หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 061 โรงเรียนชัยชุมภู 6 7 5
2 104 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 14 44 23
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 17 27 17
4 067 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 37 69 53
5 159 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 32 56 33
6 167 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 22 42 27
7 023 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 19 41 33
8 153 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 12 26 15
9 185 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 6 13 7
10 184 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 5 27 11
11 086 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 21 44 27
12 106 โรงเรียนบ้านควร 11 19 13
13 081 โรงเรียนบ้านควรดง 12 24 18
14 065 โรงเรียนบ้านจำบอน 14 29 18
15 008 โรงเรียนบ้านจุน 18 30 27
16 014 โรงเรียนบ้านดอนมูล 25 45 36
17 034 โรงเรียนบ้านดอนลาว 6 11 10
18 089 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 5 11 6
19 088 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 11 24 17
20 181 โรงเรียนบ้านดอนไชย 4 7 4
21 091 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 25 43 35
22 066 โรงเรียนบ้านดู่ 23 36 25
23 042 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 3 8 6
24 054 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 6 13 9
25 186 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 6 21 9
26 176 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 5 10 9
27 156 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 6 14 10
28 175 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 9 11 10
29 173 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 6 10 6
30 048 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 9 16 9
31 055 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น 4 6 5
32 097 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 17 30 25
33 155 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 9 19 15
34 152 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 14 20 16
35 160 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 18 38 20
36 010 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 23 70 35
37 170 โรงเรียนบ้านนาบัว 4 11 5
38 082 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 5 7 5
39 018 โรงเรียนบ้านน้ำจุน 6 7 7
40 085 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 10 28 18
41 051 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 23 72 46
42 161 โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย 2 7 3
43 073 โรงเรียนบ้านบุญยืน 3 8 5
44 070 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 8 15 11
45 171 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 15 20 16
46 187 โรงเรียนบ้านปง 9 31 12
47 002 โรงเรียนบ้านปงสนุก 7 12 8
48 188 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 12 33 21
49 100 โรงเรียนบ้านปัว(ปง) 4 8 5
50 046 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 4 6 4
51 041 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 17 31 27
52 019 โรงเรียนบ้านปางป้อม 12 25 18
53 105 โรงเรียนบ้านปางผักหม 3 16 6
54 063 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 15 31 18
55 163 โรงเรียนบ้านปางวัว 1 1 1
56 032 โรงเรียนบ้านปี้ 3 23 8
57 079 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 2 1
58 177 โรงเรียนบ้านป่าสัก 5 9 7
59 084 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 4 19 4
60 060 โรงเรียนบ้านผาลาด 15 36 21
61 056 โรงเรียนบ้านผาฮาว 3 6 6
62 047 โรงเรียนบ้านฝายกวาง 9 14 9
63 030 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 16 33 22
64 024 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 23 32 22
65 069 โรงเรียนบ้านม่วง 2 3 2
66 005 โรงเรียนบ้านยางขาม 28 44 40
67 036 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 3 8 5
68 015 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 17 23 23
69 037 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 28 61 38
70 020 โรงเรียนบ้านร่องแมด 26 41 26
71 180 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 3 5 3
72 077 โรงเรียนบ้านวังบง 5 12 5
73 033 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 6 13 9
74 017 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 7 13 11
75 178 โรงเรียนบ้านสถาน 27 57 38
76 083 โรงเรียนบ้านสบขาม 6 18 7
77 053 โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 5 10 5
78 157 โรงเรียนบ้านสบบง 12 24 14
79 038 โรงเรียนบ้านสบสา 22 32 25
80 172 โรงเรียนบ้านสระ 38 86 44
81 013 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 3 7 5
82 179 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 13 17 17
83 027 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 10 16 13
84 026 โรงเรียนบ้านสักลอ 8 25 9
85 094 โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 1 1 1
86 087 โรงเรียนบ้านสันติสุข 22 74 41
87 062 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 10 17 10
88 021 โรงเรียนบ้านสันหลวง 6 12 6
89 189 โรงเรียนบ้านสา 4 6 6
90 078 โรงเรียนบ้านสีพรม 2 3 2
91 076 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 2 13 4
92 064 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 4 40 8
93 075 โรงเรียนบ้านหมุ้น 1 1 1
94 029 โรงเรียนบ้านหย่วน 13 20 18
95 090 โรงเรียนบ้านหลวง 3 5 3
96 162 โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 3 14 6
97 092 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 8 14 14
98 006 โรงเรียนบ้านหัวขัว 2 3 3
99 057 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 14 41 27
100 009 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 3 5 3
101 071 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 2 3 2
102 074 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 3 4 3
103 022 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6 29 6
104 164 โรงเรียนบ้านฮวก 21 45 36
105 101 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 7 13 12
106 016 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 7 20 13
107 182 โรงเรียนบ้านแก 7 9 7
108 183 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม 1 2 1
109 102 โรงเรียนบ้านแบ่ง 10 10 10
110 058 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 27 54 40
111 012 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 5 23 9
112 093 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 8 18 14
113 011 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 2 5 4
114 059 โรงเรียนบ้านแวน 7 7 7
115 049 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 30 68 35
116 052 โรงเรียนบ้านแฮะ 3 9 4
117 096 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 9 24 16
118 039 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 12 28 19
119 103 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 6 14 11
120 099 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 36 93 50
121 080 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 4 4 4
122 040 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 3 7 5
123 169 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 19 35 19
124 035 โรงเรียนปัวพิทยา 12 49 19
125 098 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 29 96 52
126 001 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 63 131 87
127 072 โรงเรียนอนุบาลปง 20 48 26
128 154 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 17 28 21
129 028 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 37 66 49
130 165 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 7 13 8
131 143 โรงเรียนคุณากรวิทยา 24 43 32
132 142 โรงเรียนจุนวิทยา 17 34 24
133 144 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 50 102 63
134 145 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 10 26 16
135 146 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 7 11 10
136 148 โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 12 25 15
137 191 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง 1 1 1
138 174 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 25 88 43
139 149 โรงเรียนตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 5 20 8
รวม 1657 3593 2273
5866

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.085-7234474 E-Mail: sornorpiyanat@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]