศ์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านทุ่งติ้วกรรมการ
4. นายนิคุณ เหล่ากาวีครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายสุทร หงุ่ยกระโทกครู โรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมานัด สร้อยสวิงผู้อำนวยการโรงเรียนชัยชุมภูประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ เตชะเสนาครู โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
3. นายสมเกียรติ แสนป้อครู โรงเรียนบ้านจุนกรรมการ
4. สิบเอกศรศักดิ์ เครืออินทร์ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นายสราวุธ หอมนานครู โรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคณิต สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฏร์อนุกูล"กรรมการ
3. นายสมชาติ ช้างสารครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายเมธี พึ่งพุทธครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักทุ่งประธานกรรมการ
2. นายนิคม อิ่นอ้ายครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นายณัฐเศรษฐ์ สิทธิยศครู โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
4. นายบุญมี เด็ดขาดครู โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงกรรมการ
5. นายศาตรา แสนปัญญาครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายกัมพล วงศ์วิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัวประธานกรรมการ
2. นางเมริสา หัวนาครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เกียรติมหาชัยครู โรงเรียนบ้านปัว (เชียงคำ)กรรมการ
4. นายพิเชียร ศรีวิชิตครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
5. นางสุวิมล ชื่นวงค์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล เทพคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหล่ายทุ่งประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธะนะครู โรงเรียนบ้านแม่ทะลายกรรมการ
4. นางกันยา เสาร์จรครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่ากรรมการ
5. นางอรพิน พรหมปาครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ จักรแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ นาซีกครู โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
3. นางเยาวรักษ์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นายเกษม วงศ์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่ากรรมการ
5. นางทัศนีย์ กิจจานุลักษณ์ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววราภรณ์ วงศ์ใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ โพธิ์แก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2กรรมการ
3. นายสุจินต์ สุคันธนะปัญญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศิวพร จติกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2ประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร จันทะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2กรรมการ
3. นางสุทธิรดา เจริญพิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ จันแปงเงินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสกาวรัตน์ ไกรมากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2กรรมการ
3. นางถนอม เกเย็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปฏิพงษ์ ไชยเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบงประธานกรรมการ
2. นางสาวนรากร กองมงคลครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ ดอนเงินครู โรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เชื้อเมืองพานครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
5. นางประภัสสร ดีอุ่นครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายปฏิพงษ์ ไชยเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบงประธานกรรมการ
2. นางสาวนรากร กองมงคลครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ ดอนเงินครู โรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เชื้อเมืองพานครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
5. นางประภัสสร ดีอุ่นครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายทศพล สมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายกวางประธานกรรมการ
2. นายสิปปนนท์ ธรรมศิริครู โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
3. นางศรีสมร วงศ์ชัยครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นางสาวศิรดา พรเสาวลักษณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
5. นางเดือนนภา ณ ลำปางครู โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายพัฒนศักดิ์ อภิวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปงประธานกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ นามราชาครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นางพวงเพชร ชัยแก้วครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
4. นางเสถียร เย็นใจครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ราหูรักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสำราญ เย็นใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวนโค้งประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ โนนคำครู โรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ ใจหลวงครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมัยเงินครู โรงเรียนบ้านควรกรรมการ
5. นางคำซอน นันแก้วครู โรงเรียนบ้านก๊อหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมดี กองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์ครู โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ปัญญาครู โรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
4. นายรตนสวัสดิ์ ยศวรินทร์ครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการ
5. นางสาวพุทธณี สอาดดีครู โรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุชิน โนวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางมดแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวเรืองรอง ปรางสุวรรณครู โรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการ
3. นางสาวสุรัสวดี วุฒิสารวัฒนาครู โรงเรียนจุนวิทยากรรมการ
4. นายมนัส รวมสุขครู โรงเรียนบ้านแกกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ แก้วมาลีครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายณพสิทธ์ อ่อนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจ้โก้ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งษร เปาวัลย์ครู โรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการ
3. นางปาริชาติ สายฉลาดครู โรงเรียนสาธิตวิทยากรรมการ
4. นางดาณี ไชยทิพย์ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางศรีเพ็ญ เตชะแก้วครู โรงเรียนบ้านแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา วงศ์วิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดงประธานกรรมการ
2. นางอัมพรรณ บุญยืนครู โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
3. นางยุพิน ราหูรักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ รัตนประยูรครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นางสายหยุด ศรีจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลภูซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ จันแปงเงินผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซางประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ชูกรครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางลัดดา บุญเรืองครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นางพอนญ์ เทพเสาร์ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ เผ่าทรงฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ จันแปงเงินผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซางประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แก้วทองครู โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
3. นางกาบแก้ว วงศ์พุฒครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นายไพรินทร์ มั่งมูลครู โรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
5. นางสาวจีรพรรณ โสภารัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายถวัลย์ แสงสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุนประธานกรรมการ
2. นางสาวทุ่มเวลา ดวงประเสริฐครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นายวิชัย บ่อแก้วครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นายสมาน ใจถาครู โรงเรียนบ้านกิ่วแก้วกรรมการ
