หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านยางขาม และโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประถม เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
2 นายอวยชัย รัตนแพทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
3 นายมงคล อินลือ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
4 นางสาววราภรณ์ วงศ์ใหญ่ ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
5 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
6 นางนงคราญ ไชยวงศ์ ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
7 นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
8 นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
9 ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
10 นางถนอม เกเย็น ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
11 นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
12 นางปิ่นนรา บัวอิ่น ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
13 นายสุรพงษ์ ปัญาอุดมกุล ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
14 นายจำเนียร จันทะ ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
15 นายประสงค์ โพธิ์แก้ว ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
16 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
17 นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
18 นางลลนา บุญชื่น ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
19 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชร์รัตน์บำรุง ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
20 นายธนนท์ มณีชัย ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
21 นางสาวเฟย ฤดีใจ ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
22 นายชัชวาล รติเพ็ญโกศล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
23 นายบุญสิน สุปันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
24 นายเกษม เพียรทำ อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
25 นางสาวมณีรัตน์ หงส์บุญมา อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน
26 นายมงคล แสนหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
27 นายนิรันดร์ ราหูรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
28 นายเกษม วงศ์ไชย ครู โรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
29 นายจรัญ ไชยจำเริญ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
30 นางสาวจิรันธนิน สิงหลักษณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
31 นายปรีชา กาวีเขียว ครู โรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
32 นายโกวิท อุดมพัทธกิจ พนักงานบรืการโรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
33 นางยุพิน ราหุรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
34 นางสมจิตต์ สุวรรณมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
35 นายณัฐกฤช ชัยชนะ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
36 นางจารุวรรณ คำมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
37 นายสุข แก้วหล้า พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลจุน
38 นายสมศักดิ์ ปัญญาดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
39 นายชาญยุทธ ธนเรืองสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
40 นายณภัทร คะมณีวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
41 นายพิทักษ์ ตักโพธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
42 นายผดุง แสงแก้ว พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
43 นายมนตรี อุทธา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
44 นายยงค์ สมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
45 นายปิยวุฒิ โนขัติมา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
46 นายนุชศิริ สุวรรณกุล ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
47 นางวิภาภรณ์ นามราชา ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
48 นางสุภชา ชาวน่าน ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
49 นางนิตยา กาชัย ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
50 นางเอมพิกา ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
51 นางสาวศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
52 นางไฉน ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
53 นายสุริยา ประเสริฐไทย ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
54 นางดอกรัก ม้วนพรม ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
55 นางสาวอรุณนี หาญพงศ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
56 นางสาวรุ่งนภา เขื่อนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
57 นางสาวกาญจนา หอมนาน ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
58 นางสาวเสาวนีย์ คำแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
59 นางสาวอาจารี แสงแก้ว นศ.ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
60 นายวิโรจน์ ดวงดี ครู โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
61 นางจิตตราภรณ์ ไชยจำเริญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
62 นางศรัญญา แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
63 นางสาวพันธ์ทิพย์ ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
64 นางสาวดวงใจ อินผง ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
65 นางสาวศศิธร จันทร์มา ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
66 นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
67 นายอานนท์ ประมูลวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
68 นายวิรัตน์ เกเย็น ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
69 นางจารุวรรณ คำมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
70 นางสาวเจนจิรา บุญวิลัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านจุน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
71 นางสาวนงลักษณ์ ชาวแพะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่องแมด คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
72 นางสาวอุไรรัตน์ จันทิมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
73 นางสาวอำภา กอใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่องส้าน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
74 นางสาวสุพิชา งามเจริญ จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
75 นางปรียาภรณ์ นาสินสร้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
76 นางพิมพ์ชนก กมลขัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านจำบอน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
77 นางสาวนริศรา สุภาจินต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
78 นางสาวผุสรัตน์ บำรุงนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
79 นางสาวกนกวรรณ มะโนแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
80 นายธีรเดช ดุสิตากร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลปง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
81 นางสาวกัญญาวีร์ มหาวงศนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
82 นายศราวุฒิ ชาญเชี่ยว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งแต คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
83 นางสาวชญาภา สร้อยสวิง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลภูซาง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
84 นางทัศนวรรณ อะนาโรจน์ จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
85 นางสาวดาริณี คำแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปิยมิตรวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
86 นางสาวณัฐธิดา มะโนดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสาธิตวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
87 ปิยนาถ ชาวน่าน ศน.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
88 นายอุเทน มะโนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
89 นางกนกวรรณ ธิวัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
90 นางกอบแก้ว พรหมมินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
91 นายพชร บุญเรือง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
92 นางสาวเกศรินทร์ ฟักงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
93 นางวรัญญา สุรกุล นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
94 นางสาวพิชญนนท์ วงค์หา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
95 นางอ้อยนภา สมบุตร อัตราจ้างงานการเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
96 นางกฤษณา ทุ่งเย็น อัตราจ้างงานการเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
97 นายฐิติศักดิ์ เมฆอนันตชัยกุล อัตราจ้างงานการเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
98 นางวันเพ็ญ ปงก๋า อัตราจ้างงานการเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
99 นายปิยนาถ ชาวน่าน ศน.สพป.พะเยา เขต 2 เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน
100 อภิชัย ศรีเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน ประธานฯ ฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุน
101 นายศัจกร ไชยจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ประธานฯฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
102 นายสุเทพ เครืออินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาม ประธานฯ ฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านยางขาม
103 นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง ประธานฯ ฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
104 นายสมรักษ์ วงศ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.085-7234474 E-Mail: sornorpiyanat@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]