สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 37 12 3 4 52
2 ปิยมิตรวิทยา 26 11 4 6 41
3 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 26 5 2 2 33
4 ชุมชนบ้านบอน 25 6 2 2 33
5 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 21 6 1 5 28
6 บ้านสระ 18 5 6 2 29
7 บ้านแวนโค้ง 18 5 3 2 26
8 บ้านร่องส้าน 16 6 2 1 24
9 บ้านสันติสุข 15 6 1 0 22
10 บ้านดอนมูล 14 7 3 0 24
11 บ้านธาตุขิงแกง 14 4 1 4 19
12 บ้านสบสา 14 4 0 2 18
13 บ้านดอนไชยป่าแขม 13 6 4 2 23
14 คุณากรวิทยา 12 10 1 1 23
15 บ้านขุนกำลัง 11 4 3 2 18
16 บ้านจุน 11 3 0 1 14
17 ชุมชนบ้านหนองเลา 10 10 4 6 24
18 บ้านยางขาม 10 8 4 5 22
19 บ้านพวงพยอม 10 3 1 3 14
20 ราชานุเคราะห์ 9 8 1 2 18
21 บ้านสถาน 9 5 3 1 17
22 ราชประชานุเคราะห์ 24 9 5 1 0 15
23 อนุบาลปง 9 3 5 2 17
24 บ้านปางมดแดง 9 3 1 2 13
25 บ้านหย่วน 9 2 0 0 11
26 ชุมชนบ้านหลวง 8 6 1 4 15
27 บ้านร่องแมด 8 6 1 4 15
28 บ้านทุ่งแต 8 6 1 2 15
29 บ้านไชยสถาน 8 6 1 2 15
30 บ้านดู่ 8 5 1 3 14
31 บ้านปางถ้ำ 8 4 3 1 15
32 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 8 4 0 0 12
33 ชุมชนบ้านดอนไชย 8 3 1 0 12
34 บ้านดอนแก้ว 8 1 0 0 9
35 บ้านปง 8 1 0 0 9
36 บ้านสักทุ่ง 8 1 0 0 9
37 ชุมชนบ้านเชียงบาน 8 0 0 2 8
38 บ้านแม่ต๋ำ 7 11 2 4 20
39 บ้านน้ำมิน 7 11 2 1 20
40 บ้านหัวทุ่ง 7 5 1 1 13
41 บ้านร่องย้าง 7 3 0 1 10
42 บ้านปางป้อม 7 2 2 1 11
43 บ้านพระนั่งดิน 7 2 0 3 9
44 บ้านจำบอน 7 1 1 3 9
45 ชุมชนบ้านทุ่ง 6 6 3 0 15
46 บ้านท่าฟ้าใต้ 6 5 1 2 12
47 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 6 4 4 2 14
48 บ้านปงใหม่ 6 4 2 0 12
49 ปัวพิทยา 6 3 1 2 10
50 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 6 1 3 3 10
51 บ้านแก 6 1 0 0 7
52 บ้านวังเค็มใหม่ 6 0 0 0 6
53 จุนวิทยา 5 6 1 2 12
54 บ้านสะแล่ง 5 6 0 1 11
55 บ้านควรดง 5 3 1 0 9
56 บ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 5 3 1 0 9
57 บ้านท่าฟ้าเหนือ 5 3 0 1 8
58 บ้านท่าม่าน 5 2 6 2 13
59 บ้านฮวก 5 2 5 2 12
60 บ้านผาลาด 5 2 3 3 10
61 บ้านสบบง 5 2 3 2 10
62 บ้านแม่ทาย 5 2 1 0 8
63 หฤทัยวิทยา 5 1 1 0 7
64 บ้านแฮะ (ปง) 5 0 2 2 7
65 บ้านทุ่งหล่ม 4 3 2 0 9
66 บ้านแวน 4 2 0 1 6
67 บ้านสบขาม 4 2 0 0 6
68 บ้านน้ำปุก 4 1 0 3 5