5. นายธีระชัย สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ มาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบทุประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ กาติ๊บครู โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นายนิกร ซื่อสัตย์ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นายณภัทร คะมณีวรรณครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. จ.ส.อ.จเร วิฤทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลภูซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ ราษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮะประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ ทารัตน์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นายจักกริช ปัญจจอมครู โรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ธีระวงศนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายประสงค์ โพธิ์แก้วสพป.พย.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสิงหา กาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจุนประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ทดดอนครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บุญยศยิ่งครู โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นายระพิน พรหมเสนครู โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นายประสงค์ โพธิ์แก้วสพป.พย.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทายประธานกรรมการ
2. นายทวี ศรีวิชัยครู โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
3. นายถาวร ภูสมมาตรครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
4. นายมานะ จรอำครู โรงเรียนปัวศรีพรมกรรมการ
5. นางลลนา บุญชื่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านจุนประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร หมื่นแก้วครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังรองประธานกรรมการ
3. นายสมโภชน์ ครองสุขครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
4. นายชานนท์ วิริยะส่องแสงครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวศุภมาศ โยธาดีครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายปรีชา แบนประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯประธานกรรมการ
2. นายมงคล ศรีสุขครู โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการ
3. นายเสน่ห์ สัตบุษครู โรงเรียนอนุาลเชียงคำกรรมการ
4. นางจุฬาระวี แสนหอมครู โรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางครู โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายปรีชา แบนประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าประธานกรรมการ
2. นายสมจิตต์ ปินชัยครู โรงเรียนบ้านแกกรรมการ
3. นายบรรพต ไชยลังกาครู โรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
4. นางอุทุมพร วงศ์เสนาครู โรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
5. นางเบญจมาภรณ์ มานิสาครู โรงเรียนทบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แบนประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าประธานกรรมการ
2. นางนงเยา ศรีสมบัติครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่ากรรมการ
3. นายสมจิตต์ ปินชัยครู โรงเรียนบ้านแกกรรมการ
4. นางเบญจมาภรณ์ มานิสา ครู โรงเรียนทบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางอุทุมพร วงศ์เสนาครู โรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอนุชา สุมนวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤช ชัยชนะครู โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
3. นางสุวรรณ จักรแก้วครู โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
4. นายเสรี ชัยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นายจิรสิริ ศรีสุขครู โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอนุชา สุมนวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤช ชัยชนะครู โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
3. นางสุวรรณ จักรแก้วครู โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
4. นายเสรี ชัยแก้วครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นางจิรสิริ์ ศรีสุขครู โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางกันยา แสนปัญญาครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อุ่นเรือนครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางสุภา ลออพันธ์สกุลครู โรงเรียนบ้านแกกรรมการ
4. นายทรงพล กาณะรักษ์ครู โรงเรียนจุนวิทยากรรมการ
5. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณครู โรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายอนุชา สุมนวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อุ่นเรือนครู โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางกันยา แสนปัญญาครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นายทรงพล กาณะรักษ์ครู โรงเรียนจุนวิทยากรรมการ
5. นางสุภา จองพันธ์สกุลครู โรงเรียนบ้านแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา สุมนวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อุ่นเรือนครู โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณครู โรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการ
4. นายทรงพล กาณะรักษ์ครู โรงเรียนจุนวิทยากรรมการ
5. นางกันยา แสนปัญญาครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณัฐธรรม ต๊ะพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวกประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี พระวิสัตย์ครู โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นางลาวัลย์ สุพรรณนนท์ครู โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการ
4. นางนารุณ คำประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโจ้โก้กรรมการ
5. นางสาวสุทธิพร สุทธิกาศครู โรงเรียนบ้านสบสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณัฐธรรม ต๊ะพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวกประธานกรรมการ
2. นายคะนึง บุญประเสริฐครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ โยปัญญาครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการ
4. นายถนอม แจ่มใสครู โรงเรียนปิยมิตวิทยากรรมการ
5. นางพัทยา ปัญญาดาครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณัฐธรรม ต๊ะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิพร สุทธิกาศครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางพัทยา ปัญญาดาครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่ากรรมการ
4. นายคะนึง บุญประเสริฐครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
5. นายถนอม แจ่มใสครู โรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐธรรม ต๊ะพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวกประธานกรรมการ
2. นางพรแก้ว สุขงามเจริญครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางพัทยา ปัญญาภาครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่ากรรมการ
4. นายคะนึง บุญประเสริฐครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
5. นายสุวัฒน์ โยปัญญาครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ กาวินคำครู โรงเรียนชัยชุมภูกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ วัฒนจันทร์ครู โรงเรียนบ้านเวียงลอกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ ทนทานครู โรงเรียนบ้านแม่ทายกรรมการ
3. นายคะนอง เมืองมูลครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ กวาวหนึ่งครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการ
5. นางสาวธัมมิกา สาททองครู โรงเรียนคุณากรวิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ เครือมูลครู โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ ทนทานครู โรงเรียนบ้านแม่ทายกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ กวาวหนึ่งครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการ
5. นายคะนอง เมืองมูลครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ตุงคณาครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะครู โรงเรียนบ้านแม่ทะลายกรรมการ
3. นายสถิตย์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
4. นางพนม บุญศรีโรจน์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ ชลสินธุ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ตุงคณาครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เวียงคำครู โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสายัณห์ ไพศาลศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายพลาเดช พินิจมนตรีครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นายอรุณ มะโนแสนครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ตุงคณาครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ แสงนัยครู โรงเรียนปิยมิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะ ครู โรงเรียนบ้านแม่ทะลายกรรมการ
4. นายสถิตย์ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
5. นางพนม บุญศรีโรจน์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ตุงคณาครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะครู โรงเรียนบ้านแม่ทะลายกรรมการ
3. นายสถิตย์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
4. นางพนม บุญศรีโรจน์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ ชลสินธุ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ตุงคณาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ ไพศาลศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นายพลาเดช พินิจมนตรีครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ แสงนัยครู โรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เวียงคำครู โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ตุงคณาครโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนาครู โรงเรียนบ้านแม่ทะลายกรรมการ
3. นายสถิตย์ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
4. นางพนม บุญศรีโรจน์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ ชลสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ตุงคณาครผู้อำนยการโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เวียงคำ ครู โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสายัณห์ ไพศาลศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ แสงนัยครู โรงเรียนปิยมิตวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ มะโนแสนครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ ดาวศรประสาศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรีประธานกรรมการ
2. นายสันติ ทองวงศ์บุตร ครู โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
3. นายประสงค์ สารตะระบุรุษครู โรงเรียนบ้านสักลอกรรมการ
4. นางกุลนันทร์ สุรอิสรพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
5. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ตุงคณาครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เวียงคำครู โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสายัณห์ ไพศาลศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ แสงนัย ครู โรงเรียนปิยมิตวิทยากรรมการ
5. นายพลาเดช พินิจมนตรีครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ตุงคณาครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ ชลสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ วรินทร์รักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ แสงนัยครู โรงเรียนปิยมิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ ดาวศรประสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรีประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ แท่งเงินครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายเกษม พรมครอบครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางวิไล วชิรตรากูล ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางพาพร อุ่นเมืองครู โรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ดาวศรประสาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรี ประธานกรรมการ
2. นางวิไล วชิรตรากูล ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายเกษม พรมครอบ ครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นายสันติ ทองวงศ์บุตร ครู โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
5. นางสาวอาจรีย์ ถ้ำแก้วครู โรงเรียนปิยมิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ ดาวศรประสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรี ประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ แท่งเงินครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายเกษม พรมครอบครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นายสันติ ทองวงศ์บุตร ครู โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
5. นางวิไล วชิรตรากูล ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ดาวศรประสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอาจรีย์ ถ้ำแก้ว ครู โรงเรียนปิยมิตวิทยากรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ อุ่นเมือง ครู โรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
4. นายเกษม พรมครอบ ครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางวิไล วชิรตรากูล ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชัย ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหย่วนประธานกรรมการ
2. นายทิวาสวัสดิ์ วัฒนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ คำลือครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นางพวงเพชร ชัยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชัย ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหย่วนประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ คำแดงครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดงกรรมการ
3. นายสากล ก๋องติ๊บ ครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
4. นางธัญวรัตม์ภัณฑ์ เตปันวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแบ่งกรรมการและเลขานุการ
5. นายประเสริฐ กองแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหย่วนประธานกรรมการ
2. นายทิวาสวัสดิ์ วัฒนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ คำลือครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นางพวงเพชร ชัยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหย่วนประธานกรรมการ
2. นายสากล ก๋องติ๊บครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
3. นางผกามาศ คำแดงครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอมรกมล สุวรรณกุลผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สุขใสบูลย์ครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นายวิทย์ชนะ มณีชมภูครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
4. นางปาจรีย์ ธุระ ครู โรงเรียนบ้านปัวศรีพรมกรรมการ
5. นางพชรมณฑ์ พรพีระมานนท์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอมรกมล สุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นางนุศรา จันเสนครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา ยะวิตร ครู โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางวาสนา อินทะชัยครู โรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอมรกมล สุวรรณกุลผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สุขใสบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นางพชรมณฑ์ พรพีระมานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
4. นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
5. นางสาววรรณิภา ยะวิตร ครู โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอมรกมล สุวรรณกุลผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทย์ชนะ มณีชมภู ครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
3. นางปาจรีย์ ธุระครู โรงเรียนบ้านปัวศรีพรมกรรมการ
4. นางนุศรา จันเสนครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
5. นางวาสนา อินทะชัยครู โรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. สิบโทจัน ไชยกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีสว่างครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ อินทร์มงคลครู โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
4. นางมาลี อินทเจริญศานต์ครู โรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการ
5. นางลำแพน เมืองมูลครู โรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. สิบโทจัน ไชยกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ หมุดใหม่ครู โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
3. นางสุรางค์ ตันกุล ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นางราตรี ไทยเมืองครู โรงเรียนอนุบาลภูซางกรรมการ
5. นางรัตติยาภรณ์ ช้างสารครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. สิบโทจัน ไชยกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีสว่างครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
3. นางมาลี อินทเจริญศานต์ครู โรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการ
4. นางลำแพน เมืองมูล ครู โรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ อินทร์มงคลครู โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. สิบโทจัน ไชยกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ หมุดใหม่ครู โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
3. นางสุรางค์ ตันกุล ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นางราตรี ไทยเมืองครู โรงเรียนอนุบาลภูซางกรรมการ
5. นางรัตติยาภรณ์ ช้างสารครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. สิบโทจัน ไชยกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
3. นางสุรางค์ ตันกุลครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นางลำแพน เมืองมูลครู โรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นางรัตติยาภรณ์ ช้างสาร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรา ไวทยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเฉิดฉาย บุญช่วยครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางสังวาลย์ เมืองคำครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นางวาสนา วรรณโกฎิครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรา ไวทยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เมืองคำครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นางยุรฉัตร วงศ์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นางเฉิดฉาย บุญช่วยครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรา ไวทยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังวาลย์ เมืองคำครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นางยุรฉัตร วงศ์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นางศศิธร บุญทาครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรา ไวทยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิธร บุญทาครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นางเยาวรักษ์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางวิไล วิชรตรากูลครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางสังวาลย์ เมืองคำครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรา ไวทยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา วรรณโกฎิครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางสังวาลย์ เมืองคำครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นางเฉิดฉาย บุญช่วยครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรา ไวทยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเฉิดฉาย บุญช่วยครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางวิไล วิชรตรากูลครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