69 บ้านดอนเงิน 4 1 0 0 5
70 บ้านแม่ทะลาย 4 1 0 0 5
71 บ้านบ่อเบี้ย 3 5 3 1 11
72 บ้านควร 3 4 2 0 9
73 สาธิตวิทยาเชียงคำ 3 4 1 2 8
74 บ้านแบ่ง 3 4 1 1 8
75 บ้านสันปูเลย 3 3 3 0 9
76 บ้านเลี้ยว 3 2 2 0 7
77 บ้านบุญเรือง 3 2 1 2 6
78 บ้านดอนลาว 3 2 0 0 5
79 บ้านทุ่งติ้ว 3 1 0 1 4
80 บ้านวังบง 3 1 0 1 4
81 บ้านผาตั้ง 3 1 0 0 4
82 บ้านเวียงลอ 3 0 2 0 5
83 อนุบาลเชียงม่วน 3 0 0 2 3
84 บ้านใหม่ร่มเย็น 3 0 0 0 3
85 บ้านปงสนุก 2 4 0 1 6
86 บ้านโจ้โก้ 2 3 1 3 6
87 บ้านฝายกวาง 2 3 1 3 6
88 บ้านห้วยไคร้ 2 3 0 1 5
89 บ้านศรีเมืองชุม 2 3 0 1 5
90 บ้านทุ่งกล้วย 2 2 2 0 6
91 บ้านน้ำจุน 2 2 2 0 6
92 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 2 2 1 1 5
93 บ้านใหม่น้ำเงิน 2 2 0 1 4
94 บ้านถ้ำผาลาด 2 2 0 1 4
95 บ้านก๊อหลวง 2 2 0 0 4
96 บ้านสันหลวง 2 2 0 0 4
97 บ้านสักลอ 2 1 2 2 5
98 บ้านป่าสัก 2 1 1 0 4
99 บ้านปัวศรีพรม 2 1 1 0 4
100 บ้านสา 2 1 0 1 3
101 บ้านหนองบัวเงิน 2 1 0 1 3
102 บ้านทุ่งเย็น 2 1 0 1 3
103 บ้านต้นผึ้ง 2 1 0 0 3
104 บ้านบุญยืน 2 0 0 1 2
105 บ้านก๊อน้อย 1 3 2 0 6
106 บ้านทุ่งหนอง 1 3 1 1 5
107 บ้านหล่ายฝายแก้ว 1 3 0 2 4
108 ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 1 3 0 1 4
109 บ้านนาอ้อม 1 2 2 0 5
110 ชัยชุมภู 1 2 1 0 4
111 บ้านดอนไชย 1 2 0 1 3
112 บ้านสร้อยศรี 1 2 0 0 3
113 บ้านห้วยแม่แดง 1 2 0 0 3
114 บ้านปัว(ปง) 1 2 0 0 3
115 บ้านหนองท่าควาย 1 1 0 0 2
116 บ้านแฮะ 1 1 0 0 2
117 บ้านปี้ 1 0 1 1 2
118 บ้านน้ำเปื๋อย 1 0 1 0 2
119 บ้านผาฮาว 1 0 0 1 1
120 บ้านม่วง 1 0 0 1 1
121 เทศบาลตำบลปง 1 0 0 0 1
122 บ้านร้องเชียงแรง 0 3 0 0 3
123 บ้านหล่ายทุ่ง 0 2 1 0 3
124 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 1 0 3
125 บ้านห้วยกั้ง 0 2 0 1 2
126 บ้านสีพรม 0 2 0 0 2
127 บ้านหัวขัว 0 2 0 0 2
128 บ้านนาบัว 0 1 1 1 2
129 บ้านปางผักหม 0 1 0 2 1
130 บ้านห้วยสิงห์ 0 1 0 1 1
131 บ้านปางวัว 0 1 0 0 1
132 บ้านสันกลางนาดอ 0 1 0 0 1
133 บ้านแกใหม่นิคม 0 1 0 0 1
134 บ้านแม่วังช้าง 0 0 2 0 2
135 บ้านร่องค้อม 0 0 1 1 1
136 บ้านหลวง 0 0 1 1 1
137 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 1 0
138 บ้านหมุ้น 0 0 0 1 0
139 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0
รวม 751 402 154 162 1,469