4. นางศศิธร บุญทาครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
5. นางสาววาสนา วรรณโกฏิครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรา ไวทยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา วรรณโกฏิครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางเฉิดฉาย บุญช่วยครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นางเยาวรักษ์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางยุรฉัตร วงศ์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรา ไวทยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ บุญศรีโรจน์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
3. นางเยาวรักษ์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางยุรฉัตร วงศ์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ สืบเครือพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปุกประธานกรรมการ
2. นายรพินทร์ พรหมเสนครู โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นางรัตนา อากาศเมฆครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดงกรรมการ
4. นายประเสริฐ บุญล้อมครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
5. นายจรูญ ฟูเต็มวงค์ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนพดล งานดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล (อ.จุน)ประธานกรรมการ
2. นายสว่าง คำปลิวครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางโปรย ขัติยศครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายปิยชาติ ธงสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีจอมแจ้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ กลางหมู่ครู โรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นายวัลลภ วงค์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
4. นายระเบียบ พรมฐานครู โรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
5. นางบุญมี ศรีประเสริฐครู โรงเรียนบ้านปัวศรีพรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ สุจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเค็มใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ประสานสกุลเหมาะครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายสังเวียน บุตรภักดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นายยง สมวงค์ครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
5. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์ครู โรงเรียนถ้ำผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ แดงศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องค้อมประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สุขอินต๊ะครู โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางสมจิตต์ สุวรรณมาศครู โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพียรงานครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ อินทเจริญสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุธรรมครู โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แสงศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางวรางคณา ศรีวิชิตครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
5. นางพรรณธิภา ขัตตะละครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจุน บัติปันผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวนประธานกรรมการ
2. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นายพรนิสา อยู่ทิมครู โรงเรียนบ้านก๊อหลวงกรรมการ
4. นายประเสริฐ บัวเงินครู โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
5. นางสาวสลิลรัตน์ แสนวันครู โรงเรียนบ้านแบ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปลั่ง ช้างสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ จวนประจักษ์ครู โรงเรียนบ้านศรีจอมแจ้งกรรมการ
3. นางปราณี วรสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
4. นายวราวุธ เผ่าใจมาครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ กิจชนะไพบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญรินทร์ คงสอนครู โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ)กรรมการ
3. นางสาวเต็มศิริ ภู่หอมเจริญครู โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยากรรมการ
4. นางบุญมี ศรีประเสริฐครู โรงเรียนบ้านฝายกวางกรรมการ
5. นางสุขฤทัย วรรณคำครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายคำรณ คณทรรศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขามประธานกรรมการ
2. นายทองอยู่ เตรียมสอนครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นางวันดี ทองเลิศครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ สุภาครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
5. นางพจนา พัวพันธ์พิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายนเรศ อภัยลุนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ใจกล้าครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
3. นางลาวัลย์ สุพรรณนนท์ครู โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการ
4. นางยุพิน สร้อยสวิงครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจรรยา บุญธงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหนองประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ดอนมูลครู โรงเรียนบ้านปัวศรีพรมกรรมการ
3. นายศักยะ เย็นใจครู โรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการ
4. นางสุภา อยู่ดีครู โรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ สบบงครู โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายบุญเรือง แกนขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางศรีษะเกต ยอดเมืองครู โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางเมตตา บัวแย้มครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางกาญจนา เมืองมูลครู โรงเรียนบ้านฝายกวางกรรมการ
5. นางสาวเกื้อกูล ไชยอักษรครู โรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายสนั่น เลิศทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมุ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรณ คำนิยมครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาวธันยพร ปัญญาทิพย์ครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางวาสนา ประสานสกุลเหมาะครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายสงัด เปาวัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อมประธานกรรมการ
2. นางนันทนีย์ มีสุขสถาพรครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวธันยพร ปัญญาทิพย์ครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางยุพิน สร้อยสวิงครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายธงชัย ทวีโคครู โรงเรียนบ้านเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นายนิชาภัทร ธนะวงค์ครู โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางยุพิน สร้อยสวิงครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางอำภา ไชยสถานครู โรงเรียนจุนวิทยากรรมการ
5. นางศุภิกา การะยศครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ผุสดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวธันยพร ปัญญาทิพย์ครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางรำเตียน ยั่งยืนครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
4. นางยุพิน สร้อยสวิงครู โรงเรียนปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ แสนอุ้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นายระพินทร์ พรหมเสนครู โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นางสมจิตร สุวรรณมาศครู โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ กาละพวกครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ บุญล้อมครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล บุญชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลางนาดอประธานกรรมการ
2. นายธันวา ศรีชัยครู โรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
3. นางสาวบัวผิน กันทะใจครู โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประเวศน์ ขันตาผู้อำนวการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ร่มแก้วครู โรงเรียนบ้านปางป้อมกรรมการ
3. นายไกรศร รูปเรียบครู โรงเรียนชุมบ้านดอนไขยกรรมการ
4. นายนิคม เบิกบานครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นางสาวจิตราพรรณ์ นามสารครู โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประเวศน์ ขันตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายไกรศร รูปเรียบครู โรงเรียนชุมบ้านดอนไขยกรรมการ
3. นางสาวดาริณี เขียวสะอาดครู โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เชื้อเมืองพานครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
5. นางสาวนรากร กองมงคลครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนิทัศ ใจหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นายศรศักดิ์ บัวผัดครู โรงเรียนบ้านทุ่งติ้วกรรมการ
3. นายอดุลย์ อ่อนสะเดาครู โรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการ
4. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
5. นางสาวชนาธิป ใจเย็นครู โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอเนก ยารังษีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต๋ำประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ ทารัตน์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นายสมชัย ช่างแต่งครู โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นายประเทือง วงศ์แก้วครู โรงเรียนบ้านสากรรมการ
5. นางเบญจวรรณ ใจหมั้นครู โรงเรียนสาธิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ชูศรีงามผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ร่มแก้วครู โรงเรียนบ้านปางป้อมกรรมการ
3. นายพนม มณีชัยครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
4. นายชุติพงษ์ บริรักษ์พัฒนกุลครู โรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุจิรา พรหมประเสริฐครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ชูศรีงามผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ร่มแก้วครู โรงเรียนบ้านปางป้อมกรรมการ
3. นายพนม มณีชัยครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
4. นายชุติพงษ์ บริรักษ์พัฒนกุลครู โรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุจิรา พรหมประเสริฐครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอเนก ยารังษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำประธานกรรมการ
2. นายพนม มณีชัยครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นายชุติพงษ์ บริรักษ์พัฒนกุลครู โรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
4. นายอรุณ ร่มแก้วครุ โรงเรียนบ้านปางป้อมกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา พรหมประเสริฐครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประเวศน์ ขันตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ร่มแก้วครู โรงเรียนบ้านปางป้อมกรรมการ
3. นายไกรศร รูปเรียบครู โรงเรียนชุมบ้านดอนไขยกรรมการ
4. นายนิคม เบิกบานครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นางสาวจิตราพรรณ์ นามสารครู โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนิทัศ ใจหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นายศรศักดิ์ บัวผัดครู โรงเรียนบ้านทุ่งติ้วกรรมการ
3. นายอดุลย์ อ่อนสะเดาครู โรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการ
4. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
5. นางสาวชนาธิป ใจเย็นครู โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายจรรยา บุญธงผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านทุ่งหนองประธานกรรมการ
2. นายไกรศร รูปเรียบตรู โรงเรียนชุมชมบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นางสาวดาริณี เขียวสะอาดครู โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี เสมอครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
5. นางสาวนรากร กองมงคลครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประเวศน์ ขันตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายไกรศร รูปเรียบครู โรงเรียนชุมบ้านดอนไขยกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี เสมอครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เชื้อเมืองพานครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
5. นางสาวสุพัชชา อุดทังไขครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ วงศ์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดประธานกรรมการ
2. นายดำรง กาญจนสุวรรณครู โรงเรียนบ้านจุนกรรมการ
3. นายนันท์ ก้อคำครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายชัยวิชิต อินต๊ะเสนาครู โรงเรียนบ้านน้ำปุกกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
6. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ วงศ์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดประธานกรรมการ
2. นายดำรง กาญจนสุวรรณครู โรงเรียนบ้านจุนกรรมการ
3. นายชัยวิชิต อินต๊ะเสนาครู โรงเรียนบ้านน้ำปุกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นายนันท์ ก้อคำครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ เมืองมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อยประธานกรรมการ
2. นายดำรง กาญจนสุวรรณครู โรงเรียนบ้านจุนกรรมการ
3. นายชัยวิชิต อินต๊ะเสนาครู โรงเรียนบ้านน้ำปุกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นายนันท์ ก้อคำครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ เมืองมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อยประธานกรรมการ
2. นายดำรง กาญจนสุวรรณครู โรงเรียนบ้านจุนกรรมการ
3. นายชัยวิชิต อินต๊ะเสนาครู โรงเรียนบ้านน้ำปุกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นายนันท์ ก้อคำครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายมณเทียร ประเสริฐสังข์ผู้อำนวยการบ้านสะแล่งประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ฉาย ไชยสารครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ ใจเย็นครู โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
4. นางสาวพัชรี สนิทครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ พวงมะลิครู โรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางดวงกมล ใจดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา จุมปาครู โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางจริยา บุญชุมครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการ
4. นางธมนวรรณ คำเรืองครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ เขจรครู โรงเรี่ยนบ้านแม่ต๋ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี กองแก้วรองผู้อำนวยการชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนมูลครู โรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
3. นางอัชรี ปัญนะราศรีครู โรงเรียนราชานุเคราห์กรรมการ
4. นางสุภาพร กาติ๊บครู โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
5. นางสุภชา ชาวน่านครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ อ่อนนวลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (บ้านธาตุสบแวน)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา ยะอิตะครู โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางอรอนงค์ เชื้อสะอาดครู โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
4. นายนางเสาวคนธ์ ใจกล้าครู โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
5. นางสาวเอื้อการย์ จอมภาครู โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ เตชะเมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลังประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ ต๊ะอ้ายครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
3. นางคำเอ้ย มูลศรีครู โรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการ
4. นางสงกรานต์ อุปวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านปางป้อมกรรมการ
5. นางครองทรัพย์ พงษ์ด้วงครู โรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ เตชะเมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลังประธานกรรมการ
2. นางพิมพรรณ เชื้อหมอครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
3. นางวรัชยา พุทธสอนครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ขันทะวงค์ครู โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ อุ่นเมืองครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายเกษม ยะมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุพินิจ กวาวเจริญครู โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
3. นางสิเนหา ชัยสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นางนงคราญ แหวนวังครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการ
5. นางสายรุ้ง สมศรีวัฒนาครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี กองแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวณัฐ หมื่นคำปาครู โรงเรียนบ้านสีพรมกรรมการ
3. นายชูเชิด ปิยวรรณหงส์ครู โรงเรียนบ้านเวียงลอกรรมการ
4. นางอริตา มั่งมูลครู โรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
5. นางนิศากร สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสาคร วงศ์เพิ่มผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นายนรวีร์ ไชยอินตาครู โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
3. นายอุดม ธีรพัฒนานนกุลครู โรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
4. นางกมลชนก กลิ่นมาลาครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางวนัชวรรณ พิมพ์ปรุครู โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเกษม ยะมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติกา คำตรีครู โรงเรียนบ้านแบ่งกรรมการ
3. นางดาวเรือง กาวิระเดชครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นางสาวมติมนต์ เรืองร่มเย็นครู โรงเรียนบ้านแม่ทะลายกรรมการ
5. นางสาวมัณฑกานต์ เชื้อสะอาดครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายนายเกษม ยะมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติกา คำตรีครู โรงเรียนบ้านแบ่งกรรมการ
3. นางดาวเรือง กาวิระเดชครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นางสาวมติมนต์ เรืองร่มเย็นครู โรงเรียนบ้านแม่ทะลายกรรมการ
5. นางสาวมัณฑกานต์ เชื้อสะอาดครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาลัย ใจดีครู โรงเรียนปิยมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา หยาง ชุน หลี้ครู โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ)กรรมการ
3. นายภัทรวิสิฏฐ์ นาหนองค้าครู โรงเรียนบ้านปัว (เชียงคำ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวภาลัย ใจดีครู โรงเรียนปิยมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา หยาง ชุน หลี้ครู โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ)กรรมการ
3. นายภัทรวิสิฏฐ์ นาหนองค้าครู โรงเรียนบ้านปัว (เชียงคำ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายภัทรวิสิฏฐ์ นาหนองค้าครู โรงเรียนบ้านปัว (เชียงคำ)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางบงกช ปัญญาไวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอาจารีย์ แสงแก้วครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นางธารารัตน์ กล้าหาญครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
4. นางพัชรา สมควรครู โรงเรียนอนุบาลภูซางกรรมการ
5. นางจันทร์ฟอง ปัญญาวงค์ครู โรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ ตักโพธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย วรพิศุทธ์ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางสาวนภัสวรรณ สุขปรุงครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางศรีออน ดีจิตครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายราชภัฎ ไชยยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อุทธวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
3. นายวิชัย แสงอาคมนักวิชาการ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ขัติยศข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวสิริภัสสร ไข่ทาเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.พะเยา 2กรรมการ
6. นางปิ่นนรา บัวอิ่นศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ เวียงลอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางป้อมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อุทธวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
3. นายวิชัย แสงอาคมนักวิชาการ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ขัติยศข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวสิริภัสสร ไข่ทาเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.พะเยา 2กรรมการ
6. นางสาวณัฐนันท์ อนุศักดิกุลนักวิชาการ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อุทธวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงินประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ เวียงลอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางป้อมกรรมการ
3. นายวิชัย แสงอาคมนักวิชาการ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ขัติยศข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายราชภัฎ ไชยยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสำราญ จันต๊ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสาประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ สุริยะไชยนักวิชาการ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุทัศนีย์ ใจกล้าครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางปิ่นนรา บัวอิ่นศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นางนีรชา สมฤทธิ์นักวิชาการ สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสำราญ จันต๊ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสาประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ ศรีเพชรครู โรงเรียนบ้านหัวยไคร้กรรมการ
3. นางธีราพรรณ พงษ์ช้างครู โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)กรรมการ
4. นางกันยา เสาร์จรครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาววาสนา วรรณโกฎิครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร วงศ์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางอัมพร บุญชุมครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ ศรีคำมูลครู โรงเรียนบ้านดอนมูล (จุน)กรรมการ
4. นายเปลว คุณยศยิ่งครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
5. นางวิไล นิธิสุวรรณครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายนิทัศ ใจหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ ไชยจำเริญครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้งกรรมการ
3. นางอัมพร ฟูเต็มวงศ์ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
4. นางสุธิชา บุตรวันครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นางอำภา หล่อวงศ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายนิทัศ ใจหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ ไชยจำเริญครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้งกรรมการ
3. นางอัมพร ฟูเต็มวงศ์ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
4. นางสุธิชา บุตรวันครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นางอำภา หล่อวงศ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ แสงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักลอประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อุทธาครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวพัทธิตา ใจแน่นครู โรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
4. นางธัญชนก โนธาครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
5. นางนิศากร สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แสงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักลอประธานกรรมการ
2. นางอัชรี ปัณนะราศรี ครู โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวิภา กองจันทร์ครู โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นางสายรุ้ง สมศรีวัฒนาครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
5. นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุลครู โรงเรียนคุณากรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ อภิภัชผ่องใสรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องส้านประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ พูนผลแสนชัยครู โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นายสุธิพงษ์ วันทิตย์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางทิพาพร เจือกโว้นครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ใจกล้าครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ อภิภัชผ่องใสรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องส้านประธานกรรมการ
2. นายสุธิพงษ์ วันทิตย์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางเพลิน บุญยศยิ่งครู โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางพนิดา สารเทพครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
5. นางพัชรี สนิทครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ สนิทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจีราภา สุริยะครู โรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
3. นางพนิดา สารเทพครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
4. นางสาวจินตนา หมอยาดีครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
5. นางสาวนพมาศ วงศ์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ สนิทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ประเสริฐไทยครู โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นางทศพร บุญเจริญครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการ
4. นางนันทัชพร จันอินครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
5. นางขนิษฐา เลิศวงศ์รัตนกุลครู โรงเรียนคุณากรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวิษณุพร หงษ์หนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่าควายประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา กาติ๊บครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายพรชัย ศิริสารครู โรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ วัฒนจันทร์ครู โรงเรียนบ้านเวียงลอกรรมการ
5. นางพัชรี นาปรังครู โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุพร หงษ์หนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่าควายประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ วงศ์ใหญ่ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
3. นางสาวนันทา หวลอารมณ์ครู โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ สบบงครู โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
5. นายทินกรณ์ พลบุญครู โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายสมบัติ เร่งเร็วผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สารกาศครู โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
3. นางพิศมัย อุ่นตาลครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการ
4. นางนาตยา แดงศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านโจ้โก้กรรมการ
5. นางมุกดา ไชยยะครู โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายบรรจบ บุญช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุมประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ หงส์สี่ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
3. นางวัลภา ยอดมิ่งครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
4. นางมลธิรา สุจันทร์ครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางวันทนา สังข์เมืองครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายฑัชธรรม สิงห์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอนประธานกรรมการ
2. นางกาบแก้ว ต๊ะพันธ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นางสุพัสตรา สืบเครือพรมครู โรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
4. นางศรีวรรณ์ กองแก้วครู โรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
5. นางภาดี แตโชครู โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสังคม กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์ครู โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
3. นางอัญชลี ปรารมถ์ครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
4. นางอำนวยพร ดำรงพุฒิเดชาครู โรงเรียนบ้านดอนมูล (จุน)กรรมการ
5. นางอัญธิกา แรกข้าวครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสังคม กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์ครู โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
3. นางอัญชลี ปรารมถ์ครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
4. นางอำนวยพร ดำรงพุฒิปรีชาครู โรงเรียนบ้านดอนมูล (จุน)กรรมการ
5. นางอัญธิกา แรกข้าวครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสังคม กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์ครู โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
3. นางอัญชลี ปรารมถ์ครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
4. นางอำนวยพร ดำรงพุฒิปรีชาครู โรงเรียนบ้านดอนมูล (จุน)กรรมการ
5. นางอัญธิกา แรกข้าวครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสังคม กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์ครู โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
3. นางอัญชลี ปรารมถ์ครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
4. นางอำนวยพร ดำรงพุฒิเดชาครู โรงเรียนบ้านดอนมูล (จุน)กรรมการ
5. นางอัญธิกา แรกข้าวครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอดุลย์ สิงห์คำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรดงประธานกรรมการ
2. นายสมเจิด สุวรรณศักดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บัวสถาน)กรรมการ
3. นางมีนา ประวังครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นางกัลยาลักษณ์ กันไชยศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางสาววิราภรณ์ ทุ่งเย็นครู โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอดุลย์ สิงห์คำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรดงประธานกรรมการ
2. นายสมเจิด สุวรรณศักดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บัวสถาน)กรรมการ
3. นางมีนา ประวังครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นางกัลยาลักษณ์ กันไชยศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางสาววิราภรณ์ ทุ่งเย็นครู โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอดุลย์ สิงห์คำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรดงประธานกรรมการ
2. นายสมเจิด สุวรรณศักดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลจุน (บัวสถาน)กรรมการ
3. นางมีนา ประวังครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นางสาววิราภรณ์ ทุ่งเย็นครู โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางกัลยาลักษณ์ กันไชยศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ทอง มุณีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนั่งดินประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ศศิภัทรกุลครู โรงเรียนบ้านจุนกรรมการ
3. นางจงศิริ เหมือนเพชรครู โรงเรียนบ้านควรกรรมการ
4. นางปราณี ตติยนันตกุลครู โรงเรียนบ้านดอนลาวกรรมการ
5. นางสาวพยอม จันทวาดครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสิงห์ทอง มุณีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนั่งดินประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ศศิภัทรกุลครู โรงเรียนบ้านจุนกรรมการ
3. นางจงศิริ เหมือนเพชรครู โรงเรียนบ้านควรกรรมการ
4. นางปราณี ตติยนันตกุลครู โรงเรียนบ้านดอนลาวกรรมการ
5. นางสาวพยอม จันทวาดครู โรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนพดล ธุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแตประธานกรรมการ
2. นายธวัช ซื่อสัตย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางอรพรรณ สมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นายเอนก มูลศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
5. นางสาววรรณา รูปกลมครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ธุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแตประธานกรรมการ
2. นายธวัช ซื่อสัตย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางอรพรรณ สมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นายเอนก มูลศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
5. นางสาววรรณา รูปกลมครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ธุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแตประธานกรรมการ
2. นายธวัช ซื่อสัตย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางอรพรรณ สมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นายเอนก มูลศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
5. นางสาววรรณา รูปกลมครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนพดล ธุระโรงเรียนบ้านทุ่งแตประธานกรรมการ
2. นายธวัช ซื่อสัตย์โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางอรพรรณ สมรักษ์โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นายเอนก มูลศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
5. นางสาววรรณา รูปกลมโรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนพดล ธุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแตประธานกรรมการ
2. นายธวัช ซื่อสัตย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางอรพรรณ สมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นายเอนก มูลศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
5. นางสาววรรณา รูปกลมครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเจตน์ วังชัยเรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ จอมศรีครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
3. นางอุไรทิพย์ สวยสมครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
4. นางศรีพรม เลาเหล็กพลีครู โรงเรียนบ้านฝายกวางกรรมการ
5. นางนารุณ คำประเสริญครู โรงเรียนบ้านโจ้โก้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเจตน์ วังชัยเรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ จอมศรีครู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
3. นางอุไรทิพย์ สวยสมครู โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
4. นางศรีพรม เลาเหล็กพลีครู โรงเรียนบ้านฝายกวางกรรมการ
5. นางนารุณ คำประเสริญครู โรงเรียนบ้านโจ้โก้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถวัลย์ แสงสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุนประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.จเร วิฤทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลภูซางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ กาติ๊บครู โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายนิกร ซื่อสัตย์ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นายณภัทร คะมณีวรรณครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถวัลย์ แสงสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุนประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.จเร วิฤทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลภูซางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ กาติ๊บครู โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายนิกร ซื่อสัตย์ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นายณภัทร คะมณีวรรณครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอนุชา สุมนวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางครู โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
3. นางกันยา แสนปัญญาครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นางสุวรรณา จักรแก้วครู โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
5. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณครู โรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฐธรรม ต๊ะพันธ์ครู โรงเรียนบ้านฮวกประธานกรรมการ
2. นางประนอม ใจเสาร์ดีครู โรงเรียนบ้านแฮะกรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมัยเงินครู โรงเรียนบ้านควรกรรมการ
4. นายวิญญู บุษบกครู โรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางดาณี ไชยทิพย์ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณัฐธรรม ต๊ะพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวกประธานกรรมการ
2. นางประนอม ใจเสาร์ดีครู โรงเรียนบ้านแฮะกรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมัยเงินครู โรงเรียนบ้านควรกรรมการ
4. นายวิญญู บุษบกครู โรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางดาณี ไชยทิพย์ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐธรรม ต๊ะพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวกประธานกรรมการ
2. นางประนอม ใจเสาร์ดีครู โรงเรียนบ้านแฮะกรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมัยเงินครู โรงเรียนบ้านควรกรรมการ
4. นางวิญญู บุษบกครู โรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางดาณี ไชยทิพย์ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา สุมนวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางครู โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
3. นางกันยา แสนปัญญาครู โรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นางสุวรรณา จักรแก้วครู โรงเรียนสบสากรรมการ
5. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณครู โรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณัฐธรรม ต๊ะพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวกประธานกรรมการ
2. นางประนอม ในเสาร์ดีครู โรงเรียนบ้านแฮะกรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมัยเงินครู โรงเรียนบ้านควรกรรมการ
4. นายวิญญู บุษบกครู โรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางดาณี ไชยทิพย์ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรา ไวทยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเฉิดฉาย บุญช่วยครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางศศิธร บุญทาครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางวิไล วชิระตรากูลครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางเยาวรักษ์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรา ไวทยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเฉิดฉาย บุญช่วยครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางศศิธร บุญทาครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางวิไล วชิระตรากูลครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางเยาวรักษ์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสันต์ ดาวศรประสาศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรีประธานกรรมการ
2. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นายประสงค์ สารตะระบุรุษครู โรงเรียนบ้านสักลอกรรมการ
4. นายเกษม พรหมครอบโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางพาพร อุ่นเมืองครู โรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสันต์ ดาวศรประศาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรีประธานกรรมการ
2. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นายประสงค์ สารตะระบุรุษครู โรงเรียนบ้านสักลอกรรมการ
4. นายเกษม พรหมครอบครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางพาพร อุ่นเมืองครู โรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสันต์ ดาวศรประศาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรีประธานกรรมการ
2. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นายประสงค์ สารตะระบุรุษครู โรงเรียนบ้านสักลอกรรมการ
4. นายเกษม พรหมครอบโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางพาพร อุ่นเมืองครู โรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรา ไวทยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเฉิดฉาย บุญช่วยครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางศศิธร บุญทาครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางวิไล วชิระตรากูลครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางเยาวรักษ์ สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย กองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมควร ดะนัยครู โรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นางเรือนทอง เตชะเสนาครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นางเกษรินทร์ สารตะระบุรุษครู โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย กองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมควร ดะนัยครู โรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นางเรือนทอง เตชะเสนาครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นางเกษรินทร์ สารตะระบุรุษครู โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย กองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมควร ดะนัยครู โรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นางเกษรินทร์ สารตะระบุรุษครู โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
5. นางเรือนทอง เตชะเสนาครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย กองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมควร ดะนัยครู โรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นางเรือนทอง เตชะนาครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นางเกษรินทร์ สารตะระบุรุษครู โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย กองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมควร ดะนัยครู โรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ครู โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นางเรือนทอง เตชะเสนาครู โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นางเกษรินทร์ สารตะระบุรุษครู โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเชษฐ์ กองจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางเสถียร เย็นใจครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
3. นายนิกร กันมูลครู โรงเรียนบ้านก๊อน้อยกรรมการ
4. นายบุญรัตน์ สุขอินต๊ะครู โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นายศักยะ เย็นใจครู โรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเชษฐ์ กองจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นายศักยะ เย็นใจครู โรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการ
3. นายนิกร กันมูลครู โรงเรียนบ้านก๊อน้อยกรรมการ
4. นายบุญรัตน์ สุขอินต๊ะครู โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางเสถียร เย็นใจครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคำรณ คนทรรศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขามประธานกรรมการ
2. นายทองอยู่ เตรียมสอนครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นางวันดี ทองเลิศครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ สุภาครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
5. นางพจนา พัวพันธ์พิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคำรณ คนทรรศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขามประธานกรรมการ
2. นายทองอยู่ เตรียมสอนครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นางวันดี ทองเลิศครู โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ สุภาครู โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
5. นางพจนา พัวพันธ์พิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ กิจชนะไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านสันปูเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัตรินทร์ คงสอนครู โรงเรียนเทศบาลตำบลงิมกรรมการ
3. นางสาวเต็มศิริ ภู่หอมเจริญครู โรงเรียนอนุบาลคุณากรกรรมการ
4. นางบุญมี ศรีประเสริฐครู โรงเรียนบ้านฝายกวางกรรมการ
5. นางสุขฤทัย วรรณคำครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ กิจชนะไพบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัตรินทร์ คงสอนครู โรงเรียนเทศบาลตำบลงิมกรรมการ
3. นางสาวเต็มศิริ ภู่หอมเจริญครู โรงเรียนอนุบาลคุณากรกรรมการ
4. นางบุญมี ศรีประเสริฐครู โรงเรียนบ้านฝายกวางกรรมการ
5. นางสุขฤทัย วรรณคำครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.085-7234474 E-Mail: sornorpiyanat@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]